Шуменски университет
ИмеШуменски университет
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер91.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://new.sliven.net/web/rio-sl/rioup/actuality/aaactual2011/170511/Letni.doc

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Еп. К. Преславски” – дИпку

ГР. вАРНА

ВАРНА 9010

Централа: ++ 359 52/30 12 41

Директор тел./факс: : ++ 359 52/30 12 41

Учебен отдел: : ++ 359 52/30 12 43

www.ittd.acad.bg; e-mail dipkuvn@abv.bgshoumen university

IN-SERVICE TEACHER

TRAINING DEPARTMENT

9010 VARNA

Tel. Operator: : ++ 359 52/30 12 41

Director (telephone &fax) : ++ 359 52/30 12 41

Administrative office& : ++ 359 52/30 12 43

www.ittd.acad.bg; e-mail dipkuvn@abv.bgДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ – ВАРНА


ЛЕТНИ КУРСОВЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ:


  • Обучение, нощувка и хранене /закуска, обяд, вечеря/ – 40 лв. на ден за курсист.

  • Нощувка и хранене /закуска, обяд, вечеря/ за членове на семейството на курсиста – 25 лв. на човек.

  • Курсистите и членовете на семействата могат да ползват нощувка плюс хранене на цена 25 лв. до 2 дни извън времето за обучение


Записване:


  • Чрез приложената заявка на E-mail dipkuvn@abv.bg

Забележка: На реда „Относно” да се впише „Заявка за курс”.


ЗАЯВКА


Име, презиме, фамилия на курсиста и длъжност /директор, учител по ...., възпитател и др./

Име, презиме, фамилия на членове на семейството

Местоживеене

Тел., GSM, ел. поща

на курса

Време на провеждане

Нощувки - дати

Срок за внасяне на таксата:


  • До 10 дни преди началото на съответния курс.


Таксата може да бъде внесена в касата на ДИПКУ /каб. 30, ет. І/ или по банков път по сметката на ДИПКУ:

SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47За основание да се впише “Курс № .......”


Курс № 2102 Диагностична и експериментална дейност на учителя в технологичното обучение

Време на провеждане: 15.06.-17.06.2011 г. /3 дни/

Предназначение: за учители по техника и технологии, за учители от професионални гимназии Анотация: Квалификационният процес е насочен към подпомагане на учителите при откриване на проблеми, свързани с професионалния им труд, тяхното творческо интерпретиране и изследване. Развиване на умения за осъществяване на изследвания с иновационен характер и представяне на резултатите в готов вид.

Ръководител на курса: доц. д-р М. Генчева


Курс № 0457 Тренинг за развитие на личностни и социални умения

Време на провеждане: 15.06.-19.06.2011 г. /5 дни/

Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени

Анотация: Анализират се поведенчески стилове и стоящите зад тях рационални и ирационални компоненти. Предлагат се стратегии и техники за позитивно самовъзприемане, ефективно общуване, отстояване на права, решаване на конфликти, водене на преговори, вземане на решения, работа в екип и др. Участниците ще рефлектират и върху конкретни идеи за работа с ученически групи по проблемите на личностното и социалното развитие.

Ръководител на курса: гл.ас. Мариана Минчева-Ризова

Курс № 0553 Атрактивността в обучението по музика


Време за провеждане: 15.06.-18.06.2011 г. /4 дни/

Предназначение: за начални учители, преподаващи всички учебни дисциплини, включително и музика.

Анотация: Учителите се запознават с учебното съдържание, включено в учебниците по музика I – IV клас и с учебните програми. Изясняват се музикално – исторически, теоретически и методически проблеми. Разглеждат се българският музикален фолклор във връзка с програмните изисквания, интегративни връзки между отделните дисциплини, както и атрактивни, игрови подходи при отделните дейности.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Севдалина Димитрова


Курс № 0102 Модели за контрол и оценка на професионалната дейност на учителите в процеса на обучение

Време на провеждане: 04.07.-08.07.2011 г. /5 дни/

Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование

Анотация: В курса се предлага система от критерии и показатели за контрол и оценка на професионалната дейност на учителите в процеса на обучение. Предлагат се три метода за контрол и оценка: наблюдение, анкета за самооценка на учителите и анкета за проучване мнението на учениците. Дискутират се изискванията при прилагането на различните методи.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Колишев


Курс № 1905 Организация и методика на обучението по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - V и VІ клас – модул „Биология”

Време на провеждане: 04.07.-08.07.2011 г. /5 дни/

Предназначение: за учители по химия и физика, които ще преподават по учебния предмет “Човекът и природата” в V и VІ клас

Анотация: Курсистите се запознават с особеностите на обучението по биология в рамките на учебния предмет “Човекът и природата” – V и VІ клас. Прави се методически анализ на учебното съдържание. Акцентира се на специфичните за обучението по биология дейности – микроскопиране, разпознаване на биологични обекти и явления наблюдение на биологични обекти, работа с раздавателен материал, залагане на опитни постановки и др. Разкриват се възможностите на учебното съдържание за здравно образование и възпитание на учениците, за формиране на екологична култура и поведение у учениците.

Ръководител на курса: доц. д-р Ив. Атанасова

Курс № 0554 Атрактивността в обучението по музика


Време за провеждане: 06.07.-09.07.2011 г. /4 дни/

Предназначение: за начални учители, преподаващи всички учебни дисциплини, включително и музика.

Анотация: Учителите се запознават с учебното съдържание, включено в учебниците по музика I – IV клас и с учебните програми. Изясняват се музикално – исторически, теоретически и методически проблеми. Разглеждат се българският музикален фолклор във връзка с програмните изисквания, интегративни връзки между отделните дисциплини, както и атрактивни, игрови подходи при отделните дейности.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Севдалина Димитрова

Курс № 0274 Стратегии за развитие на мотивацията за учене


Време на провеждане: 11.07.-15.07.2011 г. /5 дни/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети

Анотация: В курса се анализират четири стратегии за развитие на мотивацията за учене на учениците: “успехи и неуспехи”, “методи на обучение”, “хуманни взаимоотношения” и “рационални аргументи за ценността на знанията”. Провеждат се упражнения за реализация на стратегиите и се обосновава интегративния характер на педагогическото умение за формиране, развитие и стимулиране на мотивацията за учене.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Колишев


Курс № 0614 Българската литература през ХХ век. Сюжети, теми и автори. Кого и как канонизират българските учебници по литература

Време на провеждане: 11.07.-15.07.2011 г. /5 дни/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът предлага теоретични и исторически модели на българската литература през ХХ век. Проследяват се основни периеди и естетики, които са залегнали в училищните програми по литература. Прави се анализ на произведения, като същевременно се търси и техния исторически и естетически контекст. Предлаганият обзор е полезен за учителите,защото дава възможност да се осмислят познати сюжети и теми откъм нова възможност, защото обогатява училищния критически канон със съвременен ракурс към преподавания литературен материал.

Ръководител на курса: доц. дфн А. Алипиева

Курс № 0275 Акценти в диалога с ученици с проблемно поведение


Време на провеждане: 18.07.-22.07.2011 г. /5 дни/

Предназначение: за учители по различни учебни предмети

Анотация: В курса се предлага социално и психологическо обяснение /теориите на А. Бандура и Е. Фром/ на агресивното поведение на учениците. Акцентите в диалога с ученици с проблемно поведение се извеждат въз основа на оптимален модел на взаимоотношенията между учители и ученици, включващ следните принципи: свобода, толерантност, справедливост, доверие, дисциплина, отговорност.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Колишев


КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА


  • Обучение, нощувка и хранене /закуска, обяд, вечеря/ – 45 лв. на ден за курсист /от тях – 20 лв на ден на курсист за обучение/.

  • Нощувка и хранене /закуска, обяд, вечеря/ за членове на семейството на курсиста – 25 лв. на човек.

  • Курсистите и членовете на семействата могат да ползват нощувка плюс хранене на цена 25 лв. до 2 дни извън времето за обучениеКурс Използване на интерактивна бяла дъска в чуждоезиковото обучение –

II фаза


Курс № 3 20-21.юни.2011 г. – за курсистите от курс № 1616 /16.12.-17.12. 2010/ – 2 дни

Курс № 4 22-23.юни.2011 г. – за курсистите от курс № 1621 /20.12.- 21.12.2010/ – 2 дни

Курс № 5 27-28.юни.2011 г. – за курсистите от курс № 1625 /21.02.–22.02.2011/ – 2 дни

Курс № 6 29-30.юни.2011 г. – за курсистите от курс № 1626 /01.03.–02.03.2011/ – 2 дни


Анотация: Курсът дава допълнителни знания, умения и методически насоки за използване на интерактивна бяла дъска в подготовката и провеждането на урока. Учителите овладяват умения за използване на по-специфични инструменти на софтуера – вмъкване на звуков и видео файл от Интернет, създаване на хипервръзки, създаване на личен профил с инструменти, по-задълбочена работа с обекти и др. Разработват се примерни уроци.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Дориета Чакърова


Курс № 7 Използване на интерактивни информационни технологии в учебния процес в ЧЕО

Време на провеждане: 04.07.-08.07.2011 г. /5 дни/

Предназначение: за учители по чужд език

Анотация: Курсът е предназначен за учители по чужд език, които ще използват интерактивни информационни технологии в работата си. Курсът дава знания, умения и методически насоки за използване на готов софтуер, интерактивна бяла дъска, мултимишкови технологии (Енвижън), компютърни презентации и др. в подготовката и провеждането урок. Учителите овладяват умения за използване на основните инструменти на софтуера, работят с готови продукти, придобиват умения за нов подход при разработването на урок. Разработват се примерни дидактически материали и тестове.

Програмата включва:

Работа с интерактивна бяла дъска и системи за събиране на отговори – 2 дни.

Работа с интерактивна технология Енвижън (много мишки, един компютър) – 2 дни.

Компютърни презентации – 1 ден.

Курсов ръководител: гл.ас. д-р Дориета Чакърова


Курс № 8 Използване на електронни системи за събиране на отговори в оценяването на знанията на ученика

Време на провеждане: 11.07.2011 г. /1 ден/

Предназначение: за учители, преподаващи в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Анотация: Курсът е предназначен за учители, които ще използват системи за събиране на отговори в работата си. Курсът дава знания, умения и методически насоки за използване на софтуера към дистанционни устройства за събиране на отговори и интерактивна бяла дъска в подготовката и провеждането урок. Учителите овладяват умения за използване на основните инструменти на софтуера, придобиват умения за нов подход при разработването на урок и тест. Разработват се примерни дидактически материали и тестове.

Ръководител на курса: гл.ас. Елена Колева


Курс № 9 Използване на интерактивна технология Енвижън – един компютър, много мишки

Време на провеждане: 12.07.-13.07.2011 г. /2 дни/

Предназначение: за учители, преподаващи в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Анотация: Курсът е предназначен за учители, които ще използват многомишкови технологии в работата си. Курсът дава знания, умения и методически насоки за използване на софтуера Енвижън. Учителите овладяват умения за използване на основните инструменти на софтуера, придобиват умения за нов подход при разработването на урок и тест. Разработват се примерни дидактически материали.

Ръководител на курса: гл.ас. Елена Колева


Курс № 10 Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични и методически насоки.

Време на провеждане: 14.07.-15.07.2011 г. /2 дни/

Предназначение: за учители, преподаващи в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Анотация: Курсът е предназначен за учители, които ще използват интерактивна бяла дъска в работата си. Курсът дава начални знания, умения и методически насоки за използване на интерактивна бяла дъска в подготовката и провеждането на урока. Учителите овладяват умения за използване на основните инструменти на софтуера, работят с готови продукти, придобиват умения за нов подход при разработването на урока. Разработват се примерни уроци

Ръководител на курса: гл.ас. Елена Колева


Забележка: За групи /минимален брой участници за 1 група – 15/ могат да бъдат договорени други дати или теми за курс по обявените цени.


За издаване на фактура са необходими следните данни:
ИМЕ НА УЧ. ЗАВЕДЕНИЕ:...............................................................
АДРЕС НА УЧ. ЗАВЕДЕНИЕ:...........................................................
ЕИК /Булстат/:......................................................................................
ИН по ДДС:..........................................................................................
Трите имена на получателя: ..............................................................
Тема и № на квалификационния курс: .............................................
Телефон и E-mail на уч. заведение: .........................................................................Свързани:

Шуменски университет iconШуменски университет
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Икономика и моделиране” при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” на 18....
Шуменски университет iconПроект за земеделие в България - личен избор, европейски резултат" Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "
Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", филиал в гр. Варна, специалност "Туризъм"
Шуменски университет iconШуменски университет
За осведоменост и съгласие по студентска мобилност с цел обучение по секторна програма „еразъм”
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висшето образование: Педагогически науки Професионално направление: Педагогика на обучението по …
Шуменски университет icon"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Гигов Д.,Обучение и тренировка в тактиката на волейбола, ецнпкфкс-виф”Г. Димитров” София, 1979
Шуменски университет icon"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет icon"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висше образование: шифър Педагогически науки Професионално направление: шифър Педагогика на обучението по
Шуменски университет iconУченическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия
Публикувано в: сборник „40 години шуменски университет”, международна конференция, секция науки за земята, септември 2011
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом