До председателя на общински съвет пазарджик господин председател
ИмеДо председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Дата на преобразуване05.02.2013
Размер92.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/jilisten_fond160611.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
Изх. N......................../.......................... 2011 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Приложено, изпращаме Ви предложение, относно промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.


Предложението ще се докладва от Иван Стефанов – Управител на БМ "СПЖФНСИ” при Община Пазарджик.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Предложение – 1бр.

 2. Проект за решение – 1бр.ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
Изх.N....................../............................... 2011 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от Тодор Попов - Кмет на Община Пазарджик


ОТНОСНО: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Наложителна е промяна в разпределението на общинския жилищен фонд, поради следните причини:

Подадени са молби от граждани, наематели на общински жилища, за закупуване на апартаменти от общинския жилищен фонд, чиито жилища не са в жилищен фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”.

1. Предлагам жилищният фонд „Жилища под наем” да се намали с 32 броя жилища, като бъде увеличен жилищният фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” със същия брой общински жилища, както следва:

 1. ул. „Антим І-ви” №19-Б, ап.40, ет.5

 2. ул. „Антим І-ви” №19-Б, ап.54, ет.8

 3. ул. „Болнична” №35, ап.11, ет.4

 4. ул. „Бузлуджа” №12, ап.23(7), ет.4

 5. ул. „Бузлуджа” №37, ап. 40(18), ет.6

 6. ул. „Бузлуджа” №33, ап.4, ет.1

 7. ул. „Бузлуджа” №39, ап.4, ет.2

 8. ул. „Вит – ІІ” №9-Б, ап.37, ет.5

 9. ул. „Вит – ІІ” №13-Б, ап.29, ет.2

 10. бул. „Георги Бенковски” №113, ап.3, ет.1

 11. ул. „Димитър Греков” №16-А, ап.17, ет.6

 12. ул. „Дунав” №17, ап.50, 7

 13. ул. „Никола Фурнаджиев” №3-В, ап.14, ет.5

 14. ул. „Панайот Волов” №26, ап.2, ет.1

 15. ул. „Панайот Волов” №28, ап.1, ет.1

 16. ул. „Панайот Волов” №32, ап.20, ет.7

 17. ул. „Петър Бонев” №98, ап.3, ет.1

 18. ул. „Пловдивска” №29, ап.2, ет.1

 19. ул. „Пловдивска” №33, ап.14, ет.5

 20. ул. „Пловдивска” №83, ап.9, ет.3

 21. ул. „Свобода” №15, ап.28, ет.7

 22. ул. „Спартак” №8, ап.20, ет.5

 23. ул. „Спартак” №14, ап. 13, ет.5

 24. ул. „Спартак” №28, ап.31, ет.8

 25. ул. „Средна гора” №34, ап.8, ет.2

 26. ул. „Стоян Ангелов” №67, ап.6, ет.2

 27. бул. „Христо Ботев” №49, ап.9, ет.3

 28. бул. „Христо Ботев” №49, ап.25, ет.7

 29. бул. „Христо Ботев” №55, ап.25, ет.7

 30. бул. „Христо Ботев” №55, ап.30, ет.8

 31. бул. „Христо Ботев” №57, ап.3, ет.1

 32. ул. „Яков Матакиев” №74-Б, ап.48(23), ет.8


2. Предлагам жилищният фонд „Резервни” да се намали с 2 броя жилища, като бъде увеличен жилищният фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” със същия брой общински жилища, както следва:

 1. ул. „Георги Пенев” №26, ап.24, ет.6

 2. ул. „Пловдивска” №77, ап. 17, ет.6


3. За периода 02.01.2011 г. – 10.06.2011г. е извършена продажба на 21 (двадесет и един) апартамента, както следва:

 1. ул. „Антим І-ви” №19, вх.-Б, ап.45, ет.6

 2. ул. „Бузлуджа” №18, ап.5, ет.2

 3. бул. „България” №7, ап.21(9), ет.5

 4. бул. „Георги Бенковски” №96, ап.38(14), ет.5

 5. бул. „Георги Бенковски” №104, ап.18, ет.5

 6. ул. „Георги Пенев” №26, ап.42, ет.11

 7. с. Главиница №11, ап.2, ет.1

 8. ул. „Дунав” №3, ап.26, ет.1

 9. ул. „Никола Фурнаджиев” №3, вх.-Б, ап.20(44), ет.7

 10. ул. „Осми март” №2, вх.-Б, ап.15, ет.5

 11. ул. „Панайот Волов” №36, ап.32, ет.8

 12. ул. „Петър Бонев” №80, ап. 33, ет.3

 13. ул. „Пловдивска” №64, ап.21, ет.7

 14. ул. „Пловдивска” №31, ап.32, ет.3

 15. ул. „Преспа” №61, ап.47, ет.8

 16. ул. „Рила” №10, ап.8, ет.2

 17. ул. „Спартак” №22, ап.18, ет.6

 18. ул. „Спартак” №28, ап.23, ет.6

 19. ул. „Спартак” №28, ап.24, ет.6

 20. бул. „Христо Ботев” №49, ап.14, ет.4

 21. бул. „Христо Ботев” №57, ап.13, ет.44. Поради техническа грешка в Приложение №1, Раздел „Жилища за продажба, замяня и обезщетение на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”, позиция 86 от Решение №152/30.09.2010 г., взето с протокол №10, да се промени ул. „Васил Априлов” №4, ап. 8, ет.2, и да се чете ул. „Васил Априлов” №1, ап. 8, ет.2.

Предлагам след предложените промени, и извършена продажба на 21 (двадесет и един) апартамента общинският жилищен фонд да бъде определен, както следва:


5 Общ брой на общинските жилища 830 бр., като от тях :


5.1. Брой на общинските апартаменти – 793 бр., като от тях по фондове:

5.1.1. В жилищен фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ – 268 бр.

5.1.2.В жилищен фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 486 бр.

5.1.3. В жилищен фонд “Ведомствени “ – 10 бр.

5.1.4. В жилищен фонд “Резервни ” – 27 бр.

5.1.5. „Наблюдавано жилище” – 2 бр.

5.2. Брой на общинските къщи – 37 бр.

.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и 2 от ЗОС и след станалите разисквания,


ПРЕДЛАГАМ:

Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ !

Р Е Ш Е Н И Е


№ ...........


на Общински съвет - Пазарджик, взето на заседанието му проведено на ....................2011г,

Протокол № ................


ОТНОСНО: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.


Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и 2 от ЗОС и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


1. Жилищният фонд “Жилища под наем” да се намали с 32 броя жилища, като бъде увеличен жилищният фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” със същия брой общински жилища, както следва:

 1. ул. „Антим І-ви” №19-Б, ап.40, ет.5

 2. ул. „Антим І-ви” №19-Б, ап.54, ет.8

 3. ул. „Болнична” №35, ап.11, ет.4

 4. ул. „Бузлуджа” №12, ап.23(17), ет.4

 5. ул. „Бузлуджа” №37, ап. 40(18), ет.6

 6. ул. „Бузлуджа” №33, ап.4, ет.1

 7. ул. „Бузлуджа” №39, ап.4, ет.2

 8. ул. „Вит – ІІ” №9-Б, ап.37, ет.5

 9. ул. „Вит – ІІ” №13-Б, ап.29, ет.2

 10. бул. „Георги Бенковски” №113, ап.3, ет.1

 11. ул. „Димитър Греков” №16-А, ап.17, ет.6

 12. ул. „Дунав” №17, ап.50, 7

 13. ул. „Никола Фурнаджиев” №3-В, ап.14, ет.5

 14. ул. „Панайот Волов” №26, ап.2, ет.1

 15. ул. „Панайот Волов” №28, ап.1, ет.1

 16. ул. „Панайот Волов” №32, ап.20, ет.7

 17. ул. „Петър Бонев” №98, ап.3, ет.1

 18. ул. „Пловдивска” №29, ап.2, ет.1

 19. ул. „Пловдивска” №33, ап.14, ет.5

 20. ул. „Пловдивска” №83, ап.9, ет.3

 21. ул. „Свобода” №15, ап.28, ет.7

 22. ул. „Спартак” №8, ап.20, ет.5

 23. ул. „Спартак” №14, ап. 13, ет.5

 24. ул. „Спартак” №28, ап.31, ет.8

 25. ул. „Средна гора” №34, ап.8, ет.2

 26. ул. „Стоян Ангелов” №67, ап.6, ет.2

 27. бул. „Христо Ботев” №49, ап.9, ет.3

 28. бул. „Христо Ботев” №49, ап.25, ет.7

 29. бул. „Христо Ботев” №55, ап.25, ет.7

 30. бул. „Христо Ботев” №55, ап.30, ет.8

 31. бул. „Христо Ботев” №57, ап.3, ет.1

 32. ул. „Яков Матакиев” №74-Б, ап.48, ет.8


2. Жилищният фонд „Резервни” да се намали с 2 броя жилища, като бъде увеличен жилищният фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” със същия брой общински жилища, както следва:

 1. ул. „Георги Пенев” №26, ап.24, ет.6

 2. ул. „Пловдивска” №77, ап. 17, ет.6


3. За периода 02.01.2011 г. – 10.06.2011г. е извършена продажба на 21 (двадесет и един) апартамента, както следва:

 1. ул. „Антим І-ви” №19, вх.-Б, ап.45, ет.6

 2. ул. „Бузлуджа” №18, ап.5, ет.2

 3. бул. „България” №7, ап.21(9), ет.5

 4. бул. „Георги Бенковски” №96, ап.38(14), ет.5

 5. бул. „Георги Бенковски” №104, ап.18, ет.5

 6. ул. „Георги Пенев” №26, ап.42, ет.11

 7. с. Главиница №11, ап.2, ет.1

 8. ул. „Дунав” №3, ап.26, ет.1

 9. ул. „Никола Фурнаджиев” №3, вх.-Б, ап.20(44), ет.7

 10. ул. „Осми март” №2, вх.-Б, ап.15, ет.5

 11. ул. „Панайот Волов” №36, ап.32, ет.8

 12. ул. „Петър Бонев” №80, ап. 33, ет.3

 13. ул. „Пловдивска” №64, ап.21, ет.7

 14. ул. „Пловдивска” №31, ап.32, ет.3

 15. ул. „Преспа” №61, ап.47, ет.8

 16. ул. „Рила” №10, ап.8, ет.2

 17. ул. „Спартак” №22, ап.18, ет.6

 18. ул. „Спартак” №28, ап.23, ет.6

 19. ул. „Спартак” №28, ап.24, ет.6

 20. бул. „Христо Ботев” №49, ап.14, ет.4

 21. бул. „Христо Ботев” №57, ап.13, ет.4


4. Променя Приложение №1, Раздел „Жилища за продажба, замяня и обезщетение на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”, позиция 86 от Решение №152/30.09.2010 г., взето с протокол №10, да се чете ул. „Васил Априлов” №1, ап. 8, ет.2.


След направените промени и продажби общинският жилищен фонд да бъде определен, както следва:


5. Общ брой на общинските жилища 830 бр., като от тях :


5.1. Брой на общинските апартаменти – 793 бр., като от тях по фондове:

5.1.1. В жилищен фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ – 268 бр.

5.1.2.В жилищен фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 486 бр.

5.1.3. В жилищен фонд “Ведомствени “ – 10 бр.

5.1.4. В жилищен фонд “Резервни ” – 27 бр.

5.1.5. „Наблюдавано жилище” – 2 бр.

5.2. Брой на общинските къщи – 37 бр.


ИНЖ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Свързани:

До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconИзх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращам Ви предложение и проект за решение, относно намаляване на числеността на общинска администрация Пазарджик, бюджетните...
До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо господин председателя на общински съвет пазарджик предложение
Александър Петров Арнаудов-почетен председател напп „Вяра, Морал,Родолюбие, Отговорност-Национален Идеал за Единство”-Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено Ви изпращам предложение и проект на решение относно откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община...
До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация Пазарджик, касаеща дирекция...
До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение, относно промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи
До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение, относно промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи
До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение, относно промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи
До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До председателя на общински съвет пазарджик господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Акт за публична общинска собственост №13/29. 10. 2001 г., с концесионер ет “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, еик 115672439,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом