Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г
ИмеДоклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер61.47 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.hgzagora.com/hgcentre/mdoklad30032009.doc


МЕЖДИНЕН ДОКЛАД


за дейността на „ХОЛДИНГЦЕНТЪР” АД към 31.03.2009 г.

със съдържание съгласно чл.100 о, ал.4 от ЗППЦК


Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.


1. Период 01.01. - 31.03.2009 г.:

1.1. Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „Холдинг Център”АД свика извънредно общо събрание на акционерите на 22.12.2008г. от 09,00часа в град Стара Загора, бул”П.Евтимий”23 при следния дневен ред: 1/ промени в състава на Съвета на директорите; 2/ промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008г. и определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2009г.

В определните дата и час се установи липса на кворум и събранието бе отложено за обявената втора дата 09.01.2009г.

На обявената втора дата общото събрание на акционерите взе следните решения:

по точка първа от дневния ред: „Общото събрание на акционерите в „Холдинг Център”АД освобождава Георги Димитров Петров, ЕГН4702187589 като член на Съвета на директорите и на негово място за нов член на Съвета на директорите избира Антон Стоянов Андронов, ЕГН6109157546”

по точка втора от дневния ред: „Общото събрание на акционерите в „Холдинг Център”АД решава месечното възнаграждение на всеки от членовете на СД да бъде запазено в досегашния размер”


1.2. Обявяване на тримесечния отчет на дружеството за периода 01.10.2009-31.12.2009г.

Комплекта счетоводни отчети, изготвени по МСС и по формите, изисквани от КФН, както и междинната информация за дейността на дружеството са подадени в срок чрез електронната система на БФБ – Extri.

„Холдинг център”АД има сключен договор с дъщерната на „БФБ-София”АД фирма „Сервиз Финансови пазари”ЕООД за регулярно разкриване на информация от публичните дружества, в Република България и държавите членки на Европейския съюз по начин, който гарантира изпълнението на задълженията на емитента за разпространяване на информацията към обществеността.

Комплекта счетоводни отчети, изготвени по МСС и по формите, изисквани от КФН, както и междинната информация за дейността на дружеството са подадени в срок чрез системата E-register на Комисията за финансов надзор.

1.3. Обявяване на годишния отчет на „Холдинг Център” за отчетната 2008година.

В изпълнение на задълженията си дружеството е обявило в срок – на 26 март 2009г. годишния си отчет за 2008г., одитиран, заедно с придружаващите го материали.


2. Факти и обстоятелства по чл.28 ал.2 от Наредба №2 на КФН

- Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството;

- Има промяна в състава на Съвета на директорите – освободен е като член на съвета Георги Димитров Петров и на негово място е избран Антон Стоянов Андронов.Не са извършвани промени в начина на представляване, както и назначаване или освобождаване на прокурист;

- Не са извършвани изменения и/или допълнения в устава на дружеството;

- Не са вземани решения за преобразуване или преструктуриране на дружеството;

- Не е откривано производство по ликвидация за дружеството, или за негово дъщерно дружество;

- Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество;

- Не е осъществявано придобиване, продоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;

- Не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие;

- Няма решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;

- Няма промени в одиторите на дружеството;

- Счетоводния резултат за съответното тримесечие е съгласно приложения тримесечен отчет;

- Не е реализирана съществена загуба;

- Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три и повече процента от нетните активи на дружеството;

- Не е публикуван модифициран одиторски доклад;

- Дружеството няма решение за разпределяне на дивидент;

- През отчетния период не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството;

- През отчетния период не е възникнало краткосрочно вземане, съгласно договор за заем с дъщерно дружество.

- Дружеството не е имало ликвидни проблеми;

- Не е извършвано и не е вземано решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал;

- Не са водени преговори за придобиване на дружеството;

- Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството;

- Не е отправено търгово предложение;

- Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, формиращи над 10% от приходите на дружеството за последните три години;

- Поради спецификата на дейността на “ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР” АД, като търговски холдинг с основна дейност управление и контрол на участия в други дружества и това, че Холдинга не упражнява пряка производствена и търговска дейност не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара;

- Не са сключвани договори за големи поръчки и няма промяна в обема на поръчките;

- Няма развитие и/или промяна в обем на поръчките и използването на производствените мощности;

- Не са преустановявани продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството;

- Не са закупувани патенти;

- Не е получавано, временно преустановяване или отнемане разрешение за дейност /лиценз/;

- Не е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или до негово дъщерно дружество, с цена на иска над 10% от нетните активи на дружеството;

- През първото тримесечие на 2009г. дружеството не е сключвало сделки със свързани лица.


3. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през следващия финансов период:

Основните рискове, пред които е изправено дружеството се изразяват в рисковете при инвестирането в ценни книжа . Тук се включват:

- пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За “Холдинг Център” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на акциите по отношение на дружествата, в които е инвестирал. терминът “пазарен риск” включва не само възможността за загуба, а и тази за печалба;

- кредитен риск - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на другата страна. Максимално поетият кредитен риск представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса.

- лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството не е страна по договор за банкови заеми. За дружеството съществува риск от промяна на лихвените проценти.

- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти. Причина за ликвидния риск при “Холдинг Център” АД може да бъде невъзможността да се продаде бързо актив на стойност, близка до справедливата му стойност или да не се получат суми по договори за отпуснати кредити или да не се съберат в срокове вземанията по водени съдебни спорове.

- риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За Холдинга към датата на отчета не съществува поет риск на паричният поток.

4. Информация за междинния отчет

На междинният финансов отчет на „Холдинг Център”АД Стара Загора за първото тримесечие на 2009г. не е извършен одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.


ИЗП.ДИРЕКТОР

НА

“ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР”АД

Ирина Динева


Свързани:

Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconДоклад за дейността на „Адвертайзинг Продиджи ад
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconГодишен доклад за дейността
Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconГодишен доклад за дейността
Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconДоклад за дейността на
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и чл от наредба №26...
Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconДоклад за дейността към 31. 12. 2009 г
Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 г. (30. 09. 2009г. 31. 12. 2009г.)
Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом