Програма за устойчиво развитие на туризма
ИмеПрограма за устойчиво развитие на туризма
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер130.46 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.byala.org/scripts/files/dokumenti_files/godi_a8ebfc143f226cd214194601241.doc
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2012 година


Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Бяла е за 2012 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности в общината.

Програмата представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни за усвояване на туристическия потенциал на общината.

Съгласно чл. 10. от Закона за туризъм в Република България Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности. Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство;

2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

Програмата за развитие на туризма в Община Бяла е необходима , за да:

 • Знаем посоката, в която се движим;

 • Знаем какво трябва да се свърши;

 • Знаем в какви срокове трябва да се свърши работата;

 • Можем да организираме нашите ресурси;

 • Знаем кои са приоритетите;

 • Знаем кой какво трябва да прави;


Дейностите по развитието, които имат най-голямо значение за бъдещото туристическо развитие на Община Бяла са: 

 • По-добра инфраструктура;

 • Реставрация на културно-исторически паметници;

 • Реклама на туристическия продукт;

 • Опазване и поддържане на околната среда;

 • По-голямо разнообразие на туристически стоки и услуги и подобряване на качеството им.


Ключ към успеха на туристическия продукт на община Бяла би могло да бъде развитието, както на на традиционния морски ваканционен туризъм, така и на продукти, които се радват на интерес на туристите и имат потенциал за развитие. Към тях можем да отнесем:

 • културно и историческо наследство;

 • различни форми на културен туризъм-фолклорен, фестивален, етнографски и др.

 • селски и екотуризъм;

 • винен туризъм.

      Основната цел за развитието на Община Бяла е постигане на конкурентен модел на развитие на туризъм.

       И през настоящата година морският туризъм ще продължи да има доминираща роля в структурата на туристическия продукт на Община Бяла.


ВЪВЕДЕНИЕ :Планирането на развитието на туризма в Община Бяла е процес, който включва определена степен на предвиждане на бъдещето, определяне на желаното състояние към един бъдещ момент (цели) и на средствата за достигане на това състояние; идентифициране на ресурси, тяхното разпределяне и определянето на начина на използването им; Програмата ще се изпълнява с активното участие на всички заинтересовани от развитието на туризма институции в общината – общинска администрация, общински съвет, бизнес, НПО, държавни структури, училища и др. Основна роля при изпълнението на програмата ще играе Консултативният съвет по туризъм.

Годишната програма за развитие на туризма в Община Бяла за 2012 г. отразява вижданията за развитието на туризма на територията на цялата община. Тъй като развитието на туризма на дадената територия касае широк кръг от заинтересовани страни – хора и институции, те са включени в процеса на планиране, за да се гарантира, че изработената програма отразява нуждите им и ще постигне баланс между интересите на всички тях.


ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЯЛА


Главна цел:


Създаване на комплексен туристически продукт в община Бяла за български и чуждестранни туристи, увеличаване на броя им и техния престой, при удължен летен туристически сезон и целогодишен за останалите видове туризъм.


Мерки за постигане на главната цел


 • Привличане на повече и по-платежоспособни туристи в Община Бяла в съответствие с променената категорийна структура на базата за настаняване и разнообразяване на туристическото предлагане;

 • Нарастване на приходите от международен и вътрешен туризъм в Община Бяла;

 • По-продължително използване на туристическите ресурси на общината на базата на разнообразието на предлаганите продукти.Специфични цели:


1. Устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на база разнообразието от природни и антропогенни дадености на община Бяла и подобряване на неговото качество;

2. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар;

3. Подобряване на състоянието на местната среда за развитие на туризма в община Бяла;

4. Създаване и укрепване на институционалната рамка за развитието на туризма в общината;

       

Мерки за изпълнение на заложените специфични цели:


1. Устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на база разнообразието от природни и антропогенни дадености на община Бяла и подобряване на неговото качество.


Мярка 1.1. Развитието на нови туристически продукти като се спазва принципа на поетапното разработване и тяхното взаимно допълване и интегриране към традиционно предлаганите в общината.


Развитието на туристическия продукт трябва да е изцяло съобразено с динамичните промени във вкусовете и предпочитанията на туристите, за да е продаваем. Засиленият интерес към културното наследство ще подпомогне предлагането на тематични културни турове. Ясно изразената тенденция на избор на кратки почивки в сравнение с дълги ваканции също улеснява развитието на специализирани туристически продукти.


Мярка 1.2. Подобряване на квалификацията и уменията на заетите в туризма - обучение и информационни срещи относно:

 • Специфични умения и знания – аниматори и др.;

 • Подобряване на чуждоезиковата подготовка;

 • Подобряване на компютърните умения на заетите в обслужването.

 • Организиране на курс за спасители , съвместно с БЧК;


2. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар


Мярка 2.1. Проучване на посетителите на община Бяла.

 • Извършване на проучване относно удовлетвореност на туристите от туристическото предлагане в община Бяла през 2012 г. /Изготвяне на анкети, които туристите да попълват при посещението си в ТИЦ /.


Мярка 2.2. Провеждане на комуникационна кампания за представяне и позициониране на община Бяла на българския пазар.


 • Изработване рекламни материали - рекламен филм на общината, каталог, карти, брошури, проспекти, постери и др.;

 • Иницииране за провеждане на семинари, изложби, презентации  по въпросите на туризма / по време на Събора на Читалищата/

 • Участие в туристически изложения и  борси- София,ВеликоТърново, Бургас, Варна.


Мярка 2.3. Събиране и поддържане на актуална информация относно туристическото предлагане в България и прилагане на иновационните практики в работата на ОТИЦ.


 • Създаване на база данни и информационен пакет за туристическото предлагане в България- /Обмяна на информация между ОТИЦ и Туристическите центрове от вътрешността на страната/.


Мярка 2.4. Уеб маркетинг.

Подобряване информационното обслужване на туристите.


 • Актуализиране на информацията в Интернет за туристическото предлагане в Община Бяла, в частта „Туризъм” / списък на категоризираните обекти, необходими документи за категоризиране, информация относно настаняване, хранене, пътуване и други услуги/Мярка 2.5. Информационно осигуряване на туристически обекти - изработване на указателни и информационни табели.


3. Подобряване на състоянието на местната среда за развитие на туризма в община Бяла.


Мярка 3.1. Ежеседмичен контрол за състоянието на плажовете на територията

на общината.


Мярка 3.2. Развитие на общата инфраструктура.

 • Осъществяване на ремонт и реконструкция на съществуващата инфраструктура;

Мярка 3.3. Създаване на ефективна организация по управление на отпадъците: сметосъбиране, сметоизвозване, рециклиране на отпадъци, поставяне на допълнително кофи за смет.

Мярка 3.4. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи.

 • Озеленяване и поддържане на улиците на територията на община Бяла и около ЗВКО „Луна” и входно-изходните артерии на града.

       

Мярка 4. Създаване и укрепване на институционалната рамка за развитието на туризма в общината.

Мярка 4.1. Укрепване на местния капацитет.

 • Провеждане на демонстрационни мероприятия за трайни партньорства - кръгли маси, форуми;

 • Общински информационни кампании за обществеността.


Развитието на съвременния туризъм се характеризира с все по-засилваща се конкуренция между туристическите дестинации в сферата на качеството и цените, и с нарастващо разнообразие на предлагания туристически продукт. Същевременно глобалната икономическа и финансова криза оказват значително въздействия върху туризма в целия свят.

Отношението към обкръжаващата среда и природата стимулира интереса към селския и екотуризма.

Община Бяла разполага с богати и разнообразни туристически ресурси. Проблемите, свързани с туризма в общината са кратък туристически сезон, ниска заетост на базите, еднородност на предлагания продукт, териториална концентрация – гр. Бяла.


Основните причини за недоволство от престоя на туриста в Община Бяла са:

 • Неквалифицирано обслужване или некоректно отношение на персонала;

 • Неприятна заобикаляща среда (външен вид на новостроящи се сгради или неподдържани тревни площи);

 • Недостатъчно атракции и заведения;

 • Високи нива на шум от близките заведения /дискотеки, механи/, както и от строителни обекти.

 • Нередовна транспортна връзка с останалите населени места.


Посетителите в Община Бяла да се включват главно в следните туристически дейности, като бъдат изготвени програми за посещения;

 • Дегустация на вина ;

 • Участие в културни събития – Седмица на морето, Събор на читалищата, Международен арт пленер и др.;

 • Разходка с лодка, Джип сафари, обиколка с планер и др.

 • Посещение на археологическите разкопки на нос «Св. Атанас»

Дейностите по развитието, които имат най-голямо значение за бъдещото туристическо развитие на Община Бяла са:

 • Подобряване на инфраструктурата;

 • Поддържане на плажната ивица чиста.

 • По-голямо разнообразие на туристически стоки и услуги;

 • По-голямо разнообразие на туристическите атракции;

 • Рекламата на Община Бяла, като туристическа дестинация;


Средствата, които да се използват за маркетинг и реклама на туризма в Община Бяла са:

 • Печатни материали: брошури, дипляни, постери, каталог, карти и др.

 • Участия в национални туристически изложения – София, Бургас, Велико Търново, Варна и др.

 • Online електронни маркетингови материали, например Интернет.


Два основни неформални източника на информация насочват туристите при избор на дестинация за почивка:

 • Препоръка от приятели/познати – основен информационнен канал с най-голяма тежест сред туристите;

 • Интернет/ форуми - неформален източник на информация; / по-малката вероятност информацията да е умишлено изкривена от туроператори или хотелиери;


Формални източници:

 • Интернет сайтове;

 • Брошури, списания;

Регистрирана е липса на информация, когато се отнася до почивките в България: хората са съгласни, че в България има много добри комлекси/ почивни бази, но признават, че нямат информация за тях;

Разпространено е мнението, че има налична информация за големите и скъпи курорти/оферти и по малко информация за по-малките курорти/по-евтините оферти.

В тази връзка е необходимо актуализиране на информацията в Интернет за всички обекти, след предоставяне информация от хотелиерите и цялостното предлагане на туристическа информация за Община Бяла, както и координирани действия за представяне на достоверна информация.


SWOT анализ на Община Бяла като туристическа дестинация

1. Силни страни

 • Благоприятно географско положение:

  • разположение на Черноморското крайбрежие,

  • преминаваща основна пътна артерия – Варна – Бургас,

  • на близки разстоянияот международните летища– Бургас и Варна;

 • Благоприятен климат – мек климат с умерено високи температури през лятото;

 • Черно море е с ниска соленост, плажовете са със ситен пясък;

 • Красива и чиста природа, море и естествени плажове;

 • Наличие на атрактивни села във вътрешността на общината – Дюлино, Господиново.

 • Наличие на защитени територии – „Белите скали”;

 • Наличие на интересни обекти на културно-историческото наследство – богато културно-историческо наследство - археологически и архитектурни паметници – разкопките на нос „Св. Атанас”;

 • Рибна кухня и качествени вина;

 • Нова или реновирана туристическа база за настаняване;

 • Добра събираемост на туристическия данък;

 • Ясно изразено желание на общинската администрация да подкрепя развитието на туризма;

2. Слаби страни


 • Недобро състояние на техническата инфраструктура в общината;

 • Ниска квалификация на персонала в обслужващата сфера като цяло;

 • Недостатъчна реклама;

 • Недостатъчно информационно осигуряване – липса на табели и карти;

 • Липса на достатъчно допълнителни туристически услуги;

 • Предлаганият продукт все още е с недостатъчно високо ниво на услугите /хотели, ресторанти и др./;

 • Налице е диспропорция – концентрация на контингент

 • ( в гр.Бяла ) и неусвоен туристически ресурс във вътрешността на общината ( Господиново , Дюлино ,Попович , Горица )

 • Недостатъчна информация за културното и историческо наследство на територията на общината;

 • Недостатъчно планиране на използването на територията в туристическите региони - прекомерно застрояване и др.;

 • Наличие на значителен дял „сива” икономика в туризма-все още има некатегоризирани обекти, голяма част от хотелиерите правят нелоялна реклама в Интернет.3. Възможности

Възможностите отразяват външните фактори (извън контрола на заинтересованите страни), които могат да имат благоприятен ефект върху развитието на туризма в общината.

 • Промени поощряващи туризма в националната политика;

 • Наличие на богат туристически потенциал за разнообразяване на предлагането и преодоляване на сезонността;

 • Възможности за разнообразяване на предлаганите туристически продукти (специализирани продукти);

 • Неизползвани възможности за вътрешен туризъм и туризъм от съседните страни за уикенд-почивки;

 • Подобряване на квалификацията и уменията на персонала в туризма;

 • Възможности за привличане на чуждестранни инвестиции в туризма;

 • Използване на Европейските Структурни Фондове и други донорски източници на финансиране за развитие на туризма;


4. Заплахи

Повечето външни фактори биха могли да се разглеждат и като възможност, и като заплаха в зависимост от ситуацията. Общото е, че и възможностите, и заплахите са извън директния контрол на заинтересованите страни и трудно могат да бъдат повлиявани. Заплахи за развитието на туризма могат да бъдат:

 • Световната икономическа и финансова криза;

 • Икономически и законови промени, които могат да доведат до повишаване на цената на предлагания туристическия продукт и загуба на конкурентни позиции и клиентела;

 • Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни туристически ресурси на община Бяла;

 • Влошаване параметрите на околната среда;

 • Нарушаване на принципите на устойчиво развитие – безотговорно използване на природните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и селища;

 • Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, болести и терористични атаки;


Роля на общинска администрация и общински съвет Бяла

Органите на местната власт – кметът на общината и общинският съвет ще подпомагат развитието на туризма, тъй като разполагат с достатъчно инструменти за въздействие, за насочване, подкрепа и контрол на туристическото развитие, а именно:

1. Планиране на развитието (общи функции и задължения, определени по ЗМСМА, ЗОБ и др. и специфични функции по туристическото планиране, определени в Закона за туризма)

2. Устройствено планиране (традиционен инструмент за насочване и контрол на туристическото развитие и съобразяването му с изискванията за опазване на средата, особено при наличието на територии със статут на защита)

3. Регулиране на предлагането (функции по категоризацията и контрола по Закона за туризма)

4. Диалог с бизнеса;

5. Връзка с квалифицирани консултанти по туристическо развитие като помощ за местния туристически бизнес.


Дейности в Програмата за развитие на туризма за 2012 г.Програмата за устойчиво развитие на туризма на територията на община Бяла предвижда мероприятия , свързани с изпълнението на специфичните цели ( приложение № 1 )

и ( Приложение № 2 ) - Мероприятия обезпечени със средства постъпили от туристически данък


Настоящата Програма е разработена по инициатива на кмета на Община Бяла Анастас Трендафилов , под ръководството на заместник – кмета по туризъм Костадин Самарджиев .


Програмата е приета с решение № 13 – 67 , по Протокол

13 ,от заседание на ОбС гр.Бяла , проведено на 26.04.2012 г .


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС- БЯЛА :

( д-р СОФИЯ КИРОВА )
Свързани:

Програма за устойчиво развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Програма за устойчиво развитие на туризма iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Програма за устойчиво развитие на туризма iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Програма за устойчиво развитие на туризма iconДоклад №0300001611
Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” за периода
Програма за устойчиво развитие на туризма iconSwot-анализ Състояние на туризма (Използване на Информационни и Комуникационни Технологии в туризма)
За целите на swot-анализа са използвани следните информационни източници: Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в...
Програма за устойчиво развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма
Настоящата програма е разработена съобразно изискванията на Закона за туризма, посочени в чл. 10,ал. 1 и ал. 2 и в съответствие с...
Програма за устойчиво развитие на туризма iconПоканазаобщественообсъждан е
Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ii”, операция 2: „Развитие на регионалния туристически...
Програма за устойчиво развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
Програмата е разработена в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма...
Програма за устойчиво развитие на туризма iconПрограма за развитието на туризма
Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл. 10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския...
Програма за устойчиво развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом