Документаци я
ИмеДокументаци я
страница4/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vr-balkan.net/pic/Documentation_Infopuktovе..doc
1   2   3   4

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и Възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническите спецификации и изготвените проекти.

Заявяваме, че при така предложените от нас условия и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания вид, обхват и срок.Заявяваме че при изпълнението на поръчка ще спазваме относимото българско законодателство.


Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок от 7 /седем/ календарни месеца, считано от подписване на договора между Изпълнителя и Възложителя до края на м.април 2013г.


Предлагаме срок, за който ще носим гаранционна отговорност за отделните СМР, които да е ........... години.


Приемаме да извършим следните услуги, като предлагаме следната методология на изпълнение:

Дата: ........ ПОДПИС И ПЕЧАТ:....................................
Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/
Образец №5


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки


От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ЕГН - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , жител на гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

живущ в гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , община . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., л.к.№ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

издадена на . . . . . . . . . . . г. от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Управител, член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност на

". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на информационни пунктове"


ДЕКЛАРИРАМ,


че:


  1. Представляваният от мен участник

(посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

е)престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ......... 2012г. ДЕКЛАРАТОР: .........................................


Образец №6


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки


От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ЕГН - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , жител на гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

живущ в гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , община. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., л.к.№ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

издадена на . . . . . . . . . . . г. от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Управител, член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност на ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на информационни пунктове".


ДЕКЛАРИРАМ, че

  1. Представляваният от мен участник

(посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и кандидатът/участникът не е преустановил дейността си.

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

4. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

5. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;


Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ......... 2012г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................


Образец №7


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки


От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ЕГН - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , жител на гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

живущ в гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , община . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., л.к.№ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

издадена на . . . . . . . . . . . г. от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Управител, член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност на

". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)


като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на информационни пунктове"


ДЕКЛАРИРАМ, че


Представляваният от мен участник

(посочете фирмата на участника):


  1. няма членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
  1. не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ......... 2012г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................


Образец № 8


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл.55, ал.4 от Закона обществени поръчки


От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ЕГН - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , жител на гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

живущ в гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , община ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .",

ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., л.к.№ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

издадена на . . . . . . . . . . . г. от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Управител, член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност на

". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:  1. Съм съгласен да участвам като подизпълнител на

……………………….........................................................................……………..............

(посочва се участника)


в обявената от .................... обществена поръчка с предмет: „.....................”


Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


Дата: ………………….. Декларатор:…………………………….. /……………………………………/


Представя се от подизпълнителите в случай, че ще се ползват такива


Образец 9

СПИСЪК

за изпълнените основни договори за строителство през последните 3 /три/ години.


Период на изпълнение

Възложител

Предмет на договора

Срок на договора

Стойност /х.лв./

2009 г.

1.

2.


Всичко за 2009 г.
2010 г.

1

2


Всичко за 2010 г.
2011 г.

1

2


Всичко за 2011 г.
Общо за периода

г. Управител: ­


Образец 10


СПИСЪК

ЗА инженерно–техническиЯ състав АНГАЖИРАН изпълнението НА ОБЕКТА

Брой
Инж. техн. състав

Образование

Стаж
Длъжност

Магистър

Бакалавър

Ср. спец.

До 5г.

До 10г.

Над 10г.

1


2


3

………………………..


Общо:

Образец 11

СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ


за общия оборот от строителство за последните 3 /три/ години и оборота от строителство с предмет, подобен на избраната технология


Годишен оборот от строителство за последните три години:


/хил. лв./

ГОДИНА

2009 г

2010г.

2011г.

Общо

2+3+4

1

2

3

4

5

Годишен оборотВ това число, оборот от строителство с предмет, подобен на обекта на поръчката

/хил. лв./

ГОДИНА

2009 г

2010г.

2011г.

Общо

2+3+4

1

2

3

4

5

Годишен оборотИзвестна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. УПРАВИТЕЛ: ­

(дата на подписване)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПП «Врачански балкан» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
1   2   3   4

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом