Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vr-balkan.net/pic/Documentation_Infopuktovе..doc
  1   2   3   4


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за

възлагане на обществена поръчка (публична покана) с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на смр за изграждане на информационни пунктове по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”,

Договор № DIR-5113326-C-005


І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Публичната покана се възлага по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Врачански Балкан”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор № DIR-5113326-C-005. Проектът ще се изпълнява в периода юли 2012-март 2015.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на Дирекцията на парка възлиза на 4 533 937,85 лева.

Целевото финансиране е насочено към подпомагане на Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ при изпълнението на дейности по устройство и управление на защитената територия.

Основни категории дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта:

 • Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;

 • Посетителска инфраструктура и капитално строителство;

 • Интерпретация и образователни програми;

 • Планиране и оптимизация на управлението.

С финансовия ресурс ще се бъдат осъществени редица дейности за устойчиво развитие на защитената територия и дейности по опазване и възстановяване на консервационно значими местообитания и видове – европейски лалугер, египетски лешояд и планински кеклик.

В резултат на работата по проекта ще бъде подновена цялостно съществуващата и изградена нова туристическата инфраструктура на територията на парка. Ще бъдат изградени нови еко и вело пътеки, 10 информационни пункта, посетителска инфраструктура за наблюдение на белоглав лешояд, 4 посетителски центъра в Долно Озирово, Лакатник, Лютиброд и Враца. В рамките на проекта ще бъде и извършена реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер в с. Очин дол.

Наред с посетителската инфраструктура ще бъде изградена интегрирана комуникационна система за наблюдение, опазване и охрана на целеви територии и видове на територията на парка.

В областта на интерпретацията и образователните програми ще бъдат разработени нови експозиции в Природозащитен център "НАТУРА" както и образователни програмни пакети и видео материали за биоразнообразието в ПП „Врачански Балкан”.

В рамките на проекта ще се организират традиционни специални събития и подкрепят редица местни инициативи. Ще бъдат разработени и отпечатани многоезични печатни и рекламни материали.

ІІ. Описание на ПРЕДМЕТА на публичната покана.

Настоящата обществена поръчката се обявява като публична покана на основание чл. 101а, Глава 8 "А" от Закон за обществените поръчки и е в рамките на проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ДПП „Врачански Балкан” по програма "Околна среда 2007-2013".

Обектът на обществената поръчка е Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на информационни пунктове".

Предвижда се изграждането на 10 типови информационни пункта в четирите общини Враца, Своге, Вършец, Мездра в селата Згориград, Паволче, Челопек, Зверино, Оплетня,, Лакатник, Дружево, Миланово, Долна Бяла Речка, Горно Озирово. Пунктовете ще представляват сглобяеми дървени навеси, които ще бъдат поставени в центровете на селата около парка. Ще съдържат информация за туристическите маршрути и забележителности, информация за парка, режими.


Пунктовете са проектирани като информационен кът и място за отдих за нуждите на ДПП "Врачански балкан" и са проектирани като „павилион“, поставяемо съоръжение и за тях са разработен технически проект в части "Архитектурна", "Конструктивна" и "План за безопасност и здраве /ПБЗ/". Техническите проекти включват също така количествени сметки и обяснителни записки по отделните части, поясняващи функционалното и композиционното решение, с обосновка за избраните материали, към която са приложени, издадените във връзка с проектирането, документи и изходни данни.


За обекта са издадени са разрешения за поставяне по ЗУТ.


Предвиденият срок на изпълнение е не повече от 7 месеца, като срокът започва да тече от подписване на договора между Изпълнителя и Възложителя до 30 април 2013.


Прогнозна стойност на поръчката е 58 410 лв. без ДДС.


Проектът ще се изпълнява на територията на област Враца, община Враца, Згориград, Паволче, Челопек, Зверино, Оплетня, Лакатник, Дружево, Миланово, Долна Бяла Речка, Горно Озирово.


Проектите са на разположение на всички участници, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа в периода от 18.09.2012 до 29.09.2012. Те следва да изпратят екип от експерти, които да се запознаят с проекта, да направят записки по него, както и да се запознаят с обекта с цел подготовката на офертата.


ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.


3.1. ОБЩИ ИЗСКВАНИЯ

При изпълнението на всички видове строително-монтажни работи, Изпълнителят ще спазва изискванията на всички нормативни актове, касаещи конкретните видове дейности. Всички строителни дейности трябва да се извършват и отчитат в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и съответните подзаконови нормативни актове.

В случай, че в тази техническа спецификация и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителят ще следва писмените инструкции на Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността пропуски и несъответствия.


Строителна площадка се определя и открива при спазване на условията и реда предвидени в ЗУТ.


Всички предвидени строително - монтажни работи трябва да се извършат в съответствие с Обяснителните записки и техническите проекти по всички части към техническите инвестиционни проекти на обекта към настоящата документация/ и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Изпълнителят се задължава да спазва технологическата последователност на строителните процеси, както и съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта.

Изисква се качествено изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи, както и използване на качествени материали. Вида и качеството на всички влагани материали и уреди да се съгласуват писмено с Възложителя, като всеки материал и уред трябва да бъде придружен от сертификат за произход и качество. Възложителят има право да избира вида и качеството на влаганите материали.

Изисква се всички видове строително-монтажни и ремонтни дейности да се изпълняват съобразно проектните изисквания. Промени и допълнения се допускат само с изричното съгласие и по предписание на Възложителя или на проектанта и Възложителя .

Отпадането на вид и/или количество работа става само с изричното съгласие на Възложителя или на проектанта и Възложителя.

Всички нанесени повреди и щети на имущество и/или вече извършени и приети работи се отстраняват незабавно от Изпълнителя за негова сметка.


След приключване на изпълнението на поръчката строителната площадка и прилежащите площи трябва да се предадат на Възложителя почистени от материали и отпадъци.

Изпълнителят трябва да представи гаранция за извършеното строителство, като гаранционните срокове за отделните видове работи не могат да бъдат по-малки от минималните по ЗУТ.


3.2. Изисквания по част „Конструктивна”

Строително-монтажните и ремонтни работи са съгласно приложената количествена сметка и работния проект, които са част от настоящата документацията.

Строително-монтажните и ремонтни работи по част „Конструктивна” да се извършват в технологическа последователност и съгласуваност с останалите части и в съответствие с обяснителната записка по техническия проект, предвид нормативните изисквания, действащите в страната стандарти и работния проект.

Част „Строителни конструкции“ е разработена на база на част „Архитектура“. Проектирана е носеща конструкция, която се монтира върху предварително изпълнени фундаменти. Конструкцията се изготвя по елементи и заготвителна работилница и се монтира на място строежа.


3.4. Изисквания по част „Архитектурна”

Строително-монтажните и ремонтни работи са съгласно приложената количествена сметка и работния проект, които са част от настоящата документацията.

Строително-монтажните и инсталационни работи да се извършват в технологическа последователност и съгласуваност с останалите части, предвид нормативните изисквания, действащите в страната стандарти и работния проект.

Предмет на проекта е пункт с информационен кът и място за отдих за нуждите на ДПП "Врачански балкан". Пунктът е проектиран като пави­лион - поставяемо съоръжение с минимална намеса в средата, в която ще се монтира. Размерите са 200/300см.


Носещата конструкция е от колони, греди и ребра от иглолистен материал. Покривът е двускатен, с наклон на скатовете 1:3 и покритие с битумни шиндли.


Всички елементи на конструкцията, а също и аксесоарите - маса, пейки и експозиционни площи ще бъдат заготвени във фабрични условия и ще бъдат сглобени на място.


Обработките на фасадните повърхности са показани в графичната част на проект


3.5. Изисквания по част „План за безопасност и здраве /ПБЗ/”

Всички дейности, свързани с безопасността и здравето по време на изпълнението на обекта да се извършат по приложения ПБЗ.

Строително-монтажните и ремонтните работи да се извършват в технологическа последователност и съгласуваност с останалите части, предвид нормативните изисквания, действащите в страната стандарти и работния проект във връзка с безопасността и здравето по време на изпълнението на обекта.


ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


4.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. В настоящата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

ж) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващ чужденец през последните до 5 години.

 1. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а” и б. „д” се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

 • В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

 1. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лице по т. 3 е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 1. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2, 3 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.

 2. В процедурата НЕ МОЖЕ да кандидатства участник, за който е налице някое от обстоятелствата визирани в чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП:

 3. По отношение на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и 5 от ЗОП се прилага чл.47, ал.4 от ЗОП. Ако членове на управителните органи са юридически лица, тези изисквания се отнасят за техните представители в съответния управителен орган.

 4. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 4 и ал.5, т.2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

 5. Обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП при подаване на офертата се удостоверяват с декларации, подписани и подпечатани от участника като наличието, на което и да е от изброените води до отстраняването на участника от процедурата съгласно Приложенията от настоящата документация.

 6. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно персонифицирано или неперсонифицирано юридическо лице, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:

 • всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея:

 • представляващия обединението да е упълномощен от останалите членове да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението:

 • цялостното изпълнение на бъдещия договор, включително и разплащанията по него да са в солидарна отговорност на всички членове на обединението:

 • всички членове на обединението са задължени да останат заедно в обединението за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата обществена поръчка.


В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. Ако в споразумението за създаване на обединението такова лице не е определено всички членове на обединението трябва да упълномощят с нотариално заверено пълномощно едно лице, което да ги представлява при участието им в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка.


Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.


Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея ако към офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени по-горе или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.


4.2. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ

Копие от валидната застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с чл.2 и чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.), покриваща минималната застрахователна сума – за строежи от шеста категория.


Заверено копие на удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителите, за съответната категория строеж съгласно чл. 3 от Закон за Камарата на строителите в България. В случай че участникът е чуждестранно юридическо лице, се прилага еквивалентен документ на съответния орган административен орган от държавата, в която са установени.


При обединения на физически и/или юридически лица, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.


4.3. Минимални финансови и икономически изисквания

Оборот от услуги в областта на строителството, сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, но не по-малко от 116 820 (сто и шестнадесет хиляди осемстотин и двадесет лева) лв. от строителство с предмет, подобен на обекта на поръчката. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, тези изискванията трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло.


Под дейности, подобни с предмета на обществената поръчка, се разбират обекти за изграждане и реконструкция на модулни конструкции в строителството..


4.4. Технически.

Списък на основните договори подобни с предмета на обществената поръчка, които участникът е изпълнил с посочени: предмет, цена, място и срокове на изпълнение, и клиенти.

През последните 3 (три) години да са изпълнени поне 2 (два) договора за строителство, с предмет, сходен с предмета на поръчката, придружени с референции/препоръки за добро изпълнение за последните три години


4.5. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР


Ключовия инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството следва да отговаря на изискванията за V – та категория строеж за вписване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Камарата на строителите в България в Централния професионален регистър на строителите, съгласно чл. 3 от Закон за Камарата на строителите в България. В случай че участникът е чуждестранно юридическо лице, се прилага еквивалентен документ на съответния орган административен орган от държавата, в която са установени.

V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:


Комплексна оценка КО = П1 + П2 + П3


Показатели за извършване на комплексната оценка


Показател

Тежест

Максимален брой точки

Формула

П1 – „График за изпълнение на поръчката”

50

50

П1 = (Пn / Пmax) х 50

П2 – „Срок за изпълнение на поръчката”

30

30

П2 = (Cmin / Cn) х 30

П3 – „Предложена цена”

20

20

П3 = (Cmin / Cn) х 20

Комплексна оценка

-

100

КО=П1 + П2 + П35.1.Метод за определяне на стойността на Показател П1 – „График за изпълнение на поръчката”,


Показател П1 –се изчислява по следната формула:


П1 = (Пn / Пmax) х 50,


където:

 • Пn отразява качеството на предложения график за изпълнението на поръчката, на офертата, която се оценява;

 • Пmax представлява най-високата оценка, получена относно качеството на предложения график за изпълнението на поръчката;

 • 50 – тежест на показател П1Показател П1 - график за изпълнение на дейностите

ТочкиПредложението за изпълнение на поръчката съдържа график за изпълнение на дейностите, който е непълен и не кореспондира на изискванията на Възложителя;

5Предложението за изпълнение на поръчката съдържа график за изпълнение на дейностите, който е разбираем, но недостатъчно детайлен и не отразява връзката между зададените изискванията на Възложителя за изпълнение на дейности;

15Предложението за изпълнение на поръчката съдържа график за изпълнение на дейностите, който макар да кореспондира с изискванията на Възложителя за изпълнение на дейности е непълен и не отразява заложени дейности;

25Предложението за изпълнение на поръчката съдържа график за изпълнение на дейностите, който е детайлен и адекватен, въпреки някои пропуски и неясноти;

40Предложението за изпълнение на поръчката съдържа график за изпълнение на дейностите, който е детайлен, адекватен и отразява изцяло изискванията на Възложителя за изпълнение на дейности.

50


Максималният брой точки, които могат да бъдат получени при оценката по показател П1 е 50.  1. Метод за определяне стойността на Показател П2 – „Срок за изпълнение на поръчката”


Показател П2 се изчислява по формулата:


П2 = (Cmin / Cn) х 30, където:


Cn - предложения в конкретната оферта срок за изпълнение,

Cmin - най-краткия предложен срок за изпълнение измежду всички допуснати оферти,

30 – тежестта на показател П2


Срокът за изпълнение се предлага в календарни месеци и не може да бъде по-кратък от 7 месеца, считано от началото на изпълнение на договора до окончателното приключване на работата по договора.


Приключването на изпълнението на дейностите предмет на възлагане не може да бъде по-късно от 30.04.2013г.


5.3. Метод за определяне стойността на Показател П3 – „Предложена цена”


Показателят се определя, както следва:П3 = (Cmin / Cn) х 20 където:

Cmin - най-ниската предложена в офертите цена

Cn - цена, предложена в конкретната оферта

20 – тежест на показателя


Максималният брой точки, които могат да бъдат получени при оценката на показател П3 е 20.


За нуждите на тази методика всички числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.


Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.


VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА


За участие в процедурата участникът следва да представи оферта изготвена при условията и изискванията на настоящата покана и Закона за обществените поръчки. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в поканата по реда, описан в настоящите условия.


Всеки участник може да представи само една оферта.


Подизпълнителите нямат право да представят самостоятелна оферта. Участниците нямат право да предлагат варианти на оферти.


Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

  • представената оферта е постъпила в незапечатан, скъсан, с нарушена цялост или прозрачен плик;

  • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;


Това обстоятелство се отбелязва в регистъра на офертите по обществени поръчки.

Офертата се подава на български език. Документите се представят в оригинал или надлежно заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” от участника с подпис и печат (при наличие на такъв) на лицето с представителна власт.


Предоставени копия на документи да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” и подписани от легитимен представител.


Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. на адрес, гр. Враца, Дирекция на Природен парк„Врачански Балкан“, 3000 Враца, ул. “Иванка Ботева” 1, П.К. 241 Срокът за получаване на оферти е до 16.00 часа на 29.09.2012.


До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Предложенията след изтичане на обявеният срок не се приемат. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.


Срок на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.


Офертата трябва да съдържа:

1. данни за лицето, което прави предложението;

2. предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;

3. ценово предложение;

4. срок на валидност.


При изготвянето на офертата всеки участник, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и да представи документи и информация, както следва:  1. Оферта, съгласно приложен образец (Образец 1).

* Важно !!! От участие в процедурата се отстранява участник, който представи цена за изпълнение по висока от съответните максимално допустими прогнозни стойности.


2. Изискуеми документи и информация, удостоверяващи статута на участника.


 1. Когато не е посочен ЕИК, участниците прилагат към своите оферти валидно удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Когато лицето е физическо лице – копие от документ за самоличност. Чуждестранните физически и юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език. Когато участникът е обединение документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.


2.2 Заверено копие на договора за създаване на обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Неперсонифицираното обединение да е безсрочно или със срок не по-кратък от срока на договора. Обединенията - неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите - следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ).


3. Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника:


3.1. Изискванията в съответствие с т. 4.3 от глава ІV "Изисквания към участниците" от настоящата документация, които се доказват съгласно чл. 50 от ЗОП с Декларация за общия оборот и за оборота от услугите, които са сходни с предмета на поръчката за последните три години – 2009, 2010 и 2011 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец 11.


4. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51 от ЗОП:


4.1. В съответствие с изискванията по т. 4.4 "Технически параметри" от Глава ІV "Изисквания към участниците", да са изпълнили точно и качествено минимум два договора за строителство, с предмет, сходен с предмета на поръчката, придружени с референции/препоръки за добро изпълнение за последните три години.


Изискуеми документи и информация за доказване на минималните изисквания:


4.1. Списък на изпълнените договори за последните три години, включващ стойността на договора, датата и мястото на изпълнение на строителството (начална и крайна дата, както и място на изпълнение на договора), предмета на договора и страните по него, както и дали договорът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания (Образец № 9)


4.2 Представя се Списък на лицата, ангажирани при изпълнение на поръчката – оригинал – Образец 10.


5. В случай, че Изпълнителят ще използва подизпълнители, се посочват тези, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният участник.

При участие на подизпълнители участникът представя:

- декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП, подписана от подизпълнителя (съгл. Образец № 8

- подписани от подизпълнителите декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и 5 от ЗОП (съгл. Образци №. 5, 6, 7);

-Изискванията за техническите възможности към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Участникът трябва да посочи в офертата си подизпълнителите (в случай че ще ползва такива), както и процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.


6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника) – нотариално заверено.


7. Ценово предложение, съгласно Образец № 2.


8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката и срок – Образец № 4.


9. Проектът на договор Образец № 3 като договора следва да е попълнен подписан и подпечатан от кандидата.


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.


Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.


Върху плика се изписва следното обозначение: “За участие в публична покана с Избор на изпълнител за извършване на СМР за изграждане на информационни пунктове" по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, по Оперативна програма "Околна среда (2007 - 2013).


VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


С класирания на първо място и определен за изпълнител участник Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка.


6.1. Преди подписване на договора участникът, определен за Изпълнител, следва да представи:


6.1.1. По настоящата поръчка се изисква гаранция за участие в размер на 1% от стойността на договора, съгласно ценовото си предложение, без включен ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по посочена от Възложителя банкова сметка или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност до приключване на договора. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният Изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения за настоящата поръчка.


6.1.2. Свидетелство за съдимост на лицата/представляващите дружеството.

6.1.3. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

6.1.4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.


 1. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  1   2   3   4

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом