Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
ИмеКонспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
страница1/16
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.09 Mb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/Nak_pravo.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Юридически факултет

Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки


1. Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука.

1.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НП-НП е система от правни норми установена от държавата за нейната защита, и за защите на обществото и отделните граждани от престъпни посегателства ч/з предвиждане и прилагане на санкции за лицата, които са ги извършили. НП е действуващо право, система от правни норми регулиращи в определен момент. Това са система от норми обвързващи отношенията между гражданите и държавата. НП е публично право /имащо принудителен характер/

2. ПРЕДМЕТ НА НП - НП има специфичен предмет. Тези явления от обществения живот -престъпленията и свързаните с тях наказания /вид, размер/. Специ-фиката се изразява в това, че се регулират само отрицателните човешки прояви и точрез установяване на санкции за извършеното деяние.

3.МЕТОД НА НП ДЯЛОВЕ НА НП: 3 части

1.Правна догматика-изследва нор-мите такива, каквито са – ключ към постоянното и правилно прилагане на нормите, изясняване на техния смисъл и връзки, изследва недостатъците на дейст-ващите норми да предложи такива разрешения за законодателството, да го подобри-от части или цяло.

2.Криминология-причините за извършването на престъплението като социален проблем.

3.Социология на НП.

4.СИСТЕМА НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНАТА СИСТЕМА

Система на общата и обособената част на НП Системата на общата част:

А. Проблеми свързани с наказателно правните норми

Б.Проблеми относно престъпния деец-засягащи принципните пред-поставки, при които едно лице може да се яви субект на прес-тъпление, да носи наказателна отговорност и влиянието в тези насоки на психическата нормалност /вменяемост, невменяемост/ и на възрастта.

В.Проблеми засягащи престьп-лението неговата същност и определение, основни особености, форми, видове.

Г.Проблеми относно наказанието -същност, цели и фунции, видове, определяне от съда в отделните случаи, погасяване.

Д. Проблеми нa освобождаването от наказание и наказателна отговор-ност с налагане мерки за обще-ствено въздействие и възпитание


2. Действие на наказателния закон по време и място.

1. ФУНКЦИЯ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН:

А.Превантивно-възпираща -с факта на съществуването си изразяват определени забрани, установяват съдържат заплаха срещу тези, които осъществяват подобни деяния.

Б.Предотвратяване и ограничаване на резултатите от извършеното деяние - предвиждат разпоредби-неизключващи, но намаляващи наказателната отговорност. Напр.: когато извършителят помага на пострадалия.

В.Регулираща функция – стремежът на закона да бъдат регулирани обществените отношения и поведението на определени лица да бъдат насочени към постигане на определени цели.

2.ДЕЙСТВИЕ НА НЗ ПО ВРЕМЕ: След обнародването му в ДВ. Наказателните з-ни предвиждат по-дълги периоди от време. Той действа до отменянето му. Отменянето бива:

1.Изрично- осъществява се с друг з-н

2.Мълчеливо-когато същата материя в друг закон започва да се урежда по друг начин-т.е. последващият закон отменя предходния. Мълчаливото отменяне е недопустимо в Наказателното право. При изменяна на вътрешната обще-ствено-политическа обставновка-много норми губят предмета, който трябва да регулират.

2.Когато самият з-н пред-вижда, че с изчерпване на съот-ветната ситуация законът губи предмета на регулиране и той се отменя. Неприлагането на разпоредбата не значи че този закон не действа.

Чл. 2/1/ За всяко престъпление се прилага онзи з-н, който е бил в сила по време на извършването му.

-НК няма обратно действие, но чл.2/1/ е изключение на това правило-т.е. обратно действие са-мо в един случай -ако е бил по-благоприятен за дееца.

1.Когато деянието продълж. да бъде престъпление като се предвижда по-леко наказание по р-р или вид или и 2.

2.Когато без да снижава видът и размерът се смегчава режима на наказателната отговорност- мало-летни.

3.когато в състава на престъплението се въвеждат нови допълнителни признаци.

4.Когато бъде предвидено по- леко наказание.

5.снижаване минимума на налаганото наказание.

6.Снижаване на максимума.

7.По-благоприятен е з-на премахващ комулативната санкция.

8.По-благоприятен е з-нът предвиждащ алтернативна санкция.

Когато едно престъпление за-почва да се третира като престъпление, не от общ х-р, а от частен. Всички те трябва да се определят соглед на извършеното престъпление и дееца-т.е. на канкретното деяние и извършителя.

Чл.2/2/ Посочват се пределите във времето до влизане на присъдата в сила Чл.3/1/ Посочва действието на закона по място. Достатъчно е един от елементите-напр. Резултатът да е настъпил тук-за да бъде подведен под наказателна отговорност. Чл.4/1/ Нак. кодекс се прилага към българските граждани и за извършените от тях престъпления в чужбина. Чл.4/2/ Български гражданин не се предава на чужда държава за съдене или за изтърпяване на наказание-това е правилото. Когато има предвари-телно задържане и изтърпяване на наказанието в чужбина-нашият съд се съобразява и приспада наложе-ното наказание. Когато наказанията са от различен тип се взема предвид при налагането на наказанието. Присъдата на чуждия съд няма сила на присъдено нещо. Чл.5 Реален принцип-прилага се и срещу чужденци, извършили прес-тъпление в чужбина, засягащо интересите на страната. Отго-варя се само от престъпления от общ х-р. Чл.6 универсален принцип Екстрадиция -предаване на чужд гражданин за съдене в държавата,от която е:

1случай-за лицата извършили престъпления

2случай- за изрично предвидените в договора престъпления

3случай - деяния, където навсякъде се преследват, като престъпления

4случай- наказанието да не се изтърпява в едната страна или да е изтекла давността.

Друго условие да се отнася само за едно престъпление .

Да е повдигната обвинение във държавата поискала екстрадиция.

Ако има искания от различни дър-жави, не се дава на държавата искаща най-тежко наказание. - Не се допуска екстрадиция на чужд гражданин, по отношение на които у нас е започнатото нака-зателно преследване. Не се допус-ка екстрадиция за политически престъпления.

Наказателно-правни норми:

1.Те са адресирани към всички граждани

2.Адресирани са към държав-ните органи Или: състава /диспози-цията/ е адресирана към граж-даните, а санкцията-към тези, които ще я прилагат.

Видове норми: на Общата и на Особената част. Общи-2 групи

1грДекларативни–основни прин-ципи и правила изразяват прин-ципите на Нак.право

2 гр.Определителни норми - дават законова дефиниция на наказателно-правната област.

Норми на Обособената част- нормите на наказателното право имат хипотеза и санкция, но всъщност са -Диспозиция и Санкция.Видове диспозиции:

1.Описателна - законодателя изреж-да признаците 2.Прости-деянието се назовава с този термин; 3..Препращащи-препраща към друга норма в нак.кодекс; 4.Бланкетни-съзнателно оставяне на непълнота и съзнателно допълване от друг текст.

Санкции:-наказанието, което се налага за извършеното престьп-ление-3 вида:

1.Абсолютно неопределени-не се допускат

2.Абсолютно определени

3.Онтосително определени

Санкциите биват още:

1 .със специален минимум

2.със специален минимум и установен от закона максимум

3.със установен минимум и специален максимум.

Могат дабъдат още: Алтернативни и Комулативни


3. Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост.

Според чл.31 НК: наказателноотговорно е пълнолетно лице навършило 18годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление.

-Престъпление може да извърши и да носи наказателан отговорност само:

Физическо лице 2.Притежаващо нормална психика 3.Достигнало възраст, при която е оформено неговото обществено съзнание.

т.е. Себект на престъплението може да бъде само вменяемият, достигнал определена възраст човек.-Наказателноотговорно е само физическото лице, човекът извършил престъпление. От тук следват няколко извода:

1не може въобще да се поставя въпрос за някаква наказателна “отговорност” на “нещо”, което не е човешка личност.

2.категорично се отхвърля всяка идея за колективан наказателна отговорност-никой не може да отговаря за престъпленията на другиго, никой не може да отговаря за прстъпление в осъществяването на което не е участвал лично със своето собствено деяние.

3.не може да бъде субект на престъпление и на наказателна отговорност-юридическата личност-/ЮЛ/. Когато при тяхното функциониране бъдат засегнати обществени и лични интереси, наказателната отговорност носи онова физическо лице, което действувайки, като орган на колектива, със собстветното си деяние е осъществило състава на предвидено в закона престъпление.

-Субект на престъпление може да бъде само физическо лице, но не всяко физическо лице може да бъде субект на всяко от предвидените в закона престъпления/т.е. лица притежаващи такива специални качества не могат да извършат съответното “особено престъпление”/

-За да бъде едно физическо лице субект на престъпление, необходимо е, от една страна да е достигнало определена възраст, от друга –да притежава онази нормална човешка психика, която го прави вменяемо.

Основни качества на субекта на престъплението са :възрастта и вменяемостта. Определени обществени качества на субекта могата да характеризират по типичен начин неговата и на деянието му степен на обществена опасност. На тази плоскост НК предвижда:

1.Заменяване на наказателната отговорност с мерки за обществено въздействие и възпитание в няколко варианта:

а. Безусловно освобождаване от наказателна отговорност

б. Условно освобождаване от наказателна отговорност с предаване на обществено поръчителство

в.Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни, извършили поради увлечение или лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена опасност-чл.61 и чл. 78

г. Освобождаване от изтърпяване на наказание на непълнолетни, осъдени на лишаване от свобода до 1г.-чл.64

Установяване на режим на по-тежка наказателна отговорност по отношениена лицата, извършили предтъпление, представляващо опасен рецидив, респ. Установяване по-строг режим на изпалнение на наказанието относно лицата, явяващи се “рецидивисти”

Установен е в известни насоки по-строг режим по отношение на лицата, осъдени на лишаване от свобода като алтернатива или в замяна на смъртното наказание.

ВМЕНЯЕМОСТ И НЕВМЕНЯЕМОСТ:

По начало хората, достигнали определена възраст, имат нормална психика и са вменяеми, т.е. притежават способност да разбират свойството и значението на своите деяния и да ръководят постъпките си. Но има по изключение и такива, които вследствие на психични аномалии или разстройства са лишени от указанато способност и поради това, ако извършат общественоопасна проява в такова състояние на невменяемост, те не са наказателноотговорни.

Лицето съгласно чл.33/1/ е невменяемо –когато поради умствена недоразвитост или продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието не е могло да разбира свойството или значението на извършеното или да ръководи постъпките си. При определяне наневменяемостта чл.33/1/използвува два критерия:

Медицински /психичен/ свързан с причините, които, като засягат психиката на субекта, могат да го направят невменяем.

Юридически /психологически/ изразяващ характера и степента на това засягане, което, като изключва присъщите на вменяемостта психически особености, обуславя състояние на невменяемост.

ПРИЧИНИ ЗА НЕВМЕНЯЕМОСТ:

Медицински критерии: - Умствена недоразвитост /олигофрения/ -трайно състояние, задръжка в умственото развитие, което се дължи на органични поражения или на вродени дефекти на мозъка /напр. Прекарани в детството възпаления на минингити на мозъка/, разрушаващи нервната тъкан и препятствуващи на нормалното психическо и в частност умствено развитие на личността.

Продължително разстройство на съзнанието –хроническа душевна болест, при което се има предвид както самите различни душевни болести през периода на тяхното развитие /при някои от които може да има оздравяване/ така и настъпилите от тях трайни поражения/деградации, деменции/. Тук се отнасят шизофренията, циклофренията, параноята, маниакално-депресивната психоза, прогресивата парализа/

Краткотрайно разстройство на съзнанието –т.е. временно разстройство на психическата дейност вследствие на физически или психически травми, отравяния, инфекции и други свързани с нарушаване на мозъчната дейност от функционален характер, което поради това е по начало е само временно и изцяло излечимо.

Юридически критерии: - Интелектуален момент-лицето не е могло да разбира свойството или значението на извършеното, или да ръководи постъпките си волеви момент.

Вменяемостта предполага преди всичко:

1.Възможност за правилно ориентиране на дееца във фактическата обстановка

2.Възможност дееца да разбира обществените качества на своите прояви и да разбира тяхните обществено-правно значение.

Наред с указания интелектуален момент, вменяемостта предполага –нормарна воля, възможност за нормално насочване на волевата дейност съобразно с разбирането за общественото значение на деянието.

4. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.

Използването на наказателноправните методи за борба с общественоопасните деяния на подрастващите е обусловено на първо място от възможността тези прояви да бъдат “Вменени”. Колкото и да е специфирана наказателаната отговорност по отношение на тези лица, колкото в предвидените за тях наказания да е подчертан възпитателният момент, все пак се касае за санкция, налагана в следствие на осъждане за престъпление.НП при решаване на въпроса за значението на възрастта по отношение на принципната възможност субектът да носи наказателна отговорност разграничава три възможности:

1.Малолетни –до 14 ненавършени години, които без оглед на тяхното конкретно физическо, интелектуално и обществено развитие се приема,че не притежават онази оформена психика, която може да обуслови наказателна отговорност.

2.Непълнолетни-от 14 до 18 ненавършени, по отношение на които с оглед на индивидуалното развитие и характера на общественоопасното деяние е въпросът за възможността да носят наказателна отговорност би могъл да бъде решен в един случай положително в друг-отрицателно.

3.Пълнолетни –навършили 18години, достигнали по начало психофизичната зрялост, които се явяват наказателно неотговорни само при наличност на отклонение от нормалната душевност-т.е. при невменяемост/вследствие умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието. За първите две групи -/малолетни и непълнолетни/ са необходими специални наказателни правила.

Положение на малолетните:

Наказателна отговорност-съгл. Чл.32/1/ Не е наказателно отговорно малолетното лице –ненавършило 14г. възраст. Наказателно правното положение на лица, ненавършили 14 години, е ясно и просто: извършените от тях общественоопасни деяния не пораждат наказателна отговорност, те са въобще наказателно неотговорни.По отношение на тях методите на наказателноправни въздействия не се прилагат. Малолетните могат да бъдат субекти на общественоопасни деяния /отнемане на вещи , наранявания и умъртвяване на хора/ обаче тези деяния не се явяват престъпления и не обосновават наказателна отговорност. Това положение е безусловно. Няма значение нито конкретното психофизично и обществено развитие на субекта нито характерът на извършеното общественоопасно деяние. За тях се използват редица специални мерки за възпитателно поправително въздействие по отношение на дееца,които по някаква причина са се отклонили от правилното развитие и възпитание или са извършили нарушения на правния ред. Между тези мерки особено място заемат установените със специалния закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни непълнолетните. Закона е създаден през 1958г., допълнен и изменен през 1961г.има за цел и задача да мобилизира обществеността и да координира дейността на съответните държавни и обществени организации и специални институти с оглед предотвратявяне, ограничаване и ликвидиране на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. С оглед на това законът предвижда ред мероприятия:

1.Изгражадне и поставяне в действие на специални институти: комиси за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, детски педагогически стаи, трудово-възпитателни училища

2.Установяване възможност за вземане по отношение на отделни подрастващи на общи и специални мерки на възпитателно-поправително въздействие, и на защита.

Положение на непълнолетните:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconКонспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Понятие за престъплението обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconТема №1: обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука

Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconУтвърждавам : Проф. Сергей игнатов, д и. н
Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconБлагоевград правно исторически факултет
Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconКонспект за изпит м ч п
Понятие и обща характеристика на международното частно право: предмет; частноправни отношения с международен елемент
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом