8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на




Име8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер398.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ploski-bg.com/91/images/stories/materiali/5.doc
  1   2   3   4
8. ПРИНЦИПНА МЕТОДИКА НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. СЪЩНОСТ И КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ. ПРИНЦИПНА МЕТОДИКА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. СХЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

1. Принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. същност и класифициране на разходите.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

В Националния сметкоплан са обособени две групи сметки група 60 Разходи по икономически елементи и 61 Разходи за дейността.

Като предимство на един такъв подход счетоводно да се отчитат разходите за дейностите по иокономически елементи, се изтъква изискването за попълване с данни съответните редове на раздел I Разходи за дейността в Отчета за приходите и разходите на предприятието. Важно значение е и в предприятията по счетоводен път да се създава информация за разходите за дейностите и по икономически елементи. Тя е особено необходима сега в условията на пазарна икономика, когато трябва да се правят икономически разчети за важни показатели: материалоемкост, трудоемкост, фундоемкост, енергоемкост и т.н. общо, по дейности, по структурни звена и по производство на предприятията.

Класификационният признак произход на разходите е използван в Закона за счетоводството чл.23, като те са обособени в следните икономически елементи: материални, външни услуги, амортизации, заплати, и други възнаграждения на персонала, социални надбавки и осигуровки, финансови и други разходи. В Националния сметкоплан е предвидено тези разходи за дейностите да се отчитат счетоводно чрез две групи сметки група 60. Разходи по икономически елементи и група 62 Финансови разходи. Обособяването на финансовите разходи в отделна група сметки и особено на разходите за лихви се обяснява с това, че те не са елемент нито на т.нар.съкратена себестойност, нито на пълната себестойност на продукцията и услугите и на разходите за стоковото обръщение.

В Националния сметкоплан за всеки обособен икономически елемент на розходите за дейностите в предприятията има отделна сметка в група 60 Разходи по икономически елементи. Тези сметки са 601.,602, 603, 604, 605, 609..

Тези сметки по признака структура и предназначение на сметките са операционни, които обаче в процеса на счетоводното отчитане се използват с характера на активни сметки. Те се водят от всички предприятия, без оглед на това каква е формата на собственост държавна, кооперативна, еднолична, колективна и т.н., и на дейността им промишлена, селскостопанска, търговска, банкова, бюджетна, научноизследователска и т.н. и по чисти обороти. В смисъл, че се дебитират и кредитират с една и съща сума на разходите. Ако трябва да се намали тяхната сума, то се прави с червено вместо с обикновено счетоводно записване.

Сметките по група 60 Разходи по икономически елементи се приключват, като набраните по тях разходи се отнасят по предназначение, т.е. за дейностите, за които са направени. На практика то може да стане веднага при извършването им или в края на отчетния период.

Вложените в дейностите: суровини, основни и спомагателни материали, хранителни продукти за производство на кухненска продукция; семена и посадъчен материал; фуражи; торове; препарати и медикаменти; горива и енергия; вода за производствени и други нужди; резервни части за ремонт на материални дълготрайни активи и други се осчетоводяват със статията:

Д-т с/ка 601 К-т с/ка 301, 302, 303, 401, 501, 503

Сметка 601 се дебитира още и с начислен данък върху някои материално-веществени разходи.

Разходите за използвани услуги от външни предприятия и лица се отчитат чрез сметка 602 Разходи за външни услуги. Това са разходите за реклами и обяви; за телеграфо-пощенски услуги; да телексни и телефонни такси; за абонаментни такси; за застраховки; да наеми на помещения; за транспортни услуги на дейностите; за комисионни по износа; за данък сгради и такса смет; за наем на ДМА, взети по наемен експлоатационен договор (НСС 17, т.6); за данък върху разходи на външни услуги, съгласно чл.35, 36 и 48 от Закона за корпоративното подоходно облагане и др. Присъща особеност на повечето от тези разходи е, че те се съпътстват с начислен 20 на сто данък върху добавената стойност обстоятевство, което налага той също да бъде счетоводно отчетен.

Разходите за амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи се обхващат в момента на начисляването им чрез сметка 603 Разходи за амортизации. Счетоводната статия е:

Д-т с/ка 603 К-т с/ка 241/242

Разходите за начислено трудово възнаграждение по сключени трудови и граждански договори, доплащанията по Кодекса на труда и други нормативни документи се осчетоводяват със статията:

Д-т с/ка 604 К-т с/ка 421

Разходите за социални осигуровки и надбавки имат едноелемента икономическа същност сметка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки.

Тази сметка се използва от счетоводството за отчитане на начислените суми за социално осигуряване, надбавки и помощи на персонала, начислените суми на фонд ПКБ, за здравноосигурителни вноски, вноските за доброволното социално (пенсионно) осигуряване и други законно регламентирани вноски, които са за сметка на предприятието. В Националния сметкоплан е отговорено на това, като към сметка 605 за всеки от разходите е обособена с четирицифрен шифър сметка. Счетоводната статия на този вид разходи е:

Д-т с/ка 605 К-т с/ка 455, 421

Предприятията правят за персонала и други разходи със социална същност: поевтиняване на продавана на персонала храна в столовете, заплащане на карти за почивка, изплащане на суми за лекарства и медицинско обслужване на персонала, издръжка на здравни пунктове, заплащане на наеми, организиране на курсове за квалификация и обмяна на опит и др. Всички те счетоводно се отчитат чрез сметка 605. На тези т.нар. социални разходи е присъща тази особеност Законът за корпоративното подоходно облагане с чл.36, ал.1 регламентира предприятията да ги облагат с еднократен данък, който съгласно чл.48, ал.2 на същия закон е 20 на сто. Възникналите за този еднократен данък разчетни отношения се отчитат чрез пасивната резчетна сметка 459 Други разчети с бюджета и с ведомства. Тази стопанска операция се осчетоводява със статията:

Д-т с/ка 605 К-т с/ка 503,459

Всички разходи, които не са присъщи на нито една от предходните групи сметки, счетоводно се обхващат чрез сметка 609 Други разходи. Такива са разходите: за служебни пътувания и командировки, за изложби и панаири, за стипендии на учащи се, за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания от продажби, за обезценка на материалните запаси според изискванията на чл.22 от Закона за счетоводството, преоценка на дълготрайни материални активи, съгласно чл.33 от Закона за счетоводството, от която произтичат намаляване на балансовата им стойност с по-голям размер от създадения преди това за тях преоценъчен резерв, непризнат от данъчна проверка на ползван данъчен кредит за доставка и други.


2. Принципна методика за счетоводно отчитане на приходите на предприятието.

ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКЦИЯ, СТОКИ, УСЛУГИ, ОТ ФИНАНСИРАНИЯ И ДРУГИ ПРОДАЖБИ. ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ.

Обща характеристика. Счетоводни сметки.Счетоводно отчитане на стопанските операции.

Приходите от продажбите на продукцията се отчитат чрез сметка 700Приходи от продажби на продукция. При необходимост към сметката могат да се открият сметки с четири цифри. Към сметка 700Приходи от продажби на продукция се организира аналитично отчитане на приходите от продажби на изделия, на групи изделия, по функционални звена и други, чрез които се осигурява информация за отчитане финансовите резултати от продажбите.Всяка призната продажба на продукция се записва по Кредита на сметка 700Приходи от продажби на продукция. Обикновено продажбата на продукция е съпроводена с издаването на фактура. За целта се съставя статията:Дебит сметка 410Клиенти,Дебит сметка 411Клиенти по аванси, Дебит сметки групи 50Парични средства,Дебит сметки групи 15Получени заеми,Дебит сметка 750Приходи за бъдещи периоди Кредит сметка 700Приходи от продажби на продукция, Кредит сметка 453.2ДДС за продажбитеЕдновременно с отразяването на приходите от продажбите на продукцията следва да се осчетоводи и отписването на продадената продукция по фактическа себестойност. Статията ще бъде: Дебит сметка 700Приходи от продажби на продукция Кредит сметка 302ПродукцияВ края на отчетния пириод се извършва приключване на сметка 612 и сметка 617, като сумите остават за сметка на признатите продажби през текущия период. За целта се съставя статията: Дебит сметка 700Приходи от продажби на продукция,Кредит сметка 617Административни разходи,Кредит сметка 612Разходи за продажба на продукцияРазликата между Дебитен оборот и Кредитен оборот по сметка 700 е финансовият резултат от продажбите на продукцията. Със сумата на този финансов резултат сметката се приключва. Когато Кредитния период е по-голям от Дебитния оборот, финансовият резултат е печалба и се съставя статията:Дебит сметка 700Приходи от продажби на продукция Кредит сметка 122Печалби и загуби от текущата година,

И обратно когато Дебитния оборот е по-голям от Кредитния оборот, финансовият резултат е загуба и статията ще е:Дебит сметка 122Печалби и загуби от текущата година:Кредит сметка 700Приходи от продажба на продукция

Приходи от продажба на стоки се отчитат чрез сметка 701Приходи от продажби на стоки. Чрез тази сметка се акумулира отчетна информация за продадените стоки на едро, на дребно, за износ и от внос. Към сметка 701 могат да се открият сметки с четири цифри.Сметка 701Приходи от продажби на стоки се кредитира спостъпилите суми от продажбата на стоки пряко црез обекти на предприятието или чрез други предприятия при условията на консигнационна продажба. В случая се Дебитират сметки от група 50Парични средства, или от група 15Получени заеми, ако с получените суми се погасява заем. С начисления ДДС се Кредитира сметка 453.2ДДС за продажбите.На клиентите могат да се продават стоки, като се изготвят фактури и реалното постъпление на паричните средства ще зависи от прилаганите форми на плащане или съобразно клаузите на договора. В случаите когато възникналото вземане се признава за продажба, се съставя статията:

Дебит сметка 410КлиентиИли Дебит сметка 413Клиенти по продажби при определени условия Кредит сметка 701Приходи от продажби на стоки Кредит сметка 453.2ДДС за продажбитеВъзможно е продажбата на стоки да се признае за сметка на предварително получени суми като приходи за бъдещи периоди или като аванси.За целта се съставя статията:

Дебит сметка 750Приходи за бъдещи периоди

Дебит сметка 411Клиенти по аванси

Кредит сметка 701Приходи от продажби на стоки

Процесът на продажбите ще бъде завършен след като се отпише и балансовата стойност на продадените стоки. Това се осчетоводява по следния начин:

Дебит сметка 701Приходи от продажби на стоки

Кредит сметка 303Стоки

Сметка 701 се Дебитира и при отразяване на извършените разходи за дейността на предприятието. За целта се съставя следната счетоводна статия:

Дебит сметка 702Приходи от продажби на стоки

Кредит сметка 610Разходи за основна дейност

Кредит сметка 617Административни разходи

По този начин сметка 610 и сметка 617 се приключват и остават без салдо.Когато в предприятието е създадена организация за отчитане на разходите чрез сметки от група 60Разходи по икономически елементи, тоест не се използват сметки от група 61Разходи за дейността, тогава отразяването на разходите за сметка на приходите от продажбите на стоки става, като се: Дебит сметка 701Приходи от продажби на стоки,Кредит сметки от група 60Разходи по икономически елементи.Сметка 701 се приключва в зависимост от резултата на отразената по нея информация.Когата Кредит оборота е по-голям от Дебит оборота, тогава регистрираме печалба, която се записва по: Дебит сметка 701Печалби изагуби от текущата година,Кредит сметка 701Приходи от продажби на стоки.Приходите от продажби на услуги се отчитат чрез сметка 702Приходи от продажби на услуги.Сметка 702 се Кредитира с постъпилите суми от продадени услуги, като се Дебитират сметки от група 50 или група 15. Сметките от първата група се Дебитират, когато паричните средства са постъпили в касата или по разплащателна сметка в обслужващата банка, а тези от втората група се Дебитират, когато с получените суми от продадените услуги се погасяват заеми. С начисления ДДС се Кредитира сметка 453.2ДДС за продажбитеПродажби на услуги се признават и в момента на възникване на вземания от клиентите. В тези случаи се съставя статията: Дебит сметки група 41Клиенти исвързани с тях сметки.Кредит сметка 702Приходи от продажби на услуги. Кредит сметка 453.2ДДС за продажбитеПриходи отн продажби на услуги може да има и за сметка на предварително получени суми, които са отчетени като приходи за бъдещи периоди. За целта се съставя следната счетоводна статия: Дебит сметка 750Приходи за бъдещи периоди.Кредит сметка 702Приходи от продажби на услугиЗа продадените услуги са извършени разходи, които са формирали тяхнато себестойност. Тези разходи са отчетени чрез сметки от група 61Разходи за дейността. Сега е редно да се запишат по Дебит сметка 702Приходи от продажби на услуги, като се Кредитира сметка 610Разходи за основна дейност.Когато продадените услуги са произведени в спомагателната дейност, се съставя статията: Дебит сметка 702Приходи от продажби на услуги Кредит сметка 611Разходи за спомагателна дейностКато продадени услуги през текущия период се отчитат и тези, които са били отчетени като предадени през предходния отчетен период. За целта се: Дебит сметка 702Приходи от продажби на услуги.Кредит сметка 304Изпратени стоки и предадени работиВ предприятията, които извършват услуги, е възможно отчитането на разходите за производството на услугите да се организира само чрез сметки от група 60Разходи по икономически елементи.В тези случаи с фактическата себестойност на продадените услуги се съставя статията: Дебит сметка 702Приходи от продажби на услуги. Кредит сметки групи 60Разходи по икономически елементи.Сметка 702 се Дебитира и с отчетените административни разходи на предприятието. За целта се съставя статията:Дебит сметка 702Приходи от продажби на услуги.Кредит сметка 617Административни разходи.Често срещано явление е да
  1   2   3   4

Свързани:

8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на icon7. принцип на методика за счетоводно отчитане на собствения и прилечения капитал на предприятието. Принципна методика за счетоводно отчитане на дълготрайните
Принцип на методика за счетоводно отчитане на собствения и прилечения капитал на предприятието. Принципна методика за счетоводно...
8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на iconТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието
8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на iconСс №19 доходи на персонала
Сс 19 определя начина за счетоводното отчитане и оповестяване на разходите, които предприятието понася във връзка с осигуряването...
8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на iconСс №19 доходи на персонала
Сс 19 определя начина за счетоводното отчитане и оповестяване на разходите, които предприятието понася във връзка с осигуряването...
8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на iconІІ. Отчитане на разходите за възнаграждения и осигуровки
За целите на отчитането и контрола на разходите по проекта, училищата водят аналитична отчетност, с която разходите за иид могат...
8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на iconДоклади на научни конференции
Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в публичния сектор, София, 2008 г
8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на iconОтчитане на разходите и приходите
Транзитни нямат начално и крайно салдо; приключват се в края на периода като разходите по ик елементи се отнасят за някоя от дейностите...
8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на iconСс №11 договори за строителство
Сс 11 определя реда за счетоводно отчитане на приходите и разходите, свързани с договорите за строителство, които обхващат най-малко...
8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Отчитане на разчетите с доставчици характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане
8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на iconСс №2 отчитане на стоково-материалните запаси
Сс 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом