Решение №167
ИмеРешение №167
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер56.97 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.admincourtgabrovo.com/menu/del-court sistem/CourtA work/Web page/2012/uli2012/resh/14

Р Е Ш Е Н И Е

167

Габрово, 19.07.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ГАБРОВО в открито съдебно заседание проведено на осемнадесети юли, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПАНТАЛЕЙ ГЕРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЦОНКОВ

ЕМИЛИЯ КИРОВА- ТОДОРОВА

при секретаря Радослава Кънева и с участието на прокурор Стоян Петков от Окръжна прокуратура Габрово, като разгледа докладваното от съдията КИРОВА к.а.н.д. № 148 от 2012 година по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН, във вр. с чл.208 и следващите от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба с вх. № 987 от 02.07.2012 г. по описа на Административен съд Габрово /ГАС/, подадена от ЕТ “***- Р.Т.”*** ЕИК ****, чрез адвокат Н.С. от ГАК, в качеството му на процесуален представител на търговеца, против решение № 341 от 21.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 411/2012 г. на Районен съд Габрово /ГРС/. С атакувания съдебен акт първоинстанционният съд е потвърдил наказателно постановление /НП/ № 19405 от 22.11.2011 г. на и.д. Директор офис Габрово при ТД на НАП- Велико Търново, с което на ЕТ е наложена имуществена санкция в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение на чл.5, ал.4 от КСО, във вр. с чл.3, ал.3 от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. на Министъра на финансите.

Касационната жалба е подадена в законния срок, от надлежно представляващ заинтересованото лице и е процесуално допустима, с оглед на което ГАС я разгледа по същество.

Касационните основания за отмяна на атакувания съдебен акт, извлечени от съдържанието на жалбата, се изразяват в нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалния. Жалбоподателят счита, че: 1.В НП липсва задължителния реквизит- място на извършване на нарушението. 2.По случая отбелязва, че още на 05.05.2011 г. е била подадена декларация обр. 6, но същата е не е била приета, т.к. програмният продукт на НАП работел само с ЕИК на ЕТ, не и с техния ЕГН /който бил попълнен в подадената по електронен път декларация/. 3.Първоинстанционният съд не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, въпреки че процесното нарушение съставлява маловажен случая. Търговецът няма неразплатени задължения към бюджета, поради което обективно късното подаване на декларацията не влияе на планирането и отчитането на бюджетните приходи. Освен това въз основа на процесната декларация не се плащат осигуровки и данъци, тя съдържа информация за вече дължимите такива. Касаторът намира, че дори минималната санкция от 250.00 лв. се явява прекомерно висока за нарушение от типа на процесното. Въз основа на тези мотиви жалбоподателят моли за отмяна на атакуваното от него съдебно решение и потвърденото с него НП.

В проведеното открито съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, се представлява от адв. С., който поддържа подадената жалба.

Ответникът, ТД на НАП- Велико Търново, офис Габрово, редовно призован, се явява юрисконсулт Кр. Д., който оспорва жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на първоинстанционния съдебен акт- обект на обжалване пред настоящата касационна инстанция.

Съгласно чл.218, ал.1 от АПК, Административен съд Габрово разгледа касационната жалба на посочените в нея основания, а на основание ал.2 провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. ГАС не следи служебно единствено за допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения, на които жалбоподателят не се е позовал изрично в срока за подаване на касационната жалба.

Предмет на правен спор пред районния съд е законосъобразността на горепосоченото наказателно постановление, с което административно наказващият орган /АНО/ е приел за доказано, че ЕТ подава декларация обр. 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ” след законово установения срок. Същата се отнася за период месец март, 2011 г. с краен срок за подаване- 29.04.2011 г., а е подадена на 19.09.2011 г.- 4 месеца и половина по- късно.

Според АНО случаят не е маловажен, т.к. в следствие от несвоевременно подадената декларация НАП е в невъзможност навреме да установи съществуването на подлежащите на деклариране обстоятелства и така се създават затруднения за планирането и събирането на приходи за бюджета. Според ГАС тези разсъждения са относими към всяко нарушение от този вид, вкл. и към това, което може да се окачестви като маловажен случай и не въз основа на тези затруднения следва да се прави преценка, дали процесният е такъв или не.

По делото е приложен протокол за подадена декларация обр. 6 от 05.05.2011 г. за периода м-ц март 2011 г., за която е отразено, че е отхвърлена, т.к. не е намерена регистрация за БУЛСТАТ, съставляващ ЕГН на търговеца- физическо лице. Няма данни в посочения в същия протокол 7-мо дневен срок от получаването му ЕТ да е подал нова валидна декларация с коректно попълнени данни, каквато възможност е изрично посочена в този документ. Но и че в случая е налице административно нарушение не се спори. От приложените по делото доказателства е видно, че за 2011 г. е заплатен патентния данък на търговеца за 2011 г. Няма установени други нарушения, процесното такова е за първи път.

За да остави в сила атакуваното НП, първоинстанционният съд е счел, че липсата на посочено място на извършване на нарушението не съставлява съществено нарушение на формата на АУАН и НП, т.к. този реквизит основно е необходим за да се установи компетентният според чл.48, ал.1 от ЗАНН орган. Непосочването на този реквизит не е довело до затруднение да се определи кой е този орган, т.к. същият се определя по закон, съобразно седалището на търговеца, то съставлява публична информация и се съдържа както в съставения АУАН, така и в процесното НП. За правилното му отразяване в тези актове ГАС е направил служебна справка в АВ- ТР, която не установява разминавания относно тази информация. Липсващият реквизит не затруднява и определянето на компетентния да разгледа правния спор съд. ГРС е разгледал наличието на компетентност както у актосъставителя, така и у АНО, като в тази връзка е достигнал до правилни изводи за наличието на такава и у двата органа.

Съдът е отчел, че нито са изложени причини, нито са представени доказателства за наличие на такива относно липсата на повторно подаване на декларация в предоставения затова 7-мо дневен срок от връщането на нередовната такава. Подадената такава на 05.05.2011 г. е била отхвърлена /и то с посочен ясен мотив, записан в протокола/. ГРС намира, че санкцията отговаря по вид и размер на тежестта на нарушението и не е налице маловажен случай, т.к. периодът на забавата не е малък, в случая не се касае за няколко дни или месец, а за близо пет месеца просрочие.

ГАС намира за неотносимо възражението на касатора, че въз основа на така подадената декларация “не се плащат данъци и осигуровки”. Данъците и осигуровките винаги се дължат въз основа на закон, но задълженият субект следва да предостави на фиска в регламентирани срокове информация за наличието на свои задължения или последните се определят въз основа на така подадената декларация. Без подаването на такава не може да се установи наличието им, освен посредством ревизия, а не може да се очаква за всяко едно публично задължение на всеки един правен субект да се организира и провежда такава, за да се установи дали той дължи плащания към бюджета и на каква стойност. Законодателят е счел, че подаването на конкретната декларация е задължително и всяко отклонение от това задължение съставлява административно нарушение. За да може конкретното нарушение да бъде подведено под хипотезата на чл.28 от ЗАНН е необходимо същото да се характеризира с ниска степен на обществена опасност в сравнение с типичното нарушение от дадения вид. В случая санкционната разпоредба на чл.255, ал.2 от КСО предвижда, че който не подаде в срок декларация с данните по чл.5, ал.4 или декларация от самоосигуряващо се лице, се наказва с глоба от 250 лв. за всеки отделен случай- т.е. всяко неподаване в срок на такава декларация съставлява типично за вида си нарушение. Забавата от близо пет месеца не прави конкретното такова маловажен случай.

Поради гореизложеното настоящият състав на ГАС намира, че решението, с което НП е оставено в сила, е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.


На основание чл.221, ал.2, предл. първо, във вр. с ал.1 от АПК, във вр.с чл. 63, ал.1 от ЗАНН Административен съд Габрово

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 341 от 21.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 411 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 19405, издадено на 22.11.2011 г. от и. д. Директор ТД на НАП- Велико Търново, офис Габрово, с което на ЕТ “****- Р.Т.”*** ЕИК **** е наложена санкция за нарушение на чл.5, ал.4 от КСО, във вр. с чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. на Министъра на финансите.


Решението е окончателно.

Препис от решението следва да се връчи на страните в едно със съобщението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ2. /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ

Свързани:

Решение №167 iconРешение №167
Днес 15. 08. 2012 г. /сряда/ от 10: 00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън
Решение №167 iconРешение №167 / 18. 06. 2009г., гр. Хасково
Административен съд – Хасково, в открито заседание на двадесети май през две хиляди и девета година, в състав
Решение №167 iconПроизводството по делото е образувано въз основа на жалба от "Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за
Д. О. М. З." срещу наказателно постановление № р-10-167/10. 08. 2009 г на заместник-П. на К. за Ф. Н., Р. У. "Застрахователен Н.",...
Решение №167 iconРешение №167
Самоковският районен съд, втори състав,в открито съдебно заседание,проведено на двадесет и девети май две хиляди и дванадесета година,в...
Решение №167 iconРешение по анх дело №167 от 2012г
Рп гр. Р. с което е внесено мотивирано предложение обвиняемия А. Р. Т. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде...
Решение №167 iconПротокол
Приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Анализ за ефективността на...
Решение №167 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Гпк и е образувано по въззивна жалба на А. С. Б. от Б.,подадена чрез пълномощника му –адв. Юрукова против решение №427/17. 01. 2011г...
Решение №167 iconРешение №167
Търговския закон, чл. 18 и чл. 22 от Устава на “вец своге” ад, чл. 9 и чл. 14 от Наредба за упражняване правата на Общината върху...
Решение №167 iconЗа изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г
Решение №167 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Директора на Т. О. У. гр. Б., определено с Решение №4722/09. 12. 2004г., постановено по гр д. №167/2004г по описа на рс-б., влязло...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом