Програма „Регионално развитие 2007-2013
ИмеПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Дата на преобразуване05.02.2013
Размер88.93 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.chirpan.bg/public/procurements/24_2.doc


Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Инвестираме във Вашето бъдеще

Договор: BG161PO001/3.1-03/2010/029

Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов””
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

Регионално развитие
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на независим одит”
Т Е Х Н И Ч Е С К И С П Е Ц И Ф И К А Ц И И


ИЗПЪЛНЕНИЕ на независим одит” по проект

Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов””,

финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”


 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ


Община Чирпан

 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕНастоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение № 714 от 25.09.2012 г. за възлагане на независим одит по проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов””, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

За изпълнение на проекта Община Чирпан е подписала договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/029 с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът „Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов" е финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Общата цел на проекта, „Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов” е да валоризира културното наследство на Община Чирпан като алтернативен туристически продукт за диверсифициране и устойчиво развитие на местната икономика. Проектът акцентира и върху приоритетите на Общността, подкрепящи дейности, благоприятстващи създаването на нови възможности за местно развитие, защото с изпълнение на проекта ще бъде стимулиран един недостатъчно познат туристически район, какъвто е Община Чирпан. Чрез заложените в Проекта дейности туристическата атракция – предмет на проекта Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов, ще привлече значителен поток от туристи и ще се създадат условия да се посещава целогодишно. Очаква се Проектът да генерира по – голям поток от туристи към Община Чирпан, което ще подпомогне икономиката на общината (най – вече хотелиерството и ресторантьорството, изработката и продажбата на сувенири, предоставянето на екскурзоводски и други съпътстващи туризма услуги). Специфичните цели на проекта са свързани с прилагане на комплексни и интегрирани мерки за развитие на Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов” в цялостен конкурентоспособен туристически продукт, с потенциал да привлича български и чуждестранни туристи; опазване и устойчиво управление на културното наследство в община Чирпан; Насърчаване развитието на туристическия сектор на територията на гр. Чирпан – повишаване на икономическата активност и приходите от туристическа дейност, включително заетостта на легловата база; Същевременно, проектът ще има принос намаляване на туристическата концентрация и насърчаване на културно-познавателния туризъм в страната и региона, както и за стимулиране на туристическия бранш в Община Чирпан; Повишаване популярността и привлекателността на община Чирпан като туристическа локализация;

Изпълнението на настоящата спецификация следва да бъде изцяло съобразено с изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., както и с всички съотносими указания, постановления, наредби и други подзаконови нормативни актове.


 1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ


Изпълнителят следва да извърши следните дейности:

3.1.1. Да извърши независима проверка на цялата проектната документация (в т.ч. документации за възлагане на обществени поръчки, договори, финансови документи, приемно-предавателни протоколи и др.);

3.1.2. Да съгласува счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта;

3.1.3. Да съгласува всяко искане за плащане от страна на Община Чирпан до Управляващия орган на ОПРР и да проверява дали декларираните от Община Чирпан разходи са действително извършени, точни и допустими в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ, и изготвя доклад за заверка на разходите, съответстващ на образеца представен от Договарящия орган.

3.1.4. Да удостовери дали отчетените разходи са верни, извършени законосъобразно, допустими за финансиране по съответната процедура на ОПРР и договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Чирпан и УО на ОПРР;

3.1.5. Да установи дали всички фактури и други финансови документи са надлежно осчетоводени и документирани;

3.1.6. Да установи дали разходооправдателните документи, представени от изпълнителите по договорите, отговарят на изискванията на българското законодателство и сключените от община Чирпан договори с изпълнители;

3.1.7. Да оказва съдействие на бенефициента при верификацията на всички разходи по проекта, съгласно Указание ДНФ №01/28.08.2007;

3.1.8. Да установи дали има допуснати нередности при усвояването на средствата по ОПРР с оглед постигане на положителни резултати по проверки от външни одити на компетентни органи;

3.1.9. Да представи резултатите от проверката в одиторски доклад чрез изразяване на независимо одиторско становище;

3.1.10. Да изготви одиторско становище, приложено към междинните искания за плащане;

3.1.11. Да изготви одитен доклад към окончателния финансов отчет на проекта, придружаващ искането за окончателно плащане, като обхване всички разходи, както и тези, които не са обхванати от предходни доклади за заверка на разходи.


 1. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА:


Реализацията на гореописаните действия следва да се извърши при съблюдаване изискванията на приложимото национално законодателствео и съотносимите към него нормативни актове, осигуряващи спазване на принципите на прозрачност, устойчивост и добро финансово управление на проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС:

 • Търговския закон;

 • Закона за счетоводството;

 • Националния сметкоплан;

 • Националните счетоводни стандарти;

 • Други нормативни актове по търговско законодателство и по счетоводство;

 • Националните одиторски стандарти;

 • Професионални актове на Института на дипломираните експерт-счетоводители;

 • Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти, доколкото в националното законодателство липсват приложими норми за счетоводно третиране и адекватни одиторски процедури;

 • Документи и указания, произтичащи от ОП „Регионално развитие” и свързани с усвояването на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в България, в т.ч.:

  • Указание ДНФ №01/28.08.2007 относно Условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране;

  • Указание ДНФ 02/31.08.2007 относно сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз;

  • Указание ДНФ №03/17.09.2007 г. относно процедурата по отчитане и докладване на нередности по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз;

  • други

 • Други приложими нормативни актове. 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  1. Извършен независим одит върху разходването на средствата предвидени за проекта и на изготвените искания за средства;

  2. Изготвени одитни становища (междинни доклади) по междинните плащания и окончателен одитен доклад към окончателния финансов отчет за извършените разходи по Проекта. 1. ДОКЛАДВАНЕИзпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да изготви и представи на Възложителя:

  1. Одитни становища (междинни доклади), придружаващи всички искания за междинни плащания по проекта, в които да представи резултатите от проверката на всички разходи, включени в съответното междинно плащане, чрез изразяване на независимо одиторско становище;
  2. Одитен доклад към окончателния финансов отчет, придружаващ искането за окончателно плащане, който да обхване всички разходи, както и тези, които не са обхванати от предходни доклади за заверка на разходи.

 1. ПЕРСОНАЛЗа изпълнител на настоящата поръчка ще бъде избран изпълнител - одитор с доказана професионална квалификация в областта на одита, заедно с екип от експерти, с необходимата квалификация по отделните компетенции и сертификати.

Всички експерти, които играят ключова роля в изпълнението на договора, са ключови експерти. Автобиографиите на тези експерти следва да бъдат приложени към Техническото предложение на Участника. Основният екип включва следните експерти:


Ключов експерт № 1 (водещ одитор):


Изисквания към експерта:

 • да има доказана професионална квалификация в областта на одита;

 • да е упражнявал одиторска професия минимум 1 (една) година.

За доказване на опита експертът следва да представи:

 • сертификат за необходимата квалификация:

Национални:

   • Сетрификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители – Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) или

Международни:

   • чуждестранни еквиваленти на Българския сертификат за дипломирен експерт-счетоводител (ДЕС) - CPA, ACCA, CFSA, CA или

 • автобиография;

 • трудова/осигурителна книжка или други подходящи – за доказване на упражняване на одиторската професия;Ключов експерт № 2:


Изисквания към експерта:

 • висше образование, магистърска степен;

 • трудов стаж по специалността – минимум 1 (една) година;

 • опит в областта на системите за управление и контрол в публичния сектор.

За доказване на опита експертът следва да представи:

 • сертификат за необходимата квалификация:

Национални:

   • Сертификат на Министерство на финансите – Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) или

Международни:

   • сертификат на Международния институт на вътрешните одитори – CIA или CGAP;

 • автобиография;

 • диплома за завършено висше образование;

 • трудова/осигурителна книжка или други подходящи – за доказване на общия трудов стаж.


Ключов експерт № 3:


Изисквания към експерта:

 • висше образование, магистърска степен по право;

 • трудов стаж по специалността – минимум 3 (три) години;

 • опит в организиране и/или провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки (подготовка на документация и/или участие в комисии).

За доказване на опита експертът следва да представи:

 • автобиография;

 • диплома за завършено висше образование;

 • трудова/осигурителна книжка или други подходящи – за доказване на общия трудов стаж;

 • референции, заповеди, копия от договори и др. подобни - за доказване на опит в в провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


Регистрираните одитори следва да представят с Техническото си предложение и да поддържат за целия период на изпълнение на договора, валидна Застраховка „Професионална отговорност на регистрираните одитори”.


Този документ е създаден в рамките на проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Чирпан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Община ЧирпанСвързани:

Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма „Регионално развитие 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом