Документаци я
ИмеДокументаци я
страница3/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vr-balkan.net/pic/Documentation_Infopuktovе..doc
1   2   3   4
ДО: …………………………………………………………………………………………..

(наименование на Възложителя)


От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)


с адрес: ........................................................................................................................................


тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................


ЕИК/БУЛСТАТ: ..........................................,


Разплащателна сметка:

IBAN сметка............................................

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

Град/клон/офис: .....................................

Адрес на банката:...................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на информационни пунктове".

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.


Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1. Цена за цялостно изпълнение на поръчката: ................……………лева без ДДС

/словом………………………………….........................………………………../ лева


Горепосочената цена е формирана въз основа цените от Количествено-стойностната сметка, приложение към предлаганата цена.


Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка, а именно:


1 .Аванс в размер на 50% от цената по чл. 8, ал.1. приложения образец на договор в тридневен срок от представяне на първата фактура за плащане от Изпълнителя на Възложителя.


2. Междинно плащане в размер на 40 % от цената по чл. 8, ал.1 от приложения образец на договор, в десетдневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол по смисъла на чл. 5, ал.1 от настоящия договор и представяне на фактура, като се удържа 50 % от стойността на протокола за представения по т.1 аванс.


3. Окончателно плащане в размер на 10 % от цената по чл. 8, ал.1 приложения образец на договор подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по смисъла на чл. 6, ал.1 от договора и представяне на фактура, като се удържа 90% от стойността на протокола за представения аванс и междинно плащане.


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от датата на отваряне на офертите.


В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от стойността му без ДДС.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


ВАЖНО: Всички разходи, свързани с изпълнението на договора са калкулирани в цената. Цените са твърди и не подлежат на промяна в срока на валидност на офертата.


Приложение №…Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР, попълнен съгласно образеца, поставен в документацията.


Приложение № …. – Ценови показатели за формиране на единичните цени.


Дата………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

Приложение 1

Предлагана цена


ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ


При формиране на единичните цени на непредвидените видове строително-монтажни работи извън предмета на основния договор сме използвали следните ценови показатели:


- разход за труд за специализирани строителни работници - ………..лв./ч.ч.

- разход за труд за общи работници - ...........лв./ч.ч.

- допълнителни разходи за механизация - ..................

- допълнителни разходи върху цената на труда ………………%

- доставно-складови и транспортни разходи …………% от цената на материалите

- печалба ………………..% от себестойността на поръчката

- цена на материали – по фактурна стойност за закупуване


Дата………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….


Приложение 2

към Предлагана цена


по ред

Наименование СМР

мярка

К-во
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА


I. МОНТАЖНИ РАБОТИ1

Доставка и монтаж на скрепителен елемент от метална шина, студенопоцинкован профил (930/40/5 мм) - 2 бр.

кг.

2.92

2

Доставка и монтаж на скрепителен елемент от студенопоцинкована ламарина с деб. 3 мм.

кг.

15.46

3

Доставка и монтажна фасонирани колони 12/12см - 4 бр.

м3

0.128

4

Доставка и монтаж на фасонирани столици 12/12см - 3 бр.

м3

0.196

5

Доставка и монтаж на "попове" 12/12см - 2 бр.

м3

0.016

6

Доставка и монтаж на "клещи" 12/6см. - 4 бр.

м3

0.067

7

Доставка и монтаж на ребра 12/6см - 22 бр.

м3

0.287

8

Обшивка аламперия с деб. 18 мм.

м2

17.25

&

Доставка и монтаж на подпорни елементи и плотове за пейки, по арх. проект

м3

0,1

10

Доставка и монтаж на плот за маса 90/120/5 см

м3

0.054

11

Доставка и,монтаж на челни и обкантващи дъски. 180/20мм.

м'

15.64

12

Обработка на цялата дървена контрукция с антиинсектициден, водоотблъскващ протектор (мат. байц лак)

м2

80.36

13

Доставка и монтаж на усилващи ленти от хидроизолационна мембрана 4,5 кг/м2с ширина 30 см

м'

13.10

14

Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана 4,5 кг/м2

м2

17.25

15

Доставка и монтажна битумни шиндли

м2

17.25

16

Доставка и монтажна пана за информационни табла-2бр.

м2

4.72

17

Доставка и монтаж на завършваща лента от хидроизолационна мамбрана с мин. посипка, в цвета на шиндлите за било покрив с ширина 30 см.

м'

5.00

18

Доставка и монтажна шорцове от поцинкована ламарина за страници скатове на покрив

м'

7.60

19

Почистване на обекта от строителни отпадъци

м3

0.50

20

Натоварване и транспорт на строителни отпадъци до 5км.

м3

0.50


Количествено-стойностна сметки за СМР


Изграждане на информационни пунктове - за 1бр.


Вид работа

М. ед.

Бр. м. ед

Ед. цена лв. (без ДДС)

Обща цена лв. (без ДДС)

1

Ръчен изкоп

м3

0,2952

Извозване на земни маси

м3

0,33

Подложен бетон В10

м3

0,074

Кофраж ед. фундаменти

м2

1,045

Бетон ед. фундаменти В20

м3

0,376

Армировка за единични фундаменти N8

кг.

30,77

Закладна част

кг.

5,588

Фасонирани части

кг.

16,319

Хилти анкери HSL - M12/20

бр.

810

Превоз на бетон

м3

0,4411

Доставка и монтаж на скрепителни елементи

кг

18,3812

Доставка и монтаж на фасонирана дървена конструкция

м3

0,7513

Доставка и монтаж ма покривна обшивка

м2

17,2514

Доставка и монтаж на челни и обкантващи дъски 180/20 мм

л.м.

15,6415

Доставка и монтаж на покривно покритие от 1 пласт хидроизолационна мембрана и битумни шиндли

м2

17,2516

Доставка и монтаж на пейки

м3

0,05417

Доставка и монтаж на плот за маса

м3

0,05418

Доставка и монтаж на пана за информационни табла - 2 бр.

м2

4,7219

Почистване на обекта

м3

0,520

Натоварване на строителни отпадъци до 5 км.

м3

0,5

Образец № 3

ДОГОВОР


.../............


Днес,.........в гр./с.............................., между:

.........................................................................................................................................................................., адрес: ………………………………, представляван от ................................................................................. и Счетоводител................................................................................. наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ в изпълнение на проектИзпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, Договор № DIR-5113326-С-005

от една страна, и

....................................................................................................................................................... със седалище и адрес на управление: ....................................................................................

ЕИК ................................, представлявано от ........................................................................., вписан в Централния професионален регистър на строителя под №………….


наричано по-долу СТРОИТЕЛ от друга страна,


на основание Решение № .....от ............ 2012 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на публична покана с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на информационни пунктове


се сключи настоящия договор, като страните по него се споразумяха за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. Предмет на настоящия договор е изграждането на следния обект 10 типови информационни пункта в четирите общини Враца, Своге, Вършец, Мездра в селата Згориград, Паволче, Челопек, Зверино, Оплетня, Лакатник, Дружево, Миланово, Долна Бяла Речка, Горно Озирово.


(2) СТРОИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), предвидени в изготвения проект по реда и при условията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Офертата на СТРОИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от този договор.


(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на СТРОИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнението на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цените и при условията уговорени в този договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Офертата на СТРОИТЕЛЯ.


(4) При констатиране на противоречия между Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Офертата на СТРОИТЕЛЯ с предимство се ползва Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. РИСК


Чл. 2 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.


(2) Изпълнението на СМР по чл. 1 следва да се извърши в срок до 30 април 2013 г., при спазване на предложения График за извършване на СМР.


(3) Договорът е с място на изпълнение четирите общини Враца, Своге, Вършец, Мездра в селата Згориград, Паволче, Челопек, Зверино, Оплетня, Лакатник, Дружево, Миланово, Долна Бяла Речка, Горно Озирово.


(4) Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора на свой риск.


ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА


Чл. 3 (1) СТРОИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от 7 календарни месеца, считано от започване на строителството.


(2) Сроковете за извършване на СМР и за предаване на отделните етапи са посочени в График за извършване на СМР, представляващ неразделна част от този договор.


(3) Забавата за предаване на отделен етап, не удължава срока за цялостното изграждане и предаване на обекта, дори когато за забавата е заплатена неустойка.


Чл. 4 (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се удължават със срока на спирането.


(2) За възникването на непреодолимата сила, СТРОИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила, СТРОИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолима сила.


(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на СТРОИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.


(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по Графика за изпълнение съответно, се удължават, ако СТРОИТЕЛЯТ няма вина за спирането.


(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 14 /четиринадесет/ дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.


Чл.5 (1) При изграждане на инфопунктовете съгласно График за извършване на СМР, СТРОИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.


(2) Предаването на етап оп чл.5, ал.1 се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа: количество на СМР, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срокът за съответния етап.


(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват върху Графика извършване на СМР.


(4) Подписването на констативния протокол по ал. 2 се извършва в петдневен срок от получаването на поканата, освен ако страните не се споразумеят за друго. Ако в този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се яви да прегледа и приеме работата, се счита, че той е приел етапа без възражения.


Чл. 6 Приемането на цялата работа по договора се извършва с отделен двустранен констативен протокол, за който се прилагат правилата по предходния член.


Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме етапа или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.


(2) Недостатъците се отстраняват от СТРОИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците.


IV. ЦЕНА


Чл. 8 (1) Цената на Договора по отделните видове дейности е в размер на………………………… лева без ДДС, съгласно приложение на единични цени на видове СМР от офертата, неразделна част от договора.


(2) Цената по чл. 8, ал.1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.


(3) Единичните цени са окончателни и валидни до пълното изпълнение на договора и не подлежат на увеличение.


V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл. 9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 8, ал.1, както следва:


(2) Аванс в размер на 50% от цената по чл. 8, ал.1. от договора в тридневен срок от представяне на първата фактура за плащане от Изпълнителя на Възложителя.


(3) Междинно плащане в размер на 40 % от цената по чл. 8, ал.1 от договора, в десетдневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол по смисъла на чл. 5, ал.1 от настоящия договор и представяне на фактура, като се удържа 50% от стойността на протокола за представения по ал.2 аванс.


(4) Окончателно плащане в размер на 10 % от цената по чл. 8, ал.1 от договора подписване на окончателния констативен протокол по смисъла на чл. 6, от настоящия договор и представяне на фактура, като се удържа 90% от стойността на протокола за представените аванс и междинно плащане.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по настоящия Договор качествено в определените срокове;

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на договора;

б/ да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора.


(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия Договор;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;

б/ да иска от Изпълнителя да изпълни предмета на договора в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.


VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. РЕКЛАМАЦИИ


Чл. 11 (1) По предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранционния срок за изпълнените строително-монтажни работи е ........... години.


(2) Гаранционният срок започват да текат от датата на приемане на извършените видове дейности по договора.


(3) Срокът за отстраняване на констатираните недостатъци от Изпълнителя е 30 /тридесет/ дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.


(3)Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.


VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 12 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор при подписването му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията се представя в една от следните форми:

(2) Депозит на парична сума в лева в размер на 1% от общата стойност на договора по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

Банка: …………………

ВІС: ……………………….

ІВАN: …………………..


(3) Банкова гаранция в размер на 1% от общата стойност на договора да е със срок на валидност 60 дни след датата на получаване на удостоверение за ползване на строежа. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора.


(4) Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(5) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичане на 60 дни от датата на получаване на удостоверение за ползване на строежа, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на някое от задълженията му.


(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.


ІX. НЕУСТОЙКИ


Чл. 13 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените работи или част от тях, или изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от цената на договора.


(2) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от цената на договора.


Чл. 14 За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 % от цената на договора.


Чл. 15 Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.


Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 16 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

  1. с извършване и предаване на договорената работа;

  2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

  3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.


Чл. 17 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен, когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, които промени водят до невъзможност за изплащане на договорената цена.

(2) Прекратяването по предходната алинея се извършва с изпращането на писмено предизвестие, непосредствено след настъпване на обстоятелствата.

(3) В случая по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените СМР до момента на предизвестието по ал. 2.

(4) В случай на прекратяване на договора при условията на ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка или обезщетение за претърпени вреди на СТРОИТЕЛЯ.


Чл. 18 Ако стане ясно, че СТРОИТЕЛЯТ ще просрочи предаването на отделен етап или на обекта като цяло с повече от 30 дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договорът. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на СТРОИТЕЛЯ само стойността на онези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.


ХІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл.19 (1) Страните по този договор не могат да го изменят.


(2) Изменение се допуска по изключение:

    1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или

    2. при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или

    3. при изменение на държавно регулирани цени, когато предмета на договора за обществена поръчка е свързан с дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране.ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 20 (1) Комуникацията по този договор се осъществява в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщенията са отправени по факс. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.


(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


(3) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.


(4) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


(5) Настоящия договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра: един за СТРОИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .....................................................................................................................................................

Лице за контакт от страна на СТРОИТЕЛЯ: ......................................................................................................................................................


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....................................


Образец №4


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО:


…..........................................................................................................................................................

(наименование на възложителя)


От:.........................................................................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас публична покана за Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на информационни пунктове".


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта.
1   2   3   4

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом