Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език
ИмеУчебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер100.69 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://ns.btu.bg/bg/Strukture/Fon/Katedri/BF/Lexicologija-BF.doc
университет “проф. д-р Асен Златаров” – БУРГАС

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

КАТЕДРА “БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА”


УЧЕБНА ПРОГРАМА


Учебна дисциплина: СъВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ЛЕКСИКОЛОГИЯ)

Специалност: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Форма на обучение: редовна


АНОТАЦИЯ


на курса по Съвременен български език (лексикология)


Учебната програма е предназначена за студентите от специалност “Българска филология”, първи курс, редовно обучение, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

Дисциплината “Съвременен български език (лексикология)” има за цел да запознае студентите най-общо със същността на науката за думата и за речниковия състав на езика.

Задачите, свързани с реализирането на тази цел, са да се дадат знания за:

- същността на думата, за нейното лексикално и граматично значение;

- видовете преносни значения и начина на възникване на полисемантичната дума;

- лексикално-семантичните отношения между думите;

- типовете лексика в зависимост от активната им употреба и сферата, в която функционират;

- стилистичното разслоение на лексиката;

- същността на фразеологичната единица и видовете фразеологизми;

- типовете речници според начина на представяне на въведените в тях думи.

Очакваните резултати от обучението са свързани с получаване на умения у студентите:

- да диференцират видовете преносни значения в структурата на полисемантичната дума;

- да тълкуват правилно семантиката на думите;

- да си служат с голям брой синоними с цел обогатяване на речта си;

- да ползват различни лексикографски трудове в зависимост от целта на поставената задача.


СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
А. ЛЕКЦИИ

Тема 1. Лексикологията - наука за думата и за речниковия 2 часа

състав на езика.

Предмет на лексикологията.

Дялове на лексикологията.

Лексикологията и другите лингвистични дисциплини.

Тема 2. Думата като основна единица на езика. 2 часа

Определение на думата.

Форма и значение на думата.

Варианти на думата.


Тема 3. Семантична характеристика на думата. 4 часа

Лексикално и граматическо значение на думата.

Дума и понятие.

Отношение между форма и значение.

Основни типове лексикални значения.

Видове преносни значения.

Многозначност на думата.


Тема 4. Лексикално-семантични отношения между думите. 2 часа

Омоними. Многозначност и омонимия. Видове омоними.

Омографи и омофони.

Синоними. Видове синоними. Синонимен ред.

Пароними. Видове пароними.

Антоними. Видове антоними.


Тема 5. Лексиката откъм активна употреба. 2 часа

Активен и пасивен състав на лексиката.

Остарели думи.

Неологизми.


Тема 6. Лексиката откъм сфера на употреба. 2 часа

Общонародна лексика и лексика с ограничена употреба.

Диалектна лексика.

Специална лексика.

Жаргонна и арготична лексика.


Тема 7. Стилистично разслоение на лексиката. 4 часа

Основни стилистични разреди.

Разговорен стил – характерни особености.

Официално-делови стил – характерни особености.

Научен стил – характерни особености.

Публицистичен стил – характерни особености.

Художествен стил – характерни особености.


Тема 8. Българската лексика откъм произход на думите. 4 часа

Домашна и заета лексика.

Общославянска лексика.

Лексика от тракийския език.

Прабългарски думи.

Начини за проникване на заетите думи.

Класификация на заетите думи: гръцки думи, латински думи, руски думи и др.

Заемки от западноевропейските езици.

Думи от източните езици.

Международна лексика.

Екзотична лексика.

Калки.


Тема 9. Фразеология. 4 часа

Предмет и задачи на фразеологията.

Същност на фразеологичната единица.

Структура на фразеологичните единици.

Класификация на фразеологичните словосъчетания.

Произход и възникване на фразеологичните единици.


Тема 10. Лексикография. 4 часа

Кратка история на българската лексикография.

Основни видове речници.

Видове тълковни речници.

Структура на тълковния речник.

Български тълковни речници.

Синонимни речници.

Паронимен речник.

Фразеологични речници.

Речник на личните и фамилните имена на българите.

Етимологични речници.

Диалектни речници.

Б. СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ
1. Лексикологията - наука за думата и за речниковия състав

на езика. 2 часа

2. Думата-основна речникова единица. 2 часа

3. Лексикално и граматическо значение на думата. 2 часа

4. Основни типове лексикални значения. 2 часа

5. Видове преносни значения. 2 часа

6. Многозначност на думата. 2 часа

7. Омоними. Видове. 2 часа

8. Разпадане на полисемията и възникване на омоними. 2 часа

9.Синоними. Антоними. Пароними. 1 час

10. Активен и пасивен състав на лексиката. 2 часа

11. Остарели думи и неологизми. 1 час

12. Лексиката откъм сфера на употреба. 2 часа

13. Стилистично разслоение на лексиката. 2 часа

14. Българската лексика откъм произход на думите. 2 часа

15. Същност на фразеологичната единица. Видове фразеологизми. 2 часа

16. Същност на речниковата статия в различните видове речници. 2 часа
Л И Т Е Р А Т У Р А


Статии и монографии


1. А н д р е й ч и н, Л. За ролята на метонимията в структурата и развитието на лексиката. – Известия на И-та за бълг. език, 1962, VIII, с. 521-524.

2. А н д р е й ч и н, Л., Н. К о с т о в, Е. Н и к о л о в. Български език за институтите за начални учители. изд. “Народна просвета”, С. , 1964.

3. Б л а г о е в а, Д. За някои неправилни или ненужни калки в компютърната терминология. сп. “Български език”, 2005, кн. 1.

4. Б о я д ж и е в, Т. Българска лексикология. С., 1986; 2007.

5. Б о я д ж и е в, Т. Динамични процеси в лексикалния състав на българския език.-В: Българистични студии. С., 1995, 7-17.

6. Б ъ л г а р и т е, к н и ж о в н о с т т а, е з и к ъ т ХIХ-ХХ век. Съставител: проф. дфн В. Мурдаров. изд. ИК “Елеас”.

7. В а с и л е в, В. Към въпроса за немските думи (заемки) в българския език. сп. “Български език”, 1997/1998, кн.5, 82-91.

8. В и д е н о в, М. Езикът и общественото мнение. Акад. изд. “М. Дринов”, С., 1997.

9. В и д е н о в, М. Какво става с вестникарския език? В кн.: Езикът на тоталитарното и посттоталитарното общество. С., 1996.

10. В ъ л ч а н о в а, Т. Семантични промени на думите. сп. “Българска реч”, 1997, кн. 3-4, 28-31.

11. Г е о р г и е в, С т., Р. Р у с и н о в. Учебник по лексикология на българския език. С., 1979.

12. Г е о р г и е в а, Е. Състояния и проблеми на българската научно-техническа терминология. сп. Бълг. език, 1977, кн. 4, с. 227-284.

13. Г р и г о р о в а, Б. Наблюдения върху възприемането на чуждите думи. сп. “Български език”, 2001/2002, кн. 2, 99-101.

14. З и д а р о в а, В. Лексикология на съвременния български език. изд. “Контекст”, 2008.

15. И з с л е д в а н и я п о ф р а з е о л о г и я, л е к с и к о л о г и я и л е к с и к о г р а ф и я. В памет на проф. дфн К.Анкова-Ничева, Ред. колегия: Ст. Калдиева-Захариева, Л. Крумова-Цветкова, изд. “Проф. М. Дринов”, БАН, 2008.

16. К р ъ с т е в а, Б. Към употребата на турските думи. сп. “Българска реч”, 1999, кн.2-3, с.45-49.

17. К ю в л и е в а, В. Българското речниково дело през Възраждането. Изд. “Проф. М. Дринов”, 1997, 337 с.

18. Л е к о в а, Т. Няколко ранни ориенталски заемки в българския език.- сп. “Българска реч”, 1996, кн. 1, 21-25.

19. Л и л о в а, М. Електронният речник – нови възможности при лексикографското описание на семантичните неологизми. сп. “Български език”, 2009, кн.1.

20. М а в р о д и е в а, И. Парламентарният език. сп. “Български език”, 1993/1994, кн.4.

21. М л а д е н о в, Сл. Диалектно и книжовно в българския език. – В кн.: Въпроси на езиковата култура. С. , 1978, с. 65-83.

22. Н а ц и о н а л н и я т е з и к в у с л о в и я т а н а ч у ж д и в л и я н и я и г л о б а л и з а ц и я. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на Ст. Младенов (София, 28-29 юни 2005). Ред. колегия: Е. Пернишка, М. Божилова, А. Пачев. Изд. СУБ, 2006, 374 стр.

23. Н и к о л о в а, Н. Терминообразуване чрез калкиране през Възраждането (върху материал от медицинската литература). сп. “Български език”, 1992, кн.2.

24. Н и к о л о в а, Ц. Англицизми, грубиянизми, жаргонизми и още –изми в столичната разговорна реч и преса- оригиналничене, стил, норма? В кн.: Проблеми на разговорната реч, Велико Търново, 1995.

25. Н и ц о л о в а, Р. Основни тенденции в развитието на българския печат след 1989 г. В кн.: Медиите и езикът. С., 1999.

26. Н и ч е в а, К. Наблюдения върху лексико-фразеологичния фонд на българския език след промените у нас. сп. “Език и литература”, 1995, бр. 5-6.

27. П а р з у л о в а, М. Влиянието на промените в посттоталитарното общество върху българския език. изд.”Димант”, Бургас, 1997.

28. П а р з у л о в а, М. Семантичните омоними в българския език. Унив. изд. “Климент Охридски”, изд.”Димант”, С.-Б., 2001.

29. П а р з у л о в а, М. Неологизмите в съвременния български език, изд.”Димант”, Б., 2001.

30. П а ш о в, П. Демократизация на живота и демократизация на езика. ЕК, 1990, 4.

31. П е р н и ш к а, Е. Българският език и българският речник. сп. “Български език”, 1992, кн.5.

32. П е т к о в а, Е к. Взаимоотношение между основни географски термини и общоупотребими думи с еднаква звукова форма. сп. “Български език”, 2005, кн. 1.

33. П е х л и в а н о в а, П. Глаголната метонимия. Семантика и прагматика. изд. “Фабер”, Велико Търново, 2001, 292 стр.

34. П о п о в а, А. Западноевропейските заемки в българския език. – В: Българското словно богатство. С., 1982.

35. Р а д е в а, В. Лексикалното богатство на българските говори. С., 1982, 88 с.

36.Р и д е л, С. Неологизмите в езика на българския периодичен печат. сп. “Български език”, 1995, кн. 4, 297-312.

37. С в е т ъ т н а р е ч н и к а. С в е т ъ т в р е ч н и к а. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на чл. кор. дфн Е. Пернишка. Ред. колегия: Л. Крумова-Цветкова, М. Чоролеева. Съставители: Д. Благоева, С. Колковска, ВТ, ИК ‘Знак’94’q 2006, 324 стр.

38. С т а н к о в, В. За “реабилитирането” на някои думи в нашия език. сп. “Български език”, 1990, кн. 5.

39. С т о я н о в, К р. Обществените промени (1989-1996) и вестникарският език. С., 1999.

40. Хинев, А. Дипломатически език и стил. сп. “Българска реч”, 2003, 43-45.

41. Ч о л а к о в а, Кр. Фразеологизми, оформени с начален компонент като. сп. “Български език”, 1993, 1994, кн. 1. 29-34.

42. Ш о п о в, Р и С. В ъ л к о в а. Словото в публичното пространство (Фразеологизмите и неологизмите в печата). – В кн.: Социолингвистика и комуникация. Проблеми на социолингвистиката. т.IV, С., 1995.


Р е ч н и ц и


1. Български етимологичен речник, БАН, т.1-т.6, 1971-2002.

2. Български тълковен речник. Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров, С., 1955.

3. Речник на антонимите в българския език. Съставители: Е. Пернишка, С. Василева. Изд. къща “Петър Берон” С., 1997.

4. Речник на близкозвучащите думи (пароними) в българския език. Съставител: Ст. Василева, С., 1988.

5. Речник на блъгарский язик с тълкуване речите на блъгарски и руски. Н. Геров, 1895-1904.

6. Речник на българския език, т.1-13, БАН, 1977-

7. Речник на личните на фамилните имена у българите. Съставител: Ст. Илчев. С., 1986.

8. Речник на редки, остарели и диалектни думи в литература ни от ХIХ и ХХ век. Съставители: Ст. Илчев, А. Иванова, А. Димова, М. Павлова. Изд. къща “Емас”, С., 1998.

9. Речник на новите думи и значения в българския език. Съставители: Е. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. С., 2003.

10. Речник на съвременния български книжовен език, т.1-3, БАН, София, 1955-1958.

11. Речник на чуждите думи в българския език. Ал. Милев, Б. Николов, Й. Братков. Допълнено и основно преработено от Е. Пернишка. С., 2000.

12. Синонимен речник на българския език. Съставител: Е. Пернишка изд. къща “Хермес”, 2003.

13. Фразеологичен речник на българския език. Съставител: К. Ничева, т.1-2, С., 1974-1975.


Съставил:

/проф. дфн Марияна Парзулова/

Свързани:

Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconУчебна програма учебна дисциплина: Увод в общото езикознание
Очакваните резултати от обучението на студентите са свързани с получаване на знания за
Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconУчебна програма учебна дисциплина: атм и мобилни комунукации
Дисциплината "атм и мобилни комунукации"е предназначена за студентите от спец. "Кст"обучавани по магистърска програма. Включена е...
Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език

Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconУчебна програма български език и стилистика общо Представяне на

Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconУчебна програма наименование на учебната дисциплина: Право на международните организации Вид учебна дисциплина: изборна
Съдът на Европейския съюз, нато, Съвета на Европа с Европейския съд по правата на човека, Организацията на Обединените нации, към...
Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconУчебна програма учебна дисциплина: Цифрови комуникации
Атм мрежите и управлението им. Студентите ще получат основни знания и за мрежите от ново поколение (ngn мрежите), които започват...
Учебна програма учебна дисциплина: Съвременен български език iconСпециалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" Учебна дисциплина: "Релейни защити"
Целта на изучаваната учебна дисциплина е да формира необходимите знания за различните видове релейни защити, използвани в електроенергийните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом