Висше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
ИмеВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер29.69 Kb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.vtu.bg/bg/documents/uchebni_planove/conspectus/1449km.doc
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И СЧЕТОВОДСТВО В ТРАНСПОРТА"


К О Н С П Е К Т

по учебната дисциплина

БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ”


Специалност „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА” - ОКС „магистър”


 1. Планирането в транспортната фирма при пазарни условия-място, роля и значение.

 2. Предмет и задачи на планирането на транспортната дейност.

 3. Принципи и методи на планирането в транспортната фирма.

 4. Бизнес план – видове планове и основни раздели.Основи за разработване на плана-критерии,изисквания и хипотези.

 5. Анализ на дейността на предприятието и оценка на силните и слаби страни. SWOT анализ.

 6. Характеристика на транспортния пазар и на транспортните потребности. Видове пазари и пазарни отношения.

 7. Челни, наши и световни постижения-място и необходимост в планирането.

 8. Основни моменти при планирането на товарните превози изпълнявани с железопътен и автомобилен транспорт.

 9. Алгоритъм (методология) на изграждане плана за товарни превози в автомобилното предприятие Показатели за планиране на потребностите от товарни превози.

 10. Планиране на пътническите превози-алгоритъм на изграждането на бизнес план за автобусни и таксиметрови (леки таксита) пътнически превози. Показатели за планиране на потребностите от превози.

 11. Подвижност на населението-показател за измерване потребностите от пътувания и размера на превозите.

 12. Дефиниране характеристиките (обхвата и съдържанието) на транспортната услуга обект на бизнес дейност във фирмата на примера на- услугата- масови градски пътнически превози.

 13. Необходимост и видове нормативи и регулатори регламентиращи дейността на транспортната фирма за превози с масов градски транспорт.Видове, съдържание, роля и влияние.

 14. Определяне участието и приноса на социалния елемент, социалните привилегии и социалната политика в производствената програма на транспортната фирма.

 15. Определяне съдържанието на икономическите интереси на участниците в изпълнението на транспортната услуга – масови градски пътнически превози и отразяване влиянието им в плановите разчети.

 16. Планиране на необходимата икономическа помощ от бюджета- републикански и общински в защита интересите на транспортната фирма изпълнител на превози със значим социален елемент

 17. Икономически модел на управление и планиране развитието на транспортните услуги на примера на масовите градски пътнически превози.

 18. Планиране на осигуреността на потребностите и качеството на предлаганите транспортни услуги.

 19. Калкулиране на цената на транспортната услуга-превози с лек таксиметров автомобил и с автобус, обслужващ линия.

 20. Планиране на експлоатационната работа на транспортната фирма при пазарни условия.Статистическият отчет за състоянието и развитието на транспортните услуги-място и роля при планирането.

 21. Бизнес план за стартиране на транспортна фирма и стратегия за развитие.

 22. Определяне необходимия превозен капацитет на автомобилите и превозните мощности на автомобилната фирма. Планиране развитието, състоянието, работата и използването на подвижния състав в автомобилния транспорт и в масовия градски транспорт.

 23. Определяне на потребностите и схемите на снабдяването на транспортните фирми с консумативни материали.

 24. Показатели за оценка ефективността от дейността на предприятието. Финансова ефективност на инвестиционни кредити. Бизнес планът в контекста на финансовите институции.

 25. Планиране влиянието на инфраструктурата върху развитието и ефективността на транспортните фирми от сектора- сухоземен транспорт. 26.Планиране на експлоатационните разходи по отделни икономически елементи. Постоянни и променливи разходи.

 26. Планиране на финансовите резултати от транспортната дейност. Критичен обем на продажбите и желана печалба.

 27. Финансово прогнозиране. Финансово планиране на дейността на фирмата.

 28. Бизнес план за ефективно функциониране на транспортно предприятие и защитата на различни цели.

 29. Контрол и проверка на обективността на съставения бизнес план. Основни грешки и недостатъци.


Конспектът е утвърден на заседание на Катедрен съвет при катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” с протокол №13/24.12.2011г.

Свързани:

Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „Тодор Каблешков" Катедра „икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Транспортът в системата от отрасли на икономиката. Същност и особености на транспорта. Основни етапи в развитието на транспорта
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Въведение н корпоративните финанси. Същност на финансите на фирмата. Роля и функции на финансовия мениджмънт
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „Тодор Каблешков" Катедра „икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Възпроизводство на населението и човешките ресурси. Естествен прираст на населението
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Интуитивно- логически методи за прогнозиране. Обща характеристика на методите за прогнозиране
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Възникване и развитие на финансите и финансовата система. Същност на финансите, като наука и практика
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Възникване и развитие на финансите и финансовата система. Същност на финансите, като наука и практика
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Същност, съдържание, цели и задачи на финансовия контрол. Финансов контрол и различия в неговите проявни форми
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „транспортно строителство" конспек т по учебната
Общи сведения за транспорта. Структура и общо управление на транспорта. Сравнителна оценка на основните видове транспорт
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта" конспек т по учебната
Техническа експлоатация и безопасност на движението в градския електрически транспорт /метрополитен/”
Висше транспортно училище „тодор каблешков\" катедра \"икономика и счетоводство в транспорта\" конспек т по учебната iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта" конспек т по учебната
Устройство и системи за управление на градски електрически транспортни средства /метрополитен/”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом