Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
ИмеКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер47.73 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/konspekt danacno 2010.doc
КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ДАНЪЧНО ПРАВО НА РБ


І ОБЩА ЧАСТ


1. Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и другите правни отрасли.

2. Понятие и правна характеристика на данъците. Принципи на данъчното облагане. Сравнение с други държавни вземания. Видове данъци. Данъчна политика.

3. Основни понятия в данъчното право. Субект на облагане. Данъчен обект. Облагаема основа. Данъчна ставка. Данъчни привилегии. Други понятия.

4. Източници на данъчното право. Обща характеристика. Видове източници. Решения на КС. Решения на ВАС. Международни договори. Тълкуване на данъчни правни норми. Попълване на непълноти в данъчни те закони.

5. Данъчни правни норми. Същност, структура и видове. Действие на данъчните правни норми по време, място и по отношение на лицата.

6. Данъчни правоотношения. Обща характеристика. Същност и структура. Видове данъчни правоотношения. Юридически факти и фактически състави.

7. Субекти на данъчните правни отношения. Данъчна правосубектност. Субекти на данъчните задължения. Видове субекти. Основни права и задължения на данъчните субекти.

8. Данъчна регистрация. Същност и предназначение на регистрацията. Видове данъчна регистрация. Процедура по данъчна регистрация.

9. Данъчна администрация. Структура, органи и правомощия. Компетентност на данъчните органи. Видове актове.

10. Усложнения в субектния състав на Данъчните правоотношения. Представителство. Правоприемство. Прехвърляне на данъчни задължения. Отговорност за чужд данъчен дълг. Солидарно задължени лица. Други усложнения.

11. Усложнения в обекта на данъчното облагане. Промени във фактическия състав. Заобикаляне на данъчния закон. Сделки между свързани лица. Симулация. Други усложнения.

12. Данъчни задължения. Модалитети при данъчните задължения. Изпълнение на данъчните задължения. Видове изпълнение. Доброволно изпълнение. Отсрочване и разсрочване на данъчните задължения.

13. Гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки. Привилегии.

14. Принудително изпълнение на данъчните задължения. Предпоставки. Органи. Способи. Защита срещу принудителното изпълнение.

15. Производство по принудително изпълнение.

16. Други способи за погасяване на данъчните задължения. Амнистия. Опрощаване. Прихващане. Погасителна давност.

17. Данъчен процес. Обща характеристика. Нормативна основа. Принципи на данъчния процес. Участници, субекти и страни в процеса. Права и задължения. Видове производства.

18. Данъчен контрол. Обща характеристика, същност и значение. Данъчни ревизии. Органи и тяхната компетентност. Доказателства и доказателствени средства.

19. Данъчни актове. Данъчни ревизионни актове. Обща характеристика. Условия за действителност.

20. Издаване на данъчни ревизионни актове. Обжалване на данъчни ревизионните актове. По административен ред. Правомощия на административната инстанция.

21. Обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред. Касационно обжалване.

22. Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела.

23. Данъчни нарушения и наказания. Видове данъчни нарушения. Производство по установяване на данъчните нарушения и налагане на наказанията. Принудителни административни мерки.


ІІ СПЕЦИАЛНА ЧАСТ


24. Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Обща характеристика. Субекти и данъчно задължени лица. Обекти на облагане. Териториален обхват на закона.

25. Облагаема печалба. Общи правила за определяне размера на облагаемата печалба. Специфични правила. Пренасяне на загуби в следващи периоди. Други данъчни облекчения. Данъчни размери.

26. Внасяне на данъка върху печалбата. Авансови вноски. Срокове. Преотстпване на данъка. Данъци, удържани при източника.

27. Правен режим на данъка върху общия доход. Обща характеристика. Субекти и данъчно задължени лица. Обект на облагане. Облагаеми и необлагаеми доходи.

28. Определяне на данъчната основа от доходи от трудови правоотношения, доходи от стопанска дейност, доходи от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество, доходи от наем, рента и аренда. Патентен данък.

29. Изчисляване и удържане на данъка върху общия доход. Авансови вноски. Деклариране на дохода. Внасяне на данъка.

30. Правен режим на данъка върху недвижимите имоти. Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане и данъчна оценка. Деклариране на имота. Размер на данъка. Внасяне на данъка.

31. Правен режим на данъка върху наследствата. Обща характеристика. Субекти. Обект на облагане и оценка върху имуществото. Деклариране на облагаемото имущество. Размер на данъка. Освобождаване от данък. Внасяне на данък.

32. Правен режим на данъка при придобиване на имущества. Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане. Деклариране. Размер на данъка. Освобождаване. Внасяне на данъка.

33. Правен режим на данъка върху превозните средства и пътен данък. Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане. Деклариране. Размер на данъците. Освобождаване. Внасяне на данъците.

34. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Обща характеристика. Субекти. Данъчна регистрация. Обект на облагане с данък върху добавената стойност.

35. Механизъм на данъка върху добавената стойност. Начисляване на данъка. Данъчен кредит. Право на приспадане на данъчния кредит.

36. Данъчно задължение по данък върху добавената стойност. Данъчен период. Данък върху добавената стойност за внасяне. Данък върху добавената стойност за възстановяване. Документация и отчетност.

37. Правен режим на акцизите. Обща характеристика. Субекти. Данъчна регистрация. Обект на облагане. Данъчни ставки. Специфични разпоредби. Внасяне на данъка. Документация и отчетност.

38. Данъчни задължения на чуждестранните лица.

39. Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане.

40. Международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Обща характеристика.


Приложение 5: Библиография за курса и изпита


ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА: Учебници - Данъчен процес; Данъчно право;


ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Автономия на данъчното право; Данъчно изпълнително право; Данъчен ревизионен акт; Учебно помагало по данъчно право.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Учебници

АНГЕЛОВ, А. Финансово право на Народна Република България. С., 1960.; 2 преработено изд. 1967; 3 преработено изд. С. 1970; 4 преработено изд. С., 1975.

ЗЛАТАРЕВ, ХРИСТОФОРОВ. Финансово право на НРБ, С., 1983

КУЧЕВ, СТРАШИМИР. Финансово право, С. 2004

КУЧЕВ, СТР., КУЧЕВ, ЮРИЙ, Данъчно право. С., 1997

СТОЯНОВ, ИВАН. Данъчно право, С. 2004

Свързани:

Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория 2009/2010 учебна година
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconКонспект от сайта на юзу учебник на проф Стоянов "Данъчно право"
Учебник на проф Стоянов “Данъчно право” преподавател ст ас. Валентина Александрова
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология
Методи за диагностика на бъбречните заболявания – ури-нен анализ, клирънси, рентгенологични, радиоизотопни и други
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconКонспект за семестриален изпит по „Икономика на труда
Съвременни характеристики на трудовата дейност: технико-технологичният прогрес и промените в труда и неговото съдържание
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Ибс – инфаркт на миокарда: етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconКонспект за семестриален изпит по психиатрия
Разстройства в съдържанието на мисленето: налудни идеи – характеристика, видове; налудни идеи при отделните заболявания; свръхценни...
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconДанъчно право лекции кучев
Данъчното право е тръгнало от финансовото право. Ф. П. е в съотношение към данъчното като общо към частно, т е д п е част от ф п....
Конспект за семестриален изпит по данъчно право на рб iconКонспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом