Проект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
ИмеПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер387.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/BG/progress/VS_0536_European and International Legal equality stan
  1   2   3
Комисия за защита от дискриминацияПроект VS/2010/0536 “Равенството – Път към прогрес”

Project VS/2010/0536 “Equality as a Path to Progress”

ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ СТАНДАРТИ

В ОБЛАСТТА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И В ЗАЕТОСТТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ


Осигуряването на равнопоставеност и недопускането на дискриминация на пазара на труда и заетостта е част от общата проблематика за равнопоставеността и недискриминацията във всички сфери на обществения живот. Тя е предмет на уредба както от законодателството на ЕС, така и от редица международни актове на ООН, МОТ, Съвет на Европа.

І. ПРАВНА УРЕДБА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ЗАЕТОСТТА

Правната уредба на ЕС в областта на равнопоставеносттта и недискриминацията регламентира съвкупност от права и задължения в ЕС, в т.ч. процедури за оказване на помощ на жертвите на дискриминация.

Всички граждани на ЕС имат право на:

 • правна защита срещу пряка и непряка дискриминация на основание на раса или етнически произход в областта на образованието, социалното осигуряване, здравеопазването и достъпа до стоки и услуги;

 • равно третиране в заетостта и обучението, независимо от расов или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, сексуална ориентация, увреждания и възраст;

 • предприемане на действия за борба с дискриминацията на основание на горепосочените признаци;

 • съдействие от национална организация, която насърчава равното третиране и осигурява помощ за жертвите на расова дискриминация;

 • отправяне на жалба чрез юридическа или административна (помирителна) процедура, свързана със съответни санкции за онези, които проявяват дискриминация.

Работодателите в ЕС са задължени да:

 • прилагат принципа за равно третиране, независимо от расовия или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, увреждания, възраст и сексуална ориентация в заетостта и обучението;

 • извършват разумни промени, за да отговорят на потребностите на хората с увреждания, вкл. Предприемането на мерки, които да позволяват на лице с увреждане да има достъп до заетост и обучение, освен ако тези мерки не представляват непропорционална тежест за работодателя;

 • осигуряват равен достъп до заетост, критерии за подбор и условия за наемане, професионална ориентация и обучение, вкл. Практически опит и членство в организации;

 • прилагат единни критерии, независещи от расовия или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация при определяне на заплащането по видове длъжности.

Равнопоставеността и недискриминацията са предмет на регулиране както от първичните, така и от вторичните източници на правото на ЕС. Значение има и т.нар. меко право (документи, чиято форма не произхожда от Договорите; най-често това са резолюции и заключения на Съвета), както и решенията на Съда на ЕС.

1. Първично законодателство на ЕС – правни норми в областта на равнопоставеността и недискриминацията

 • Договор за Европейската икономическа общност (подписан на 25 март 1957 г. в Рим и влязъл в сила на 1 януари 1958 г 1957 г.)чл. 119 предвижда ангажимент на всяка държава-членка да осигури и последователно поддържа прилагането на принципа за равно заплащане за равностоен труд на мъжете и жените;

 • Договор за Европейския съюз (ЕС) (подписан в Маастрихт 1992 г., в сила от 1993 г.) – в чл. Е, ал. 1 се посочва, че Съюзът зачита основните права така, както те са гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.; в Протокола относно социалната политика и приложеното Споразумение по социална политика, сключено между държавите–членки на Европейската общност с изключение на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – в чл. 2, ал. 1 – се предвижда подкрепа от Общността и допълване на дейностите на държавите-членки в областта на равенството между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и отношението на работното място;

 • Договор от Амстердам (подписан на 2 октомври 1997 г. и влязъл в сила на 1 май 1999 г.) – въвежда по-тясно сътрудничество в социалната политика и политиката по заетостта – на основание чл. 1, ал. 1 от този Договор се допълва Договорът за ЕС – като в преамбюла се добавя текстът „КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че зачитат основните социални права, определени в Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г. и в Хартата на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г.”; в чл. 2 – се предвижда постигане на равенство между мъжете и жените; в чл. 3 – се добавя следният нов параграф “2. Във всички дейности, посочени в настоящия член, Общността полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените.”

 • Договор от Ница, подписан на 26 февруари 2001 г. и влязъл в сила на 1 февруари 2003 г. – потвърждава ангажимента на Общността да подкрепя и допълва дейностите на държавите-членки в областта на равенството между мъжете и жените по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането им при работа, като за целта „Съветът може да предприема мерки, насочени към насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки чрез инициативи, имащи за цел да подобрят познанието, да развият обмена на информация и на най-добри практики, да поощряват новаторски подходи и да оценяват опита”. Съветът може да приема, посредством директиви, минимални изисквания в тази област, които следва да бъдат приложени постепенно, като се имат предвид условията и техническите правила във всяка държава-членка. (изменен чл. 137, ал. 2, буква „а” и буква „б” на Договора за ЕС);

 • Договорът от Лисабон, одобрен през 2007 г., в сила от 01.12.2009 г., внася изменения в Договора за ЕС, като по отношение на разглежданата проблематика създава нов чл. 1а със следния текст „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете”. В чл. 2, ал. 3, е включен следният текст: Съюзът „се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето.” Съгласно измененията на чл. 6, ал. 1 Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на основните права на ЕС от 7 декември 2000 г., адаптирана на 12 декември 2007 г. в Страсбург, която има същата юридическа сила като Договорите. Съгласно чл. 6, ал. 2 Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, като в ал. 3 се посочва, че основните права, гарантирани от Конвенцията са част от правото на ЕС в качеството им на общи принципи.

Хартата на основните права съдържа богата по обхват и съдържание правна уредба на равнопоставеността и недискриминацията на пазара на труда, в т.ч.

   • регламентиране правото на образование, както и на достъпа до професионално и продължаващо обучение.” (чл. 14, ал. 1);

   • гарантиране свободата при избора на професия и право на труд (чл. 15);

   • забрана на всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. (чл. 21, ал. 1), както и основана на гражданството (ал. 2 на същия член);

   • гарантиране равенството между жените и мъжете във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението (чл. 23). Запазването в действие или приемането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо представения пол не пречи на принципа на равенството;

   • гарантира правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот (чл. 25);

   • признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността (чл. 26);

   • признава има правото на всеки на достъп до безплатна услуга за намиране на работа;

   • въвежда забрана на детския труд и защита на работещите младежи (чл. 32);

   • гарантира закрилата на семейството, правото на отпуск по майчинство и родителски отпуск (чл. 33);

Хартата гарантира правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес на всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени (чл. 47).

Разпоредбите на хартата се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите-членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза. В този смисъл те зачитат правата, спазват принципите и насърчават тяхното прилагане в съответствие със своите компетенции и при зачитане на предоставените в Договорите компетенции на Съюза (чл. 51).


2 . Вторично законодателство, решения на Съда на ЕС, документи от т.нар. меко право в областта на равнопоставеността и недискриминацията на пазара на труда и в заетостта


2.1. Преобладаваща част от вторичното законодателство в областта на равнопоставеността и недискриминацията заемат директивите – уреждащи правоотношенията в областта на равното третиране на жените и мъжете по отношение на достъпа до работни места, професионалното обучение, условията на труд, заетостта; въвежда принципа на равното третиране на самостоятелно заетите мъже и жени, закрилата на самостоятелно заетите жени през периода на тяхната бременност и майчинство; въвежда мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички – родилки или кърмачки; за рамковото споразумение за родителския отпуск; за разпределяне на доказателствената тежест в случаите на дискриминация на основата на пол, за закрила на младите хора на работното място и др.

През периода на подготовка за присъединяване на България към ЕС бяха транспонирани в националното законодателство редица директиви на ЕС в областта на равнопоставеността и недискриминацията на пазара на труда, като:

 • Директива 75/117/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1975 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно прилагането на принципа за равното заплащане на мъжете и жените;

 • Директива 76/207/ЕИО на Съвета от 9 февруари 1976 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация и развитие, и на условията на труд;

 • Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване;

 • Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 година за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство;

 • Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО;

 • Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място;

 • Директива 96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП);

 • Директива 96/97/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 година за изменение на Директива 86/378/ЕИО относно прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените в професионалните социалноосигурителни схеми;

 • Директива 97/80/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година относно тежестта на доказване в случаите на дискриминация, основана на пола;

 • Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2010 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход

 • Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите;

 • Директива 2002/73 на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване и условията на труд

 • Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)

Разпоредбите на тези директиви бяха транспонирани в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за защита от дискриминация, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 30.03.2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминацията; Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска; Наредба № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени; Наредба № 11 от 02.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени; Наредбата за трудоустрояването; Наредба № 14 от 18.10.2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминацията, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Правилника за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация, Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, Постановление № 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС и др.

Бихме искали да се спрем по-подробно върху обхвата и съдържанието на две от посочените директиви, насочени към недопускане на дискриминация на основание на раса или етнически произход,
  1   2   3

Свързани:

Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs /2010 /008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Поздравителен адрес от Председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата и младежта и спорта към Народното...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Николаев. Св. Борисов и Христов се обадили на техни колеги, дежурни на други постове в града да установят местонахождението на автомобила...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: „Стереотипи и предразсъдъци...
Проект vs/2010/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом