Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер139.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blgmun.com/files/Stroitelstvo/Protokoli_OS_UT/Protokoli_2012/Protokol_3_2012.doc

ПРОТОКОЛ №3 от 24.01.2012г.

П Р О Т О К О Л

№ 3Днес 24.01.2012г., в изпълнение на Заповед № 1348/15.11.2011г. на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28.12.2011г. на Кмета на Община Благоевград се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Благоевград, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виолета Спасова – Главен архитект на Община Благоевград.

ЧЛЕНОВЕ:

1.Валентина Спасова – Главен юрисконсулт на Община Благоевград

2.инж. Стилияна Ерделска – Началник отдел “АСК” при Община Благоевград

3. инж. Камелия Вълкова – Началник отдел "Инвестиционна дейност" при Община Благоевград

4. Ели Лазарова – Началник отдел "ОС" при Община Благоевград

5. инж. Радой Хаджиев –Началник отдел "КРЗ" при Община Благоевград

6. арх. Васил Тинчев – Представител на САБ – Благоевград

7. арх. Николай Манолов – Представител на КАБ - Благоевград

8. инж. Иван Иванов - Представител на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

9. инж. Пламен Бегъмов – Представител на КИИП, РК – Благоевград.

10. арх. Веселина Филипова - Представител на РЗИ - Благоевград.

11. инж. Атанас Атанасов – инспектор "ДПК, П и ПД" при РС "ПБЗН" – Благоевград

12. инж. Теменужка Филипова - Представител на ОПУ - Благоевград


1.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 6/ 18.01.2012 г. от Илия Александров Попов за одобряване на работен инвестиционен проект за строеж на обект “допълващо застрояване за гараж на странична регулационна линия към УПИ VI-258 /покриване на калкан/”, находящ се в УПИ VII-257, кв.16 по плана на с. Падеш, общ. Благоевград.

Докладва: Илияна Гишова

Р Е Ш Е Н И Е № 1

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри работен инвестиционен проект за строеж на обект “допълващо застрояване за гараж на странична регулационна линия към УПИ VI-258 /покриване на калкан/”, находящ се в УПИ VII-257, кв.16 по плана на с. Падеш, общ. Благоевград.


2.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 7/ 18.01.2012 г. от Лиляна Христова Божурска за одобряване на инвестиционен проект за строеж “жилищна сграда” в имот с идентификатор 04279.623.26 в кв.34 по плана на VII – ми микрорайон, Благоевград.

Докладва: Ирена Малчева


Р Е Ш Е Н И Е № 2

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри инвестиционен проект за строеж “жилищна сграда” в имот с идентификатор 04279.623.26 в кв.34 по плана на VII – ми микрорайон, Благоевград, поради следните причини:

  1. Отстоянията до имотни граници от всички чупки на сградата в архитектурната ситуация не съответстват на отстоянията в трасировъчния план по част "ВП".

  2. Липсват документи за собственост за цялата площ на УПИ III.

  3. Издатините на първи жилищен етаж са в нарушение на чл. 90 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

  4. Да се окомплектова част "ПБЗ" с всички схеми, съгласно чл. 10 от Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

  5. Не са котирани височините на еркер + тераса на втори жилищен етаж пред улична регулационна линия в съответствие с изискванията на чл. 90 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

  6. В част "В и К" да се посочи или да се предвиди противопожарен хидрант за външно пожарогасене.

  7. Да се спазят изискванията на чл. 144, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.


3.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 5/ 16.01.2012 г. от “Автолукс” ЕООД за одобряване на инвестиционен проект за пристройка от един етаж за склад към съществуващи сгради с идентификатори 04279.20.50.1 и 04279.20.50.2, находящи се в имот с идентификатор 04279.20.50 в местността “Под Грамада-Ш.13” по кадастралната карта на Благоевград.

Докладва: Асен Кайнакчиев

Р Е Ш Е Н И Е № 3

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по инвестиционен проект за пристройка от един етаж за склад към съществуващи сгради с идентификатори 04279.20.50.1 и 04279.20.50.2, находящи се в имот с идентификатор 04279.20.50 в местността “Под Грамада-Ш.13” по кадастралната карта на Благоевград, след отстраняване на следните забележки:

  1. В проекта да посочи площта на съществуващия склад с оглед спазване изискванията на чл. 489 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.

  2. Да се конкретизира вида на новопроектирания склад с оглед спазване на противопожарните изисквания.

  3. Да се посочат постигнати показатели за Кинт и Плътност на застрояване на имота.


4.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 4/ 13.01.2012 г. от Васил Иванов Савев за одобряване на инвестиционен проект за обект “селскостопанска постройка до 35 кв. м.” в имот с №016018 в местността “Стремата”, землището на с. Рилци, общ. Благоевград.

Докладва: Асен Кайнакчиев


Р Е Ш Е Н И Е № 4

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за обект “селскостопанска постройка до 35 кв. м.” в имот с №016018 в местността “Стремата”, землището на с. Рилци, общ. Благоевград.


5.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 3/ 12.01.2012 г. от “Китанов” ЕООД за одобряване на инвестиционен проект по чл. 154 от ЗУТ за строеж “жилищна сграда с магазини и гаражи” в УПИ XIV кв.88 по плана на V-ти микрорайон, Благоевград.

Докладва: Лиляна Олева


Р Е Ш Е Н И Е № 5

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Благоевград не приема промяна предназначението на гаражи в офиси и приема да се одобри инвестиционен проект по чл. 154 от ЗУТ за изменение на мазета на кота -2,60 за строеж “жилищна сграда с магазини и гаражи” в УПИ XIV кв.88 по плана на V-ти микрорайон, Благоевград, след представяне на декларация за заинтересованите лица и на съгласие по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.


6.обект: Заявление с вх.№ 0111-1/16.01.2012 г. от Давид Александров Николов, Йорданка Александрова Иванов и Любка Томова Типова за узаконяване на строеж “жилищна сграда от ¾ етажа” с идентификатор 04279.604.344 в УПИ XIII, кв.104 по плана на V-ти микрорайон, Благоевград.

Докладва: Лиляна Олева


Р Е Ш Е Н И Е № 6

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедури за узаконяване на строеж “жилищна сграда от ¾ етажа” с идентификатор 04279.604.344 в УПИ XIII, кв.104 по плана на V-ти микрорайон, Благоевград.


7.обект: Заявление с вх.№0107-Р-22/14.10.2011г. за одобряване на ПУП – изменение плана за регулация /ПР/ на УПИ VIII в кв. 19 по плана на III-ти микрорайон, Благоевград и разглеждане на възражение с вх.№В-02-1/11.01.2012г. от Силвия Сотирова Донина против обявения ПУП.

Докладва: инж.Радой Хаджиев


Р Е Ш Е Н И Е № 7

Общински експертен съвет по устройство на територията не уважава възражение с вх.№В-02-1/11.01.2012г. от Силвия Сотирова Донина, тъй като в изпълнение на решение №1113/14.07.2011г. на Административен съд - Благоевград е допуснато изменение на ПУП - ПР за имот с идентификатор 04279.610.348 по КК на Благоевград при спазване мотивите на съдебното решение. Съгласно същите за собственика, чийто имот е допълнен в кадастралния план възниква правото да поиска изменение на плана за регулация по чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ с цел урегулиране на поземления имот, като регулационните линии съответстват на имотните граници.

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация /ПР/ на УПИ VIII в кв. 19 по плана на III-ти микрорайон, Благоевград.


8.обект: Заявление с вх.№ 0107 – Р - 1/ 19.01.2012 г. от “АРТ-СРОЙ” ЕООД за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ за изменение на регулационната линия между УПИ V и УПИ VI в кв.55 по плана на ж.к. “Еленово-2”, град Благоевград по имотната граница на имот с идентификатор 04279.627.26 по кадастралната карта на Благоевград.

Докладва: инж.Радой Хаджиев

Р Е Ш Е Н И Е № 8

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по обявяване на Подробен устройствен план /ПУП/ за изменение на регулационната линия между УПИ V и УПИ VI в кв.55 по плана на ж.к. “Еленово-2”, град Благоевград по имотната граница на имот с идентификатор 04279.627.26 по кадастралната карта на Благоевград.


9.обект: Заявление с вх.№ 0120 -Б– 1 / 09.01.2012 г. от Лъчезар Иванов Николов, Ивайло Станойчев Димитров, Станойчо Димитров Иванов и Захари Методиев Занков за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение ПУР на улица-тупик от О.Т. 103 до О.Т.105, изменение на плана за /ПР/ на УПИ X , УПИ IX, УПИ VIII и УПИ II в кв.23 по плана на с. Рилци, гр. Благоевград и ПЗ за новообразуваните УПИ.

Докладва: Даниел Иванов

Р Е Ш Е Н И Е № 9

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се допусне изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение ПУР на улица-тупик от О.Т. 103 до О.Т.105, изменение на плана за /ПР/ на УПИ X , УПИ IX, УПИ VIII и УПИ II в кв.23 по плана на с. Рилци, гр. Благоевград и ПЗ за новообразуваните УПИ, след решение за съгласие на Общински съвет – Благоевград за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение ПУР.


10.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 4 / 12.01.2012 г. от Димитър Юриев Стоименов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.26.12 в местността “Стара гара - Ш.14” по кадастралната карта на Благоевград – от нива за жилищно строителство, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-11, т.1 от 19.12.2011г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград.

Докладва: Даниел Иванов

Р Е Ш Е Н И Е № 10

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по обявяване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.26.12 в местността “Стара гара - Ш.14” по кадастралната карта на Благоевград – от нива за жилищно строителство, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-11, т.1 от 19.12.2011г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград.


11.обект: Преразглеждане на решение №12 по протокол №46 от 13.12.2011г. на ОЕС по УТ във връзка с постъпила молба с вх. №М-02-849/21.12.2011г. от Иван Любомиров Иванов за оттегляне на възражение с вх. №В – 02- 96/07.12.2011г. от Иван Любомиров Иванов за спиране на процедурата по заявление с вх.№ 0107-131/11.10.2011г. от Стоян Георгиев Карабельов, Васил Любенов Стоицов, Димитър Иванов Димитров, Яни Аратин Дерижан и Иван Любомиров Иванов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/, одобрен със Заповед № 388 / 06.04.2006 г. на Кмета на Община Благоевград, за имот с № 021029, местност "Ушите", землище на с. Еленово, общ. Благоевград - план за застрояване /ПЗ/ за ниско свободно жилищно застрояване в имоти с № 021037, 021038, 021039, 021040 и паркинг в имот с № 021041.

Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 11

Общински експертен съвет по устройство на територията преразглежда решение №12 по протокол №46 от 13.12.2011г. във връзка с постъпила молба с вх. №М-02-849/21.12.2011г. от Иван Любомиров Иванов за оттегляне на възражение с вх. №В – 02- 96/07.12.2011г. от Иван Любомиров Иванов за спиране на процедурата по заявление с вх.№ 0107-131/11.10.2011г. от Стоян Георгиев Карабельов, Васил Любенов Стоицов, Димитър Иванов Димитров, Яни Аратин Дерижан и Иван Любомиров Иванов и приема Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/, (одобрен със Заповед № 388/06.04.2006г. на Кмета на Община Благоевград), за имот с № 21029, местността "Ушите", землището на с. Еленово, общ. Благоевград - план за застрояване /ПЗ/ за ниско свободно жилищно застрояване в имоти с № 021037, 021038, 021039, 021040 и паркинг в имот с № 021041, след отстраняване на следната забележка - застрояването в имотите да отстои на 10.00 м. от път IV - ти клас, съгласно чл. 6 от Закона за пътищата.


12.обект: Заявление с вх.№0107-139/02.11.2011г. за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/, /одобрен със Заповед №41/17.01.2005г. и Заповед №1315/14.10.2010г./ за имот с идентификатор 04279.80.6 в мест."Горски разсадник" по КК на Благоевград - одобряване изменение на устройствена зона по одобрен ОУП на община Благоевград - зона Смф1, за ниско свободно застрояване за автокъща, КДП, автомивка, офиси и кафе.

Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 12

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/, /одобрен със Заповед №41/17.01.2005г. и Заповед №1315/14.10.2010г./ за имот с идентификатор 04279.80.6 в мест."Горски разсадник" по КК на Благоевград - одобряване изменение на устройствена зона по одобрен ОУП на община Благоевград - зона Смф1, за ниско свободно застрояване за автокъща, КДП, автомивка, офиси и кафе.


13.обект: Заявление с вх.№0107-134/20.10.2011г. за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.310.3546 в мест."Мацански андък" по КК на Благоевград от земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - за вилно строителство, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-8, т.1 от 25.08.2011г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие", Благоевград.

Докладва: Даниел Иванов


Р Е Ш Е Н И Е № 13

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.310.3546 в мест."Мацански андък" по КК на Благоевград от земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - за вилно строителство, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-8, т.1 от 25.08.2011г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие", Благоевград.


14.обект: Възражение с вх.№В-03-3/17.01.2012г. от “Дикра-85” ООД, собственик на имот с идентификатор 04279.617.81, УПИ III в кв. 216в по плана на Благоевград против обявен ПУП – изменение ПРЗ на кв. 216В по плана на Благоевград и изменение на ПУР за отпадане на улица-тупик от О.Т.194 до О.Т. 194е с площадка за обръщане и обособяване на транспортен достъп до УПИ XV, имот с идентификатор 04279.617.81, образуване на нов УПИ XVI, за имот с идентификатор 04279.617.14 (общ.) – за паркинг, изменение ПР на алея към р. Бистрица за обособяване на алея източно от УПИ X и УПИ XI за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.617.9 и промяна предназначението на УПИ XII, имоти с идентификатори 04279.617.1 (общ.), 04279.617.14 (общ.) от КОО за озеленяване – парк, като се обособят нови УПИ по заявление с вх. №0107-6/20.01.2012г.

Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 14

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, чл. 121, ал. 2 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията уважава Възражение с вх.№В-03-3/17.01.2012г. от “Дикра-85” ООД и приема ПУП – изменение ПРЗ на кв. 216В по плана на Благоевград и изменение на ПУР за отпадане на улица-тупик от О.Т.194 до О.Т. 194е с площадка за обръщане и осигуряване на транспортен достъп до УПИ XV, имот с идентификатор 04279.617.81 с нова улица – тупик и паркинг, югозападно от имота, изменение ПР на алея към р. Бистрица за обособяване на алея и озеленяване, изменение ПР на УПИ XI – по имотни граници 04279.617.9 и алея източно от УПИ X и УПИ XI за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.617.9 и промяна предназначението на УПИ XII, имоти с идентификатори 04279.617.1 (общ.), 04279.617.14 (общ.) от КОО за озеленяване – парк, като се обособят нови УПИ: УПИ XII, за имот с идентификатор 04279.617.14 (общ.) и 04279.617.60 (общ.); УПИ XIX, за имот с идентификатор 04279.617.60 (общ.), УПИ XX, за имот с идентификатор 04279.617.60 (общ.); УПИ XXI, за имоти с идентификатори 04279.617.60 (общ.) и 04279.617.1 (общ.); УПИ XXII, за имот с идентификатор 04279.617.1 (общ.) – за озеленяване; УПИ XVI, за имот с идентификатор 04279.617.14 (общ.) – за паркинг;УПИ XVII, за имот с идентификатор 04279.617.14 (общ.) – за КОО; УПИ XVIII за имот с идентификатор 04279.617.13 – за жилищно строителство и озеленяване; УПИ XXIII, за имот с идентификатор 04279.617.14 (общ.) – за паркинг, североизточно от УПИ XV, имот с идентификатор 04279.617.81, след съгласуване с РИОСВ - Благоевград.


15.обект: Заявление с вх.№0107-144/15.11.2011г. от Николай Митков Павлов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.6.51 в мест."Под Грамада - Ш.13 - С" по КК на Благоевград от нива за търговско - складова база за промишлени стоки и офиси, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-9, т.4 от 27.10.2011г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие", Благоевград.

Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 15

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.6.51 в мест."Под Грамада - Ш.13 - С" по КК на Благоевград от нива за търговско - складова база за промишлени стоки и офиси, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-9, т.4 от 27.10.2011г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие", Благоевград.


16.обект: Заявление с вх.№0107-145/15.11.2011г. от Евтим Кирилов Терзийски за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.6.50 в мест."Под Грамада - Ш.13 - С" по КК на Благоевград от нива за търговско - складова база за промишлени стоки и офиси, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-9, т.3 от 27.10.2011г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие", Благоевград.

Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 16

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.6.50 в мест."Под Грамада - Ш.13 - С" по КК на Благоевград от нива за търговско - складова база за промишлени стоки и офиси, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №ОД-9, т.3 от 27.10.2011г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие", Благоевград.

17.обект: Преразглеждане на решение №17 по протокол №47 от 20.12.2011г. на Общински експертен съвет по устройство на територията във връзка с постъпила молба с вх.№М-02-29/18.01.2012г. Георги Петров Кехайов, Пиринка Григорова Кехайова, Димитър Петров Кехайов и Георги Бориславов Кехайов за оттегляне на възражение с вх.№ В - 02 - 92 / 28.11.2011г. от Георги Петров Кехайов, Пиринка Григорова Кехайова, Димитър Петров Кехайов и Георги Бориславов Кехайов и заявление с вх.№ 0107 - 126 / 03.10.2011г. от Панайот Крумов Тасев, Войтех Крумов Тасев, Николай Христов Панов, Марияна Христова Миткова, Мариета Боянова Христова - Велинова, Малин Боянов Христов, Атанас Миланов Калабаков, Боряна Николова Милушева, Невена Иванова Калабакова, Георги Димитров Калабаков, Георги Бориславов Кехайов, Галина Николова Кехайова, Ирина Янева Кехайова, Георги Петров Кехайов, Димитър Петров Кехайов, Петър Войнов Янчовски, Антон Петров Янчовски, Виктор Петров Янчовски и Людмила Войнова Бухова за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІІ, имот с идентификатор 04279.612.217, УПИ ІІІ, имоти с идентификатори 04279.612.216 и 04279.612.215 и УПИ V, имот с идентификатор 04279.612.214 в кв.113 по плана на Ц.Г.Ч., гр. Благоевград.

Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 17

Общински експертен съвет по устройство на територията преразглежда решение №17 по протокол №47 от 20.12.2011г. във връзка с постъпила молба с вх.№М-02-29/18.01.2012г. Георги Петров Кехайов, Пиринка Григорова Кехайова, Димитър Петров Кехайов и Георги Бориславов Кехайов за оттегляне на възражение с вх.№ В - 02 - 92 / 28.11.2011г. от Георги Петров Кехайов, Пиринка Григорова Кехайова, Димитър Петров Кехайов и Георги Бориславов Кехайов и приема Подробен устройствен план /ПУП/ - работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІІ, имот с идентификатор 04279.612.217, УПИ ІІІ, имоти с идентификатори 04279.612.216 и 04279.612.215 и УПИ V, имот с идентификатор 04279.612.214 в кв.113 по плана на Ц.Г.Ч., гр. Благоевград.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………/арх. Виолета Спасова/

ЧЛЕНОВЕ:

1………………/Валентина Спасова/


2…………………/ инж. Стилияна Ерделска/


3………………/инж. Камелия Вълкова /


4………………/Ели Лазарова/


5………………/инж. Радой Хаджиев/


6………………/арх. Васил Тинчев/


7…………….. /арх. Николай Манолов/


8………………/инж. Иван Иванов/

9………………/инж. Пламен Бегъмов/

10………………./арх. Веселина Филипова/


11………………../ инж. Атанас Атанасов/


12………………./ инж. Теменужка Филипова/


Изготвил:

Магдалена Петкова,

Младши експерт "Юрист" при отдел “АП”

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом