Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване05.02.2013
Размер75.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.autoworldbg.com/files/upload/08ec38c8a29b8ec26d079339987355d492312319.doc
Информационен лист за безопасност


Наименование на препарата


C 169 – CASITE SUPER OIL TREATMENT


1. Наименование на препарата и фирмата
1.1. Наименование на веществото /препарата

С 130 – Добавка за моторно масло


1.2. Употреба на веществото/препарата

Автомобилна добавка


1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат

“АВТО СВЯТ” ООД

ул.Банат 16

Гр. София


Производител : CASITE INTRACO, LLC

530 Stephenson Highway

Troy, MI 48083-1131

USA


1.4. Телефон за връзка в случай на спешност

Тел.: 0887 307385

Токсикология Пирогов - 02/9154233; 9154346

Тел.112 за цялата спрана

auto@autoworldbg.com

2. Състав на препарата

2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

Добавка за подобряване вискозитета на моторно масло.

2.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни


Няма


3. Описание на опасностите

Препаратът е класифициран съгласно конвенционалният метод за класифициране на химични препарати.

Избягвайте излагане на изпаренията. Максимално допустимите граници на изпарение на този продукт са 5 mg / m3. Излагане на изпарения под тази граница не крие опастност от риск за здравето.

Възможни клинични симптоми при контакт с препарата:

Вдишване – главоболие, кашлица, дразнене в гърлото и дихателните пътища. При прекалено излагане на изпаренията може да се получат изгаряния на респираторния тракт.

Контакт с кожата – избягвайте директен контакт с кожата. Повтарящата се или продължителна експозиция на препарата може да доведе до контактен дерматит или акне.

Контакт с очите – не предизвиква дразнене при директен контакт. Заключението се базира на изследване на подобни продукти.

При поглъщане – да не се поглъща. Продукта има лаксативни свойства и може да предизвика спазми или диария.

4. Мерки за оказване на първа помощ.

Общи мерки: В случай на отравяне или съмнение за такова незабавно потърсете квалифицирана лекарска помощ и ако е възможно покажете етикета.

4.1. При вдишване

Не е опасен при вдишване. В случай, че се появи затруднено дишане пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Незабавно потърсете квалифицирана лекарска помощ.

4.2. При контакт с кожата

Свалете незабавно замърсеното работно облекло. Измийте обилно с вода и сапун засегнатата повърхност. Ако раздразнението продължи, потърсете квалифицирана лекарска помощ.

4.3. При контакт с очите

Изплакнете обилно с прясна, студена, течаща вода за 15 минути при отворен клепач(като се стараете да пазите незасегнатото око, ако има такова). Потърсете квалифицирана лекарска помощ ако дразненето не отшуми.

4.4. При поглъщане

Не предизвикайте повръщане. Потърсете квалифицирана лекарска помощ и покажете етикета.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна).

Препоръчителна квалифицирана лекарска помощ при контакт с очите и при вдишване и поглъщане. Препоръчителна квалифицирана лекарска помощ при контакт с кожата и продължаваща симптоматика.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. Мерки при гасене на пожар.

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар.

Пяна , сухи химически продукти (В - С), СО2

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Вода.

5.3.Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

При изгаряне препарата се образуват токсични газове- CO, CO2.

Вдишването на продуктите на горенето може да предизвика сериозно увреждане на здравето.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

При гасене на пожари предизвикани от химикали трябва да носят специални предпазни облекла и ръкавици, както и противогази със специални филтри. Водата е неефективна, но може да се използа за охлаждане на контейнери, изложени на топлината предизвикана от огън.

6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1. Лични предпазни мерки

Да се носят лични предпазни средства - ръкавици, маски, защитно работно облекло, автономни дихателни апарати.Осигурете добра вентилация в помещенията с цел поддържане на изпаренията под максимално допустимите граници. Вземете под внимание общите предпазни мерки (т.7 и т.8)

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в околната среда. Няма специфични данни за вреда на околната среда на този и подобни продукти .

6.3. Средства за почистване

При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, пръст, вермикулит. Да не си използват запалими абсорбиращи материали – дървени стърготини и др.

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).


7. Работа с препарата и съхранение.

7.1. Работа с препарата

Опаковките трябва да бъдат добре затворени и защитени.

7.2. Съхранение

Спазвайте препоръките посочени на етикета. Да се съхранява в проветриви и сухи помещения. Да се съхранява далече от слънчева светлина, топлина и източници на запалване.

Специфична употреба

Няма.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

8.1. Граници на експозиция

8.2. Контрол на експозиция

Общи мерки: Да се осигури адекватна обща и локална вентилация на работното място. Да не се яде, пие и пуши на работното място. Да се измиват ръцете след работа с продукта.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда трябва да се мониторира съгласно Наредба №13:

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – сертифицирани средства за дихателна защита.

8.2.1.2. Защита на ръцете – защитни ръкавици.

8.2.1.3. Защита на очите – защитни очила за защита от органични пръски.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото – защитно анти-статично работно облекло от естествен материал или

8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. Физични и химични свойства.

9.1. Обща информация

- Външен вид- гъста течност

- Агрегатното състояние – течност.

- Мирис – мирис на петрол

- Цвят - кехлибарен

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

  • Пламна точка - няма

  • Т.к. > 260C

  • Т.з. - 188C

  • Температура на самозапалване – няма

  • Налягане на изпаренията - < 0.001 mm Hg @25C

  • Специфично тегло - 0,86

  • Разтворимост във вода – незначителна

  • Вискозитет – няма

  • Степен на изпарение > 1

9.3. Друга информация


10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Продукта е стабилен.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Силни окислители, огън, искри и съхраняване при непостоянна температура.

10. 3. Опасни продукти при разпадане

При изгаряне на препарата се образуват токсични газове- CO, CO2 .

___

11. Токсикологична информация.

Няма токсикологични данни за веществата съдържащи се състава на продукта.


12. Информация за околоната среда.

12.1. Екотоксичност

Екологичните данни специфични за този продукт не са известни.

Да не се допуска изпускането на препарата в околната среда, водоизточниците и/или дренажните води.

12.2. Подвижност.

Няма данни за препарата.

12.3. Устойчивост и разградимост

Няма данни за препарата.

12.4. Потенциал за биоакумулиране

Няма данни за препарата.

12.5. Други нежелателни ефекти

Няма данни.

13. Третиране на отпадъците.

Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.).

14. Информация за транспортиране.

Да се транспортира в съответствие с правилата за превоз, отнасящи се за съответния вид транспорт и гарантиращ безопасността на товара. Да не се транспортира заедно с храни за хора и животни.

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.


Препаратът е класифициран и етикетиран в съответстние с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Директива 67/548/EEC за класифициране и етикетиране на опасни химични вещества съгласно 29-та поправка, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на Директива 2001/60/EC, Директива за информационните листове за безопасност(Директива 91/155/ EEC във версията на Директива 2001/58/EC).

Символи и знаци за опасност.

Няма.

Рискови фрази(R-фрази):

R36 Дразни очите

R38 Дразни кожата.


Съвети за безопасност(S-фрази):

S23 Да не се вдишват парите/пръските.

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S28 След контакт с кожата тя да се изплакне обилно с вода и съпун

S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси лекарска помощ и да се покаже етикета

Допълнително етикетиране:

Само за професионална употреба.


16. Друга информация

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.
Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом