До общински съвет град добрич докладна записка
ИмеДо общински съвет град добрич докладна записка
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер34.66 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/19DZ_DKC 1_IZM_DRUJESTVEN DOGOWOR_2010.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от Надежда Петкова

Зам. кмет ИРЕФ

на Община град Добрич


ОТНОСНО: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център - I- Добрич” ООД град Добрич


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,С решение № 19- 21/31.03.2010 г. е прието изменение на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център /ДКЦ/ - I- Добрич” ООД. Същият е изменен и допълнен с нови съдружници, а именно - наследниците на починалия съдружник Антон Йорданов Белчев, Магдалена Христова Белчева –съпруга, Йордан Антонов Белчев – син и Елена Антонова Белчева- дъщеря. Към настоящият момент дяловете между съдружниците са разпределени както следва:

-Община град Добрич - 12 706 дяла по 10 лева всеки или общо в размер на 127 060 лева, представляващи 81,443 % от капитала на дружеството;

- Наследниците на Антон Йорданов Белчев – 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, представляващи 9.275 % от капитала.

- Димо Йорданов Белчев – 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемедесет) лева, представляващи 9,275% от капитала и

- Димо Йорданов Белчев и наследниците на Антон Йорданов Белчев – 1 (един) дял по 10 (десет) лева или общо в размер на 10 (десет) лева, представляващи 0.007 % от капитала.

С откази № 20100216162420/ 17.02.2010 г. и № 20100409101627/ 15.04.2010 г. на Агенция по вписванията не са приети исканията на управителя за вписване на новите обстоятелства с промяна на съдружниците. Мотивите на съдията по вписванията са , че има отделно един общ дял при новото разпределение между Димо Белчев и наследниците на Антон Белчев, което не изяснява точно собствеността му. Също така съдията счита ,че актуалния Дружествен договор в своята пълнота трябва да отговаря на вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър обстоятелства.

В съответствие с изискванията на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общински съвет трябва да вземе решение за изменение на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център - I- Добрич” ООД за да може ръководството на дружеството да впише новите обстоятелства съгласно изискванията в Агенция по вписванията.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните,


ПРОЕКТ!


Р Е Ш Е Н И Я:


1. На основание чл.137, ал.1 от Търговския закон и чл. 24, т.1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел одобрява следните промени в Дружествения договор:


След текста: “1.Община град Добрич, представлявана от Кмет - Детелина Кирилова Николова, овластена с решение №.42-19/28.03.2006 г. на Общински съвет град Добрич и” да се запише текст :

2.Магдалена Христова Белчева – ЕГН 4912128019, адрес: гр. Добрич, ул. Любен Каравелов № 1, вх. Б, ап.3, ет. 6;

3.Йордан Антонов Белчев - ЕГН 7011047949, адрес: гр. Добрич, ул. Любен Каравелов № 1, вх. Б, ап.3, ет. 6;

4.Елена Антонова Белчева - ЕГН 7606077998, адрес: гр. Добрич, ул. Любен Каравелов № 1, вх. Б, ап.3, ет. 6;

5.Димо Йорданов Белчев - ЕГН 4006287929

адрес: гр. Добрич, ул. Алеко Константинов № 1, вх.А, ап. 4, ет. 7”.

Чл. 6, т. 2 се изменя така:

2. Наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева –съпруга, Йордан Антонов Белчев – син и Елена Антонова Белчева- дъщеря – 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, представляващи 9,275 % от капитала.”

Чл. 6, т. 4 се изменя така:

Димо Йорданов Белчев и наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева –съпруга, Йордан Антонов Белчев – син и Елена Антонова Белчева- дъщеря – 1(един) дял по 10 (десет) лева или общо в размер на 10 ( десет) лева, представляващи 0,007% от капитала.”

Чл.21 се изменя така:

Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 (седем) дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.”


2. Задължава представителя на Община град Добрич в Общото събрание на съдружниците да гласува предложените, промени в Дружествения договор.

3. Възлага на управителя на “ДКЦ -I- Добрич” ООД последващите действия по вписване в Търговския регистър на новите обстоятелства.

4. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона действия.


С уважение,


НАДЕЖДА ПЕТКОВА

Зам. кмет ИРЕФ на Община град Добрич


Изготвил

инж. Христо Божков, гл. експерт дирекция ИРЕФ


Свързани:

До общински съвет град добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
До общински съвет град добрич докладна записка iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Процедурата за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Добрич” е определена в Статута на символите на Община град Добрич,...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: “Млекарница”, находящ се в...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Гостилница” от аемо “Стария...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Хотел” (хан) от аемо “Стария...
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо Общински съвет град Добрич докладна записка
Предложение за прoдажба на имоти на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
До общински съвет град добрич докладна записка iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом