Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г
ИмеОтчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г
Дата на преобразуване05.02.2013
Размер97.27 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/ad45a601ff0488ea7deb9d2b2819ccbb.doc


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ

за 2-ро тримесечие на 2010 г. към 30.06.2010 г.

за спазване на условията по облигационния заем

емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN код BG2100024087,

издадени от „Индустриален холдинг България” АД


Настоящият отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN код BG2100024087, издадени от „Индустриален холдинг България” АД /”ИХБ” АД или Холдинга/, е предварителен към 30.06.2010 г. и не включва информация относно поддържане на финансовите съотношения съгласно условията в утвърдения от Комисията за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на конвертируеми облигации /Проспекта/ поради това, че финансовите съотношения, които „ИХБ” АД се ангажира да поддържа през периода до изплащането на облигационния заем, се изчисляват на консолидирана основа. Информация за поддържане на финансовите съотношения ще бъде предоставена заедно с междинния консолидиран отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г. към 30.06.2010 г., като настоящият отчет ще бъде актуализиран с липсващата информация.


1. Спазване на задълженията на „ИХБ” АД съгласно условията на емисията


1.1. Регистрация на конвертируемите облигации за търговия на „Българска фондова борса – София” АД

На 16.12.2008 г. стартира търговията с корпоративните облигации на „Индустриален холдинг България” АД емисия 2008 г. на пода на „БФБ - София” АД, сегмент облигации. Борсовият код е 4IDC. Размерът на емисията е 21 649 600 лв., а броят на облигациите е 216 496 с номинална стойност на една облигация 100 лв.

Пазарната партида е един лот = 10 броя облигации. Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/ като цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката. Цена на въвеждане за търговия на 16.12.2008 г. е 100% от номинала.

Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева.


1.2. Провеждане на първо Общо събрание на облигационерите и избор на техен представител

На 20.11.2008 г. е проведено Първото общо събрание на облигационерите и е избран техен представител - г-н Страхил Николов Видинов. Представителят няма да получава възнаграждение.


1.3. Лихвени плащания

Периодът на лихвено плащане е 6-месечен с фиксирана дата на плащанията, както следва: 29.04.2009 г.; 29.10.2009 г.; 29.04.2010 г.; 29.10.2010 г.; 29.04.2011 г. и 29.10.2011 г.

Право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на лихвеното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на пълния падеж на емисията.

На 29.04.2009 г. „ИХБ” АД извърши първото, на 29.10.2009 г. - второто и на 29.04.2010 г. - третото лихвени плащания по емисията. Лихвените плащания се осъществяват от „Централен депозитар” АД.


1.4. Конверсионно съотношение след увеличение на капитала

Според Проспекта за първично публично предлагане на конвертируеми облигации на „Индустриален холдинг България" АД, увеличението на капитала е събитие, вследствие на което може да се промени конверсионното съотношение на конвертируемите облигации.

В Проспекта е предвидена възможност за актуализиране на конверсионното съотношение и конверсионната цена, като това става по следната формула:където:

CR – конверсионно съотношение

NP – номинална стойност на една облигация /100 лв./

CP1 - актуализирана конверсионна цена

Конверсионното съотношение се изчислява на база актуализирана конверсионна цена:където:

CP0 – конверсионна цена към момента на актуализацията

CF – коригиращ фактор

Коригиращият фактор се изчислява като:където:

P(t+1) – цена на акция на първия ден, когато се търгува без права

R – цена на едно право /теоретична/

Цената на едно право /теоретична/ се изчислява по следната формула:където:

Pt – цена на акция на последния ден, когато се търгува с права

IP - емисионна стойност на една нова акция

NR - брой права, необходими за една акция

По така описаните формули се изчислява потенциалната корекция в конверсионното отношение и съответно в конверсионната цена:От направените изчисления се вижда, че поради факта, че цената на една акция в последния ден от търговия с правата и от първия ден след търговия с правата е била равна на емисионната цена на една нова акция, а именно 1.400 лв., кориращият фактор е равен на единица /1.000/, т.е. не настъпва промяна както в конверсионното съотношение, така и в конверсионната цена, като те се запазват съответно 12 и 8.33 лв.


2. Изразходване на средствата от облигационния заем

„ИХБ” АД изразходва наличните си парични средства според приоритетите си за развитие в средносрочен план и с набелязаните инвестиционни цели.

„ИХБ” АД финансира инвестиционните проекти на дружества от групата си, свързани с приоритетните отрасли, под формата на отпускане на заеми и/или придобиване на акции от капитала на тези дружества, в т.ч. и записване на акции от увеличение на капитала им. Финансирането на проектите се осъществява по реда на тяхното настъпване във времето. За част от проектите освен средства, набрани чрез облигационната емисия, се използват и собствени средства според размера на необходимите инвестиции и паричната наличност към конкретния момент.

Както е посочено в Проспекта, Холдингът планира с набраните средства от емисията да финансира дейността на дружества от групата си, в т.ч. следните приоритетни проекти в областта на морския бизнес в отраслите морски транспорт и пристанищна дейност:


Предназначение

Сума

/хил. евро/

Сума

/хил. лв./

Пояснение

Кораб Карвуна

6 300

12 322

30% от стойността на кораб Карвуна

Кораби 102 и 105

2 000

3 912

Част от стойността на кораби 102 и 105

КРЗ „Порт – Бургас” АД

до 2 886

до 5 644

За финансиране проекта за разширение на пристанищния терминал

ОБЩО

11 186

21 878

За краткия период от регистрацията на облигационния заем на 29.10.2008 г. до 31.12.2008 г. Холдингът не е изразходвал средства от набраните 21 649 600 лв. от емисията. Тогава усилията на ръководството бяха съсредоточени върху предприемане на мерки за намаляване негативното влияние на световната финансова криза върху дъщерните дружества.

През 2009 г. „ИХБ” АД отпусна заеми на обща стойност 31 162 хил.лв. на „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД за оборотно финансиране строежа на плавателните съдове за групата, които са на различни етапи от стапелния си график. Част от задължението е погасена. Към 31.12.2009 г. неиздължената сума по получени заеми е 19 344 хил.лв.

През 2009 г. приключиха финалните етапи от строителството на първите два кораба за групата. На 30.05.2009 г. кораб Емона официално е предаден на корабособственика, а кораб Марциана - на 07.01.2010 г.

През 2009 г. продължи изграждането на кораб Карвуна. Плавателният съд е 21 000-тонен, за насипни товари, с неограничен район на плаване и е 8-мият по проект 640, строен в „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД, и вторият от последната модификация. Корабът е предаден на корабособственика на 11.05.2010 г. Със средства от облигационната емисия през 2009 г. е платена вноската при изплаване в размер на 6 300 хил. евро.

В момента и трите кораба плават на тайм-чартър. Корабособствениците им са дъщерни дружества в групата на „ИХБ” АД чрез „Приват инженеринг” АД.

На 01.11.2009 г. дъщерно дружество на „Приват инженеринг” АД закупи кораб с номер 459, който се строеше в „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД за „Параходство Български морски флот” ЕАД, но договорът беше прекратен. Цената на кораба е 21 млн. щатски долара. Първата авансова вноска за строителството на кораб Антея /с номер 459/ е 8 400 хил. щатски долара и представлява 40% от договорената цена. Част от вноската в размер на 5 078 хил.лв. е прихваната от заемите на „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД, а останалите 6 043 хил.лв. са за сметка на отпуснати заеми на „Приват инженеринг” АД. Средствата са от остатъка на облигационната емисия, допълнени със собствен ресурс на групата. Плавателният съд изплава на 03.05.2010 г. и в момента е в процес на достройка. Ще бъде предаден на корабособственика през втората половина на 2010 г.

Към момента на планиране, а и на набиране на средствата от емитираните облигации в края на 2008 г., ръководството на „ИХБ” АД не е включвало в средносрочните си цели кораб Антея. Със задълбочаване на кризата през 2009 г. много корабособственици бяха затруднени да осигуряват финансиране на вече поръчани кораби и това наложи предоговаряне на част от сроковете, а други канцелираха строителството на плавателни съдове. Отпадането на ангажименти наложи и преструктуриране на инвестиционните намерения в рамките на групата. Приоритет стана довършването на вече започнати кораби, по които са вложени средства, а нестартиралите се изместиха напред във времето. Така за кораб Антея се усвоиха средства от облигационната емисия, планирани за други проекти.

Разкроят на кораб 102 започна на 01.07.2010 г. За финансиране на останалите етапи от строителството му, както и тези на кораб Антея, е необходим допълнителен ресурс. В тази връзка на 07.06.2010 г. капиталът на „ИХБ” АД е увеличен чрез емитиране на 14 525 961 акции при емисионна цена 1.40 лв. за акция. Ръководството на Холдинга предвижда да вложи в строителството на кораби Антея и 102 част от набраните средства.

Проектът за разширение и модернизиране на пристанищния терминал в КРЗ „Порт – Бургас” АД е одобрен от експертния междуведомствен съвет и е утвърден от Министрите на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Стартирана е процедура за избор на изпълнител на проектните работи. Към 30.06.2010 г. за подготвителни работи са усвоени 416 хил.лв. От тях около 180 хил.лв. са за предпроектни и проектни проучвания, разработка на Генерален план, консултантски услуги и др. Основната сума е използвана за брегоукрепителни действия в района на бъдещата строителна дейност, предизвикани от обективни метеорологични и физически условия, а също и мероприятия по поддръжка нормалната дълбочина на газене в акваторията на пристанището. Към момента проектът е замразен, поради възникнали неясноти по отношение на законовата рамка.

В края на 2009 г. в КРЗ „Порт – Бургас” АД стартира проект за изграждане на локален склад за съхранение на зърно като част от планираното модернизиране на мощностите за обработка на зърнени товари и изграждане на специализиран терминал за зърно в по-дългосрочен план. Последният е елемент от проекта за разширение на пристанището. Складът ще има 2 бр. силози с общ капацитет 6 хил.тона на стойност около 1 200 хил.лв. Строително-монтажните работи започнаха през април 2010 г. Към момента са изпълнени фундаментите на силозите и авторазтоварището. Сключен е договор за доставка на съоръженията. Първите от тях ще се доставят до края на юли 2010 г. и ще стартира монтажът им. Финансирането ще е със средства на групата в съчетание с лизингови схеми за доставените активи. Ръководството на „ИХБ” АД предвижда да вложи в проекта част от набраните средства от увеличението на капитала емисия 2010 г. Към 30.06.2010 г. са инвестирани лизингови и собствени средства на дружеството.

През юни 2009 г. Холдингът предостави заем от 50 хил. евро на „Елпром ЗЕМ” АД, София /дъщерно дружество на „ЗММ - България холдинг” АД/. Средствата бяха от облигационната емисия за временно финансиране на оперативната дейност на „Елпром ЗЕМ” АД във връзка с поети договорни ангажименти. Към края на 2009 г. задължението е приключено.

Към 31.12.2009 г. „ИХБ” АД е усвоило изцяло средствата, набрани от облигационната емисия. Ръководството на Холдинга преструктурира наличния паричен ресурс при осъществяване на средносрочните си инвестиционни намерения в съответствие с настъпилите промени в пазарната среда. Приоритетно се финансират реално стартирали проекти. Вложените средства са собствени – резултат от развитието на основната дейност на Холдинга и набрания ресурс от увеличението на капитала емисия 2007 г. и привлечени – средствата, набрани от облигационната емисия. В случай на недостиг, необходимите средства за реализиране на набелязаните инвестиционни проекти на дъщерните дружества ще се осигуряват със собствени средства на „ИХБ” АД /включително от увеличение на капитала емисия 2010 г./, от продажба на активи, приети депозити от свободни парични средства на дъщерни дружества, аванси от клиенти или банков кредит според всеки конкретен случай. „ИХБ” АД има готовност да покрие нуждите от финансов ресурс на вече стартирали проекти и чрез банково кредитиране.

С оглед очертаните тенденции и несигурните обстоятелства около развитието на предприятията от различните отрасли, ръководството на „ИХБ” АД си запазва правото да преструктурира инвестиционните намерения в рамките на групата в съответствие с промяната в приоритетите.


Данета Желева –

Главен изпълнителен директор на

„Индустриален холдинг България” АД


Свързани:

Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г iconВътрешна информация съгласно Приложение №9 към Наредба №2
По т. 1; 2; 4; 10; 12; 15; 16; 17; 19; 25; 27; 30; 31 за iv-то тримесечие на 2010 год информацията е в “Финансов отчет за iv-то тримесечие...
Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г icon1. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Оборотна ведомост към 31. 12. 2010 г
Счетоводен баланс към 31. 12. 2010 г., Отчет за приходите и разходите към 31. 12. 2010 г., Справка за задълженията към доставчици...
Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г iconДоклад за дейността на „тодоров ад гр. София за първо тримесечие на 2010 г
Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2010 г и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет...
Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г iconДоклад за дейността на група тодоров за първо тримесечие на 2010 г
Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на финансовата 2010 г и тяхното влияние върху резултатите във финансовия...
Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г iconВътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през периода 01. 01. 2010 – 31. 03. 2010 година
Дружеството обявява своя финансов резултат към първо тримесечие на 2010 г с предварителен финансов отчет, публикуван чрез информационния...
Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г iconДоклад за дейността
Важни събития за билборд ад и дъщерните дружества от групата, настъпили през първото тримесечие на 2010 Г. (01. 01. 2010 г. – 31....
Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г iconДоклад за дейността
Важни събития за дружеството Параходство Българско речно плаване ад, настъпили през второто тримесечие на 2010 г. (01. 04. 2010 г....
Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г iconДоклад за дейността
Важни събития за дружеството Параходство Българско речно плаване ад, настъпили през четвъртото тримесечие на 2010 г. (01. 10. 2010...
Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г iconДоклад за дейността
Важни събития за дружеството-майка Параходство Българско речно плаване ад, настъпили през първото тримесечие на 2010 г. (01. 01 2010...
Отчет за 2-ро тримесечие на 2010 г към 30. 06. 2010 г iconДоклад за дейността
Важни събития за дружеството – майка Параходство Българско речно плаване ад, настъпили през четвъртото тримесечие на 2010 г. (01....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом