Конспект по „икономика на предприятието" Специалност „икономика на малките и средни предприятия"
ИмеКонспект по „икономика на предприятието" Специалност „икономика на малките и средни предприятия"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер28.46 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.vtu.bg/bg/documents/uchebni_planove/conspectus/1496km.doc
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И СЧЕТОВОДСТВО В ТРАНСПОРТА”


КОНСПЕКТ

ПО „ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”


Специалност „ИКОНОМИКА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ"

ОКС "магистър"


 1. Икономическа теория и икономика на предприятието

 2. Предмет, обект, структура и методи на икономиката на предприятието.

 3. Понятието предприятие. Подходи към изследвание на предприятието.

 4. Класификация на предприятията по различни признаци: големина, правна форма, степен на самостоятелност, технологична позиция и др. Особености на предприятията в основните сектори на стопанството: промишленост, селско стопанство, транспорт, туризъм, търговия, финанси и др.

 5. Системна характеристика на предприятието. Цели и класификация на целите. Основни функции и дейности. Структура на предприятието – управленска и производствена. Техническа, социална и информационна инфраструктура на предприятието. Ресурси на предприятието – същност, видове и класификация.

 6. Капитал, капиталова структура и капиталов механизъм

 7. Дълготрайни активи на предприятието – същност, класификация, структура, оценяване. Основни фактори за повишаване на степента на използуване на дълготрайните активи.

 8. Изхабяване, амортизация и възпроизводство на дълготрайните активи. Амортизационна политика на предприятието.

 9. Краткотрайни активи на предприятието – същност, състав, структура. Нормиране на разхода на материални и енергийни ресурси. Средства за ускоряване на обръщаемостта на краткотрайните активи.

 10. Управление на човешките ресурси – същност, елементи на системата на управление на човешките ресурси. Основни проблеми и задачи при подбора, използуването, обучението и мотивацията на персонала.

 11. Персонал на предприятието – състав, структура. Производителност на труда – същност, показатели и методи за измерване, фактори за повишаване на производителността на труда.

 12. Производствен процес в предприятието – същност, класификация на процесите, структура на производствения процес. Особености на основните производствени процеси в предприятията от различните сектори. Основни фактори за увеличаване на производителността на производствените процеси.

 13. Продукция на предприятието – същност, особености, видове, измерители. Качество на продукцията. Показатели за оценка на качеството. Управление на качеството – същност, цели, система по качеството, системи за управление на качеството. Стандарти за качество – БДС, ISO 9000:2000. Конкурентоспособност на продукцията.

 14. Производствена програма на предприятието – количествени и качествени показатели. Разработване на производствената програма – входяща информация, организация, етапи.

 15. Производствена мощност на предприятието – същност, видове и определящи фактори. Методическа процедура за изчисляване на производствените мощности.

 16. Иновационен процес в предприятието. Същност и класификация на иновациите в предприятието.Фази на процеса на създаване и внедряване на иновации за първи път. Структура и съдържание на иновационния процес в предприятието. Съвременната концепция за продуктово и технологично обновяване. Бариери пред иновациите в българските фирми.

 17. Инвестиционен процес в предприятието. Понятието инвестиране. Структура и съдържание на инвестиционния процес (капиталово бюджетиране).

 18. Логистични процеси в предприятието.

 19. Процеси на краткосрочно и дългосрочно финансиране на предприятието. Принципи на финансиране на предприятията. Финансиране на предприятията със собствен и с привлечен капитал – предимства и недостатъци. Краткосрочно и дългосрочно финансиране. Процесът на банково кредитиране и кредитиране с рисков капитал.

 20. Ефективност на дейността на предприятието – същност, видове, критерии и показатели за измерване на ефективността. Показатели за измерване на ефективността на инвестициите.

 21. Оценяване на финансовото състоянието на предприятието. Основни направления и фактори за повишаване на ефективността на бизнеса на предприятието.


Конспектът е утвърден на заседание на Катедрен съвет при катедра “Икономика и счетоводство в транспорта” с протокол №13/24.11.2011г.


Стр. от

Свързани:

Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление"
Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconИкономически и правни условия за развитието на малките и средни предприятия в България, януари 1997 г
Целта на настоящия доклад е да изложи основните проблеми и предложи конкретни препоръки за развитието на гръбнака на частния сектор...
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconКонкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
За участие в конкурс за академичната длъжност „професор” по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление...
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconУправление на знанията в малките и средни предприятия
Мсп и времеви рамки, които не отговарят на често бързата възвръщаемост на инвестициите при малките предприятия
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Европейския фонд за регионално развитие и Република България чрез оп „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика...
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за занаятите
Текстът на чл. З ал. 2 т. З се заменя със следния текст "предприятието отговаря на определението за микропредприятие, съгласно Закона...
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconСпециалност: Икономика и управление на търговията конспект икономика на търговията уч пл. 2000г
Източници на ресурси в търговията-характеристика на материални,финансови и трудови ресурси
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна  специалност: Икономика и управление /Аграрна...
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconПрограма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 процедура bg161PO003 04 „технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 процедура bg161PO003 04 „технологична...
Конспект по „икономика на предприятието\" Специалност „икономика на малките и средни предприятия\" iconРецензи я
Йорданка Стаменкова Ангелова, участник в конкурс за научното звание "доцент" по научна специалност 05. 02. 18 "Икономика и управление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом