Деклараци я
ИмеДеклараци я
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер12.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pd.government.bg/uploads/files/proekti/as/tom2/book2/Obr.3_Dekl.doc

Образец №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният ...................................................................................................................

(трите имена)


…………………………………………………………………………………………………...

(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………..................


(длъжност)


на участник: …………………………………………………………………………................

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ


Запознат съм с всички обстоятелства и условия, с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и консервационни работи по ревитализация на Античен стадион - Пловдив ”, както и с предоставената от Възложителя пълна техническа документация – инвестиционен проект за "Ревитализация на Античен стадион Пловдив" (фаза – работен проект) с приложени обяснителни записки и количествени сметки.Дата: ………………….. ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис)
*** В случай, че Участник в процедурата е обединение, настоящият образец се попълва и подписва от всички членове на обединението, съгласно споразумението за създаването му.

Свързани:

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я от

Деклараци я iconДеклараци я
Аз долуподписаният
Деклараци я iconДеклараци я
Долуподписаният
Деклараци я iconЗаявление деклараци я

Деклараци я iconМолба деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният /та
Деклараци я iconДеклараци я
Изд от на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом