Общи Условия за участие Определен ия
ИмеОбщи Условия за участие Определен ия
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер36.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://singlesdatingbg.com/obshtiusloviya.doc
Общи Условия за участие


Определения

  • Организатор: юридическото лице –Галяни ЕООД предоставящо услугите на singlesDATINGbg.com

  • Клиент: физическо лице, което използва услугите на singlesDATINGbg.com .

  • Такса: сумата, която клиентът заплаща към Организтора за участие в определено събитие.

С регистрацията си в singlesDATINGbg.com Вие потвърждавате че сте на 18+ години, че сте необвързан и че сте съгласен със следните общи условия:

Чл.1.Организаторa не е агенция за запознанства, а просто организира събития, където необвързани хора могат да общуват помежду си в спокойна, комфортна и предразполагаща атмосфера.

Чл.2. Клиентът участва във всички дейности, свързани с услугата на singlesDATINGbg.com на своя отговорност и се съгласява, че Организатора, неговите собственици, служители и представители. не носят никаква отговорност от възникнали събития, вреди, спорове, претенции, които по пряк или косвен начин могат да се свържат с това му участие.

Чл.3. Организаторът, неговите собственици, служители и представители. не носят никаква отговорност пред потребителя от възникнали за него вреди върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения както и от загуба или кражба на данни, или други обстоятелства , които по пряк или косвен начин могат да се свържат със сайта/софтуера на singlesDATINGbg.com.

Чл. 4 Клиентът оторизира Организатора да набира, обработва и съхранява следните данни: име, email и телефон без да ги предоставя на трети лица с изключение на хипотезата на чл. 5.

Чл. 5 Организаторът се задължава да използва събираната от него лична информация изключително и само за целите на предлаганите услуги от singlesDATINGbg.com.

Чл. 6. Организаторът не носи отговорност ако без негово писмено съгласие някаква писмено или вербално получена информация от един клиент за друг клиент или снимков материал от събитието се разпространи извън рамките на събитието.

Чл. 7  Клиентът декларира, че предоставената от него информация при регистрация е вярна и се задължава да носи в себе си документ, който да го доказва.

Чл. 8 В случай на попълнени неверни данни в регистрационната форма, Организаторът има право да откаже достъп на клиента до събитието без да му дължи каквито и да е неустойки или възстановяване на таксата и разходите по трансфера и.

Чл. 9 Организаторът има право да прекрати предоставянето на услугата, на който и да било клиент: 9.1.във всеки един момент, без да е длъжен да оповестява своите усмотрения за решението си. В този случай Организаторът уведомява клиента за взетото решение и дължи на клиента заплатените към него такса, и разходите по трансфера на сумите за пропуснатите събития 9.2.в случай на закъснение за събитието без да му дължи каквито и да е неустойки или възстановяване на таксата и разходите по трансфера и. 9.3..поради неизпълнение на настоящите общи условия от страна на клиента, В този случай направените разходи за такса и трансфера на сумите, са за сметка на Клиента.

Чл. 10 В случай на неявяване на събитие клиентът губи заплатената от него такса, освен ако отказа не е по хипотезата на чл.11.

Чл11 В случай на заплатена такса и последващо заявяване на желание за отказ от участие, на клиента се дава възможност за присъствие на друго събитие от същия вид. Тази опция важи само при условие че отказът бъде оповестен не по-късно от 48ч преди датата на съответното събитие. В противен случай клиента губи заплатената такса.

Чл.12 .Организаторът има право да променя по всяко време мястото и датата за провеждане на събитието без да е длъжен да оповестява на клиента своите усмотрения за решението си. и без да му дължи каквито и да е неустойки или възстановяване на таксата и разходите по трансфера и. В този случай Организаторът уведомява писмено клиента за взетото решение.

Чл.13 С изключение на задължението на организатора за обезщетение съгласно чл9.1. и чл11 по-горе, максималната съвкупна отговорност на организатора към клиента, не може да надхвърли сумата, действително платена от клиента на организатора под формата на такса.

Чл. 14 По време на участието си в услугата на singlesDATING Клиентът се задължава: 14.1 да се отнася с разбиране към личността и гледната точка на другите потребители на услугата на singlesDATINGbg.com 14.2. Да не злоупотребява с никаква вербално или писмено получена информация за друг потребител на услугата 14.3.да не проявява абсолютно никакъв тип агресия 14.4 Да не извършва каквато и да е друга дейност под каквато и да е форма освен свързаните пряко с услугата на singlesDATINGbg.com

Чл 15. Да не злоупотребява и разпространява никаква вербално или писмено получена информация за друг потребител на услугата на singlesDATINGbg.com без да е получил писменото му съгласие за това

Чл.16 Клиента няма право, лично или чрез поставени лица, да извлича материални облаги по начин, който може да се свърже пряко или косвено с услугата на singlesDATINGbg.com

Чл. 17 Тези общи условия могат да се променят по всяко време от Организатора, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в singlesDATINGbg.com.

Чл. 18 За неуредените въпроси в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Свързани:

Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи Условия за участие Определен ия iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом