Програма по български език
ИмеПрограма по български език
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер44.58 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.deo.uni-sofia.bg/data/CBE.doc

ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК1. Българският език като национален език. Отношение между книжовен език и диалекти. Нормативност в езика. Езикови норми – произход и характер. Норма и кодификация.

2. Фонетика и фонология. Фонема. Фонемна система на книжовния български език

3. Сричка, ударение, интонция.

4. Звукови редувания - съвременни и исторически.

5. Правописни и правоговорни норми на българския книжовен език.

6. Думата като езикова единица. Лексема и словоформи. Видове думи.

7. Видове лексикални отношения между думите – омоними, синоними, антоними, пароними.

8. Словообразуване.

9. Морфология. Морфема. Видове морфеми. Деривационни морфеми, Флексия.

9. Характерни особености на морфологичната система на съвременния български

език – прояви на аналитизъм и синтетизъм.

10. Съществително име.

11. Прилагателно име.

12. Числително име.

13. Местоимения.

14. Глагол – обща характеристика. Видове глаголи и глаголни форми. Основна форма на глагола. Лице и число на глагола. Спрежение на глагола.

15. Глаголни категории. Вид на глагола. Залог на глагола. Наклонение на глагола. Преизказни форми.

16. Време. Система на глаголните времена.

17. Нелични глаголни форми.

18. Синтаксис. Изречение и словосъчетание. Видове словосъчетания.

19. Конституентна граматика (теория на словосъчетанието). Строеж на групата на съществителното име (NP), на групата на глагола (VP), на прилагателното (AP) и на наречието (AdvP). Дърво на изречението.

20. Видове изречения .

21. Строеж на простото изречение. Главни и второстепенни части на изречението.

22. Сложно изречение. Сложни съчинени изречения. Сложни съставни изречения. Видове подчинени изречения.


ПРЕПОРЪЧАНА ЛИТЕРАТУРА


Андрейчин, Л., Основна българска граматика. С., 1944, 2. изд. 1978.

Андрейчин, Л., Н. Костов, Е. Николов, Български език (за институтите за начални учители). С., 1972.

Андрейчин, Л., Глаголната система в съвременния български език. С., 2010.

Бондарко, А. Б., Теория морфологических категорий. Л., 1976.

Бояджиев, Т., Българска лексикология. С., 1986.

Бояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев, Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. С., 1998.

Брезински, Ст., Помагало по синтаксис на българския език. С., 1988.

Буров, Ст. Форми и значение на съществителното име. В. Търново, 1996.

Валтер, Х., Личните глаголни форми в българския език. С., 1988.

Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.

Георгиев, Вл., Ив. Дуриданов, Езикознание. С., 1978.

Георгиев, Ст., Българска морфология. В. Тн., 1991.

Георгиев, Ст., Българска семасиология. В. Тн., 1993.

Георгиев, Ст., Р. Русинов, Учебник по лексикология на българския език. С., 1979.

Георгиева, Е., Обособени части в българския книжовен език. С., 1964.

Георгиева, Е., Словоред на простото изречение в съвременния български книжовен език. С., 1974.

Георгиева, Е., Словоред на усложненото просто изречение С., 1987..

Герджиков, Г., Преизказването на глаголното действие в българския език. С., 1984.

Граматика на българския книжовен език. Т. I-III. С., 1982-3.

Куцаров, Ив., Едно екзотично наклонение в съвременния български език. С., 1994.

Куцаров, Ив., Очерк по функционално-семантична граматика на българския език. Пд., 1985, 2. изд. 1989.

Куцаров, Ив., Преизказването в българския език. С., 1984.

Куцаров, Ив., Проблеми на българската морфология. Пд., 1993.

Куцаров, Ив.,Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пл., 2007.

Маслов, Ю., Граматика на българския език. С., 1982.

Мурдаров, Вл., Съвременни словообразователни процеси. С., 1983.

Ницолова, Р., Българска граматика. Морфология. С., 2008.

Ницолова, Р., Българските местоимения. С., 1986.

Ницолова, Р., Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език. С., 1984.

Ницолова, Р., В. Радева, Помагало по български правопис и пунктуация.. С., 1980.

Пашов, П., Българска граматика. Пд., 1999.

Пашов, П., Българският глагол. С., 1966.

Пашов, П., Въпроси на българската лексикология. С., 1978.

Пашов, П., Помагало по българска морфология. Имена. С., 1978.

Пашов, П., Практическа българска граматика. С., 1989, 2. изд. 1994.

Пашов, П., Р. Ницолова, Помагало по българска морфология. Глагол. С., 1976.

Пенчев, Й., Въвеждащи и вметнати думи и изрази в съвременния български книжовен език. С., 1986.

Пенчев, Й., Строеж на българското изречение. С., 1984.

Пенчев, Й., Български синтаксис. Управление и свързване. Пд., 1993.

Петрова, Ст., Асиметрия в сложното изречение. С., 1995.

Попов, К., Помагало по български синтаксис. С.,1979.

Попов, К., Съвременен български език, синтаксис. С., 1961, 3. изд. 1976.

Попова, В., Помагало по история на българския книжовен език. С., 1978.

Първев, Хр., Очерк по история на българската граматика. С., 1975.

Първев, Хр., Помагало по българска лексикология. С., 1979.

Първев, Хр., В. Радева,. Помагало по българска фонетика. С., 1980.

В. Радева,. Българското словообразуване. С., 1987.

Станков, В., Българските глаголни времена. С., 1969.

Станков, В., Глаголният вид в съвременния български книжовен език. С., 1980.

Станков, В., Стилистични особености на българския глагол. С., 1981.

Стойков, Ст., Увод във фонетиката на българския език. С., 1966.

Стоянов, Ст., Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология.

С., 1964.

Стоянов, Ст., Граматическата категория определеност в българския език. С., 1980.

Тилков Д., Т. Бояджиев, Българска фонетика. С., 1977.

Янакиев, М., Стилистиката и езиковото обучение. С., 1977.

Сп. "Български език".

Сп. "Език и литература".

Сп. "Български език и литература".

Сп. “Българска реч”.

Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски".

Известия на Института за български език.

Годишник на Института за чуждестранни студенти.

Свързани:

Програма по български език iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Програма по български език iconУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език

Програма по български език iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма по български език iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма по български език iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма по български език iconВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването...
Програма по български език iconНова година ню йорк – 2013 – с екскурзовод на български език
Екскурзията включва 5 нощувки в Ню Йорк, хотели 3+/4 звезди в сърцето на Манхатън, панорамна обиколка с автобус на Ню Йорк, тридневна...
Програма по български език iconПрограма: Българският език презентации
С деца на море“, игрален филм (детски, семейна комедия), 1972, 80 мин., на български език
Програма по български език iconПрограма на български език, трансфери. Лети се с „България Ер" или „Бритиш Еъруейз"
Екскурзията включва 4 нощувки със закуски в хотел в центъра на Лондон, екскурзоводска програма на български език, трансфери. Лети...
Програма по български език iconПрограма за провеждане на детски голф лагер
Детският голф лагер е програма за деца от 7 до 18 годишна възраст с обучение на голф на български и английски език/ руски език от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом