Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград
ИмеВодоснабдяване и канализация еоод – благоевград
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер13.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vikblg.com/documents/deklaracia_saglasie.doc
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград, ул.”Антон Чехов” № 3, тел. 073 88 41 70, факс 073 88 41 78,

когато наемателят е юридическо лице или ЕТ

Потребителски № .............................


ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

(по чл. 2, ал. 3 от Общите условия)


Долуподписаният наемодател ......................................................................................................................

/име, презиме, фамилия за физическо лице

или трите имена на лицето, имащо представителна власт за юрид.лице или ЕТ/


Постоянен адрес / седалище и адрес на управление ..................................................................................


№ на Л.К./Д№/ ................................................... ЕГН/ БУЛСТАТ/…………..............................................


Собственик на имот........................................................................................................................................


Намиращ се в...................................................................................................................................................


Давам съгласието си на .....................................................................................................................

/пълно наименование на юридическото лице или ЕТ по съдебна регистрация/


Булстат .................................. Данъчен номер ............................... да бъде открита партида във „В и К” ЕООД - Благоевград, с потребителски номер на негово име, за обект /жилище/: ………………......…

............................................................................................... за заплащане на дължими суми за ползване на ВиК услуги.

Задължавам се, в случай на незаплащане от страна на наемателя на дължимите суми за ползвани ВиК услуги за целия срок на наемното правоотношение, същите да бъдат заплатени изцяло от мен.

Доброволно предоставям на ОПЕРАТОРА необходимите лични и други данни и се съгласявам същите да бъдат събирани и обработвани, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.


Дата:......................... Наемодател:

/подпис, печат/

Свързани:

Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград iconВодоснабдяване и канализация еоод – благоевград
Лк № изд на от
Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград iconВодоснабдяване и канализация еоод – благоевград
От фирма
Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград iconBg-благоевград: Лизинг обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" еоод, ул."Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, Даниела Златкова, Република България 2700, Благоевград,...
Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград iconBg-благоевград: Изграждане обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Водоснабдяване и канализация" еоод, ул. "Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, Даниела Златкова, инж. Петър Тунев, Република България...
Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград iconДо "Водоснабдяване и Канализация" еоод гр. Хасково
Булстат/еик/Номер на регистрация в съответната държава със седалище
Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград iconВодоснабдяване и канализация в ликвидация еоод – гр. Пазарджик
Заповед №117 от 09. 10. 2012г на инж. Вукев, „В и к-в ликвидация” еоод, гр. Пазарджик, ул.”2 януари”№6, открива процедура по провеждане...
Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград icon2. Предимства на участието на частния сектор в дейностите по водоснабдяване и канализация
Възможности за участие на частния сектор в дейностите по водоснабдяване и канализация
Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Програма на „Водоснабдяване и канализация” еоод гр. Добрич за ремонти и рехабилитация на водоснабдителните мрежи и съоръжения...
Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград iconЗа участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на летни и зимни гуми за леки, товарни автомобили и трактори"- за нуждите на
...
Водоснабдяване и канализация еоод – благоевград iconРешение №912
Относно: Цялостно подобряване дейността на Общинската фирма Водоснабдяване,канализация и термални води еоод ракитово за водоснабдяването...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом