Програма Прогрес 2007 2013
ИмеПрограма Прогрес 2007 2013
Дата на преобразуване05.02.2013
Размер71.5 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.europedirect-kn.info/docs/pr12.doc
Програма Прогрес 2007 - 2013

С решение 1672/2006 от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма за заетост и социална солидарност (ПРОГРЕС) с период на действие 2007-2013 г. Тя има за цел да подкрепи финансово дейностите на ЕС в социалната сфера и заетостта в контекста на Лисабонската стратегия.

Цели:

 • Да подобри познанията и разбирането на ситуацията в повечето държави членки (и други страни участнички в програмата) чрез анализ, оценка и наблюдение на политиките;

 • Да подкрепя развитието на статистическите инструменти и методи, както и на общите показатели (ако е възможно, разпределени по пол и възрастова група) в областите, покрити от програмата;

 • Да подкрепя и наблюдава приложението на правото на Общността, където е възможно, на целите на Общностните политики и да оценява ефективността и постигнатите резултати;

 • Да насърчава работата в мрежа, взаимното обучение, отличаването и разпространението на добри практики и новаторски подходи на ниво ЕС;

 • Да развие съзнанието на заинтересованите групи и на обществото като цяло за политиките на ЕС и целите, преследвани във всяка от петте задачи на програмата;

 • Да увеличи капацитета на ключовите работни мрежи в ЕС за популяризиране, подкрепа и развитие на политиките на ЕС чрез:

 • Осигуряване на равното участие на половете, което ще бъде насърчавано във всички дейности по тази програма;

 • Разпространяване на резултатите, постигнати по тази програма до заинтересованите групи и обществото като цяло.

Европейската комисия ще води диалог със заинтересованите групи в зависимост от възможностите за това.

Задачи:

Заетост - да се подкрепя прилагането на Европейската стратегия за заетост (ЕСЗ) чрез:

 • По-добро разбиране на настоящото положение и перспективите по отношение на заетостта посредством анализ, проучвания и анкети в рамките на ЕСЗ;

 • Наблюдение и оценка на прилагането на европейските насоки и препоръки за заетостта и резултатите от тях, най-вече чрез Съвместния доклад за заетостта. Анализиране на взаимодействието между ЕСЗ и общите политики на ЕС в областта на
  заетостта;

 • Обмен на политики, добри практики и новаторски подходи, насърчаване на взаимното обучение в контекста на ЕСЗ;

 • Повишаване на съзнанието, разпространяване на информация и насърчаване на дебатите по отношение на заетостта, прилагането на националните програми за реформи, включително сред регионалните и местни актьори, социалните партньори и други заинтересовани групи.

Социална защита и социално включване - да се подкрепя прилагането на т. нар. Отворен метод на координация (ОМК) в сферата на социалната защита и социалното включване чрез:

 • По-добро разбиране на социалното включване и въпросите на бедността, социалната защита и политиките на включване, посредством анализ, проучвания и анкети;

 • Наблюдение и оценка на прилагането на ОМК в полето на социалната защита и социалното включване и постигнатите резултати на държавно и Общностно ниво.

 • Анализиране на взаимодействието между ОМК и други политики;

 • Обмен на политики, добри практики и новаторски подходи, насърчаване на взаимното обучение в контекста на стратегията за социална защита и социално включване;

 • Повишаване на съзнанието, разпространяване на информация и насърчаване на дебатите по отношение на процеса на координация на ЕС в областта на социалната защита и социалното включване, включително сред неправителствени организации, регионални и местни актьори, социалните партньори и други заинтересовани групи;

 • Развиване на капацитета на ключови мрежи в ЕС, с цел да се подкрепи и доразвие стремежа за постигане на целите на политиките и стратегиите на ЕС в областта на социалната защита и социалното включване.

Условия на труд - да се подкрепя подобряването на работната среда и условия, включително здраве и безопасност на работното място и помощ за едновременното успешно изграждане на работна кариера и семеен живот чрез:

 • По-добро разбиране на положението по отношение на условията на труд чрез анализ, проучвания, анкети, оценка на ефективността на съществуващото законодателство, политиките и практиките;

 • Подкрепа за прилагането на трудовото законодателство в ЕС чрез ефективно наблюдение, обучение на хората, организиращи семинари за заетите в тази област, разработване на насоки и работа в мрежа сред специализираните групи, включително
  социалните партньори;

 • Въвеждане на превантивни действия и насърчаване на метода на превенцията в областта на здравето и безопасността на работното място;

 • Повишаване на съзнанието, разпространяване на информация и насърчаване на дебатите по отношение на условията на труд, включително сред социалните партньори.

Антидискриминация и разнообразие - да се подкрепи ефективното прилагане на принципа на недискриминация и да се насърчи централното му място във всички политики на ЕС чрез:

 • По-добро разбиране на положението по отношение на дискриминацията посредством анализ, проучвания, анкети, оценка на ефективността на съществуващите законодателство, политики и практики;

 • Подкрепа за прилагането на антидискриминационното законодателство в ЕС чрез ефективно наблюдение, обучение на хората, организиране на семинари за заетите в тази област, разработване на насоки и работа в мрежа сред специализираните групи, занимаващи се с антидискриминация;

 • Повишаване на съзнанието, разпространяване на информация и насърчаване на дебатите по отношение на дискриминацията и централното място на антидискриминацията във всички политики на ЕС, включително сред неправителствени организации от областта на антидискриминацията, регионални и местни актьори, социалните партньори и други заинтересовани групи;

 • Развиване на капацитета на ключови мрежи в ЕС, с цел да се подкрепи и доразвие стремежа за постигане на целите на политиките и стратегиите на ЕС в полето на антидискриминацията.

Равенство на половете - да се подкрепи ефективното прилагане на принципа на равенство на половете и да се насърчи централното му място във всички политики на ЕС чрез:

 • По-добро разбиране на положението по отношение на дискриминацията посредством анализ, проучвания, анкети, оценка на ефективността на съществуващото законодателство, политиките и практиките;

 • Подкрепа за прилагането на законодателството за равенство на половете в ЕС чрез ефективно наблюдение, обучение на хората, организиране на семинари за заетите в тази област, разработване на насоки и работа в мрежа сред специализираните групи, занимаващи се с въпроси на равенството между половете;

 • Повишаване на съзнанието, разпространяване на информация и насърчаване на дебатите по отношение на равенството между половете, включително за едновременното успешно изграждане на професионална кариера и семеен живот;

 • Развиване на капацитета на ключови мрежи в ЕС с цел да се подкрепи и доразвие стремежа за постигане на целите на политиките и стратегиите на ЕС в областта на равенството между половете.

Дейности:

Анализи:

 • Събиране, развитие и разпространение на статистически данни;

 • Развитие и разпространение на общи методи и показатели;

 • Провеждане на изследвания, анализи и проучвания и разпространение на резултатите от тях;

 • Оценка на резултатите и разпространение;

 • Изработване и публикуване на насоки за дейността и доклади за резултатите посредством Интернет и други медии.

Взаимно обучение, развиване на съзнание и разпространителски действия чрез:

 • Обмен на опит, добри практики, новаторски подходи и организиране на взаимно  обучение чрез срещи, работни групи, семинари на европейско, междудържавно и държавно ниво, като се отчитат специфичните национални условия;

 • Организиране на конференции и семинари на Председателствата на ЕС;

 • Организиране на конференции и семинари в подкрепа на развиването и прилагането на правото на Общността и целите на политиките;

 • Организиране на ежегоден форум за всички заинтересовани групи за оценка на процеса по осъществяване на Социалния план и по работата по отделните 5 секции, включително представяне на резултати и обсъждане на бъдещи цели;

 • Организиране на медийни кампании и прояви;

 • Разпространяване на информация за програмата и досегашните резултати от нея;

 • Дейностите от този вид трябва да имат ясно изразено европейско измерение, за да се гарантира, че ефективно са постигнати целите и задачите на програмата в тази насока.

Подкрепа за главните участници:

 • Покриване отчасти на текущите разходи на ключовите работни мрежи в ЕС, чиито дейности са свързани с постигане на целите и задачите на програмата;

 • Организиране на работни мрежи от служители на националните администрации, които да наблюдават прилагането на европейското право;

 • Финансиране на обучителни семинари за юристи, административни служители и други работещи в рамките на програмата;

 • Организиране и финансиране на експертни мрежи на ниво ЕС;

 • Финансиране на центрове за наблюдение на ниво ЕС;

 • Обмен на персонал между националните администрации;

 • Сътрудничество с международни институции.

Всички дейности трябва да допринасят за постигането на целите на Социалния план от Лисабонската стратегия.

Участници:

 • Държави членки;

 • Агенции и служби по заетостта;

 • Местни и регионални власти;

 • Специализирани органи, предвидени в европейското законодателство;

 • Социални партньори;

 • Неправителствени организации, най-вече такива, организирани на ниво ЕС;

 • Университети, висши училища и изследователски институти;

 • Експерти по оценяването;

 • Национални статистически служби;

 • Медии;

 • Европейската комисия също има право на пряк достъп до програмата, що се отнася до дейности Анализи и Взаимно обучение;

 • Страните от Европейската асоциация за свободна търговия, които са част от споразумението за Европейското икономическо пространство;

 • Асоциираните страни кандидатки, както и страните от Западните Балкани, сключили споразумения за стабилизиране и асоцииране, в съответствие с условията на програмите на Общността, които работят или ще работят в тези страни.

Предложеният бюджет за прилагане на тази програма е 628,8 млн. евро.

 • Допълнителна информация:


Официален сайт на програмата: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en

Свързани:

Програма Прогрес 2007 2013 iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството прогрес...
Програма Прогрес 2007 2013 iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството прогрес...
Програма Прогрес 2007 2013 iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Програма Прогрес 2007 2013 iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Програма Прогрес 2007 2013 iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Програма Прогрес 2007 2013 iconАнализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова
Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминация” прогрес (2007-2013)
Програма Прогрес 2007 2013 iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Програма Прогрес 2007 2013 iconКомисия за защита от дискриминация сборни к
Програмата за заетост и социална солидарност на европейската общност – прогрес (2007 Г. 2013 Г.) 7
Програма Прогрес 2007 2013 iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...
Програма Прогрес 2007 2013 iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом