Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия?
ИмеВелико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия?
страница1/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.73 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/7/bg/strategia_obl_VT.doc
  1   2   3   4   5   6   7


Стратегия

за устойчиво развитие на област Велико Търново


Резюме

УВОДЗащо е разработена тази стратегия?

През последните години, особено след срещата на върха по проблемите на околната среда и развитието в Рио де Жанейро (1992) и приемането на Дневен ред 21, понятието устойчиво развитие придоби голяма популярност и навлезе трайно в научния, политическия и дори ежедневния речник в България, предизвиквайки нерядко остри дискусии относно приложимостта на тази концепция в “български” условия. Специално проучване по въпроса1 стига до извода, че в настоящия момент в България е препоръчително, наложително и възможно прилагането на тази концепция като политическа практика. В това отношение въпросът “дали” се заменя от въпроса “как”.

От 1997 г. програма “Възможности 21 век” работи активно за популяризиране и за прилагането на практика на концепцията за устойчиво развитие в различни области и на различни нива. С нейната подкрепа са постигнати значителни успехи на национално и на общинско ниво, в т.ч. и в областта на стратегическото планиране на развитието. Един от акцентите в работата на програмата през 2000 г. е планиране, съобразено с принципите на устойчивото развитие, и на регионално (областно) ниво. Продукт на този подход е настоящата “Стратегия за устойчиво регионално развитие на област Велико Търново”.

Екипът, разработващ стратегията, възприема устойчивото развитие като философия, като дългосрочен подход към развитието с научни, политически и поведенчески измерения, насочен към постигането на баланс между различните аспекти на развитието (икономически, социални, екологични), между различни интереси (частни, публични, на различни сектори, на различни групи) и между различните равнища (глобално, национално, регионално, местно). Той се придържа и към разбирането, че устойчивото развитие се “прави” заради хората (сегашните и бъдещите поколения), което го приближава към друга популярна концепция - за устойчивото човешко развитие дефинирано като “процес, който води до разширяване на свободата за избор пред хората, като обогатява техните възможности в три насоки: да живеят по-дълго и в добро здраве, да бъдат начетени и образовани и да имат достъп до ресурсите, необходими за постигането на достоен жизнен стандарт”.2

Основна характеристика на концепцията за устойчиво развитие е нейната ориентация към бъдещето, съобразяването на действията, предприемани от нас днес с техния ефект върху нашите поколения утре. Това превръща стратегическото планиране (нерядко характеризирано като “управление на настоящето с оглед на бъдещето”) в задължителен инструмент за практическото прилагане на концепцията за устойчиво развитие.


Още една стратегия?

През последните няколко години беше преодоляна доминиращата в началото на прехода нагласа на подценяване и отхвърляне на планирането, в т.ч. и на регионалното развитие. С приемането на Закона за регионалното развитие (1999 г.) и напредването на процеса на присъединяване на България към ЕС значително се активизираха процесите на планиране, бяха разработени, а впоследствие и актуализирани редица планови документи като Национален план за икономическо развитие, Национален план за регионално развитие, областни планове за регионално развитие, общински стратегии и др.

Не е без основание въпросът за мястото на Стратегията за устойчиво регионално развитие на област Велико Търново сред тези планови документи и особено за връзката й с Областния план за регионално развитие.

Тази стратегия не е областен план за регионално развитие! Тя е по-обща рамка, в която областният план се вписва, по-общ и по-далекоперспективен ориентир за развитието напред. Тя показва едно желано и възможно бъдеще в средносрочен и дългосрочен хоризонт, в което се откриват чертите на устойчивост. Тя има амбицията да бъде ориентир за всеки следващ областен план и източник на идеи и аргументи за възможни проекти за включване в областния план.

Между стратегията и областния план съществуват тесни връзки и от гледна точка на тяхното разработване. От една страна, актуализираният план за регионално развитие на област Велико Търново, е отразил редица идеи, подходи, методически постановки и конкретни предложения на екипа, разработващ стратегията. От друга страна, вече приетият областен план е използван активно като ориентир и източник на информация при разработването на стратегията в окончателния й вид. Работата по областния план 2000 показа, че още в процеса на разработване на стратегията нейни постановки можаха да намерят място в плана. Нещо повече, започнаха и действия по реализация на конкретни, макар и сравнително малки, проекти, предложени от разработващия екип.


Как е разработена стратегията?

Самото разработване на стратегията вече е стъпка към реализирането на нейните постановки, защото активизира местните общински участници в процеса. Тя се разработи с тях и с тяхното активно участие. Те проявиха активност в проведената работна среща “Регионалното планиране – приоритети и предизвикателства” през февруари 2000г. и в семинара “Планиране на регионалното развитие” през юни 2000г. във В Търново. Особено активно и ползотворно беше участието на общинските представители в заседанията на Съвета за регионално развитие към областния управител, на които се обсъждаха резултатите от разработването на общинските стратегии, подготовката на областния план 2000г. и етапи от разработването на стратегията за устойчиво развитие. Конкретните срещи в общините и обсъждането на техните проблеми и възможности за бъдещо развитие бяха от особена полза за работата по стратегията. Изключително ползотворна беше съвместната работа с областната администрация – отделът “РРТУ” и представители на Великотърновския университет и някои неправителствени организации при обсъждане на завършени етапи от стратегията и на намеренията и хипотезите за работа по следващите етапи.


Какво съдържа стратегията?

В съответствие с етапите на работа и следвайки основни постановки на стратегическото планиране, стратегията съдържа следните основни раздели:

1. Анализи на състоянието на различните сфери и аспекти на развитието на област Велико Търново. Стремежът на авторите е бил да обхванат възможно най-широк набор от сфери, аспекти и проблеми, за да отразят същността на концепцията за устойчивото развитие. Същевременно е прилаган диференциран пространствен подход, търсене на спецификата, проблемите, възможностите и интересите на отделните части от територията на областта, респ. на отделните местни общности в нея.

2. Обобщен анализ (диагноза) под форма близка до тази на SWOT-анализа. За разлика от традиционния SWOT-анализ в случая особено внимание е обърнато на възможностите и заплахите от гледна точка именно на устойчивото развитие на областта.

3. Прогноза. Прогнозите за отделните сфери са обобщени в два прогнозни сценария, чрез които се хвърля поглед напред в бъдещето и се изявяват две крайности на възможното развитие – оптимистично и песимистично. Тяхната роля е да ни ориентира в определянето на целите и в полагането на усилия да не се сбъдне песимистичната картина, а да подготвим условия за по-близко до оптимистичната картина бъдещо устойчиво развитие.

4. Стратегия за развитие; приоритетни цели и действия. Устойчивостта следва да се търси и постига комплексно, във всички сфери. Затова в аналитико-прогнозните раздели са изведени приоритетни цели и възможни действия във всички сфери. Разбира се без да се затваряме и изолираме в тях, без да оставаме на нивото на секторното мислене, а като търсим взаимната им обвързаност и зависимост, което е предпоставка за постигане на устойчивост в развитието.

Но в една такава всеобхватна мрежа от цели и необходими действия следва да се открият приоритетните цели и действия, тези, чрез които най-бързо и ефективно може да се повлияе на положителното развитие. Именно затова в стратегията са изведени само няколко приоритетни цели, в които се откриват шансове за реализиране на общообластни и над областни, национални възможности за развитие.

5. План за действие. Основните действия, необходими за постигането на целите, са оформени като план за действие, определящ приблизителния период на тяхното реализиране, както и отговорните за тяхното осъществяване институции и организации. Планът за действие в никакъв случай не е изчерпателен и силно акцентира върху т.нар. “меки мерки” – действия, които изискват повече организационни усилия, повече интелектуален и информационен ресурс и по-малко инвестиции.


Един план се прави, за да бъде променян”

Стратегията за устойчиво развитие на област Велико Търново трябва да се разглежда като отворен, гъвкав и подлежащ на развитие документ. Тя не е и никога няма да бъде завършена, фиксирана, представяща абсолютната истина за пътя към устойчивото развитие на областта. Тя е “собственост” на агентите на развитието в област Велико Търново и те трябва не само да я използват, но и да я оценяват критично, да я преглеждат периодично, да я обогатяват с допълнителни анализи и нови действия и да я актуализират в съответствие с променените условия.


  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец февруари 2012 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за изгаряне на найлони и други отпадъци в котелното на „Интерхотел“ ад, гр. Велико...
Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за неприятни миризми от производствената дейност на „Кроношпан България” еоод – площадка...
Велико Търново Резюме увод защо е разработена тази стратегия? iconВелико Търново общ. Велико Търново, Република българия
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, 1994 – асистент; 1979 – старши асистент; 1983 – главен асистент;...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом