Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв
ИмеПредставляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер83.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://zlatograd.judiciary-bg.org/courts/rc/zlatograd/webbcap.nsf/0/de3dfe0ba2d85852c22577d10042
Обжалвано е НП № 09/0900470 от 14.06.2010г., издадено от ИД на ИА „ГИТ” гр. С., с което на осн. чл. 416, А. 5, вр. с чл. 413, А. 2 КТ на жалбоподателя, представляван от Р. Х. Б. – * и И. А. А. – *, е наложена „имуществена санкция” в размер на 10 000.00 лв.

Жалбоподателите твърдят в жалбата си, че не са доволни от така наложеното им наказание и молят да се отмени изцяло като неправилно и незаконосъобразно. Твърдят, че наказващият орган е приел, че при извършване на проверка на 30.04.2010г. по документи в управлението на „Г-З."гр. З., във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е констатирано, че не е установено съответствие на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Не били представени протоколи за резултати от проведени измервания на действащите към момента работни места. Прието е, че с това е нарушен чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване (обн. ДВ, бр. 8 от 1999г.), поради което и на осн. чл. 416, А.5 КТ, вр. с чл. 413, А.2 КТ им е наложена имуществена санкция в размер на 10 000.00 лв. Твърдят, че при така съставения акт и издадено НП, работодателят не може да разбере точно, в какво се изразява вмененото му нарушение по чл.217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване ( обн. ДВ, бр.8 от 1999г.) , по коя алинея на чл. 217 е нарушението, не става ясно. Непосочването на точната правна норма, която е нарушена, води до ограничаване правото на защита на работодателя. Твърди също така, че административно-наказващият орган не е съобразил, че към обясненията и възраженията им, са представили писмени доказателства – карти за оценка на условията на труда по работни места от № 1 до № 21, както и оценка на риска на работните места в „Г.-З.". Твърди, че фирма „*”ЕООД, гр. З. е направила оценка на риска на работните места през 2009г., а Експертна лаборатория по охрана на труда „*” гр. П., е извършила изследвания на условията на труд в „Г.-З." , р-к Е.р. и са съставени протоколи с резултати от измерванията. Считат, че наказващият орган е следвало преди да издаде наказателното, да извърши проверка на акта, с оглед на неговата незаконосъобразност и обоснованост. Съставеният акт и издаденото наказателно постановление не съдържат задължителните реквизити, посочени в закона, а именно чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Нарушена е материално-правна норма при съставянето на акта и са налице съществени нарушения на административно-процесуалните правила при издаването на наказателното постановление. Както съставения акт, така и наказателното постановление не са попълнени от страна на описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено нарушението. Налице е изписване на текстова част от материален закон, което не може да замести описателната част на констатираното нарушение. В акта липсва подробно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, както и в НП липсва описание на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. В предвид изложеното, считат, че НП е необосновано и незаконосъборазно издадено, поради което, молят да се отмени изцяло, като постановено неоснователно и незаконосъобразно.

Възиваемият, чрез ст. юриск. С.-С., моли да се потвърди наказателното постановление. Счита, че е правилно и законосъобразно издадено и моли жалбата да се отхвърли, като неоснователна и недоказана, тъй като са спазени процесуалните правила и изискванията на ЗАНН. Сочи, че наказващият орган е приел, че са нарушени всички алинеи на чл. 217 от Наредба № 7, като представените им протоколи за 2002г. са били направени, във връзка с определяне на допълнително трудово възнаграждение по Наредбата за комплексно оценяване на условията на труд, а съгласно чл. 217, ал.2 от Наредба № 7, оценката на риска, обхваща всички аспекти на трудовата дейност, като в самата наредба е показано, кои са тези аспекти. Всички действия, които са били свързани с размяна на факсове, договорености и преговори, нямат отношение към нарушението по чл.217 от наредбата, тъй като констатацията към момента на извършване на проверката, че такива измервания, които трябва да предхождат проверката, не са били извършени.

Р. П. З., уведомена не изпраща представител.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

С Протокол от извършена проверка вх. № */30.04.2010г., на 28,29 и 30.04.2010г., в присъствието на инж. М.З.К., инж. Е. М., И.Н. и Р. Б. по работните места на участък „А.” и документите на жалбоподателя, са констатирани нарушения и съответно са дадени предписания с определение срокове, за предотвратяване и отстраняване на констатираните нарушения, като и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях. С Протокол вх. № */30.04.2010г. от 28, 29 и 30.04.2010г. по работни места и документи в рудник „Е.р.”, участък „М.” с. Е.р., експлоатиран от жалбоподателя, също са констатирани нарушения и са дадени предписания за предотвратяване и отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях. Такъв протокол е изготвен и за рудник „Е.р.” , участък „Ю.п.”, с. Е. р. При извършена проверка на 30.04.2010г. по документи, във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в „Г.-З." гр. З., ул. С.С., св. В. И. К, в присъствието на св. А. М., констатирала, че не е установено съответствието на работната среда, трудовият процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Не им били предоставени протоколи за резултатите от проведени измервания на действащите към момента работни места, с което е нарушен чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Дв., бр. 88/99г.). В графа „Обяснения или възражения” е записано, че ще представят такива в тридневен срок.

Във връзка с констатираното, е изготвено Обяснение вх. № */30.04.2001г., относно протоколите за измерване на фактори на работната среда, като е посочено, че във връзка с тяхно запитване за Протоколи за измерване на работната среда, те са от 2002г. Оценката на риска е направена през 2009г., но нови замервания на работната среда не са правени.

Постъпило е и Възражение № */04.05.2010г., с което жалбоподателя завява, че не е доволен от съставения акт. Считат същия за неоснователен и молят да бъде отменен, като са посочили причини за това, а именно, че между тях и фирма * „*” ЕООД гр. З. има сключен договор и тя е направила оценка на риска на работните места през 2009г. на основание Наредба № 5/1999г. на МЗ И МТПС. За всяко работно място е разработена съответна карта за оценката на риска, която обхваща работни процеси; работно оборудване; работни помещения; работни места; организация на труда; други фактори, които могат да генерират риск. Посочили са също така, че през 2002г. в дружеството им са съставени карти за оценка условията на труда по работни места от № 1 до № 21, както и че през същата година, фирма *„*” гр. П. е извършила изследвания условията на труда в „Г.-З." р-к „Е.р.” и има съставени протоколи с резултатите от измерванията. С оглед изложеното, са поискали, да бъде отменен акта. Към възражението са представени 21 бр. карти за оценка на условията на труд, както и Оценка на риска на работните места през 2009г., ведно с ксерокопия от Програма за извършване на оценка на риска на работните места в „Г.-З." от Служба по трудова медицина „*”ЕООД гр. З.. Приложени са и ксерокопия от Протокол № */19.08.2002г. за изпитване интензитета на електромагнитни полета, генериране от източници с промишлена честота 50Hz и резулататите от изпитванията, от Протокол № */19.08.2002г. за измерване на микроклимата в рудник „Е.р.” и резултатите от измерванията. В заключение, установените стойности на компонентите на производствения микроклимат – температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха на позиции от № 15 до № 30 са в допустимите норми за топъл период на годината и съответната категория работа. Останалите протоколи – за анализ на прах в работната среда, за измерване на шум и вибрации за имерванията на нивото на изкуствено осветление, са също от 19.08.2002г.

Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление, издадено на 14.06.2010 год., с което за допуснато нарушение на чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване ( обн. ДВ бр. 88/1999г.), на осн. чл. 416, А.5, вр. с чл.413, А.2 КТ, на жалбоподателя е наложена „имуществена санкция” в размер на 10 000.00 лв. Наказателното постановление, жалбоподателят е получил на 02.07.2010г. и е обжалвано в законно-установения срок.

В съдебно заседание от жалбоподателя бяха представени протоколи от изследване факторите на работната среда от 03.08.2010г. във връзка с даденото предписание при извършената проверка.

Разпитаните по делото свидетели М. К., В. И. К. и А. М. заявиха, че поддържат констатациите в акта. Обясниха, че посетили работните места в р-к „Е.р.” и установили, че работещите били мокри, запотени и се усещало затруднено дишане. При проверката на документацията, поискали да им бъдат предоставени протоколи за факторите на рабогната среда за действащите към проверката работни места, но такива не им били предоставени. Прокуристът и изпълнителният директор пояснили, че такива измервания към момента няма извършени, като им представили протоколи от 2002 год., които не се отнасяли за работните места, а за конкретните длъжности. Обяснили им, че са в преговори с пловдивска фирма за извършването на тези изследвания. Представените в съдебно заседание протоколи за изследване факторите на работната среда от „*”-м.август,2010 год., не били представени на контролните органи, които са извършили проверката на 30.04.2010 год.


ПРАВНИ ИЗВОДИ:


Изпълнителното деяние по чл. 413, А.2 КТ се осъществява с неизпълнение на задължение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, което в случая се изразява в нарушаване разпоредбата на чл.217 от Наредба № 7от 23.09.1999 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. По силата на цитираната разпоредба, установяването на съответствието на работната среда с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява чрез необходимите измервания. Безспорно е, че жалбоподателят в качеството си на работодател ( §1, т.1 от ДР на КТ) не е изпълнил това свое задължение и към момента на извършване на проверката на 30.04.2010 год. не е представил на контролните органи Протоколи за извършено изследване факторите на работната среда, а същите бяха представени в съдебно заседание и от тях е видно, че са изготвени през месец август 2010 год., т. е. след констатиране на нарушението. Правилно и законосъобразно административно-наказващият орган е квалифицирал деянието като нарушение, за което е приложена съответната материално-правна норма. Правото на защита на жалбоподателя не е нарушено, т.к. още при извършване на проверката , представляващите го лица са били наясно в какво се състои нарушението и са предприели необходимите действия за отстраняването му. Спазени са изискванията при издаване на АУАН и НП. В този смисъл неоснователни са твърденията на жалбоподателя за допуснати нарушения в административно-наказателното производство.

Съгласно чл. 3 ЗАНН, за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му.

Ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. С оглед направеното обжалване, наказателното постановление не е влязло в законна сила. Рапоредбата на чл.413, А.2 КТ е изменена в ДВ, бр. 58/2010 год., в сила от 30.07.2010 год., като е предвиден по-нисък минимален размер на имуществената санкция – 1500 лева( при предишната редакция – минимумът е 10 000 лева). Изменената разпоредба се явява по-благоприятен закон, тъй като имуществената санкция е по-ниска. Административно наказващият орган е определил минималният размер, съобразно действащата нормативна уредба към момента на определяне на наказанието. С оглед последвалия по-благоприятен закон, имуществената санкция ще следва да бъде определена на минимума- 1500 лева и в този смисъл ще следва да бъде изменено обжалваното наказателно постановление.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :


ИЗМЕНЯ НП № * от 14.06.2010г., издадено от Директора на ИА „ГИТ". към МТСП, гр. С. – * бул. К. Д. № * срещу „Г.-З." гр. З., БУЛСТАТ *, гр. З., ул. С.С. № *, за нарушение на чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване ( обн. ДВ бр. 88/1999г.), с което на осн. чл. 416, ал.5 КТ, вр. с чл.413, А. 2 КТ, му е наложена “имуществена санкция” в размер на 10 000.00 лв., като на осн. чл. 413, А. 2 КТ ( ДВ, бр. 58/2010г., в сила от 30.07.2010г.), вр. с чл. 3, А. 2 ЗАНН, налага на "Г.-З." гр. З., БУЛСТАТ *, гр. З., ул. С.С. № * „имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд Г. С. в 14-дневен срок от съобщаването му.


С Ъ Д И Я:И.К

Свързани:

Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconПроизводството е по чл. 59 Занн, вр с чл. 416, ал. 5, вр с чл. 413, ал. 2 Кт
Обжалвано е нп №09/0900479 от 08. 09. 2010г., на Директора на иа „Г. И. по Т.” гр. С., с което на жалбоподателя, представляван от...
Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconИ за да се произнесе, взе пред вид следното
С. Ч., със седалище и адрес на управление: гр. Б., представляван от А. Г., срещу нп№165/30. 04. 2010г на Директора на Р. Б., с което...
Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconПроизводството е образувано по жалба на Д. Д. В. К., Лнч *
Закона за автомобилните превози, на дружеството жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв
Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Взети са водни проби. Резултатите от извършените физикохимични анализи дават основание риосв-пазарджик да наложи на оператора „Свиком”ад...
Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconПроизводството е по чл. 416, ал. 5, вр с чл. 413, ал. 2 Кт
Обжалвано е нп № от 10. 03. 2010г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „ ” Г. С. с което на “ ”, представлявано...
Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
Б., ул. “Аргир Манасиев” №14 против нп №0000005/23. 08. 2010 г на Директора на тд на Н. – гр. София, с което на дружеството-жалбоподател...
Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Производството е образувано по жалба,подадена от О. Г. Д., чрез кмета В. М. против наказателно постановление №02-05/14. 12. 2011г...
Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
А. Б. С., в качеството му на У. и представител за “А. С.”, със седалище и адрес на управление с. Д. О., общ. С. против нп № г на...
Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Г. Ф. Б. управител на “Г. Б.” от гр. С. против нп №650/10. 11. 2009 г на Директора на Р. Б., с което на жалбоподателя е наложена...
Представляван от Р. Х. Б. и И. А. А., е наложена „имуществена санкция в размер на 10 000. 00 лв iconИ за да се произнесе, взе пред вид следното
Винтаспроект” О., Булстат 101548716, със седалище и адрес на управление Б., ул. А. К. №20, представлявано от управителя Н. Р. Т.,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом