Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково
ИмеРешение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер39.08 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.admsudhaskovo.org/2009/apr_jun/finished/p176-09.doc
РЕШЕНИЕ

№ 167 / 18.06.2009г., гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА


Административен съд – Хасково, в открито заседание на двадесети май през две хиляди и девета година, в състав:

Председател: Георги Гочев

Членове: Ива Байнова

Василка Желева

при секретаря ........Ангелина Латунова.……...........……...……...…….. в присъствието на

прокурора.....……….Антон Попов…...…...............…………....................като разгледа докладваното от съдия Байнова канд № 176 по описа за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на глава дванадесета от АПК във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП-Х. срещу Решение №61/19.03.2009г. по нахд № 659/2008г. по описа на Районен съд – Д., с което е отменено Наказателно постановление №6004/10.05.2008г. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП-Х.

Решението се обжалва с оплаквания за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на правните изводи. Излагат се съображения за противоречие с материалния закон като се твърди, че изводите на съда се базират на предположения. Неправилно съдът приел, че в случая е приложима разпоредбата на чл.63 ал.5 от ЗДДС като доказателства в тази насока не били налице. Неправилен и незаконосъобразен бил и изводът на съда, че не ставало ясно на коя дата е възникнало данъчното събитие. Нарушението било безспорно и несъмнено доказано. По изложените съображения се претендира отмяната на оспореното решение и потвърждаване на отмененото наказателно постановление.

Ответникът – „ЕВРОПИМЕЛ”ООД – Д. чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се остави в сила решението. В случай, че бъде уважено оспорването пледира за изменение на НП и за определяне на санкция в по-нисък размер съобразно по-благоприянтната разпоредба на чл.180а от ЗДДС.

Представителят на Окръжна прокуратура – Х. дава заключение за неоснователност на жалбата и пледира за оставяне в сила на решението.

Касационната инстанция като извърши проверка по реда на чл.218 от АПК намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

С Решение №61/19.03.2009г. по нахд № 659/2008г. Районен съд-Д. е отменил НП №6004/10.05.2008г. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП-Х. , с което за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 вр. чл.84 от ЗДДС и на основание чл.180 ал.3 вр. ал.1 от ЗДДС на „ЕВРОПИМЕЛ”ООД – Д. е наложена имуществена санкция в размер 4 925.99 лв. За да постанови този резултат районният съд е приел, че при провеждане на административнонаказателната процедура не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е също, че в случая се касае за ВОП по смисъла на чл.13 ал.1 от ЗДДС, че е налице авансово плащане , поради което с оглед разпоредбата на чл.63 ал.5 от ЗДДС се изключва приложението на чл.63 ал.4 от ЗДДС , а изискуемостта на данъка следва да се определи съгласно правилото на чл.63 ал.3 от същия закон. В тази връзка е направил извод, че дължимият ДДС е начислен в съответния данъчен период и не е налице твърдяното нарушение. Приел е също, че фактурата не е достатъчна за установяване момента на възникване на данъчното събитие и в тази насока не бил изследван въпросът дали на датата на издаването и стоката е била транспортирана до територията на страната, кога е била платена от дружеството и кога е била получена.

Настоящата инстанция споделя крайния извод на районния съд за незаконосъбразност на наказателното постановление.

При провеждане на административно наказателната процедура не са допуснати съществени нарушения, които да обосноват отмяна на наказателното постановление. АУАН е съставен, а НП е издадено съобразно изискванията на ЗАНН, изцяло в необходимата форма и реквизити. В акта и НП се съдържа описание на нарушението и

обстоятелствата при които е извършено. Посочени са неизвършените от задълженото лице действия, вида на доставката и обекта на същата , датата на настъпване на данъчното събитие, както и датата, на която данъкът е станал изискуем.

Правилно е прието от районния съд, че в случая е налице ВОП по смисъла на чл.13 ал.1 от ЗДДС. Не се споделя извода, че за дата на възникване на данъчното събитие не може да се приеме датата на издаване на фактурата – 21.06.2007г. В случая липсват доказателства, от които да се направи извод, че са налице изключенията на чл.6 ал.2 от ЗДДС. В жалбата пред първоинстанционния съд е налице твърдение, че съгласно сключен договор с холандската фирма собствеността върху стоката се прехвърля след транспортирането и приемането и в склада на дружеството, но такъв договор не е представен по делото. Не става ясно същото така въз основа на какви доказателства съдът приема, че в случая е налице авансово плащане и е приложима разпоредбата на чл.63 ал.5 от ЗДДС. Отбелязването в процесната фактура, че плащането следва да се извърши в рамките на 30 дни – най-късно до 21.07.2007г. не обосновава такъв извод. В тази връзка настоящата инстанция приема, че именно фактурата удостоверява прехвърлянето на собствеността върху упоменатите в същата стоки и постигнатото в този момент съгласие досежно нейната цена.

Независимо от гореизложеното правилно районният съд е приел, че в случая не намира приложение разпоредбата на чл.63 ал.4 от ЗДДС. Изключението на тази норма се прилага само когато данъчното събитие предхожда издаването на фактурата, не и ако са настъпили едновременно. Поради това и при такава хипотеза е приложима общата разпоредба на чл.63 ал.3 от ЗДДС относно възникване на задължението. В този смисъл не е налице състава на административно нарушение по чл.180 ал.3 от ЗДДС, тъй като дружеството е начислило ДДС за съответния данъчен период, а именно м.юли, 2007г.

Предвид гореизложеното като е отменил наказателното постановление районният съд правилно е приложил материалния закон. Не е налице е касационното основание по чл.348 ал.1 т.1 от НПК, поради което оспореното решение като валидно , допустимо и правилно следва да се остави в сила.

Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 от АПК съдът


Р Е Ш И :


ОСТАВЯ В СИЛА Решение №61/19.03.2009г. по нахд № 659/2008г. , постановено по описа на Районен съд – Д.

Решението е окончателно.


Председател: Членове:1.


2.

Свързани:

Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №3 09. 11. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на седми октомври през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №163/18. 06. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на двадесети май през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №225 14. 07. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на осми юли през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №85 26. 05. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на двадесет и трети април през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №174 15. 07. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на осемнадесети юни през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №200 14. 07. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на седемнадесети юни през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №370/04. 12. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на пети ноември през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №100 24. 04. 2009г., гр. Хасково
Административен съд- хасково, в открито заседание на двадесет и пети март през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №394/11. 11. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково на десети ноември през две хиляди и девета година в откритото си съдебно заседание в състав
Решение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково iconРешение №289 16. 11. 2009г., гр. Хасково
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом