Военна академия
ИмеВоенна академия
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер56.82 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Doktoranti/Pl_Vasilev_STANOVISHTA/stan_MANEV_za_PlVas

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”СТАНОВИЩЕДоцент доктор Манчо Петров Манев


на дисертационния труд на ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ


на тема „Подготовка и използване на специализирани формирования в борбата срещу тероризма”,


представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор”


по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”

Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.

Терористичните атентати през последните години измениха глобалната среда за сигурност, извеждайки на преден план тероризма, като първостепенна заплаха за международната сигурност. Те наложиха необходимостта от преоценка на рисковите, заплахите и предизвикателствата за сигурността, както в междунаророден така и в национален мащаб.

В международен план се наложи да се формират нови преоритети в политиката, извеждащи борбата с тероризма като първостепенна задача. Това изисква задълбочаване взаимодействието между институциите в национален и международен мащаб. Като един от най-ефективните инструменти за противодействие на териризма се явяват специализираните антитерористични формирования. Ето защо изследваните и разработените в дисертацията проблеми са нормативната база, организацията на подбора, подготовката и провеждането на борбата с тероризма.Това налага анализирането на всички тези проблеми, за да се създаде ефективна и гъвкава система за противодействие в национален и международен план, която непрекъснато да се усъвършенства.

По представения от автора дисертационен труд няма подобни разработки.


  1. Обща характеристика и структура на дисертационния труд.


Основното съдържание на разработката съответства на темата на дисертационния труд.

Целта и основните научно изследователски задачи, подходи , обект и предмет на изследването са определени правилно. Това е позволило дисертанта в отлична последователност, пълно, задълбочено и научно-обосновано да изследва и разработи всички въпроси свързани с темата на дисертацията и да получи резултати съответстващи на посочените научно-изследователски задачи.

За решаването на трите научно-изследователски задачи в дисертационния труд на господин Василев е разработен в необходимия обем, три глави включващи 181 страници, включително 20 таблици и схеми.

Структурата на дисертационния труд съответства на изискванията.


  1. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в дисертационния труд. Достоверност на материала.


Анализа на изследването на основните научно-изследователски задачи показва следното:

Авторът решава първата научно-изследователска задача в първа глава, в която анализира взаимозависимостта между развитието на тероризма и създаването на специализираните антитерористични формирования за борба срещу тероризма, чрез провеждането на антитерористични операции.

Изследванията на многобройните определения за тероризма разкриват сходните черти и позволяват да се формулира едно работно определение.

Анализа на приетите международни и правни документи доказва, че Република България изостава в тази област, като законодателство, мерките и организацията за противодействие на тероризма.

Изследванията показват, че в отделните държави се наблюдават различни подходи при провеждането на антитерористични операции, различия в използването на специализираните сили, което способства за решаването на втората научно –изследователска задача.

Втората научно –изследователска задача се решава във втора глава, като разкрива съвременните виждания за антитерористичните оперерации. Предлага се методика за подбора на личния състав и подготовката на антитерористичните формирования.

Освен това се прави извода, че антитерирстичните операции за да бъдат гъвкави и ефективни, изискват много добре организирано взаимодействие между различните институции,за което може да спосмогне разработения единен модел за планиране на антитерористични операции.

Третата научно-изследователска задача решава в трета глава. Анализира съвременните тенденции в международните практики и извежда проблемните въпроси. На тази база формулира направленията за развитие на антитерористичните операции, факторите и принципите за планирането им. Предлага модел за планиране и провеждане на операции за освобождаване на заложници.

Оценявайки състоянието на системата за антитерористично противодействие в България предлага да се разработи стратегия за борба с тероризма. С цел да се подобри гъвкавостта в управлението, предлага модел за управление, като за целта се създаде национален антитерористияен център, който да анализира разузнавателната информация и да координира дейността на институциите.


  1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд.


Научните и научно-приложните приноси на дисертацията се състоят преди всичко в следното:

А) Доразвита е теорията за антитерористичните операции.

Б) Разработена е методика за подбора и подготовката на специализираните антитерористични формирования.

В) Предложен е модел за планиране и провеждане на операции за освобождаване на заложници.

Г) Разработен е модел за управление на борбата срещу териризма в България.

Д) Предлага се обособяване на национален антитерористичен център.

Е) Препоръчва се създаване на единна нормативна база и разработване на стратегия за борба с терооризма.


  1. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството.


По дисертацията са публикувани 3 (три) разработки. Публикациите напълно съответстват на темата на дисертацията.


  1. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта.


При написване труда дисертантът е използвал 57 литературни източника, от които 10 на български език, 12 на английски език и 35 интернет източника. Съществуващата литература е оценена по достойнство и ползвана с научна добросъвестност.


  1. Оценка за автореферата.


Авторефератът е оформен съгласно изискванията. Правилно отразява основните положения от дисертационния труд, научните приноси и списъка на публикациите по темата.


  1. Критични бележки.


Недостатъчно пълно са изседвани въпросите по използване на съвременните оръжия и технологии от тероризма.

Непълно е разработен въпросът за нарастване на усилията в хода на антитерористичната операция.

Посочените слабости не намаляват стойността на дисертационния труд.


  1. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът счита, че следва да вземе отношение.


Завършения от доктората курс в факутет Национална сигурност и отбрана на ВА Г.С.Раковски допринася за задълбоченото познаване на проблемите.


  1. Заключение.


Господин Пламан Георгиев Василев е изследвал и разработил въпрос с определено научно и практико-приложно значение. Получил е сериозни научно-приложни резултати представляващи принос в борбата с тероризма.

Дисерцията е цялостен завършен труд и отговаря на изискваанията за присвояване на образователна и научна степен „ДОКТОР” на Господин Пламен Георгиев Василев.


  1. Оценка на дисертационния труд.


Като имам предвид изложеното предлагам на журито да присъди на Господин Пламен Георгиев Василев образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”.

09.01.2012 год.

ЧЛЕН НА ЖУРИТО …....................доцент доктор МаневСвързани:

Военна академия iconВоенна академия
Миланка Анчова Миланова, ръководител на катедра “Национална и международна сигурност” във Военна академия “Г. С. Раковски”
Военна академия iconВоенна академия
София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82, Военна академия „Г. С. Раковски“, сл тел. 02/92 26 503
Военна академия iconВоенна академия
Относно обявяване на „Правилник за организацията и дейността на Кариерния център на Военна академия „Г. С. Раковски”
Военна академия iconВоенна академия
Военна академия „Г. С. Раковски” в научната област “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Военно дело”, по научната специалност...
Военна академия iconПравилник за дистанционното обучение във военна академия
На основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование и чл. 12, ал. 4, т. 8 от Правилника за устройството и дейността...
Военна академия iconВоенна академия
Мениджмънт на извънредните ситуации” във факултет “Командно-щабен” при Военна академия „Георги Стойков Раковски”, живущ в гр. София,...
Военна академия iconВоенна академия
Димитър Стефанов Ташков, доцент в катедра “Сухопътни войски” при факултет “Командно-щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски” гр....
Военна академия iconВоенна академия
Димитър Стефанов Ташков, доцент в катедра “Сухопътни войски” при факултет “Командно-щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски” гр....
Военна академия iconВоенна aкадемия "георги стойков раковски"
Във Военна академия “Георги Ст. Раковски” е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части...
Военна академия iconНа военна академия
Военна академия „Георги Стойков Раковски” е разработена с цел да подпомогне класирането на кандидатите, като се даде реална оценка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом