Obsah práce
ИмеObsah práce
страница1/18
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер0.77 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://is.muni.cz/th/325777/fss_b/Bakalarska_prace_final_Linda_Thielova.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
MASARYKOVA UNIVERZITA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Katedra politologie

images


Konstruktivní vyslovení nedůvěry v evropských zemích


Bakalářská práce


Linda Thielová


Vedoucí práce: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
UČO: 325777
Obor: Politologie
Imatrikulační ročník: 2008

Brno 2012


Prohlášení o autorství práce

Prohlašuji, že jsem bakalářskou/magisterskou práci na téma Konstruktivní vyslovení nedůvěry v evropských zemích vypracovala samostatně a použila jen zdroje uvedené v seznamu literatury.


V Brně, . 5. 2012 ........................................................


Děkuji vedoucímu bakalářské práce Mgr. Jakubu Šedovi za trpělivost, cenné rady, připomínky a metodické vedení práce.

Děkuji své rodině za podporu, kterou mi poskytla při psaní práce a během studia.


Anotace

Ve své práci se zaměřuji na zkoumání institutu konstruktivního vyslovení nedůvěry na národní úrovni evropských států. Tento prvek zkoumám jednak v rámci jednotlivých států, kde se v současnosti uplatňuje (Belgie, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Španělsko), tak v rámci vzájemné komparace těchto národních variant. Tato analýza mi pak slouží k naplnění cíle mé práce, tedy k pokusu odpovědět na otázku zda by bylo případně vhodné zavést institut konstruktivního vyslovení nedůvěry i v České republice.

Klíčová slova:

Konstruktivní vyslovení nedůvěry, Belgie, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika


Annotation

In my thesis I focus on the institute of constructive vote of no confidence at national level of European states. I examine this element within the individual states where it can be currently found (Belgium, Hungary, Germany, Poland, Slovenia, Spain) as well as within the framework of these national variations´ comparison. This analysis then serves me to achieve the aim of my thesis, that is to decide whether the institute might be applicable in Czech Republic.

Key words:

Constructive vote of no confidence, Belgium, Hungary, Germany, Poland, Slovenia, Spain, Czech Republic


Obsah práce:1.Úvod 6

1.1.Postup analýzy v rámci práce 7

1.2.Konstruktivní vyslovení nedůvěry – obecně 8

2.Analýza Belgie 10

2.1.Ústavní zakotvení belgického KVN 11

2.2.Analýza stability belgických vlád a srovnání s ČR 12

3.Analýza Maďarska 13

3.1.Ústavní zakotvení maďarského KVN 14

3.2.Analýza stability maďarských vlád a srovnání s ČR 15

4.Analýza Německa 18

4.1.Ústavní zakotvení německého KVN 18

4.2.Analýza stability německých vlád a srovnání s ČR 20

5.Analýza Polska 23

5.1.Ústavní zakotvení polského KVN 23

5.2.Analýza stability polských vlád ve srovnání s ČR 25

6.Analýza Slovinska 26

6.1.Ústavní zakotvení slovinského KVN 26

6.2.Analýza stability slovinských vlád ve srovnání s ČR 28

7.Analýza Španělska 29

7.1.Ústavní zakotvení španělského KVN 30

7.2.Analýza stability španělských vlád ve srovnání s ČR 30

8.Analýza České republiky 31

8.1.Vládní návrh ústavního zakotvení českého KVN 32

8.2.Analýza stability českých vlád ve vztahu k navrhované úpravě KVN 34

9.Komparace evropských států a možná doporučení pro ČR 35

10.Závěr 37

Seznam pramenů a literatury 38Počet znaků práce: 68.711

  1. Úvod


Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit na jeden specifický institucionální prvek některých evropských demokracií, a to na tzv. konstruktivní vyslovení nedůvěry. Hlavním impulsem pro tuto práci mi byla v současnosti stále intenzivnější debata o zavedení konstruktivního vyslovení nedůvěry (dále též KVN) i v naší zemi.1 Položila jsem si tedy (možná naivní) otázku: na základě čeho se tedy vláda rozhodla, že KVN je právě pro naši zemi vhodným prvkem, který nám má zajistit stabilnější vládu a odpovědnější opozici?2

Jistě je nasnadě odpověď, že okolním evropským státům v čele s Německem, kolébkou KVN, tento prvek přinesl větší stabilitu. Je tomu tak ovšem ve skutečnosti? Jak víme, společenská realita je velmi těžko kvantifikovatelná a poskytuje zpravidla řadu možných výkladů stran toho proč se věci dějí určitým způsobem. Jako společenští vědci tedy můžeme vysvětlit kupříkladu delší funkční období vlád v Německu proti našim domácím i řadou jiných vlivů. Daleko od pravdy pak nemusí být ani odpověď, že KVN hraje jen drobnou roli v kombinaci s řadou dalších (často dominantnějších) vlivů, kterými může být prakticky cokoli – od momentálního poměru mandátů vlády a opozice přes osobnost premiéra až po současnou ekonomickou situaci. Všechny tyto vlivy mohou hrát zásadní roli pro stabilitu vlád. Jak z nich tedy můžeme „vydestilovat“ KVN, abychom byli schopni potvrdit naši hypotézu o jeho blahodárném účinku na stabilitu vlád a o jeho přenositelnosti do našeho systému? Ve zkratce: toto není možné. Izolovat čistý vliv KVN bez ohledu na všechny další interference se nám pro komplexnost sociální a politické reality asi nikdy nepodaří.

Přesto však nepovažuji celé úsilí za a priori ztracenou záležitost. Myslím si, že je možné alespoň se pokusit srovnat dané evropské státy s Českou republikou z hlediska základních politických a ekonomických ukazatelů.

Pokud nám takovéto srovnání ukáže, že stát X v průběhu let aa – ax měl podobný ekonomický a politický vývoj jako Česko v daném období, přičemž v ČR vláda vydržela pouze krátce, zatímco ve státě X se udržela po celé období, pak můžeme aspoň (samozřejmě s nevyhnutelnou měrou zjednodušení a nejistoty) naznačit, že v daném období by eventuelně mohlo být ČR ku prospěchu, kdyby tu KVN bylo zavedeno.

Rovněž nám takovéto srovnání s evropskými zeměmi může napovědět, která „národní“ varianta jeho implementace by našemu státu mohla být nejbližší a nejvíce ku prospěchu. Můžeme dokonce rozvinout i úvahu o jaké modifikace vzhledem k naší specifické domácí situaci by mělo být české KVN obohaceno oproti své předloze.

Je samozřejmě nutno si uvědomit limity takovéto komparace. Jak jsem již předeslala (a ještě mnohokrát zopakuji) nikdy není možno s jistotou říci a kvantifikovat, jestli je KVN v daných evropských státech úspěšný a zda bude úspěšný i u nás. Takovéto striktní tvrzení jednoduše není reálné a není ani cílem této práce. Naopak reálné je vysledování určitých společných rysů daných zemí a implementace těchto podobností do určitého tvrzení a návrhu pro Česko. Pro účely rozsahu této práce samozřejmě musíme počítat s určitou mírou zjednodušení, které je pro tuto práci nutné, aby se nám podařilo vysledovat alespoň určité korelace. V jednoduchosti – ve své bakalářské práci si nečiním ambice na podchycení všech zásadních prvků (ekonomických, politických, sociálních i jiných), které by moji komparaci mohly ovlivnit. Budu spíše usilovat o vyznačení těch nejostřejších kontur, které nám následně poslouží získat co nejvíce orientační výsledný obraz o KVN v evropských zemích (a potenciálně v ČR).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Obsah práce iconDiplomová práce

Obsah práce iconProhlášení o autorství práce

Obsah práce iconZadáNÍ diplomové práCE

Obsah práce iconZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE

Obsah práce iconObsah

Obsah práce iconObsah

Obsah práce iconObsah

Obsah práce iconObsah

Obsah práce iconObsah

Obsah práce iconObsah

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом