Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година
ИмеПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер109.54 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.letnitsa.bg/doc/ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2010
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2010 ГОДИНА

1.Въведение:

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите на народните читалища предложения за дейността през 2010 г.


2.Народни читалища на територията на община Летница:

Първите български читалища са основани преди повече от 150 години от местните първенци, които събират на едно място библиотеките си и ги предоставят за свободен достъп на другите граждани. В рамките на един естествен процес читалищата са създавани на територията на цяла България и постепенно развиват различните си културни и просветни функции. Най-ценното – за което често не си даваме сметка и не осъзнаваме колко е важно – е, че първите читалища са основани преди да съществува модерната българска държава, преди да има централна или местна българска власт. В този смисъл читалищата са уникални организации, създавани отдолу-нагоре, в много здрава връзка с местните общности.

Съгласно чл. 2 от Закона за народните читалища читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

На територията на община Летница функционират народните читалища:

НЧ „Никола Й. Вапцаров” гр. Летница;

НЧ „Искра-Летница” гр. Летница;

НЧ „Цветан П. Петров-Велко” с. Крушуна;

НЧ „Развитие” с. Горско Сливово;

НЧ „Христо Кърпачев” с. Кърпачево

Всички читалища са съдебно регистрирани. Същите са регистрирани и в Министерство на културата.


2.1. НЧ „Никола Й. Вапцаров” гр. Летница

Читалище “Н. Й. Вапцаров” е наследник на първото читалище в с. Летница създадено през 1873 г. от младия учител Йордан Бояджиев с името“Първа стъпка”. След Освобождението е преименувано в “Пробуждане”. През 1954 г. е наречено на видния български поет-антифашист Никола Вапцаров. Тук са работили Ирина Бачо Кирова, Юлий Розентал, Трайко Симеонов, Михаил Шивачев и др..Читалището е носител на орден “Кирил и Методий” – Първа степен, а послучай 100 г. от създаването му - с орден “Червено знаме на труда”.

Читалището разполага с две канцеларии, гримьорна, гардеробна, бивша картинна галерия, в която в момента се намира фитнес-център и библиотека с площ 235 кв.м.

Най-голямата библиотека в община Летница разполага с 21 600 книги. Ежегодно се обогатява библиотечният фонд. Библиотеката разполага с програмен продукт “Автоматизирана библиотека”, който дава възможност за каталогизиране на библиотечния фонд.

Читалището разполага с компютърна, размножителна техника и интернет. През 2010 г. читалището ще кандидатства с проект към програма “Глобални библиотеки-България” на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”, което ще увеличи броя компютризирани потребителски места в библиотеката.

Към читалището работи група за фолклорни песни, клуб за декоратива бродерия “Сръчни ръце”, танцова мажоретна формация, фитнес-център, който е единствената за момента закрита база за спортуване.

Читалищните служители периодично разработват проекти, с което постигат привличане на допълнителни средства, нужни за различни дейности – частични неотложни ремонти, обогатяване на материалната база.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 4 щатни бройки и държавна субсидия за 2010 г. в размер на 25 668 лв.


2.2. НЧ „Искра-Летница” гр. Летница

НЧ “Искра-Летница” гр. Летница е основано през 1997 година. Читалището е настанено в част от читалищна сграда - площ 249.11 кв.м /2 зали, кабинет, библиотека, хранилище и музикална школа/.

Традиционните дейности на НЧ „Искра-Летница” са: школа за народни танци – младша и старша възраст; школа по модерен балет, народни танци за възрастни. От септември 2009 г. читалището развива нови дейности – пилатес /за възрастни/; духов оркестър; клуб по тенис на маса и група по брейк.

Към читалището функционира библиотека с книжен фонд – 3 350 тома.

НЧ „Искра-Летница” работи по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд. Участва в регионални, местни и традиционни празници и мероприятия.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 4 щатни бройки и държавна субсидия за 2010 г. в размер на 25 668 лв.


2.3. НЧ „Развитие” с. Горско Сливово

НЧ “Развитие” с. Горско Сливово е основано през 1872 г. с подкрепата на отец Матей Преображенски-Миткалото, Ирман Панов и даскал Петко Франгов.

Читалището се помещава в модерна сграда, построена през 1966 г., с площ 1200 кв.м. Разполага с театрален салон с 450 места, малка зала, картинна галерия, музей /етнографска сбирка/.

Библиотеката към читалището е с книжен фонд от 12 985 тома. Има три читални и хранилище. Разполага с програмен продукт “Автоматизирана библиотека”, който дава възможност за каталогизиране на библиотечния фонд.

НЧ „Развитие” е член на Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато, работи в партньорство с НПО от Норвегия за използване на местните природни ресурси. Читалището работи по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд. През тази година читалището е бенефициент по Програмата „Глобални библиотеки-България” на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

Към НЧ „Развитие” функционира самодеен състав за песни, хумористични миниатюри, рецитали. Съставът взема участия в регионални, местни и традиционни мероприятия.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 2 щатни бройки и държавна субсидия за 2010 г. в размер на 12 834 лв.


2.4. НЧ „Цветан П. Петров - Велко” с Крушуна

НЧ „Цветан Петров-Велко” с. Крушуна е основано през 1905 г. с името „Надежда”. По-късно е преименувано в „Цветан Петров-Велко”.

Основатели на читалището са 19 общественици от селото под ръководството на учителя Дечо Апостолов.

Сградата на читалището е построена през 1938 г. - площ - 300 кв.м. Разполага с театрален салон, библиотека.

Към читалището функционира група за народни песни, която участва на регионални, местни празници и мероприятия. Групата е създадена през 1945 г. от учителката Донка Минкова, а през 1952 г. е сформиран художествен самодеен колектив, носител на множество награди, под ръководството на Станимир Стоянов.

Библиотеката на читалището разполага с 13 504 тома.

НЧ „Цветан Петров” е член на Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато, работи в партньорство с НПО от Норвегия за използване на местните природни ресурси. Читалището работи по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 1 щатна бройка и държавна субсидия за 2010 г. в размер на 6 417 лв.


2.5 . НЧ „Христо Кърпачев” с. Кърпачево

  НЧ „Хр.Кърпачев” с Кърпачево е основано през 1921 г. с името "Зора" .През 1959 г. се
приема името на поета-партизанин "Христо Кърпачев" и библиотечната сбирка се пренася в новопостроената масивна, двуетажна читалищна сграда с площ 375 кв.м.

Към читалището функционира библиотека с книжен фонд 6756 тома.
През 2009 г. е сформирана група за народни песни и художествено слово, която участва на регионални, местни празници и мероприятия.

НЧ „Христо Кърпачев” е член на Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато, работи в партньорство с НПО от Норвегия за използване на местните природни ресурси. Читалището работи по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд.

Читалището разполага с компютърна, размножителна техника и интернет. През 2010 г. читалището ще кандидатства с проект към програма “Глобални библиотеки-България” на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”, което ще увеличи броя компютризирани потребителски места в библиотеката.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 1 щатна бройка и държавна субсидия за 2010 г. в размер на 6 417 лв.


3. Анализ на състоянието


3.1. Външна среда:

Възможности:

 • Културно-етническо разнообразие;

 • Получаване на средства от общински бюджет и чрез общински бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности;

 • Добро сътрудничество с общинска администрация;

 • Чрез проекти читалищата печелят допълнителна целева субсидия от Министерство на културата и други донори.

Заплахи:

 • Недостатъчно развит икономически регион;

 • Бизнесът все още остава незаинтересован и неангажиран към читалищната дейност;

 • Недостатъчно добро сътрудничество с НПО

3.2.Вътрешна среда

Силни страни:

 • Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия;

 • Всички читалища имат щатен персонал, който се грижи за читалищната дейност;

 • Добре разпределена читалищна мрежа;

 • Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност;

 • Умения за разработване и печелене на проекти;

 • Собствена материална база;

 • Наличие на компютри и офис техника;

 • Наличие на библиотеки във всички читалища;

 • Обновяване на библиотечния фонд и МТБ чрез работа по програми и проекти;

 • Библиотеките в НЧ “Н.Вапцаров”гр. Летница и НЧ „Развитие” с. Горско Сливово са снабдени с библиотечен софтуер, ПП”Автоматизирана библиотека”;

 • Дейност развиват всички читалища.


Слаби страни:

 • Липса на интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност;

 • Недостатъчна активност при търсене и разработване на проекти;

 • Недостиг на квалифицирани преподаватели;

 • Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност, поддръжка и ремонт на сградния фонд.


4. Основна цел на програмата:

Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции чрез:

 • подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;

 • участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения;

 • превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии;

5. Подцели:

 • развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където читалищата осъществяват дейността си;

 • запазване на обичаите и традициите на българския народ;

 • разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

6.Дейности:

1. Уреждане и поддържане на библиотеки, читални;

2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;

3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове;

4. Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори;

5. Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.


7. Индикативна таблица на дейностите:Дейност

Отговорник/изпълнител

Срок

Източник на финансиране

1.

Уреждане и поддържане на библиотеки, читални


1.1

Обогатяване на библиотечния фонд

Всички читалища

Пост.

Министерство на културата; собствени средства

2.

Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество

Всички читалища

Пост.

Собствени средства

3.

Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове

Всички читалища

Пост.

Собствени средства

4.

Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори


Всички читалища, съгласно направените предложения и културните календари

пост

Собствени средства

4.1

Провеждане VІ-ти преглед на художествената самодейност

Организатор-НЧ „Цв.Петров” с.Крушуна

Участници-всички читалища

05.06.2010

Собствени средства;


5.

Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

Всички читалища

Септември 2010

Министерство на културата

5.1

Ремонт на библиотека-НЧ”Н.Вапцаров”

читалище

Септември 2010

Общински бюджет

5 000 лв

5.2

Боядисване фасада на НЧ „Хр.Кърпачев” с.Кърпачево

читалище

Септември 2010

Общински бюджет

2 000 лв.

5.3

Ремонт на сцена и оборудване на зала в НЧ „Развитие” сГ.Сливово

читалище

Септември 2010

Общински бюджет 1 000 лв.

6.

Предоставяне на компютърни и интернет услуги


6.1

Реализиране на проект по Програма „Глобални библиотеки-България”

НЧ „Развитие” с.Горско Сливово

2010 г.

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”

6.2

Кандидатстване с проект по Програма „Глобални библиотеки-България”

НЧ „Н.Вапцаров” гр.Летница; НЧ „Хр.Кърпачев” с. Кърпачево

2010 г.

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”


8. Индикатори за оценка изпълнението на Програмата:

- брой нови книги;

- брой читатели;

- брой предоставени компютърни и интернет услуги;

- брой проведени празненства, концерти, чествания;

- брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци, групи;

- брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи

- брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси


9. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на изпълнението

Свързани:

Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Попово се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconІ. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища
Приоритетите над който ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през изминалата...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconДокладна записка
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconГодишна програма
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2010 Г. В община пазарджик
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община пещера
Община Пещера за 2012 година се създава в изпълнение на чл. 26а,(2) от Закона за народните читалища, възоснова на направените от...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година iconПриложение 1 годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 година в община севлиево
Севлиево за 2013 година се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалища...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом