Документаци я
ИмеДокументаци я
страница2/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vr-balkan.net/pic/Documentation_Infopuktovе..doc
1   2   3   4

ОБРАЗЕЦ № 1- Оферта за участие в открита процедура

ОБРАЗЕЦ № 2 - Ценово предложение

ОБРАЗЕЦ № 3 Проект на договор

ОБРАЗЕЦ № 4 - Техническо предложение

ОБРАЗЕЦ № 5 - Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 6 - Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 8 - Декларация от подизпълнители


ОБРАЗЕЦ № 9 - Списък за изпълнените основни договори за строителство през последните 3 /три/ години.

ОБРАЗЕЦ № 10 – Списък за инженерно–техническия състав ангажиран изпълнението на обекта

ОБРАЗЕЦ № 11 – Справка за общия оборот от строителство за последните 3 /три/ години (2009, 2010, 2011) и оборота от строителство с предмет, подобен на избраната технология


Образец 1

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА


Наименование на Участника:

ЕИК:
Седалище по регистрация:
Банкова сметка:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


ДО

................................................


ОФЕРТАНаименование на поръчката:

Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на информационни пунктове""


УЧАСТНИК: …………………………………………………………………….................…

Седалище и адрес на управление:………………………………………….................……

тел…………………………./факс………........………/ e-mail ………………..................…..

ЕИК/Булстат ………………………......................

Адрес за кореспонденция ………………………………………………………....................


Уважаеми госпожи и господа,

След запознаване с Техническото задание и образците от Вашaтa Покана, ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в Поканата за представяне на оферта. Същото доказваме с документите, посочени в приложения “Списък на документите, съдържащи се в офертата”.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 60 календарни дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


Декларираме, че сме запознати с проекта на договора, приемаме условията на приложения проект на договора и ако бъдем определени за изпълнител ще представим изискуемите се документи и ще подпишем в указания от Вас срок договора.

Приложения: съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.


Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________списък на документите съдържащи се в офертата (Приложение към офертата)Приложение №

Съдържание

Вид и к-во на документите

/оригинал или заверено копие/
1.1. Посочване на ЕИК (съгласно чл. 23 от Закон за търговския регистър) за дружествата, които са пререгистрирани съгласно Закона за търговския регистър/ЗТР/. За дружествата, които не са пререгистрирани съгласно ЗТР или не са посочили ЕИК – представяне на валидно удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд в оригинал или заверено негово копие, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; Когато участникът е обединение, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Чуждестранните физически и юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.


1.2. Заверено копие на договора за създаване на обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият- когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Обединенията - неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите - следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ).

Неперсонифицираното обединение да е безсрочно или със срок не по-кратък от срока на договора.


Декларация за общия оборот и оборота от СМР, които са сходни с предмета на поръчката за последните три години – 2009, 2010 и 2011 г. зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.


Списък на изпълнените договори за периода 2009 г. – 2011 г. с предмет, сходен на предмета на обществена поръчка, включващ възложител/контрагент, предмет на договора, период на изпълнение, стойност и срок на договора;


Референции/препоръки за минимум два договора от списъка на изпълнените договори

.Списък на инженерно-техническия състав, ангажирани при изпълнение на поръчката


Копие от валидната застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с чл.2 и чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството


Заверено копие на удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителите, за съответната категория строеж съгласно чл.3 от Закон за Камарата на строителите в България. В случай че участникът е чуждестранно юридическо лице, се прилага еквивалентен документ на съответния орган административен орган от държавата, в която са установени.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от представляващия участника) – нотариално заверено.


Ценово предложение


Техническо предложение за изпълнение на поръчката


Декларации по чл. чл. 47, ал.1, по чл. 47, ал.2 по чл. 47, ал.5, по чл. 55, ал.4 от Закона обществени поръчки

Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и Фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Образец 2


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1   2   3   4

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом