Община благоевград заповед
ИмеОбщина благоевград заповед
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер36.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blgmun.com/files/Tyrgove_i_konkursi/Arhiv/Zapoved_20_2010.doc
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД


ЗАПОВЕД

№ 20/11.01.2010 г.


На основание чл. 14, ал.1, ал.2, и ал.7 от ЗОС, чл. 15, ал. 6 от Наредбата за ПОРИДМЕ и РДТОБ и чл. 82 ал. 1.т.1 и т.2 и чл. 83 ал.2 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 8, Протокол № 1/30.01.2009 г., Решение №22, Протокол №7/07.08.2009г., Решение № 91, Протокол №3/27.03.2009 г., Решение № 332, Протокол № 15/23.12.2008 г. и Решение №316, Протокол № 11/22.12.2009 г. на ОбС-Благоевград, за откриване на процедура на публичен търг за отдаване под наем на общински терени за монтиране на преместваеми обекти,

Н А Р Е Ж Д А М:


І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 29.01.2010 г. от 14,00 часа в 101 зала на община Благоевград за отдаване под наем на следните общински имоти:

1.Имот, находящ се на ул. “Илинден ” до хранителния магазин, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 6 от Схема № 3 с площ 2.00 кв. м., за вестници и списания. Първоначална месечна цена 20.58 лв. ( двадесет лева и петдесет и осем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

2. Имот, находящ се на ул. “Антон Чехов” до входа на складовете за търговия на едро, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 33 от Схема № 3 с площ 2.00 кв. м., за вестници и списания. Първоначална месечна цена 20.58 лв. (двадесет лева и петдесет и осем стотинки) - без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

3. Имот, находящ се в ж.к.”Запад” срещу зеленчуков пазар, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 12 от Схема № 6 с площ 49.70 кв. м., за кафе и аперитив. Първоначална месечна цена 109.12 лв. (сто и девет лева и дванадесет стотинки) - без ДДС. Депозитна вноска 500 (петстотин ) лева.

4. Имот, находящ се в ж. к. “Запад” до супермаркет “Еврошоп”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 19 от Схема № 6 с площ 124.40 кв. м., за кафе и аперитив. Първоначална месечна цена 234.61 лв. (двеста тридесет и четири лева и шестдесет и една стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 500 (петстотин ) лева.

5. Имот, находящ се на ул. “Иван Михайлов” № 56 до “Бюрото по труда”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 20 от Схема № 6 с площ 20.00 кв. м., за кафе и аперитив. Първоначална месечна цена 59.22 лв. (петдесет и девет лева и двадесет и две стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста ) лева.

6. Имот, находящ се на ул.”Стефан Стамболов”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 1 от Схема № 7 с площ 60.00 кв. м., за стъкларски услуги. Първоначална месечна цена 126.42 лв. (сто двадесет и шест лева и четиридесет и две стотинки)– без ДДС. Депозитна вноска 500 (петстотин) лева.

7. Имот, находящ се в района на МБАЛ, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 2 от схема № 5 с площ 2.00 кв. м., за вестници и списания. Първоначална месечна цена 20.58 лв. (двадесет лева и петдесет и осем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

8. Имот, находящ се на ул. “Владо Черноземски”, кв. 118 между жилищните блокове, съгласно одобрена схема от Главния архитект за разполагане на преместваем обект, Петно № 9 от схема № 3 с площ 8.00 кв. м., за продажба на храна за декоративни рибки. Първоначална месечна цена 51.66 лв. (петдесет и един лев и шестдесет и шест стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

9. Имот, находящ се на ул. “Александър Стамболийски” до “Гробищен парк”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 13 от схема № 5 с площ 6.00 кв. м., за цветя. Първоначална месечна цена 32.34 лв. (тридесет и два лева и тридесет и четири стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

10. Имот, находящ се в подлеза при ІІ – ро ОУ , съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект, Петно № 1А от схема № 4 с площ 6.00 кв. м., за книжарски стоки. Първоначална месечна цена 45.22 лв. (четиридесет и пет лева и двадесет и две стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

11. Имот, находащ се на ул. “Радовиш”, съгласно одобрена схема от Главния архитект за поставяне на преместваем обект Петно № 5А от Схема № 3 с площ 6.00 кв. м., за услуги, за хора с увреждания. Първоначална месечна цена 16.17 лв. (шестнадесет лева и седемнадесет стотинки ) – без ДДС. Депозитна вноска 200 (двеста) лева.

12. Имот – мера публична общинска собственост, находяща се в имот №0000273 в землището на с.Селище, махала “Гуйначка” на площ от 400 кв. м., за поставяне на базова станция. Първоначална месечна цена 697.62 лв. (шестстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска 500 (петстотин) лева.


Ако в случаите по т. 11 не се явят кандидати със загуба на трудоспособност от 71% до 90% - ІІ - ра група, и от 91% до 100% - І – ва група, за същите могат да кандидатстват и допуснати до участие лица със загуба на трудоспособност от ІІІ – та група. В случай, че не се явят и лица с ІІІ–та група инвалидност, петната по горната точка се обявяват за участници по общия ред . За участниците от ІІІ–та група и тези на общо основание по т.11. първоначалната месечна наемна цена да се счита с 50 % увеличена от обявената.

В случай, че търга не се проведе, повторният търг ще се състои на 12.02.2010 г. от 14.00 ч. в зала 101 на Общината.


Тръжната документация се закупува в стая 320 на общината в периода от 18.01.2010 г. до 12 ч. на 26.01.2010 г., а за повторния търг - до 12.00 часа на 10.02.2010 г.

Таксата за закупуване на тръжната документация в размер на 40.00 лв. без ДДС се заплаща в брой в касата на Общината.

Депозитната вноска за участие в търга, следва да постъпи по банкова сметка ВG 71 SOMB 91303313725301, BIG код на Общинска банка” АД – клон Благоевград: SOMBBGSF до 16.00 часа на 28.01.2010 г., а за повторния търг – до 16.00 часа на 11.02.2010 г.


КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ

Кмет на Община Благоевград

Свързани:

Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Община благоевград заповед iconПротоко л
Заповед №1478 / 28. 12. 2011 г на Кмета на Община Благоевград, Заповед №252 / 15. 03. 2012 г на Кмета на Община Благоевград и Заповед...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом