2. Същност и значение на земеделието
Име2. Същност и значение на земеделието
страница6/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.58 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20120111_unicheats.net_933_unwe.doc
1   2   3   4   5   6

22. Разпределение на разходите и изчисляване на фактическа себестойност


В земеделието основни отрасли са растениевъдството и животновъдството. Вссеки един от тях притежава специфики, които следват да се вземат в предви при разпределението на разходите. Особеност на растениевъдната земеделска продукцияе, че в повечето случаи се произвежда едновременно както основната продукция, така и допълнителната. Основна е тази, за която е създадено производството, например зърно от зърнени култури. При техническите култури имаме зърнени семена, стъбла, листа, зелена маса. При зеленчуците- плодове и семена. При фуражните кутури – зърно, семе, зелена маса, кореноплоди. При трайните насаждения – плодове, зелена маса, цветя, семена и т.н. допълнителната продукци в растениевъдството е – слама, плява, царевичак, листна маса и други. Обособеността на продукцията на основна и допълнителна и нейното самостоятелно отчитане има значение при изчисляването на фактическата себестойност. Обект на определяне на себестойноста е само основната продукция от растениевъдството. Но трябва да знаем спомагателната, за да определим тази на основната. Основната ратениевъдна продукция се оценява при биологичните активи по справедлива стойност(цена , намаляване с предварително начислени разходи, цена директно договаряне). Допълнителната продукция се оценява по нетна стойност.

В животновъдството също са на лице някои особености, които следва да се вземат в предвид при разпределението на разходите. В животновъдството обект на отчитане са биологичните активи. Те са живи животни, които биологично се трансформират чрез растеж, разпадане или възстановяване. При управлението на тези промени в животните се произвежда животинска продукция. Животинската продукция се оценява по справедлива стойност. Когато не е възможно да се определи справедливата стойност , тогава може да се приложи и оценяване на животинската продукция по себестойност. В земеделието обект на изчисляване на себестойността е само основната продукция . за допълнителната продукция получена в растениевъдството и животновъдството фактическата себестойност не се изчислява. Допълнителната продукция се

По нетна реализируема стойност (-ДДС; - акцизи и т.н). методиката за изчисляване на фактическата себестойност на селскостопанската продукция е следната:

1. Фактическа себестойност за 1 основен производствен продукт без допълнителна продукция(зеленчуци, трайни насаждения, технически култури) се опрееля както следва: себестойност = ПР/Qпп (произведена продукция) , лв/кг. т.

2. Себестойност за 1 основен продукт и произведена допълнителна продукция (пшеница, ечемик, ръж, ориз и слама,плява)

Себестойност = ПР – Сдопп/Qпп,лв/кг. т. (стойност на доп. Продукция/произв.)

3.Себестойност при наличие на повече от един основен продукт – при разпределение на ПР в този случай за база служи т.нар. коефицент на реализациона стойност – Кр.

Кр.с. = ΣПР за всички продукти / Σ реализационна стойност за всички продукти

---количество *цена на реализация – реализац стойност ------

4. Себестойност на повече от 1 основен продукт на база относителен дял на реализационната стойност. При този начин производствените разходи се разпределят м/у отделните продукти на база относителния дял на реализираната стойност

ОД= реализаци. Стойност на даден продукт/ Σ от реализ. Ст-сти на вс. Продукти


23. Фактори за намаляване себестойността на продукцията

Намаляване на себестойността на земеделската продукция води до увеличаване размера на печалбата , а следователно и до повишаване рентабилноста на земеделското предприятие. Колкото е по-ниска себестойността, толкова по-конкуренто способна е тя на вътрешния международен пазар. В тази връзка разкриването на факторите за намаляване себестойността на земеделската продукция е важен въпрос за всички предприятия. Факторите за намаляване могат да се класифицират в 2 групи:

1.Вътрешни фактори – те са определящи както за равнището на себестойностт, така и за темповете на намаляване на производствените разходи. Към тази група се отнасят:

-Строг режим на икономии на материали. В тази връзка важно значение има осъвършенстването на прилаганите технологии на производство. Разионалното изразходване на материалите, използване на нови с по-добро качество, суровини, материали и т.н.

-Оптимизиране рамера на работната заплата. Това е възможно да се постигне чрез повишаване производителността на труда, по-добро използване на работното време, осъвеършенстване на формите и системите на заплащане на труда и т.н.

-Икономии на разходите за амортизация

-Усъвършенстване на продуктовата структура на производството, формите и методите на организация на производството и т.н.

-Усъвършенстване на нормативната база и намаляване, ограничаване на административните разходи

2.Външни фактори – тук се отнасят:

- Динамика на цените и материалите

- Степента на конкуренция на вътрешно международния пазар на определена земеделска продукция , представлява интерес за земеделското предприятие

- Стабилност на таксите, лихвите по кредити, валути и т.н.
1   2   3   4   5   6

Свързани:

2. Същност и значение на земеделието iconНационален план за развитие на земеделието и селските райони избираеми мерки мярка 1 инвестиции в земеделски стопанства
Земеделието е основният източник на доход за 25,6 от българското население. Земеделието е важен фактор за заетостта в страната и...
2. Същност и значение на земеделието iconВъпросни к за държавен изпит за специалност "Икономика на търговията"
Същност и характерни особености на търговията: същност, функции, място, роля и значение на търговията. Изисквания към оптималната...
2. Същност и значение на земеделието iconВъведение в комуникациите същност на комуникациите. Принципи същност на комуникациите
В дигиталната ера, комуникациите придобиват много по-широко значение, от традиционното свързване между хората. Комуникационните стандарти,...
2. Същност и значение на земеделието iconНаучен р-л
Същност, значение и характеристики на смесените предприятия (joint ventures) за икономиката
2. Същност и значение на земеделието iconМестно самоуправление
Същност, значение и роля на организационната система на местната администрация стр. 27
2. Същност и значение на земеделието iconМагистърски курс „лозарство и винарство
Биологическа фиксация на атмосферния азот. Същност и значение за селското стопанство
2. Същност и значение на земеделието icon1. Същност предмет и задачи на екологията. Етапи на формиране място сред другите науки, подразделения, основни методи и значение
Бща морфология на организмите” той я определя като биологична наука изучаваща успоредните взаимоотношения на животните в окражаващата...
2. Същност и значение на земеделието iconПрограма на обучение „Как ефективно да подбираме персонал
Значение на човешките ресурси за организацията. Същност и проблеми на управление на персонала
2. Същност и значение на земеделието iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Разходи, свързани със стопанската дейност – същност, значение, видове и пътища за намаляването им
2. Същност и значение на земеделието iconРепублика българия
Фондация “Фридрих Еберт” и Министерство на земеделието и храните. На срещата се очаква да присъстват бившият еврокомисар по земеделие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом