Заседанието присъстваха 19. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 19. Относно
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер103.48 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 14.doc
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 14/ 30.10.2008 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 19.


ОТНОСНО:Докладна записка относно:Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г.

Внася: П. Петков –

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е: № 215

1.На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.36 ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Добрички общински съвет, гр.Добрич приема актуализиран бюджет на община Добричка за 2008 г. в местни дейности по приходната и разходната част съгласно справка Приложение 1 към докладната записка.

Поименно гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 5

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров; “Против”- нямаше;

въздържали се” – 5- инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов,


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Дофинансиране на общообразователно училище «Георги Сава Раковски» с.Бенковски.

Внася: П.Петков

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е: № 216

1.На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Закона за общинските бюджети, Добрички общински съвет, град Добрич приема да се извърши дофинансиране на ОУ”Г.С.Раковски” с.Бенковски с 38 000 лв. Средствата да се осигурят като се прехвърли бюджетен кредит от § 1015”материали” дейност „Общинска администрация” – 20000 лв. от § 1098 „Др.разходи”-д/ст „Общообразователни училища” – собствен бюджет – 10000 лв. и от § 9700 „Резерв за непредвидени разходи” – 8000 лв.

Поименно гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 5

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров; “Против”- нямаше;

въздържали се” – 5- инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов.


ОТНОСНО: Докладна записка от Антон Радев Георгиев – Председател на ФК”Орловец 2008” с.Победа за отпускане на финансови средства в размер на 1000 лв. за издръжка на клуба за есенния сезон на 2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е: № 217

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер на 1000 лв. за издръжка на ФК”Орловец 2008” с.Победа за есенния сезон на 2008 г.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Молба от Емине Юзеир Фазла от с.Ф.Дянково, община Добричка, относно отпускане на финасова помощ в размер на 400 лв. за лечение на захарен диабет, хипертонична болест и мозъчен инсулт, доплащане на лекарства, медикаменти и санитарни материали.

Р Е Ш Е Н И Е: № 218

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ в размер на 200 лева на Емине Юзеир Фазла от с.Ф.Дянково, община Добричка за лечение.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Молба от Васил Митков Маринов от с.Пчелино, община Добричка относно отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. за лечение на чернодробна цироза и други заболявания.

Р Е Ш Е Н И Е: № 219

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ в размер на 150 лева на Васил Митков Маринов от с.Пчелино, община Добричка за лечение.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Молба от Сание Махмуд Салиева от с.Смолница, община Добричка относно отпускане на финансова помощ в размер на 800 лв. за операция и лечение на сина й Айдън Раим Бейтула.

Р Е Ш Е Н И Е: № 220

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ в размер на 400 лева на Сание Махмуд Салиева от с.Смолница, община Добричка за операция и лечение на сина й Айдън Раим Бейтула.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:.Молба от Иван Жечев Костадинов от гр.Добрич, ул.”Боровина” № 8, относно отпускане на финансови средства в размер на 500 лв. във връзка със създаване и откриване на музейна сбирка и изложба „Под бащината стряха” в с.Тянево, община Добричка.


Р Е Ш Е Н И Е: № 221

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на 250 лева на Иван Жечев Костадинов от гр.Добрич, във връзка с откриване на музейна сбирка и изложба „Под бащината стряха” в с.Тянево.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Участие на община Добричка с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”.

.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 222

1.На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Добрички общински съвет, град Добрич дава съгласие община Добричка да участва по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Операция 1.4.: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161 PO 001/1.4-02/2008 г. „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

2.Възлага на кмета на община Добричка последващи законови действия.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Участие на община Добричка с проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” .

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 223

1.На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Добрички общински съвет, град Добрич дава съгласие община Добричка да участва по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони . Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 3 от Плана за развитие на Общината.

2.Възлага на кмета на община Добричка последващи законови действия.

Гласували: “за”- 16; “против”-0; “въздържали се ” - 3


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Предложение за прекратяване на съсобственост в имот в УПИ-ІІ-112, кв.5 по плана на с.Славеево, община Добричка, гр.Добрич и утвърждаване на пазарна оценка на имота за извършване на разпоредителна сделка.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 224

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, Добрички общински съвет дава съгласие да се прекрати съсобствеността в УПИ-ІІ-112, кв.5 по плана на с.Славеево, община Добричка като община Добричка, град Добрич продаде собствената си част, представляваща незастроено дворно място от 130/сто и тридесет/ кв. м., на Янка Колева Тодорова, от гр. Добрич, ул.„Христо Смирненски” №9, вх. В, ет.4, ап. 8.

Добрички общински съвет утвърждава изготвената от оценител на имоти пазарна оценка от 780.00 лева /седемстотин и осемдесет/ лева, без включен ДДС, на която да бъде извършена сделката.

2. Възлага на Кмета на община Добричка последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ (урегулирани поземлени имоти), находящи се в селата Малка Смолница и Батово, община Добричка, и утвърждаване на пазарни оценки.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 225

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, Добрички общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на община Добричка, гр. Добрич на съсобственика с общината Денко Райчев Николов, в посочените по-долу УПИ, а именно:

1.1 - 320 кв.м./триста и двадесет кв.м./ дворно място - ид.ч от УПИ ХV-62, кв. 11 по плана на с.М.Смолница, община Добричка, с обща площ на целия имот от 820 кв.м./осемстотин и двадесет кв.м./.

1.2 - 460 кв.м./четиристотин и шестдесет кв.м./ дворно място - ид.ч. от УПИ ХVІ-62, кв.11 по плана на с. Малка Смолница, община Добричка, с обща площ на целия имот от 820 кв.м./осемстотин и двадесет кв.м./.

1.3 Продажбата да се извърши на пазарна цена, съгласно оценка на оценител на имоти, както следва:

- 960 лв /Деветстотин и шестдесет лева/, без включено ДДС, за ид.ч. от УПИ ХV-62.

- 1380.00 лв./Хиляда триста и осемдесет лева/, без включено ДДС, за ид. ч. от УПИ ХVІ-62.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, Добрички общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на община Добричка, гр. Добрич, представляваща 140 кв.м./сто и четиридесет кв.м./ дворно място – ид.ч.от УПИVІІІ-178, кв. 22 по плана на с. Батово, с обща площ на целия имот от 600 кв.м./шестстотин кв.м./, на съсобственика с общината София Ненкова Андонова,.

2.1 Продажбата да се извърши на пазарна цена, съгласно оценка на оценител на имоти , а именно: 2380.лв./Две хиляди триста и осемдесет лева/.

3. Възлага на Кмета на община Добричка последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарни оценки на недвижими имоти (частна общинска собственост), за извършване на разпоредителни сделки, чрез продажба на земята на собственика на сградата, построена върху нея.

Внася: П.Петков

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е: № 226

1.На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.25 ал.1 от Наредба № 4 на ОбС, Добрички общински съвет утвърждава изготвените пазарни оценки за извършване на разпоредителни сделки както следва:

1.1 За дворно място с площ 980 кв.м./деветстотин и осемдесет кв.м./, за което е отреден УПИ ІV-380, кв.21 по плана на с. Божурово, община Добричка - пазарна цена 2450 лева / Две хиляди четиристотин и петдесет лева / без включен ДДС, във връзка с продажбата му на Кемал Исмаил Али.

1.2 За дворно място с площ 920 кв.м /деветстотин и двадесет кв.м./ – ид.ч. от УПИ ХІV-общ., целият с площ от 960 кв.м./деветстотин и шестдесет кв.м./, кв.13 по плана на с. Ломница, община Добричка - пазарна цена 2 760,00 лв. / Две хиляди седемстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС, във връзка с продажбата му на Стефка Георгиева Попова и Яни Колев Атанасов,

1.3 За дворно място с площ 600 кв.м./шестстотин кв.м./, за което е отреден УПИ ІІобщ., кв.6 по плана на с. Пчелино, община Добричка - пазарна цена 1 500,00 лв /Хиляда и петстотин лева / без включен ДДС, във връзка с продажбата му на Асен Маринов Миланов.

2. Възлага на Кмета на общината последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Предложение от ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика по: Писмо от директора на ОД МВР гр.Добрич във връзка с предложение за търсене на решение по реда на чл.76 ал.1 от ЗМВР за издръжка на полицейски служители във връзка с откриване на Полицейски участък в с.Карапелит.


Р Е Ш Е Н И Е: № 227

1.Във връзка с молбата на директора на Областна дирекция на МВР, гр.Добрич в писмо № 42927 от 22.10.2008 г. до Председателя на ОбС, община Добричка, Добрички общински съвет, гр.Добрич уведомява Областна дирекция на МВР Добрич, че община Добричка няма финансови възможности за осигуряване издръжка на полицейски служители за откриване на полицейски участък в с.Карапелит, община Добричка.

Община Добричка осигури средства в размер на 120 000 лева за подготовка на сградата, предназначена за полицейския участък в селото. В момента ремонта се извършва.

2.Добрички общински съвет, гр.Добрич потвърждава решение № 794 от 2.05.2007 г. за искане към МВР за отпускане на допълнителни бройки в щата на Второ РПУ с цел откриване на полицейски участък в с.Карапелит.

Гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 4


ОТНОСНО:Предложение от ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика по: Молба от Йорданка Ангелова Михайлова и Христо Цветков Михайлов от с.Стожер, община Добричка относно отпускане на финансова помощ в размер на 800 лв. за възстановяване на разходи свързани със погребението на сина им Ангел Христов Цветков, починал вследствие на автомобилна катастрофа.


Р Е Ш Е Н И Е: № 228

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ в размер на 250 лева на семейство Йорданка Ангелова Михайлова и Христо Цветков Михайлов от с. Стожер, община Добричка за възстановяване на разходи свързани със погребението на сина им Ангел Христов Цветков, починал вследствие на автомобилна катастрофа.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Предложение за прецезиране на решение № 211 от 24.09.2008 г. на Добрички общински съвет, гр.Добрич, относно разпореждане с движими вещи частна общинска собственост.

Внася: Сл.Петрова

Председател на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е: № 229

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич прецизира решение № 211 от 24.09.2008 г. в текстовата част на т.1 , което придобива следното съдържание:

Решение № 211 т. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, във връзка с чл.21, ал.2, т.1 и 5 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъдат продадени чрез публичен търг движими вещи – автомобили – частна общинска собственост по марки и модели, държавни контролни номера и пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител, които да бъдат начални при провеждането на търга, както следва:

/останалата част на решението остава така, както е приета на 24.09.2008 г./

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/
Свързани:

Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 19. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом