Отчет за приходите и разходите
ИмеОтчет за приходите и разходите
страница1/12
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер490.71 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.bhc-bg.com/web/images/otchet/PHM/PHM_MSS_ot4et_2004-_ODITIRAN.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


"ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА" АД


Финансов отчет

/ с приложен одиторски доклад/


31 ДЕКЕМВРИ 2004


София, ФЕВРУАРИ 2005


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :


Баланс

2

Отчет за приходите и разходите

4

Отчет за паричните потоци

5

Отчет за измененията в собствения капитал

6

Пояснения към финансовите отчети

7"ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА" АД

Баланс

Към 31.12.2004 г.


АКТИВИ

31.12.2004 г.

31.12.2003 г.
хил. лв.

хил. лв.

Дълготрайни активиИмоти, машини, съоръжения и оборудване (пояснение 3)

6 462

5 803

Нематериални дълготрайни активи (пояснение 4)

2

6

Инвестиции в дъщерни предприятия (пояснение 5)

6 389

5 362

Инвестиции в асоциирани предприятия (пояснение 6)

2

2

Дългосрочни финансови инструменти държани на разположение за продажба ( пояснение 7)

4
Дългосрочни вземания от свързани лица (пояснение 8)

1 843

728

Активи и пасиви по отсрочени данъци (пояснение 9)

3

5

Общо дълготрайни активи

14 705

11 906

Краткотрайни активиМатериални запаси (пояснение 10)

82

67

Краткосрочни вземания от свързани лица (пояснение 11)

253

2 301

Търговски вземания (пояснение 12)

78

53

Други вземания (пояснение 13)

150

60

Разходи за бъдещи периоди (пояснение 14)

2

3

Пари и парични еквиваленти (пояснение 15)

184

82

Общо краткотрайни активи

749

2 566

Общо активи

15 454

14 472Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.


2


ПАСИВИ

31.12.2004 г.

31.12.2003 г.
хил. лв.

хил. лв.

Собствен капиталЗаписан капитал

9 395

9 395

Преоценъчен резерв ( пояснение 16)

196

196

Други резерви (пояснение 17)

5 835

5 835

Непокрита загуба

(1 373)

(955)

Нетна загуба за периода

(633)

(418)

Общо капитал и резерви

13 420

14 053

Дългосрочни пасивиДългосрочни задължения към свързани лица (пояснение 18)

1 633
Общо дългосрочни пасиви

1 633
Краткосрочни пасивиКраткосрочни задължения към свързани лица (пояснение 19)

127

100

Търговски задължения (пояснение 20)

105

72

Задължения към персонала (пояснение 21)

137

100

Данъчни задължения (пояснение 22)

9

25

Други задължения

20

39

Приходи за бъдещи периоди (пояснение 23)

3

83

Общо краткосрочни пасиви

401

419

Общо пасиви и собствен капитал

15 454

14 472Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.


3

31.12.2004 г.

31.12.2003 г.
хил. лв.

хил. лв.

Приходи от оперативна дейност (пояснение 24)

2 295

2 169

Разходи за оперативна дейност (пояснение 25)

(3 081)

(2 798)

Приходи от финансирания

76

112

Финансови приходи (пояснение 26)

133

128

Финансови разходи (пояснение 27)

(56)

(29)

Загуба преди облагане с данъци

(633)

(418)

Нетна загуба за периода

(633)

(418)Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.


4
31.12.2004 г.

31.12.2003 г.
хил. лв.

хил. лв.

Оперативна дейностНетен паричен поток, свързан с персонала

(1 262)

(1 241)

Парични потоци, свързани с доставчици

(1 695)

(1 067)

Нетен ефект от промяна на валутните курсове

(1)

(5)

Други плащания от оперативна дейност

(110)

(178)

Постъпления от клиенти

2 798

2 545

Нетни парични потоци използвани за оперативна дейност

(270)

54

Инвестиционна дейностНетен паричен поток от лихви, комисионни и други подобни

26
Плащания за покупка на дълготрайни материални активи

(2 340)

(526)

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

(2 314)

(526)

Финансова дейностНетен паричен поток по предоставени заеми и получени заеми

518

(71)

Нетен паричен поток по предоставени депозити

2 170

391

Получени лихви по депозити
46

Плащания по лизингови договори

(2)

(3)

Нетни парични потоци от финансова дейност

2 686

363

Нетно изменение на парични наличности и еквиваленти

102

(109)

Парични наличности и еквиваленти към началото на периода

82

191

Парични наличности и еквиваленти към края на периода

184

82


Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

5

Основен капитал

Преоценъчен резерв

Други резерви

Непокрита загуба

Общо
хил. лв

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Баланс към 01.01.2004 г.

9 395

196

5 835

(1 373)

14 053

Нетна загуба за периода


(633)

(633)

Баланс към 31.12.2004г.

9 395

196

5 835

(2 006)

13 420Приложените поясненията на страници от 7 до 37 представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.


6
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Отчет за приходите и разходите iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Отчет за приходите и разходите iconКонспект по "счетоводен анализ"
Структура на годишния финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconГодишен финансов отчет
София, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconДоклад ние извършихме одит на приложения финансов отчет на
Еоод, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 год и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconДоклад ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на
Еоод, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 год и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconДоклад на независимия одитор
Бургас включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 год и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за приходите и разходите iconОтчет за приходите и разходите
Сс 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
Отчет за приходите и разходите iconОтчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2009 година
На основание чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма
Отчет за приходите и разходите iconЗаседание на Обс варна
Общински съвет прие отчет за приходите и разходите по Годишния план за приватизация за 2008 г
Отчет за приходите и разходите iconБ отчет за приходите и разходите; в отчет за собствения капитал
Сс 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом