Автобиографична академична справка
ИмеАвтобиографична академична справка
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер71.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-vt.bg/userinfo/60/doc/1/1/Ив.ДОНЧЕВА_АВТОБИОГРАФИЧНА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА.doc
АВТОБИОГРАФИЧНА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

на Иванка Иванова Дончева

I. Длъжностна характеристика:

 • доцент, преподавател по Класическа (гръцка и римска) и Тракийска археология към катедра „Археология” в Историческия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий;

 • Ръководител катедра „Класически и източни езици и култури” към Филологическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

II. Научни степени и звания: д-р; дисертационен труд: „Култът към Асклепий в Тракия (по археологически и епиграфски данни)”.

III. Област на научни интереси: Антична археология, култура и религия на Тракия, Гърция и Рим.

IV. Специализации:

 • класическа археология: Атински университет; Френски археологически институт в Атина; Университет в Йоанина, Гърция;

 • гръцки език и култура: Атински университет; Тракийски университет „Демокрит” в Комотини, Гърция.

IV. Членство в различни научни институции и организации:

 • Дружество на изследователите на античността в България (ДИАБ) – секция към FIEC (Fédération Intérnational des Etudes Classiques);

 • C.I.E.R.G.A. (Centre Internationale d’Etude de la Religion Grecque Antique), Athènes – Liège.

V. Археологически проучвания:

 • Обект „Карасура” до гр. Чирпан

 • Обект „Ковачевско кале” до гр. Попово

 • Некропол в местността „Под село”, гр. Опака, Търговищко

 • Никополис ад Иструм

VI. Награди:

 • Награда на Община Попово „за особен принос в популяризирането на историческото наследство на град Попово” – 2006 год.

VII. Списък на подбрани научни публикации:

 1. Синкретизмът на Асклепий с Тракийския Херос, отразен в тракийските оброчни релефи. – МЗФ "Св. Пантелеймон". Велико Търново, 1992, с. 36-43.

 2. Нови данни за светилището на Аполон при Горско Абланово, Търговищко. – Studia protobulgarica et mediavalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1993, с. 239-243.

 3. Иконографска характеристика на изображенията на Асклепий върху тракийските оброчни релефи. – Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, с. 323-335.

 4. Античната крепост при с. Ковачевец. – Попово в миналото, I. Варна, 1994, с. 13-22.

 5. За един неизследван вид антични фибули от нашите земи. – Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". Велико Търново, 1995, с. 327-337.

 6. Le culte d'Asclépios à Odessos. – Thracia, 12 (Studia in honorem Christo M. Danov), Serdicae, 1998, p. 181-193.

 7. Едно свидетелство за култа към Пантеите. – Българска Историческа библиотека (БИБ), 1, 1998. София, с. 9-12.

 8. Етимология на името на Асклепий. – ИИМ-Кюстендил, V, 1993 (1998). София, с. 349-355.

 9. Свидетелства за култа към Асклепий в Карасура. – Seminarium Thracicum, 3 (Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 1998, с. 147-157.

 10. Култът към Асклепий в Никополис ад Иструм. – Thracia Antiqua, 10 (In memoriam Georgi Mihailov), 1999. София, c. 170-177.

 11. Сондажни проучвания в античната крепост Ковачевско кале през 1998 год. – Археология, 1999, кн. 1-2, с. 70-77.

 12. Le témoignage le plus ancien du culte d’Asclépios dans les terres bulgares. – Thracia, 13 (Studia in memoriam Velizari Velkov). Serdicae, 2000, p. 73-79.

 13. Култът към Телесфор и иконографски особености на изображенията му в Тракия. – Seminarium Thracicum, 5 (Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров). София, 2001, с. 185-199.

 14. Епитетите на Асклепий в Тракия и аспектите на култа, отразени в тях. – Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов". Велико Търново, 2001, с. 551-565.

 15. Култът към Асклепий в Гърция и Рим (Произход, развитие, характер)”. ИК „Витал”, Велико Търново, 2001, 230 с.

 16. Der Kult des Telesphoros und die ikonographischen Besonderheiten seiner Darstellung in Thrakien. – KARASURA, I. UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE UND KULTUR DES ALTEN THRAKIEN. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. (Internationales Symposium. Cirpan, Bulgarien, 1996). Beirr & Beran, Weissbach, 2001, p. 99-110.

 17. Жертвеник на Зевс от с. Дриново, Търговищко. – Πυθύη. Studia in honorem Ivani Marazov. (Изследвания в чест на проф. д-р Ив. Маразов). София, 2002, с. 568-570.

 18. Античната крепост "Ковачевско кале". – The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July 2000). Sofia, 2002, с. 220-228.

 19. Le syncrétisme d'Asclépios avec le Cavalier Thrace. – Kernos, 15, (Actes du VIIIe colloque du CIERGA: "Religion et rationalité en Grèce ancienne", tenu à Rhodes en mai 2001). Αθήνα - Liège, 2002, p. 317-324.

 20. Култът към Атина в Никополис ад Иструм – Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002, с. 39-45.

 21. Иконографски особености на изображенията на Атина върху оброчни релефи от Мизия и Тракия. – Археология, 2002, 3, с. 18-27.

 22. Култът към Хермес на територията на Никополис ад Иструм. – ИИМ-Велико Търново, XVII-XVIII, 2002-2003. Велико Търново, 2002, с. 215-227.

 23. Култът към Асклепий в Кабиле. – Епохи, кн. 3-4, 1998. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 215-228.

 24. Инкубацията в култа към Асклепий. – Епохи, кн. 1, 2000. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 79-90.

 25. Тракийското светилище при с. Ковачевец, Търговищко. – Епохи, кн. 2, 2000. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с. 193-208.

 26. Интересен култов паметник от тракийското светилище при Опака, Търговищко. – Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Йордан Андреев. Велико Търново, 2003, с. 43-47.

 27. Култът към Асклепий в античния град при Сандански. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев. София, 2003, с. 96-100.

 28. Митът за Асклепий в античната литература. – Societas Classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Рим и Изтока. (Поредица “Д-р Никола Пиколо”). Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2003, с. 85-97.

 29. Култът към Деметра по Западнопонтийското крайбрежие. – IX Понтийски четения “Черно море между изтока и запада. Река Дунав мост между народи и култури”. Варна, 2004, с. 277-285.

 30. Ролята на керносите в култовата практика на населението от района на Попово. – Попово в миналото, 4. Култура и религия. Разград, 2004, с. 23-33.

 31. Athéna dans la plastique en bronze d’Opaka, region de Targovichté (en Mésie Inférieure). – The Antique bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. (The Acta of the 16th International Congress of Antique bronzes, Bucharest, May 26th-31st, 2003). Bucharest, 2004, 139-143.

 32. Паметници на култа към Аполон в Карасура. – Академични четения в чест 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров. Годишник на Нов Български Университет, Департамент за Средиземноморски и Източни изследвания, том 2. София, 2004, с. 58-63.

 33. Оброчни паметници на Зевс Збелсурд от територията на Североизточна България. – МИФ, 9. Тракия и околният свят. София, 2005, с. 345-358.

 34. Антична бронзова пластика от Опака, Търговищко. – Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи, III. Знаци, текстове, носители. (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29-31 октомври 2003). Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005, с. 35-39.

 35. Иконографски особености на изображенията на Атина върху монетите на Никополис ад Иструм. – Монетите и банкнотите – възможни прочити. Юбилеен сборник в чест ст.н.с.д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, с. 92-96.

 36. Епитетът επιφανέστατος в оброчни паметници от тракийските земи през римската епоха. – Spartakus, II. 2075 години от възстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Велико Търново, изд. Фабер, 2006, с. 96-100.

 37. За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия. – Епохи, кн. 1-2, 2004. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 41-56.

 38. За произхода и семантиката на еротичните символи в древногръцкото изкуство. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, с. 11-43.

 39. Тракийското светилище при Баткун. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, II. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, с. 167-215.

 40. L'épithète επιφανέστατος dans des monuments votifs de Thrace. Provinciae imperii Romani inscriptionibus descriptae. (Acta XII congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae. Barcelona, 2002). Barcelona, 2007, pp. 233-236.

 41. Les kernoi dans le rite funéraire thrace à l’époque romaine (selon des données des nécropoles sur le territoire de la Bulgarie du Nord-Est). – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 10ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 οκτωβρίου 2005). Η ΘΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ. Athens, 2007, p. 143-154.

 42. Тракийското светилище при с. Садина, Търговищко. – Древна и модерна Тракия, Известия на Старозагорския исторически музей (ИСЗИМ,) II. Стара Загора, 2007, с. 273-283.

 43. Платената любов в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2008, с. 134-180.

 44. Некрополът в местността „Под село” в гр. Опака, Търговищко. – МИФ, 14. Тракия и околния свят. София, 2008, 207-228.

 45. Строителна керамика с печати от античната крепост „Ковачевско кале”. – Юбилеен сборник "45 години Филологически факултет". Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 58-68.

 46. Бракът и брачната церемония в Древна Гърция. – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. III. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 46-78.

 47. Играта на коттабос в Древна Гърция. – Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том I. Археология и култура. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2009, с. 71-92.

 48. Оракулът на Зевс в Додона. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, IV. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, с. 73-111.

 49. Симпозиумите в Древна Гърция – според античните автори и керамографията. – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и българската археология. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2009, 215-249.


VIII. Адрес за контакти:

Велико Търново – 5003, ул. „Димитър Найденов”, № 127, вх. А, ап. 3

e-mail: dontcheva_ivanka@abv.bg; vanini.vt@gmail.com

Свързани:

Автобиографична академична справка iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична академична справка iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична академична справка iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична академична справка iconАвтобиографична справка (кратка форма)
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична академична справка iconАвтобиографична справка д-р йордан георгиев гечев дата на раждане
Асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната система
Автобиографична академична справка iconАвтобиографична справка пожидаева, вяра георгиева
Доцент по “Механизация на мините” (Изпитване и диагностика на минна механизация) – шифър 020805
Автобиографична академична справка iconАкадемична справка за проф. Лоренц Цедербаум От самото начало на своята академична кариера Лоренц Цедербаум проявява своите разнообразни научни интереси. Учи
Хабилитиран във Фрайбург на 29 години, той решава да се върне към химията и приема позицията на ръководител на катедрата по Теоретична...
Автобиографична академична справка iconСправка за теоретичните и научно-приложните приноси
Мая Найденова Игнатова, представени в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление тн електроника,...
Автобиографична академична справка iconИнформационна карта за кандидатстване за стипендия "Дамян Балабанов " за академичната 2012/2013
Уверение за записан зимен семестър на академичната 2012/2013 г с посочен успех от цялото следване или академична справка
Автобиографична академична справка iconУстав на клуб за академична реформа в българия (карб) Наименование
Прокламиране на необходимостта и съдействие за провеждането на научно-образователна (академична) реформа, която да включва
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом