Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика
ИмеМагистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика
Дата на преобразуване07.02.2013
Размер142.96 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/72791/583785/version/1/file/plan_Nemska_M


Катедра Германистика и скандинавистика

Специалност Немска филология

Магистърска програма Език-Култура-Превод
випуск 2010-2012 г.


Квалификационна характеристика


Магистърската програма “Език–Култура–Превод” е адресирана към завършилите квалификационната степен “бакалавър по немска филология”, както и към бакалаври от други филологически и нефилологически специалности, владеещи много добре писмено и говоримо немски език и имащи среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър 4.


В програмата са предвидени три модула, които предлагат различни взаимно допълващи се акценти и оформят интердисциплинарния характер на магистратурата.

Модулът “Език” има за цел да задълбочи погледа върху контрастивното изследване на немския и българския език, да запознае с лингвистиката и стилистиката на текста, да представи принципите на създаване на научен текст на немски език.

Модулът “Култура” включва дисциплини, които ще дадат възможност на студентите да обогатят познанията си в областта на актуалните културни теории и проблеми на културата в условията на глобализиращия се свят и същевременно ще ги запознаят с конкретни културни и литературни феномени и техния съвременен прочит, както и с разнообразни елементи от историята на културата и литературата в немскоезичното пространство.

Модулът “Превод”, за който другите два модула създават солидна теоретична основа, е насочен към задълбочаване на познанията за прeвода като междуезиков и междукултурен трансфер, към усъвършенстване на уменията при превода от немски на български и от български на немски език на широк спектър от актуални в практиката видове текст (политически, юридически, икономически, литературен и др.), към усвояване на основните техники на симултанния и консекутивния превод, както и към запознаване с особеностите при редактиране на автономен и преводен текст.

Програмата е с продължителност 3 семестъра и завършва със защита на дипломна работа.


С придобитата по време на магистърската програма квалификация завършилите могат да намерят професионална реализация като преводачи, редактори в издателства, сътрудници в средствата за масова информация, езикови и културни експерти, преподаватели във ВУЗ, изследователи в научни институти и др.


Приемният изпит за програмата се провежда в две части. Първата се състои в писмен изпит – превод от немски на български език на публицистичен текст. Успешно издържалите писмения изпит се допускат до устен изпит (събеседване). Въпросите от събеседването имат за цел да проверят:

  • говорните умения по немски език

  • общокултурната осведоменост

  • мотивацията на кандидата за магистърската програма


Класирането на кандидатите става според получената средна оценка от двете части на изпита.


Приемен изпит полагат и кандидатстващите само за платена форма на обучение.

Катедра Германистика и скандинавистика

Специалност Немска филология

Магистърска програма Език-Култура-ПреводУчебен план


випуск 2010-2012


I семестър


Кредити от задължителни дисциплини: 19

Кредити от избраеми дисциплини: 11


Задължителни дисциплини


Сем.

Хорариум

общ / сем. /седм.

Про-вер-ка

Брой кредити

1. Стилистика на текста

Доц. д-р Детелина Георгиева

1

30

30

2

и-1

2+2

2. Контрастивна лингвистика

проф. д-р Павел Петков

доц. д-р Емилия Башева

проф. д-р Антония Бучуковска

1

45

45

3

и-1

3+2

3. Увод в културните изследвания

гл. ас. д-р Елена Павлова

1

30

30

2

и-1

2

4. Идеи, личности и събития в немската културна история

проф. д-р Богдан Мирчев

1

30

30

2

и-1

2

5. Преводът като трансфер между култури

проф. дфн Емилия Стайчева

1

30

30

2

и-1

2

6. Специфика на превода на литературна проза

гл. ас. д-р Ренета Килева

1

30

30

2

и-1

2+2Избираеми дисциплини


Сем.

Хорариум

общ / сем. /седм.

Про-вер-ка

Брой кредити

1. Теория на превода I част

гл. ас. д-р Елена Метева (маг. програма “Превод” на специалности Англ. и Френска филология)

1

15

15

1

и-1

1+3

2. Литературата и другите изкуства

д-р Ралица Гелева-Цветкова

1

30

30

2

и-1

2

3. Немски заемки в българския език: идентифициране и етимологизуване

проф. д-р Борис Парашкевов

1

30

30

2

и-1

2+2

4. Превод на юридически текстове

1

30

30

2

и-3

2

5. Избираеми дисциплини от сходни магистърски програми

1


IІ семестър


Кредити от задължителни дисциплини: 20

Кредити от избраеми дисциплини: 10

Задължителни дисциплини

Сем.

Хорариум

общ / сем. /седм.

Про-вер-ка

Брой кредити

1. Езикът на печатните и електронните медии

доц. д-р Детелина Георгиева

2

30

30

2

и-2

2

2. Литературата в интертекстуален дискурс

доц. д-р Светлана Арнаудова

2

30

30

2

т.о.-2

2+2

3. Превод на политически текстове

гл. ас. д-р Ренета Килева

2

30

30

2

и-2

2+2

4. Консекутивен превод I част

ас.Марияна Георгиева

2

30

30

2

т.о.-2

2

5. Специализирани видове текст в немския език

ас. д-р Микаела Петкова

2

30

30

2

и-2

2+2

6. Създаване на научни текстове на немски език

ас. д-р Микаела Петкова

2

30

30

2

т.о.-1

2+2Избираеми дисциплини


Сем.

Хорариум

общ / сем. /седм.

Про-вер-ка

Брой кредити

1. Превод на икономически текстове

хон. преп. Драга Стоянова

2

30

30

2

и-2


2

2. Диахрония-времева дистанция-превод

проф. д-р Борис Парашкевов

2

30

30

2

т.о.-2

2+2

3. Рекламата и нейното медийно оформление

доц. д-р Детелина Георгиева

2

15

15

1

и-2

1+1

4. Изкуство и култура в германоезичния културен ареал

д-р Ралица Гелева-Цветкова


2

30

30

2

и-2

2+2

7. Избираеми дисциплини от сходни магистърски програми

2

III семестър


Кредити от задължителни дисциплини: 10

Кредити от избраеми дисциплини: 5

Кредити за защита на магистърска теза: 15


Задължителни дисциплини


Сем.

Хорариум

общ / сем. /седм.

Про-вер-ка

Брой кредити

1. Консекутивен превод 2.част

ас. Марияна Гeоргиева

3

30

30

2

т.о.-3

2

2. Симултанен превод

ас. Марияна Георгиева

3

30

30

2

т.о.-3

2

3. Редакция на преводен текст (проза)

доц. дфн Емилия Денчева

3

30

3

2

т.о.-3

2+2

4. Спомен и памет. Конструиране на памет в литературния текст

доц. д-р Майа Разбойникова-Фратева

3

30

30

2

и-3

2Избираеми дисциплини


Сем.

Хорариум

общ / сем. /седм.

Про-вер-ка

Брой кредити

1. Редакция на автономен текст

хон. преп. Таня Джокова

3

30

30

2

и-3

2

2. Историята като обект и като субективно преживяване в литературата „от различни ъгли” доц. д-р Светлана Арнаудова

2

30

30

2

и-3

2+2

3. Културни конструкции: полът във философски и литературен дискурс от 18-ти век до съвременността

доц. д-р Майа Разбойникова-Фратева

3

30

30

2

и-3

2+2


Свързани:

Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconМагистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 I семестър

Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconМагистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2011-2013 Учебен план

Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconМагистърска програма по Виртуална култура Росица Илийчева Дикова су философия бал
Специалност философия редовно обучение Магистърска програма по Виртуална култура
Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconПрограма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език
Обща характеристика на мястото и ролята на Света гора за развоя на българската култура и език. Зографският манастир като български...
Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconПрограма магистърска програма: политически мениджмънт (специалисти випуск 2006 и 2007 и неспециалисти випуск 2006) форма на обучение
Политически мениджмънт (специалисти випуск 2006 и 2007 и неспециалисти випуск 2006)
Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconКвалификационна характеристика специалност
Настоящата квалификационна характеристика определя знанията, уменията, компетенциите, качествата и възможната реализация на студентите,...
Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconПреподаване на специализиран превод на френски език
Преподавател по специализиран писмен и устен превод от и на френски език, използване на информатиката в дейността на професионалния...
Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconПрограма английска филология лингвистика и превод
Програмата е предназначена към всички завършили бакалавърска или магистърска степен с английски език. Приемът се осъществява чрез...
Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconКвалификационна характеристика
Учебния план за специалност „Английска филология – Лингвистика и превод” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски. Тя определя...
Магистърска програма Език-Култура-Превод випуск 2010-2012 г. Квалификационна характеристика iconКвалификационна характеристика
Специалност „Културни и социални дейности в туризма със специализация по руски / английски / немски / френски език”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом