За да се произнесе съдът взе предвид следното
ИмеЗа да се произнесе съдът взе предвид следното
Дата на преобразуване05.02.2013
Размер28.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kardjali.judiciary-bg.org/courts/dc/kardjali/webbcap.nsf/58acb6f05bccbed4c225766c002452d5
за да се произнесе съдът взе предвид следното:

Производството е по чл. 389 и сл. от ГПК.

С определение № 2092/29.06.2010 г. постановено по ч.Г.д. № 1085/2010 г. Районен съд – К. е оставил без уважение искането на В. В. Д. от Г. К. за допускане на обезпечение на предявените искове по чл. 221,ал.1, чл.224, чл. 222,ал.3 от КТ и чл.86, ал.1 от ЗЗД, чрез налагане възбрана върху правото на строеж в полза на „А.” ЕАД-К., за изграждане на обект в пететажна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 40909.108.138 по кадастралната карта на Г. К., У. „Антим І”, целият с площ от 658 кв.м, представляващ търговски обект № 5, с вход откъм западната част на двора, в партерния етаж на сградата, в западното му крило, състояща се от търговска зала и санитарен възел с обща застроена площ от 43.41 кв.м. Против определението е постъпила жалба от В. В. Д. с оплаквания за незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на съдебния акт. Преценката на съда, че исканата обезпечителна мярка надхвърля значително евентуалната обезпечителна нужда, не била обоснована, тъй като съдът не се позовал на конкретни доказателства, а на индиции, изведени от евентуалното съществуване на такива доказателства. Счита, че изводите на съда относно съотношението между евентуална цена и обезпечителната нужда, законосъобразно било основание съдът да уважи молбата за допускане на обезпечение, като наложи възбрана на Ѕ ид.ч. върху описания по-горе имот или върху идеална част от същия, съответна на размера на предявените искове. В този смисъл моли съдът да отмени определението на районния съд и допусне исканото обезпечение.

Окръжния съд, след преценка на доказателствата, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е неоснователна.

След преценка на доводите в жалбата и доказателствата по делото, окръжния съд намира, че в разглеждания случай не са налице предпоставките за уважаване на молбата за допускане на обезпечение по предявените искове с цена общо 2610 лв., чрез предложената обезпечителна мярка „възбрана върху правото на строеж за изграждане на обект в пететажна жилищна сграда, представляващ търговски обект № 5, находящ се поземлен имот с идентификатор № 40909.108.138 по кадастралната карта на Г. К..

Обезпечението цели защита на спорното материално право докато трае процеса и с него се осуетява възможността ответника да попречи на реализирането на тази защита. За да бъде допуснато обезпечение, следва да са налице кумулативно дадени предпоставки по чл. 391,ал.1 от ГПК – искът да е допустим, вероятно основателен, да е налице обезпечителна нужда и предложената обезпечителна мярка да е подходяща. Липсата на която и да е посочените предпоставки обуславя неоснователност на молбата за обезпечение. В настоящото производство ищецът е предявил допустими искове, представени са писмени доказателства, от които се установява, че предявените искове са вероятно основателни, обезпечителната нужда е мотивирана с обстоятелството, че съществува реална опасност да бъде невъзможно осъществяването на правата по евентуално позитивно решение. Посочената обезпечителна мярка обаче е неподходяща, тъй като не съответства на обезпечителната нужда и ще доведе от ограничаване на дейността на ответното дружество. Вярно е, че от представения нотариален акт за учредяване на право на строеж № 137, том І., рег. № 6772, дело 722/ 2.06.2008 г. на Нотариус К.Димитров не се установява стойността на правото на строеж на обекта, за който се иска налагане на обезпечителна мярка”възбрана”, но като се има предвид размера на данъчната оценка на имота, върху който е учредено право на строеж, която е 15512.90 лв. и стойността многократно надхвърля обезпечителната нужда, може да се направи извод за стойността на правото на строеж и за несъразмерност между обезпечителна мярка и обезпечителна нужда.

С оглед на тези съображения съдът намира, че атакуваното определение, като правилно, следва да бъде оставено в сила, а частната жалба срещу него, като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение. Ето защо съдът


О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на В. В. Д. с постоянен адрес Г. К., У.”Д. № 3 срещу определение № 2092/29.06.2010 г. по Г.Г.д. № 1085/2010 г. по описа на Районен съд – К..

Определението не подлежи на обжалване.


Председател: Членове: 1. 2

Свързани:

За да се произнесе съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
За да се произнесе съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе, съдът взе предвид следното
Съдът е допуснал незабавно изпълнение на заповедта и е разпоредил да се издаде изпълнителен лист
За да се произнесе съдът взе предвид следното iconЗа да се произнесе съдът взе предвид следното
Моли съдът да отмени разпореждането и постанови издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл....
За да се произнесе съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
За да се произнесе съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе, съдът взе предвид следното
Със същата присъда съдът е осъдил подсъдимия да заплати разноските по водене на делото в размер на 40 лв. /четиридесет лева/ по сметка...
За да се произнесе съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
За да се произнесе съдът взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
За да се произнесе съдът взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и от техния анализ и оценка съдът прие следното за установено
За да се произнесе съдът взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
...
За да се произнесе съдът взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Въз основа на събраните по делото доказателствени материали съдът прие за установено във фактическо отношение следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом