Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер79.04 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1332148053.docЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

П О К А Н А

за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино» по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.


СНЦ „МИГ – Ардино”, с Решение №01 на УС от 08.03.2012 г. и Заповед № 06/08.03.2012 година на изп.директор обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятияот Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ «МИГ – Ардино», чрез открита процедура за конкурентен подбор.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Стратегията за местно развитие се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цели на мярката:


  • Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски предприятия на територията на МИГ Ардино;

  • Насърчаване на предприемачеството

  • Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.


Обхват на мярката:

Територията на МИГ - Ардино


Бюджет за съответния период на прием:

Общата стойност на финансиране по мярката за 2012 година е: 250 000.00 лв. / двеста петдесет хиляди лева/, т.е. 100 % от определения за 2012 г. бюджет по мярката.


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата;

5. Да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите и да отговарят на определението за микропредпирятие съгласно Препоръката на Комисията (ЕС) 2003/361/ЕС – т.е. да имат средносписъчен брой на персонала по-малък от 10 души и годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс, които не превишават левовата равностойност на 2 000 000 евро.;


6. Кандидатите трябва да имат седалище и/или адрес на управление на територията на МИГ Ардино.

7. Инвестицията да се извършва на територията на МИГ - Ардино.

8.Земеделски производители, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или Закона за тютюна и тютюневите изделия, както и земеделски стопани, регистрирани по Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) не са допустими за кандидатстване по тази мярка.


Допустими дейности:

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори – в това число:

1.Преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и т.н;

2.Производство на възобновяема енергия:

- производство на био-енергия за посрещане на собствените енергийни нужди на микропредприятието и/или

- производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти(суровини), които не попадат в Анекс I от Договора;

- производство на енергия за продажба от ВЕИ (слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и др.);

Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.

3. Услуги – развитие на дейности, свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.


В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости(в съответствие с Приложение 1 от НАРЕДБАТА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения към Закона за туризма).


Допустими разходи:

1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;

3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност;

4. Закупуване на коне за неземеделска дейност;

5. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Консултациите, по т. 5, буква „а” се състоят от разработване на бизнес-план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

Разходите по т. 5 не могат да надвишават 12% от стойността на допустимите разходи от 1 до 4;

Разходите за консултации не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи от т.1-4;

Финансовата помощ за разходи по т. 5, буква „а” се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.


Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 150 000 лева.


Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Стратегията за местно развитие 2010-2015 на СНЦ „МИГ – Ардино” /одобрен/ за съответната календарна годинаРазмера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) е:

до 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.


Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 данъчни години


Допустими кандидати

Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, регистрирани и/или имащи адрес на управление и работещи в неземеделски сектори на територията на МИГ Ардино.


Критерии за избор на проекти

Приоритетно ще се класират проекти:

1.За развитие на интегриран селски туризъм – 10т.

2. На новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до 1 година преди кандидатстването) – 10т.

3. Представени от жени и млади хора (до 35 г. възраст) – 20т.

4. За инвестиции, създаващи нови работни места – 20т.

5. Инвестиции въвеждащи иновации за региона – 20т.

6.Инвестиции използващи многосекторен подход – 20 т.


Период на приемане на заявления:

Заявленията за подпомагане се подават от 16.04.2012 г. до 15.06.2012 година. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. в запечатан плик в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино» на адрес: гр.Ардино 6750, ул. «Пирин» №20 лично, по пощата с обратна разписка или по куриер. В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на МИГ - Ардино.


Заявлението и съпътстващите го документи, изисквани от МИГ – Ардино се подават в ОРИГИНАЛ, ЕДНО КОПИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, заверено „вярно с оригинала” с подпис на официалният представител на кандидата (по съдебно решение), и ЕДНО КОПИЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ( CD).

Краен срок за подаване : 17.00 часа на 15.06.2012година.

Заявленията подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.


Период на консултиране на бенефициентите при подготовка на проектни предложения:

Консултации на заинтересованите лица ще се предоставят всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино», на адрес гр.Ардино, ул.«Пирин» №20, от 16.03.2012г. до 14.06.2012г. вкл. след писмено заявление от страна на бенефициента до МИГ.

Кандидатите могат да задават въпроси и по:

е-mail-а на МИГ – Ардино: migardino@yahoo.com

телефон 03651/4153


Заявлението за подпомагане, указания, пълния пакет от документи за кандидатстване както и допълнителна информация относно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия са публикувани на интернет страницата на МИГ – Ардино: http://www.mig-ardino.bg/

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на СНЦ „МИГ – Ардино”.

Подробна информация относно обхвата на дейностите, финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите и допустимите разходи можете да намерите в Наредба № 29 от 11.08.2008година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Разнообразяване към неземеделски дейности" от ПРСР.

За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по Наредба № 29 от 11.08.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009. За неуредените въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на мерките от СМР превес имат нормите на Наредба № 23/ 18.12.2009 год.на МЗХ.

СНЦ „МИГ – Ардино” е в правото си да изменя приложените образци на формуляри и документи за кандидатстване при всяко изменение на основната нормативна уредба - Наредба № 29 от 11.08.2008 г. и Наредба № 23/18.12.2009 година.


Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Пирин” № 20

тел. 00359 3651 4153; факс 00359 3651 4153

e-mail: migardino@yahoo.com


Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121
Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка
За трети прием на заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Стратегията за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности
За трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconКандидатстване с проекти на територията на миг харманли и приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони министерство на земеделието и храните държавен фонд „земеделие
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом