Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер105.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/002931201.docx
00293-2012-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Пета МБАЛ - София" ЕАД, бул. "Столетов" № 67 А, За: Надя Дяволска, Република България 1233, София, Тел.: 02 9268261, Факс: 02 8312115

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарствени продукти.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: "Пета МБАЛ - София" ЕАД
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "Пета МБАЛ - София" ЕАД, за срок от 12 (дванадесет) месеца"

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

33 позиции лекарствени продукти

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

УЧАСТНИКЪТ в конкурса представя гаранция за участие в размер до 1 %. Размерът на гаранцията е в размер на 1200 лв. Гаранцията да е в една от формите посочени по чл. 60 ал. 1 от ЗОП. Банкова сметка на „Пета МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД - банка: ОБ - кл. „М. Луиза” №88, IBAN: BG11 SOMB 9130 1027 5230 02, BIC: – SOMB BGSF. Гаранцията за участие в конкурса се представя заедно с предложението. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие съгласно чл. 61 ал. 1 от ЗОП. Валидността на гаранцията за участие следва да не бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни след издаване на решението за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Преди подписване на договора УЧАСТНИКА, определен за изпълнител на обществена поръчка представя гаранция за добро изпълнение за целия срок на договора в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора в полза на “ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: - оригинал на безусловна банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД; - парична сума преведена по банкова сметка – ОБЩИНСКА БАНКА, клон « МАРИЯ ЛУИЗА » № 88 IBAN: BG 11 SOMB9130 1027523002 ВIС: SOMBBGSF, платежно нареждане в оригинал или заверено копие в полза на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на изпълнението на възложената доставка в български лева, по банков път, на посочената от изпълнителя банкова сметка, отложено, не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни и не повече от 120 /сто и двадесет/ дни след изпълнението на доставката, считано от представяне на оригинална фактура, приемателно-предавателен протокол и съгласуван график между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сертификат за качество. Крайната цена включва всички разходи, без ДДС. Остатъчен срок на годност на доставяните продукти не по-малко от 60 % към датата на доставка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато определеният за изпълнител на обществената поръчка е обединение на физически и/или юридически лица то следва да се създаде юридическо лице към момента на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните продукти – разрешение за търговия на едро / удостоверение за регистрация на търговия на едро с лекарствени продукти или разрешение за производство, или за внос съгласно ЗЛПХМ, или на съответен Регламент на Европейския парламент и Съвета и одобрена кратка характеристика на продукта. Оторизационни документи, удостоверяващи валидни права за представителство и продажба на оферираните лекарства по обособени позиции за периода на действие на договора на обществената поръчка - оторизационно писмо от производител и/или договор за дистрибуция. От представителствата Участници, тези документи не се изискват. Сертификат по EN ISO 9001:2008 на участника и производителя. Изисквания към лекарствените продукти: Лекарствените продукти трябва да отговорят на изискванията на ЗЛПХМ – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета /чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ/ и сертификат удостоверяващ, че партидата лекарствен продукт е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения продукт е през 2011 г., участникът декларира, в съответствие с чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт са налични за срока на договора. Лекарствените продукти следва да бъдат с държавна регулирана цена, съгласно чл. 258, ал. 1 от ЗЛПХМ. Те следва да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 от процедурата; Оферираните лекарства следва да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и европейски стандарти за лекарствени продукти. Предложените медикаменти следва да отговарят на съответните действащите нормативни изисквания за продажба - валидни разрешения за употреба и цена, формирана в съответствие с изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Продуктите, показали отклонения от стандартите и дефекти по време на приложението им в рамките на годност, се подменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с редовни такива, като за целта се изготвя двустранен протокол. Лекарствените продукти следва да бъдат включени в лекарствената листа, покривана от обществен фонд на поне три от посочените страни в чл. 5, т. 2 от Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; Доставяните лекарства следва да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и европейски стандарти, опаковани със съответната маркировка за производител и партидни номера. Маркировката следва да бъде поставяна на всеки кашон, съответно - на всяка опаковка. Лекарствата следва да бъдат доставяни опаковани в оригиналната опаковка на производителя, като тя не трябва да бъде с нарушена цялост или мокра. Лекарствата следва да са опаковани по начин, който да ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт; Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на доставените стоки следва да бъде не по-малък от 60 % /шестдесет/ на сто от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката. Предлаганите лекарствени продукти следва да бъдат с държавна регулирана цена съгласно Позитивния лекарствен списък на Комисията по позитивен лекарствен списък към МЗ, актуален към датата на подаване на офертите от участниците.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Офертата, следва да бъде функционално разпределена в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, всеки един от които да има следното: В плик № 1 "Документи за подбор" се поставят: А/ за български юридически лица и еднолични търговци, удостоверение за актуално състояние /издадено не по-късно от три месеца от датата на отваряне на офертите/; Б/ за чуждестранно лице – документ за регистрация съобразно националното му законодателство и еквивалентен документ за актуално състояние. Документите следва да бъдат представени в легализиран превод на български език; В/ за физически лица – документ за самоличност. Документ за гаранция за участие в откритата процедурата. Доказателства за икономическото и финансово състояние на УЧАСТНИКА Доказателства за техническите възможности и квалификацията по чл. 51 от ЗОП съгласно приложение № 6 от документацията. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП подписана от управителите или от членовете на управителните органи на участниците; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП подписана от управителите или от членовете на управителните органи на участниците; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП подписана от управителите или от членовете на управителните органи на участниците; Подизпълнителите и процент на тяхното участие, ако се предвижда участието им при изпълнение на обществената поръчка. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основния участник, като офертата за неговото изпълнение се представи в отделен плик с надпис „Подизпълнител на поръчката" Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните продукти Оторизационни документи, удостоверяващи валидни права за представителство и продажба на оферираните лекарства за периода на действие на договора на обществената поръчка Сертификат по EN ISO 9001:2008 на участника и производителя. Документ за закупуване на документацията. Документ за внесена гаранция за участие в откритата процедурата п. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участника; Административни сведения за участника. Списък на документите, приложени към офертата, подписан от УЧАСТНИКА. В плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" се поставят: Техническо предложение за изпълнение на поръчката - изготвя се по образеца от настоящата документация; Подписан и подпечатан бразец на договор, без същия да бъде попълван; В плик № 3 "Предлагана цена" се поставя ценовата оферта - предлагана цена за изпълнение на поръчката се подготвя от участника по образец; Трита плика на офертата се поставят в друг непрозрачен плик, върху който се отбелязва: предмета на поръчката, име и адрес за кореспонденция, телефон/факс по възможност електронен адрес на вносителя на офертата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Копие от годишния финансов отчет за 2010 г. и копие от ОПР за 2010 година; Справка - декларация за общия оборот и за оборота от доставки на лекарствени продукти за предходните 3 години в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си. Информацията се посочва по години.
Минимални изисквания: УЧАСТНИЦИТЕ следва да имат минимален оборот от лекарства за предходните 12 месеца не по-малък от 100 000 (сто хиляди) лв. /за периода предхождащ подаването на документацията/

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Декларация - списък на основните договори за доставка на лекарствени продукти, изпълнени през предходните три години по стойности, дати и получатели. Препоръки за добро изпълнение. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на доставките; Кратка анотация на складовата база, местоположение, транспортни и други средства, обезпечаващи изпълнението на доставките на лекарствени продукти.
Минимални изисквания: УЧАСТНИЦИТЕ следва да имат минимум 3 договора със същия предмет, сключени във университетски болници и/или с лечебни заведения от областно значение – многопрофилни болници за активно лечение за последните три години включително или с еквивалентни лечебни заведения на територията на други държави. УЧАСТНИЦИТЕ трябва да представят минимум 3 референции от университетски болници и/или лечебни заведения от областно значение – многопрофилни болници за активно лечение, с които са имали сключени договори със същия предмет за последните три години. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на доставките; Кратка анотация на складовата база, местоположение, транспортни и други средства, обезпечаващи изпълнението на доставките на лекарствени продукти

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: ЦО - единична цена ; тежест: 70
Показател: СП – срок на отложено плащане; тежест: 20
Показател: КвО – Квалификационна оценка; тежест: 10

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 16.02.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

10 BGN

Условия и начин на плащане

Посочената сума се заплаща в касата на „ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, всеки работен ден, срещу редовно издаден платежен документ или се привежда по банкова сметка в ОБЩИНСКА БАНКА, клон « МАРИЯ ЛУИЗА » № 88 IBAN: BG 11 SOMB9130 1027523002 ВIС: SOMBBGSF Получаване от "Канцеларията" на болницата след представяне на документ за платена документация.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

23.02.2012 г. 16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

120

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 27.02.2012 г. Час: 11:00

Място

В сградата на Пета МБАЛ София ЕАД - административен блок – малка зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно част ІV, глава единадесета от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.01.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" No 75, За: Кристиян Велинов, България 1000, София, Тел.: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение по онкология- еад, ул."Пловдивско поле"№6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", Република България...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Столична община район "Кремиковци", кв. Ботунец, За: Зам. Кмет Иветка Петрова, Р. България 1870, София, Тел.: 02 9945289, e-mail:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" №15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом