Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г
ИмеОбщински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г
страница1/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.99 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://vcc.gateway.bg/upload/docs/3_OPR.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25ОБЩИНА ЯМБОЛ


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 г.
Ямбол, 2006 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 1. УВОД

  1. Контекст на Общинския план за развитие

  2. Процес на подготовка на Общинския план за развитие

  3. Резюме на Общинския план за развитие

 2. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА Община ЯМБОЛ

  1. Оценка на природните дадености като потенциал за развитие

   1. Основни географски характеристики

   2. Релеф и климат

   3. Почви и почвени ресурси

   4. Геоложка характеристика

   5. Водни ресурси

   6. Горски ресурси

   7. Историческо и културно наследство

  2. Икономическо развитие

   1. Анализ на тенденциите, процесите и проблемите в икономиката на Общината

   2. Качествени характеристики на общинската икономика

    1. Развитие на първичния сектор на икономиката

    2. Развитие на вторичния сектор на икономиката

    3. Развитие на третичния сектор на икономиката

   3. Общински бюджет

   4. Инвестиционна активност

   5. Оценка на макроикономическата структура

   6. Фактори, стимулиращи икономическото развитие в Община Ямбол

   7. Фактори, забавящи икономическото развитие в Община Ямбол

  3. Човешки ресурси

   1. Население

    1. Демографска характеристика на Община Ямбол

    2. Динамика на населението на Община Ямбол

    3. Благосъстояние на населението

   2. Заетост

   3. Безработица

   4. Здравеопазване

   5. Образование

   6. Култура

    1. Култура

    2. Младежки дейности

   7. Спорт

    1. Развитие на спорта в Община Ямбол

    2. Състояние на спортните бази

    3. Спорт в училище

   8. Социални дейности

   9. Градска сигурност и превенция

    1. Състояние, структура, тенденции на престъпността на територията на Община Ямбол

    2. Състояние, структура, тенденции на престъпността и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на територията на община Ямбол

    3. Организационно и кадрово осигуряване

   10. Основни изводи и анализ на човешките ресурси

  4. Развитие и устройство на територията

   1. Териториално устройственно планиране. Кадастър

   2. Водоснабдяване

   3. Канализация

   4. Улично осветление

   5. Газификация

   6. Улична мрежа и пътни съоръжения

   7. Транспорт и съобщения

    1. Транспортен достъп

    2. Градска транспортна мрежа

    3. Комуникационни мрежи

   8. Околна среда

    1. Качество на атмосферния въздух

    2. Води

    3. Отпадъци

    4. Радиационна обстановка

    5. Шум

   9. Енергийна ефективност

   10. Зелена система
 1. SWOT АНАЛИЗ

 2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

  1. Визия за развитие на Община Ямбол

  2. Мисия за развитие на Община Ямбол – стратегически цели

  3. Приоритети за развитие на Община Ямбол

  4. Съгласуваност и координация на политиките и инструментите за местно развитие

  5. Партньорство за развитие
 1. МЕРКИ И ПОДХОДЯЩИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ

 2. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

  1. Системи за управление и контрол

  2. Мерки за консултиране на партньорите

  3. Мониторинг – наблюдение, оценка и актуализация на плана

  4. Информация и публичност
 1. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

 2. ПРИЛОЖЕНИЯ

  1. Приложение № 1 - Организационна структура за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Ямбол - 2007-2013 година

  2. Приложение № 2 - Цели на структурните фондове на Европейския съюз

  3. Приложение № 3 - Основни цели, направления и приоритети на Стратегията от Лисабон

  4. Приложение № 4 - Основни цели и приоритети на Националния план за развитие и Секторните стратегии за развитие в периода до 2013 година

  5. Приложение № 5 - Показалец на използваните термини и съкращения


1. УВОД


  1. Контекст на Общинския план за развитие.

Бъдещето на един град зависи преди всичко от волята и решимостта на неговите жители да го запазят и превърнат в привлекателно и удобно място за пълноценен живот.

На Ямбол е необходима динамика на развиващ се град, устремен към постигане на ефективна и конкурентна икономика, основана на познанието и постигане на по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред неговото развитие стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейската интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Планът за развитие на Община град Ямбол съгласно Закона за регионалното развитие /обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г./ е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на всички страни - граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди, социални групи, млади хора. Общинският план за развитие на град Ямбол 2007-2013 г. е естествено продължение на документа "Стратегия и прогнози за развитие на Община Ямбол 2000-2006 г."

Планът представлява отправна точка за насочване усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на Община Ямбол.

Основните задачи, които поставяме в него са:

 • Дефиниране на стратегическата цел и приоритетите на общинското развитие за периода до 2013 г.;

 • Очертаване на изпълними стратегии за постигане на тези приоритети чрез определяне на основните цели, мерки и интервенции както и за институционалното и финансово осигуряване на плана;

 • Резултатно мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели;

 • Създаване на работещ ефективен "контакт" със сега действащите предприсъединителни финансови инструменти на Европейския съюз /ЕС/ и с последващите структурни фондове на ЕС и привличането им към територията на Община Ямбол;

 • Мобилизиране на местните и централни ресурси, за привличане на външни инвестиции, за интегрирането на множеството проекти на общинско и регионално ниво. Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ - какъвто е Общинският план 2007-2013, по който има обществено съгласие;

 • Създаване на предпоставки за повишаване на гражданската активност и предприемаческата инициатива за динамично развитие на общността и за формиране чувство на единение и съпричастност към развитието на града;

 • Стимулиране възникването на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие;

 • Създаване на условия за реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство;

 • Интегриране на всички заинтересовани страни при изпълнението на мерките, заложени в плана и постигане по този начин на разширена демократизация на управлението и на по-широка основа на стратегическото планиране.

  1. Процес на подготовка на Общинския план за развитие

Основните принципи, които са спазени в разработването на плана са: партньорство, откритост и доброволно участие на всички страни, въвличане на гражданството, надпартийно сътрудничество, съгласуване, допълване, реалистичност, измеримост и специфичност.

Под ръководството на Кмета на Община Ямбол – Кирил Тодоров, Временната комисия на Общинския съвет за подготовка на плана и Управляващата група по неговото разработване – Ямболска ТПП, АРРИ, ИСА и ТО на НТС, се сформира работен екип за подготовка и организиране разработването на плана. Този екип подготви проект за изработването на плана с основни дейности и график за неговото изпълнение.

В процеса на подготовката на плана бяха включени около 200 представители, разпределени в 4 работни групи и 5 подгрупи в сфери на експертност и интереси: от общински съвет, общинска администрация, бизнеса, браншови организации, структури на гражданското общество, експерти от държавни учреждения, обществено признати лица работещи на ключови позиции на територията на общината.

Основните насоки в плана са: Оценка на природните дадености, като потенциал за развитие; Икономическо развитие - проблеми, процеси, тенденции; Анализ на човешките ресурси - социалния капитал на града; Развитие на градската инфраструктура и опазване на околната среда; Градска сигурност и превенция на престъпността.

С работните групи се проведоха:

 • Методически семинари за целите на Европейската и национална регионална политика и методика за изработване на общинските планове за развитие;

 • Семинари за съвместно идентифициране на факторите за анализ на актуалната ситуация по определените сфери и източници на информация;

 • Работна среща за съвместно изработване на SWOT анализ по сферите и постигане на съгласие по визията и приоритетите по развитие на града;

 • Поредица от работни срещи по групи и с обединена работна група от ръководителите на групи за обсъждане и координиране на действията по разработването на плана;

 • Консултиране на първоначалната разработка с външни консултанти;

 • Широко обсъждане на плана с гражданството на Ямбол чрез медийни изяви и общоградски форум.

В процеса на работа на групите бяха осъществени:

 • Проучвания и анализ на наличните планове и стратегии в Община Ямбол;

 • Изследвания и статистически анализи на тенденциите за икономическо и социалното развитие въз основа на информация от Териториално статистическо бюро – Ямбол и информация от звената на общинските и държавни структури;

 • Изследвания и статистически анализи на бизнеса и нестопанските организации;

 • Свободни интервюта на граждани в града и анкетиране сред бизнес средите;

 • Проучване и анализи на изказванията на участниците от работните групи в семинарите и колективните форуми;

 • Проучване и анализи предложенията по време на срещите на работните групи;

 • Открит форум в интернет страницата на общината obsv@obshtinayambol.org - за отзиви и предложения на граждани

 • Събрани мнения и предложения по открит телефон за гражданството и бизнеса;

 • Събрани мнения и предложения на гражданството на дискусионна електронна поща – ycci@bsbg.net

Определено може да се твърди, че този план за развитието на Ямбол е резултат от съвместната дейност и усилия на множество граждани, общински и държавни институции, представители на бизнеса и структури на гражданското общество, които се отнасят отговорно и сериозно към въпросите, свързани с бъдещето на нашия град.


  1. Резюме на Общинския план за развитие

Общинският план за развитие е средносрочен документ, определящ целите и приоритетите за развитие на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация. Цел на плана е той да бъде практическо средство и методическо ръководство за управление на града от местните власти, гражданите и техните сдружения. В основата на разработката е заложен принципът и изискването за приемственост и последователност в решаването на главните проблеми на град Ямбол. Това позволява Планът да запази своята значимост, независимо от неизбежните политически промени в управлението на града.

От позиция на Националната регионална политика Община Ямбол не попада към нито един от разновидностите на районите за целенасочено въздействие. Това са именно средни и малки градове с регионално и микрорегионално значение. Необходимо е на тези градове да се обърне внимание и те да бъдат стимулирани с инструментите на регионалната политика.

Икономиката на града постепенно преодолява кризата от началото на 90-те години на миналия век и показва растеж. Човешкия ресурс е с добро ниво на образование. Висок е процентът на хората в трудоспособна възраст. Има развита мрежа от учебни заведения, училища, детски градини, болница и здравни заведения, културни институции, спортни съоръжения, комуникационна и техническа инфраструктура. Така градът е в състояние, независимо от идентифицираните трудности и заплахи във всяка една сфера да приложи стратегия за устойчив и динамичен растеж.

Чрез визията си гражданите на Ямбол са очертали ясна картина на очакваното бъдеще. Постигането на това бъдеще предполага огромни усилия за мобилизиране на всички налични ресурси и привличане на външни. Това предполага още подреденост в действията и следване на подходящи стратегии. Гражданите, бизнесът, структурите на гражданското общество и медиите като техен коректив определят визията на град Ямбол така:

"Ямбол - динамичен икономически, търговски и духовен център в Тракия и поречието на Тунджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно."

За постигането на тази визия Община Ямбол си поставя основната стратегическа цел:

"Постигане на стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, запазване и представяне през нов поглед на природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда."

Стратегическите цели за периода до 2013 година съгласно решение на Общински съвет Ямбол от 15-19 октомври 2004 година са:

 1. Осъществяване на политика на отвореност към Европа и света, трансграничното сътрудничество.

 2. Развитие и усъвършенствуване на местното самоуправление чрез ангажиране на гражданите и всички техни форми на сдружение в осъществяване на публична политика и граждански контрол върху нея.

 3. Защитаване и развитие на водещата роля на община Ямбол в регион Ямбол.

 4. Прозрачност и отчетност в действията на всички органи на местната власт.

 5. Стимулиране на развитие на икономическа среда, насърчаваща предприемаческия дух, свободна конкуренция и развит пазар.Приоритети на Плана за развитие на Община Ямбол за периода

2007 –2013 г. изведени в тази разработка са:

 1. Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, основана на знанието, реализираща местните потенциали и предимства.

 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и място за живеене.

 3. Съхраняване и развитие на образованието, здравеопазването, културата и спорта. Създаване и развитие на туристически продукти чрез използване на природните и културно-историческите дадености на община Ямбол и региона. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.

 4. Укрепване и развитие на институционалния капацитет за подобряване на управлението.

 5. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, трансграничното сътрудничество, задълбочаване на партньорството и добросъседството.Приоритети на Общински план за развитие 2005-2006 г.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Свързани:

Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconИзпълнение на общински план за развитие на община ямбол (2007-2013) за периода 2011-2013
Оценка на природните дадености и културно-историческото наследство, като потенциал за развитие
Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconАктуализиран общински план за развитие на община трявна 2007- 2013 г
Трявна за периода 2007 – 2013 г е разработен през 2005 г в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие от 20. 02....
Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconОбщински план за развитие 2007-2013 Съдържание
Таблица за финансова реализация към общински план за развитие на община Сапарева баня (2007 -2013) 65
Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconОбщина Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconОбщински план за развитие на община пещера 2007-2013 г
Пещера 2008 – 2010 г., Стратегията за социална политика на Община Пещера 2006 – 2013 г., Стратегия за иккономическо развитие на Община...
Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconОбщина Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. Община Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. 1
Приоритетна ос 1 “Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите за мсп” 67
Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconОбщина Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. Община Нова Загора Общински план за развитие 2007-2013 г. 1
Приоритетна ос 1 “Подобряване на бизнес инфраструктурата и развитие на услугите за мсп” 68
Общински план за развитие 2007-2013 г. Ямбол, 2006 г iconОбщински план за развитие 2007 2013 г
Индикативна таблица Междинна оценка на Общински план и Стратегия за развитие на Община Горна Малина
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом