Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Дата на преобразуване05.02.2013
Размер55.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/164Doklad Izlushvane MZ otnosno izpylnenie reshenia ot krygla ma


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д О К Л А Д


на Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване на Министерство на здравеопазването за напредъка в изпълнението на отправените препоръки от кръгла маса на тема “Проблемите на имунопрофилактиката, нуждата и правото на защита от ваксинопредотвратими болести в България” проведена на 22.04.2008 г. за осъвременяване на Имунизационния календар на България и разработване и въвеждане на Национална програма за развитие на имунопрофилактиката в България.


На свое редовно заседание, проведено на 19 февруари 2009 г. Комисията по здравеопазването изслуша Министерство на здравеопазването относно напредъка в изпълнението на отправените препоръки от кръгла маса на тема “Проблемите на имунопрофилактиката, нуждата и правото на защита от ваксинопредотвратими болести в България” проведена на 22.04.2008 г. за осъвременяване на Имунизационния календар на България и разработване и въвеждане на Национална програма за развитие на имунопрофилактиката в България.

На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Стоян Стоянов, главният държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев, експерти на Министерство на здравеопазването, директорът на Национален център по заразни и паразитни болести към Министерство на здравеопазването акад. Богдан Петрунов, представители на Министерство на финансите, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, председателят на Българска педиатрична асоциация доц. Евгений Генев, националният консултант по епидемиология доц. Мира Кожухарова, националният консултант по неонатология доц. Боряна Слънчева, националният консултант по педиатрия проф. Александър Куртев и представители на Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” и Фондация “Движение на българските майки”.

От страна на Министерство на здравеопазването, д-р Тенчо Тенев представи основните мерки, които са предприети в следствие на проведената под патронажа на Председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински кръгла маса през месец април 2008 г. Съгласно изводите и препоръките от кръглата маса основните задачи, които трябваше да бъдат изпълнени от страна на Министерство на здравеопазването се групират в две основни теми, а именно разработване на Национална програма за развитие на имунопрофилактиката и осъвременяване на Имунизационния календар на България.

Д-р Тенев информира народните представители, че със заповед на министъра на здравеопазването е създадена работна група с председател доц. Мира Кожухарова за разработване на проект на Националната програма. Първоначалният вариант на проекта е изготвен, като в него са включени всички препоръки отправени в заключителната част на кръглата маса. Този проект предстои да бъде представен за обсъждане на редовно заседание на Експертния съвет по надзор на заразните болести, имунопрофилактиката и противоепидемичен контрол към министъра на здравеопазването, председателстван от заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков. След като бъде одобрена от Експертния съвет, проекта на програмата ще бъде внесен за разглеждане от ръководството на министерството. Реалистично, Националната програма може да бъде въведена в началото на 2010 година.

По отношение осъвременяването на имунизационния календар, д-р Тенев поясни, че на заседанието на горецитирания Експертен съвет ще бъдат обсъдени няколко варианта за актуализирането на календара, а именно включване в списъка със задължителните имунизации на два нови антигена, единият срещу Хемофилус инфлуенце, а другият срещу пневмококи.

Първият вариант предвижда включване на един нов антиген /срещу Хемофилус инфлуенце/ като част от многокомпонентна ваксина, което да се извърши поетапно в рамките на две календарни години /2010 и 2011 г./.

Вторият вариант предвижда поетапно включване в рамките на две календарни години на два нови антигена /срещу Хемофилус инфлуенце и срещу пневмококи/ също като част от много компонентни ваксини.

Доктор Тенев допълни, че към момента финансирането на имунизационния календар възлиза на около 13–14 милиона лева годишно и скоростта на модернизацията на Имунизационния календар ще се определи от финансовия ресурс, с който разполага Министерство на здравеопазването. Така например, за въвеждането на втория вариант, който е по-добрият, по предварителни изчисления ще създаде необходимостта от увеличение финансирането на Имунизационния календар с около 38-39 милиона лева за 2010 г.

В заключение, д-р Тенев информира народните представители, че Експертния съвет планира да обсъди и включването на ротавирусна имунизация в списъка на препоръчителните имунизации.

Председателят, доц. Борислав Китов, предостави думата на националните консултанти в областта, които поясниха, че профилактиката на пръв поглед изглежда ненужно скъпа, но средствата изразходвани за предотвратяване в дългосрочен план са далеч по-малко от това, което би се изразходвало за лечение, а при смъртните случаи за цена не би могло и да се говори. Те се обединиха около становището, че предприетите мерки от страна на Министерство на здравеопазването са крайно необходими и даже малко закъснели и подкрепиха въвеждането на втория вариант за осъвременяване на Имунизационния календар.

В хода на проведената дискусия членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че представената информация показва ангажираността на Министерство на здравеопазването с проблемите на имунопрофилактиката, че има реални резултати от проведената кръгла маса и изразиха следните мнения:

  • Изключително удовлетворителен е напредъка постигнат от месец април 2008 г. до момента и похвален е факта, че на лице са конкретни резултати от работата на Министерство на здравеопазването по изпълнението на препоръките, които бяха единодушно подкрепени от участниците в кръглата маса;

  • Следва да се има предвид факта, че осъвременяването на Имунизационния календар бе заложено като приоритет в приетата от Народното събрание Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и на базата на този факт би могло да се изискат и извоюват необходимите средства за финансирането на актуализирания Имунизационен календар;

  • Би следвало, националните консултанти и специалистите в областта да изразят своето компетентно становище какво трябва да се направи, кои ваксини да бъдат включени и по какъв начин би следвало да се приложат промените, да обсъдят вариантите с Министерство на здравеопазването и в Комисия по здравеопазване да бъдат представени окончателните варианти на Националната програма и актуализирания Имунизационен календар;

  • Това, което се предлага от Министерството на здравеопазването е изключително логично и в правилна посока и би следвало да бъде подкрепен вторият вариант за осъвременяване на Имунизационния календар;

  • От изключителна важност е не само изготвянето на Националната програма и актуализираният Имунизационен календар, но и финансовото обезпечаване на тези дейности и Комисия по здравеопазването би могла да окаже необходимото съдействие в тази посока.

От страна на Министерство на финансите, г-жа Катя Паракозова поясни, че Министерство на здравеопазването като орган, който провежда и отговаря за държавната политика в областта на здравеопазването следва да представи пред Министерство на финансите аргументи, мотиви и програми в тази връзка, тъй като безспорно детското здравеопазване трябва да бъде държавна политика. Тя уточни, че ако Министерство на здравеопазването съумее да подготви Националната програма и актуализираният вариант на Имунизационния календар би могло с подкрепата и на народните представители в бюджетната процедура за 2010 г. да се предвидят средства за финансирането на тези програми, като се имат предвид възможностите на ресурсите.


Въз основа на проведеното обсъждане народните представители се обединиха около следното


РЕШЕНИЕ:


Комисия по здравеопазването единодушно подкрепя поетапното въвеждане на два нови антигена /срещу Хемофилус инфлуенце и срещу пневмококи/ в Имунизационния календар на Република България, като поема ангажимента в рамките на своите компетенции и правомощия да подпомогне Министерство на здравеопазването за осигуряване на необходимите средства.


Председател на

комисия по здравеопазването:
Доц. д-р борислав китов
Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: представяне на Националната политика за превенция и контрол на хив/спин и туберкулоза в Република България
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването становище
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на хив/спин в България” между Глобалния фонд...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 4 декември 2008 г. Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекти за изменение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом