Проекто догово р
ИмеПроекто догово р
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер91.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bdz.bg/files/2012/publicorder/gazove/dogovor_pr2.doc
Приложение № 2
П Р О Е К Т О - Д О Г О В О Р


№……….............................


Днес, …...……….2012 г. в гр.София между:


БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район “Средец, ул.”Иван Вазов” № 3, ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № BG 175405647, представлявано от инж. Георги Иванов и Методи Христов – Управители, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

………...................………………………………….., със седалище и адрес на управление: …..............………………………………………….., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № ………. .............,ЕИК № ……………………., ИН по ДДС № ……………………., представлявано от ………………………………………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ


на основание утвърден протокол от Управителите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за избор на изпълнител от ............../2012 г., след проведена обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящия договор при следните условия:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, при условията на настоящия договор да достави технически газове, хладилен агент и антифриз в количества, описани в раздел ІІІ.


II. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на техническите газове трябва да съответства на техническите спецификации, неразделна част от настоящия договор.


III. КОЛИЧЕСТВО

3.1. Предвидените за доставка количества по настоящия договор са както следва:

2 620 куб.м. кислород, съгласно БДС 1350-81 „Кислород газообразен. Технически и медицински” /или еквивалентен/, със съдържание на кислород в обемни проценти не по-малко от 98,5;

850 кг ацетилен технически, съгласно приложената към договора техническа спецификация;

 1. 1 155 кг въглероден двуокис , съгласно БДС 1676-88 „Въглероден двуокис втечнен” /или еквивалентен/, със съдържание на въглероден диоксид (СО2) в обемни проценти не по-малко от 99,0;

 • 684 кг фреон R 134а, съгласно приложената към договора техническа спецификация;

 • 4 250 л антифриз концентрат, в съответветствие с приложената към договора техническа спецификация.


IV. СРОК НА ДОСТАВКА И СРОК НА ДОГОВОРА

4.1. Доставката на конкретни количества технически газове, предмет на договора, се извършва след подаване на писмена заявка от Възложителя до Изпълнителя.

4.2. Доставката се изпълнява в срок от 5 /пет/ работни дни след представяне на писмена заявка /по пощата или по факса/ от Възложителя, включваща необходимите за доставка количества технически газове, хладилен агент и антифриз, разпределени по видове и краен получател /съгласно приложение „Адреси на крайните получатели на доставките”/.

4.3. Договорът се сключва за срок от една година или до изчерпване на количествата технически газове, хладилен агент и антифриз, в зависимост от това кое ще настъпи първо.

V. ЦЕНА

5.1. Цената на техническите газове, хладилния агент и антифриза, обект на доставката, се разбира: DDP-посочено структурно звено на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, съгласно “ИНКОТЕРМС 2000” ( включително опаковка, трайна маркировка, транспорт, застраховка, мито) в български лева без ДДС, съгласно Приложение № 3 - списък на структурните звена на Възложителя, крайни получатели на техническите газове, хладилния агент и антифриза.

Цената е твърдо определена и не подлежи на промяна по време на изпълнение на договора.

Кислород /куб.м/ - ед.цена .............. лв /куб.м/;

Ацетилен /кг/ - ед. цена .....................лв /кг/;

Въглероден диоксид /кг/ – ед. цена ............лв /кг/;

Фреон R 134a /кг/ – ед. цена ............лв /кг/;

Антифриз концентрат /литър/ – ед. цена ............лв /л./;

5.2. Общата стойност на договора е …………….............../словом/ лева без ДДС.


VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Плащането се извършва в лева по банков път – ………. дни след извършена доставка в съответното звено от структурата на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

6.2. Плащането се извършва по сметката на Изпълнителя:

IBAN……………………………………;

BIС ……………………………………..

6.3. Необходими документи за извършване на плащане:

- оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ-Пътнически превози“ЕООД, с адрес:1080 София, ул. „Иван Вазов“ № 3 с МОЛ Георги Иванов и Методи Христов, с посочен № и предмет на договора;

 • оригинален приемо-предавателен протокол за доставените видове и количества технически газове, хладилен агент и антифриз, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- сертификат за качество – оригинал, издаден от производителя.

6.4. Заплащането на всяка доставка се извършва в посочения в т.6.1 срок при условие, че в петдневен срок от извършването й бъдат представени документите по т.6.3. При закъснение в представянето на изисканите документи заплащането се отлага с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на документите.


VII. ТРАНСПОРТ И ПАРТИДИ

7.1. Доставката се осъществява с транспорт на Изпълнителя, като транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

7.2. Дейностите по пълнене, транспорт, експлоатация, както и изискванията към техническите средства при осъществяване на доставката (изисквания към бутилки, регистрация и /или/ техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и други) се извършват и съблюдават съгласно Наредба за устройството, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

7.3. Цветовото обозначение на бутилките трябва да отговаря на БДС EN 1089-3 “Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ. Цветна маркировка”, или еквивалентен.

  1. Всяка партида от кислород трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който се означава:

 • наименованието на завода-производител;

 • наименованието и качеството на газа;

 • номерът на партидата и датата на пълнене;

 • резултатите от лабораторните изпитвания;

 • броят на бутилките;

 • стандарт БДС 1350-81 или еквивалентен.

7.5. Всяка партида от ацетилен трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който се означава:

 • наименованието на завода-производител;

 • наименование на продукта;

 • количеството на продукта;

 • номерът на партидата и датата на пълнене;

 • резултатите от лабораторните изпитвания;

 • номерът на бутилката.

7.6. Всяка партида въглероден диоксид трябва да е съпроводена от свидетелство, в което да е отразено:

 • наименование на предприятието-производител;

 • наименование на продукта;

 • маса – нето;

 • качеството на продукта;

 • дата на пълнене;

 • резултатите от лабораторните изпитвания;

 • надпис “Да се пази от слънце, огън и удар”;

 • стандарт БДС 1676-88 или еквивалентен;

 • броят на бутилките.

7.7. Всяка партида фреон трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който да е отразено:

 • наименование на завода-производител;

 • наименование на продукта;

 • количеството на продукта;

 • резултатите от лабораторните изпитания.

7.8. Всяка партида нискозамръзваща охлаждаща течност /антифриз/ трябва да е съпроводена с анализно свидетелство, в което да е отразено:

 • наименование на завода-производител;

 • наименование на продукта;

 • резултатите от лабораторните изпитания;

 • номер на партидата;

 • дата на производство;

 • подпис на ръководителя на лабораторията и печат.

7.9. Доставката на техническите газове се извършва в годни оборотни бутилки, собственост на Изпълнителя.

7.10. Всяка партида се придружава с информационен лист за безопасност.


VIII. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. На количество

Количествени рекламации се предявяват в склада на Възложителя при получаване на стоката и се считат за меродавни тези количества, които са записани в приемно-предавателния протокол, подписан от представител на Изпълнителя.

8.2. На качество

8.2.1. При установяване на отклонения в качеството, рекламации се предявяват в писмен вид в рамките на гаранционния срок, чрез:

- писмена покана до Изпълнителя за съвместно разглеждане и уреждане на рекламацията, изпратена от Възложителя в 10–дневен срок от установяване на качествено несъответствие;

- в случай на неявяване на представител от страна на Изпълнителя в срок до 3 /три/ дни от получаване на уведомлението, рекламацията се удостоверява чрез сертификат за стоков контрол от “Булгарконтрола” АД или друга независима организация.

8.2.2. Рекламациите се уреждат в 30-дневен срок след рекламационното писмо, чрез доставка или възстановяване на стойността на рекламираното количество от техническите газове.

ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


9.1. Гаранцията за изпълнение е в размер на ............ лв., което представлява 3 % от стойността на договора, учредена в полза на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, със срок на валидност един месец след изтичане срока на договора.

9.2. Гаранцията е представена в следната форма: парична сума, внесена на името на «БДЖ-Пътнически превози», внесена по сметка на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в Банка ОББ, клон Света София, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG57UBBS80021052226520/.

9.3. Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ:

7.3.1. При закъснение на изпълнението на договора;

7.3.2. При неизпълнение на задължението – частично или изцяло.

9.4.Усвояването на банковата гаранция или част от нея се извършва с декларация до съответната банка, че Изпълнителя е в нарушение на договорни задължения, без да е необходимо да бъдат посочвани конкретни обстоятелства и да представя доказателства.

9.5. Договорените неустойки Възложителят усвоява от гаранцията за изпълнение, за което писмено уведомява Изпълнителя.


Х. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

10.1. При забавено изпълнение на заявено за доставка количество по настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в размер на 0,2% на ден от стойността на недоставената, респективно неподменената стока, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са в по-голям размер.

10.1. При пълно неизпълнение на доставките, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5 % от стойността на договора.

ХІ. СПОРОВЕ


11.1. Всеки спор, породен от този договор или отнасящи се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще се оформя в писмено споразумение.

11.2. В случай, че не бъде постигнато съгласие по чл. 11.1 всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, могат да бъдат разрешавани чрез медиация.

11.3. В случай, че не бъде постигнато съгласие по чл. 11.2 всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него ще бъдат разрешавани по съдебен ред.

11.4. Медиацията не е задължителна преди отнасяне на спора за решаване по съдебен ред.


ХІІ. СЪОБЩЕНИЯ

12.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на Възложителя или Изпълнителя.

12.2. За дата на получаване на съобщението се счита:

12.2.1.датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;

12.2.2.датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата;

12.2.3.датата на приемането – при изпращане по факс;

12.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор се смятат:


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„БДЖ-Пътнически превози“ЕООД

„гр. София; 1080

ул.”Иван Вазов” № 3

дирекция „Маркетинг и продажби”

отдел „МТС“


12.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


13.1. Съгласно разпоредбите на чл.43, ал.1 от ЗОП, страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.

13.2. За неуредени в този договор въпроси ще се прилага действащото законодателство на Република България.

13.3. Договорът може да бъде прекратен:

 • по взаимно писмено съгласие на страните;

 • по реда на чл.87 от ЗЗД;

 • по реда на чл. 43, ал.4 от ЗОП.

Настоящият договор се състои от 5 /пет/ страници и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


Приложение:

1. Адреси на крайните получатели на доставките – Приложение № 1;

2. Техническа спецификация за доставка на кислород – Приложение № ІІ;

3. Техническа спецификация за доставка на ацетилен – Приложение № ІІІ;

4. Техническа спецификация за доставка на въглероден диоксид – Приложение № ІV;

5. Техническа спецификация за доставка на фреон R 134a – Приложение № V;

6. Техническа спецификация за доставка на нискозамръзваща охлаждаща течност /антифриз/ - Приложение № VІ.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


...........................инж. Георги Иванов

Управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД


............................... Методи Христов

Управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
Свързани:

Проекто догово р iconПроекто догово р

Проекто догово р iconПроекто догово р за покупко продажба на дървесина
Община гр. Угърчин, представлявана от Валентин Стайков Вълчев – кмет и Галина Рускова главен счетоводител, булстат с адрес на управление:...
Проекто догово р iconПроекто догово р
Бдж – пътнически превози” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район “Средец, ул.”Иван Вазов”...
Проекто догово р iconFctc/cop14(11) Проекто-протокол за елиминиране на незаконната търговия с тютюневи изделия
Съзнавайки постигнатият напредък от Междуправителствения преговарящ орган по Протокола за незаконна търговия с тютюневи изделия,...
Проекто догово р iconГрад Добрич Протокол от Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет’2012 и проекто-бюджет’2013
Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет’2012 и проекто–бюджет’2013
Проекто догово р iconГрад Добрич Протокол от Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет’2011 и проекто-бюджет’2012
Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет’2011 и проекто–бюджет’2012
Проекто догово р iconДържавен куклен театър габрово сезон 2006 проекто-програма

Проекто догово р iconИкономически университет – варна
Моля да бъде обсъдена проекто-дисертацията ми на тема: “
Проекто догово р iconГрафи к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места

Проекто догово р iconПроекто програма
Бизнес възможности в текстилната промишленост и производството на облекла в страните от цеи”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом