В името на народа
ИмеВ името на народа
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер76.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-galabovo.org/CMS_ADM/images_content/Gr.d.74_R.29.doc

Р Е Ш Е Н И Е
№29 21.04.2010г. Гр. ГълъбовоВ ИМЕТО НА НАРОДА


ГЪЛЪБОВСКИ РАЙОНЕН СЪД Граждански състав

На 08.04.2010г.

В публично заседание в следния състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЕЛИНА МИНЧЕВА


Секретар Т.А.,

като разгледа докладваното от съдия Минчева Гр.дело №74 по описа за 2010г. и за да се произнесе взе предвид следното:


Предявени са искове с правно основание чл.150 от СК.

Исковете са предявени от И.Д.С. и Д.Д.С. ***, действащи със съгласието на своята майка и законен представител Д.Д.В. срещу Д.Ж.С. ***. С исковата молба се твърди, че ищците са деца на ответника. С Решение по гр.дело №259/2006г. по описа на РС-Раднево ответникът е бил осъден да заплаща ежемесечна издръжка за детето си И.Д.С. в размер на 60 лв., а за детето си Д.Д.С. – 55лв., чрез тяхната майка и законен представител Д.Д.В.. Ищците твърдят, че нуждите им са се увеличили поради нарасналата инфлация. Твърдят, че така присъдената издръжка се явява недостатъчна за ежедневните разходи на непълнолетните деца. Ищцата И.Д.С. се принудила да работи, за да може да си купува необходимите за училище помагала.

Излагайки тези обстоятелства ищците молят да бъде увеличен размера на издръжката като бъде осъден ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 180 лева за детето И.Д.С. и месечна издръжка в размер на 170 лева за детето Д.Д.С., считано от датата на подаване на исковата молба в съда до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска до изплащането й. Претендират и направените по делото разноски.

Ответникът с писмения си отговор и в съдебно заседание изразява становище, че искът е допустим, но претенцията на ищците е силно завишена. Твърди, че след развода с Д.Д.В. той е оставил за ползване на бившата си съпруга и децата си апартамента и цялата покъщнина, както и лек автомобил. Редовно изплаща присъдената издръжка. Твърди, че е заживял на семейни начала с друга жена и непълнолетната й дъщеря в жилище, за което плаща по 50 лв. месечен наем. Твърди, че изплаща кредит като месечната му вноска е 140лв. Ищците посещавали често родителите на ответника, откъдето получавали средства. Ответникът също им купувал и подаръци. Предвид изложеното ответникът моли предявените искове да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Дирекция “Социално подпомагане” гр.Гълъбово – редовно призовани, не изпращат представител, изразяват становище в социален доклад за необходимостта от увеличаване на издръжката.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка:

Безспорно е установено по делото от копие от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №**/04.08.1992г. на гр.Гълъбово и копие от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №***/22.11.1993г. на гр.Гълъбово, че детето И.Д.С. е родено на ***г., а детето Д.Д.С. е родено на ***г. и двете деца са с родители ответникът Д.Ж.С. и Д.Д.В..

От приложеното към настоящото производство гр.дело №***/2006г. по описа на РС-Раднево се установява, че бракът между родителите е бил прекратен с Решение №***/27.11.2006г. по гр.дело №***/2006г. по описа на РС-Раднево, като родителските права над родените от брака деца са били предоставени за упражняване на майката, а бащата е бил осъден да заплаща ежемесечна издръжка за детето И.Д.С. в размер на 60лв., а за детето Д.Д.С. – размер на 55лв.

От представените и приети като писмени доказателства по делото копие от първа страница на Ученическа книжка на И.Д.С. и копие от първа страница на Ученическа книжка на Д.Д.С. е видно, че децата са ученици съответно в ХІ и в Х клас през учебната 2009/2010г.

За установяване на материалното положение на родителите съдът е приел като писмени доказателства по делото Служебна бележка с изх.№****/12.02.2010г. от “Б. и ч.” ЕООД гр.Гълъбово и Удостоверение с изх.№**/09.03.2010г. на “А. Г.” ЕООД, от които се установява, че майката получава средномесечно брутно трудово възнаграждение в размер на 410,78лв., а бащата – ответник получава средномесечно брутно трудово възнаграждение в размер на 482,14лв. Видно от социалния доклад майката получава и пенсия в размер на 170,62лв. заради заболяването си.

И двамата родители нямат други деца, на които да дължат издръжка. Въпреки твърденията на ответника, че живее на семейни начала с друга жена и й помага да издържа нейната дъщеря, ответникът няма правното задължение да издържа детето на съжителстващата с него жена. Фактът, че той помага в издръжката на това дете, не го освобождава от задължението да издържа собствените си деца.

Съдът допусна събирането на гласни доказателства. От показанията на свидетелките Т. Д. И. /леля на майката на децата/ и И. Н. Ж. /майка на ответника и баба на децата/ се установява, че майката на децата Д.Д.В. трудно се справя с издръжката им, тъй като страда от заболяване на очите и може да работи само нискоквалифицирана работа за минимална заплата. Бащата редовно изплащал определената от съда издръжка, но рядко давал допълнителни подаръци на децата, които имали нужда от повече средства. Детето И.Д.С. работи през ваканциите, за да осигурява повече средства. Децата посещавали почти ежедневно баба си – свидетелката И. Н., която им давала джобни пари, доколкото имала възможност. Същата им давала подаръци и им помагала с каквото може.

Съдът кредитира с доверие показанията на свидетелите след извършена преценка по чл.172 ГПК, тъй като същите кореспондират с останалите доказателства по делото. От показанията на свидетелите съдът приема за установено, че за децата преимуществено се грижи майката, като децата поддържат редовно контакти с баща си и баба си по бащина линия. Ответникът изплаща редовно присъдената издръжка за децата, но не се отзовава на молбите им за повече средства. Недостатъчните средства за издръжка са принудили И.Д.С. да работи в извънучебно време.

Обстоятелството, че бабата на децата им дава някакви средства, които не са значителни с оглед твърдението й, че същата получава пенсия от 260лв., не замества задължението на бащата да издържа децата си. Поради тази причина задължението на бащата не може да се намали със средствата, които бабата дава на внуците си.

Обстоятелството, че ответникът е теглил банков кредит, за което съдът е приел като доказателство Служебна бележка от 17.03.2010г. от СЖ Експресбанк АД, също не го освобождава от задължението му за даване на издръжка. Задължението за издръжка се ползва с приоритет спрямо всички други задължения, включително и към банки. Освен това от представеното доказателство за банковия кредит съдът не може да направи извода, че средствата от кредита са използвани за нуждите на децата, като липсва и твърдение в тази насока от страна на ответника.

По отношение възражението на ответника, че след развода е оставил на децата си всичко – “къща, лека кола, телевизори, обзавеждане”, то с Решение №***/27.11.2006г. по гр.дело №***/2006г. по описа на РС-Раднево е постановено ползването на семейното жилище да остане на майката Д.Д.В., но това не определя собствеността на жилището или на движимите вещи, придобити от брака.

Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.2 от СК, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Съгласно чл.142 от СК размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи, като минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. Към настоящия момент размерът на минималната работна заплата за страната, определена за 2010г. е 240лв., което означава, че минималната издръжка за едно дете е в размер на 60лв. Присъдената издръжка следва да задоволява поне минимално необходимите нужди от средства за отглеждане на детето. Следва да се има предвид и изменената икономическа обстановка в страната, но със съображението, че това важи и за двете страни в процеса, като трябва да бъдат преценени внимателно възможностите на родителите да осигуряват издръжка.

Нуждите на детето, за които се търси издръжката, е самостоятелен необвързан от възможностите критерий за размера на издръжката. Това са потребностите, остойностени като средства за отглеждане и възпитаване на детето, средства за задоволяване всестранните потребности по изграждането на личността му.

За осигуряване на ежедневните нужди на децата са необходими средства, които следва да се поделят между родителите в зависимост от техните възможности и от грижите, които полагат за децата. Съдът намира, че размерът на плащаната до момента от ответника издръжка за всяко от децата е недостатъчен за посрещане на нуждите им, още повече, че с новия СК се въведе по-висок праг на минималната издръжка, без да се предвиди размер на максимална издръжка, както беше в старата уредба.

Съдът намира, че нуждата от издръжка е диференцирана съобразно възрастта на всяко от децата, т.е. по-малкото дете има нужда от по-малка по размер издръжка, а по-голямото дете – от по-голям размер издръжка.

Предвид изложеното, и с оглед потребностите на детето И.Д.С., което към настоящия момент е на 17 навършени години, с оглед правилното му отглеждане, възпитание и развитие и възможностите на дължащия издръжка, съдът намира, че за него, е необходима и достатъчна ежемесечна издръжка в размер на 190 лв., от които ответникът следва да заплаща 100 лв., считано от датата на подаване на исковата молба в съда, а останалата част от сумата следва да се поеме от майката, ведно с грижите по отглеждане и възпитаване на детето. Съдът намира, че искът за определяне размера на издръжката за сумата над 100лв. месечно до претендираните 180 лв. месечно се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен. С оглед потребностите на детето Д.Д.С., което към настоящия момент е на 16 навършени години, с оглед правилното му отглеждане, възпитание и развитие и възможностите на дължащия издръжка, съдът намира, че за него, е необходима и достатъчна ежемесечна издръжка в размер на 170 лв., от които ответникът следва да заплаща 90 лв., считано от датата на подаване на исковата молба в съда, а останалата част от сумата следва да се поеме от майката, ведно с грижите по отглеждане и възпитаване на детето. Съдът намира, че искът за определяне размера на издръжката за сумата над 90лв. месечно до претендираните 170 лв. месечно се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Съгласно чл.78, ал.1 ГПК Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска. Ищците са направили разноски в размер на 100лв. за адвокатско възнаграждение, като сумата, която следва да им се присъди съразмерно на уважената част от иска е 32лв.


Воден от горните мотиви, съдът

Р Е Ш И :


ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, присъдена по гр.дело №**/2006г. по описа на РС - Раднево, като

ОСЪЖДА Д.Ж.С. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетното си дете И.Д.С., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Д.Д.В., ЕГН **********,*** ежемесечна издръжка в размер на 100 лв. /сто лева/, вместо досега заплащаната такава в размер на 60 лева /шестдесет лева/, считано от 18.02.2010г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни основания за нейното изменяване или прекратяване.

ОСЪЖДА Д.Ж.С. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетното си дете Д.Д.С., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Д.В., ЕГН **********,*** ежемесечна издръжка в размер на 90 лв. /деветдесет лева/, вместо досега заплащаната такава в размер на 55 лева /петдесет и пет лева/, считано от 18.02.2010г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни основания за нейното изменяване или прекратяване.

ОТХВЪРЛЯ иска на И.Д.С., с п.а. и ЕГН и Д.Д.С., с п.а. и ЕГН, действащи със съгласието на тяхната майка и законен представител Д.Д.В. срещу Д.Ж.С., с п.а. и ЕГН за заплащане на издръжка на непълнолетното дете И.Д.С. над присъдените до претендираните 180 лева и за заплащане на издръжка на непълнолетното дете Д.Д.С. над присъдените до претендираните 170 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА Д.Ж.С., с п.а. и ЕГН да заплати на И.Д.С., с п.а. и ЕГН и Д.Д.С., с п.а. и ЕГН, действащи със съгласието на тяхната майка и законен представител Д.Д.В. сумата от 32лв. /тридесет и два лева/, представляваща направените от тях съдебни разноски съразмерно на уважената част от иска.

ОСЪЖДА Д.Ж.С., с п.а. и ЕГН да заплати държавна такса върху увеличения размер на издръжката в размер на 108,00 лв. /сто и осем лева/ по сметка *** - Гълъбово.


Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на постановяването му пред Окръжен съд гр. Стара Загора.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/
Свързани:

В името на народа iconВ името на народа

В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия В. М. С., роден на, живущ,,, образование,,,, егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимият Ж. К. Д., роден на,,,,,,, живущ, П. обл., Егн
В името на народа iconВ името на народа
Англия,навсякъде е записана със собствено име-Ц.,с което име е позната и във всички лични,обществени и професионални среди. Твърди,че...
В името на народа iconВ името на народа
Признава обвиняемия В. И. В., роден на,,, във еад, живущ егн
В името на народа iconВ името на народа
Нк във вр с чл. 55 ал. 1 т. 1 от нк го осъжда на лишаване от свобода за срок от осем месеца
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия М. Л. С., роден на, Пловдивска област,,,,,,, живущ, егн
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на год в състав
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009 г в състав
В името на народа iconВ името на народа
Ангелов ан дело №18 по описа за 2011г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом