За състоянието на лобизма в българия -2010
ИмеЗа състоянието на лобизма в българия -2010
страница11/11
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.98 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/За_състоянието_на_лобизма_в_България_2010.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Източници:

1. Капацитетът на България да лобира в Брюксел – лобистки практики преди и след присъединяването към Европейския съюз, уебсайт:

www.epi-bg.org/dmdocuments/lobirane.i.lob.praktiki-ALL.pdf

2. Десислава Петрова, Опитът на България в сферата на лобирането, уебсайт:

www.epi-bg.org/dmdocuments/lobirane.i.lob.praktiki-ALL.pdf

3. Велизар Енчев, Калфин прегърна лобистката мафия в ЕС и САЩ, 05.12.2008, уебсайт: www.velizarenchev.blog.bg/.../kalfin-pregyrna-lobistkata-mafiia-v-es-i-sasht.266895

4. Владимир Шопов, В България не развихме работеща система за представяне на интереси, уебсайт: www.tvevropa.com/bg/news/analysis/view/30503

5. Петкан Илиев, Лобизъм - мръсна дума или изсветляване на политиката, 23.03.2007, уебсайт: www.money.ibox.bg/columnist/id_2053572722

6. Магията да лобираме - най-древната и високо тачена човешка професия? Портал Европа, 11.07.2010, убсайт:http://politteror.blogspot.com/2010/07/blog-post_11.html

7. Пак там.

8. Пак там.

9. Пак там.

10. Доц. д-р Ивка Цакова, Лобизъм и демокрация, изд. „Авангард Прима”, С., 2005, с. 68

11. Проф. Андраш Инотай, Лобиране в Европейския съюз – значение и техники, в: Защо и как да лобираме, С., 2006, с.28


12. По данни на Bruxinfo (Унгарска информационна агенция в Брюксел), 25 април, 2006 г., Кеглер (2006), стр. 28, Кеглер (2006), стр. 33, BRUXInfo, 25 април, 2006 г., BRUXInfo, 25 април, 2006 г., Корбет – Джейкъбс – Шакълтън (2005 г.) (Corbett – Jacobs – Shackleton), цитирани от Кеглер (Kégler) (2006 г.), стр. 77

13. Проф. Андраш Инотай, Лобиране в Европейския съюз – значение и техники, в: Защо и как да лобираме, С., 2006, с. 31


14. Пак там, с. 36


15. Пак там, с. 42


16. уебсайт: http://www.brugesgroup.com/about/index.live


17. Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the Assault on

Democracy PDF Print e-mail;Media Mouse,15/1/2008


18. уебсайт: /http://home.freeuk.net/freenations/news-2006-07-09.html; www.german-foreign-policy.com; The Bruges Group's publication/http://www.brugesgroup.com/news.live?article=87&keyword=8


19. Руси Маринов, Европейски мрежи за граждански контрол на корпоративни и институционални връзки, уебсайт: www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/.../Rusi%20Marinov-uni-2008.pdf


20. Пак там.


21. уебсайт: http://www.spinwatch.org/content/view/4559/24/


22. уебсайт: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Greenwashing


23. Руси Маринов, Европейски мрежи за граждански контрол на корпоративни и институционални връзки, уебсайт: www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/.../Rusi%20Marinov-uni-2008.pdf .Пак там.


24. уебсайт: http://www.corporateeurope.org/aboutceo.html


25. Руси Маринов, Европейски мрежи за граждански контрол на корпоративни и институционални връзки, уебсайт: www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/.../Rusi%20Marinov-uni-2008.pdf .Пак там.


IX. Заключение


Проблемът за правното регулиране на лобирането в субектите на българските държавни и общински органи произтича от наличните диалектически противоречия между динамично изменящите се и натрупващи се в процеса на реформи проявления на лобизма и статичното законодателство, призвано да регулира тези отношения, между осъществяваната практика в България и недостатъчно теоретично осмисленото правово явление. Съвременната реализацията на конституционното право на гражданите на участие във властта непосредствено, а и чрез комуникация с държавните и местни органи, е невъзможно без съвременно научно и правно обезпечение на процесите на лобиране, без съвременно хармонизиране с интересите на държавата, нейните субекти и местните общества. Направеното изследване позволява да се определи в термините на институционализма лобизма като институт, установяващ правила на организационно оформление, представителство и реализация на групови интереси в демократическата система. И да се потърси легализацията му като процес на взаимодействие на групови интереси със субектите на властта, насочен към реализация на груповите интереси при приемането на решения. Ако кодификацията е труднопостижима или нецелесъобразна, може да се потърси инкорпорирането. Създаване на инкорпориран правен материал за лобирането във всеки отделен правен субект на властта. И все пак възможностите са само три:

-създаване на закон за лобизма;

-внасяне в действащите закони на глави за лобирането;

-изменение на действащото законодателство с отчитане на лобистката дейност.


Лобирането се появява тогава, когато съществуват многообразни интереси в обществото и когато достъпът до властта се обезпечава на плуралистична основа. Представлявайки инситут на демокрацията, лобизмът е инструмент на самоорганизация на гражданското общество, с помощта на който се мобилизира обществена поддръжка или опозиция на всеки един закон или постановление. Лобистите обезпечават органите на властта с информация по различни въпроси от тяхната дейност. Разширявайки своята информационна или аналитична база, органите имат повече аргументи при взимането на своите решения. Лобирането придава на интересите на различните групи актуалност и социална значимост, убеждава власитте в необходимостта от тяхното приоритетно и най-пълно удовлетворение. Лобизмът е средство да се достигне до компромис, той е способ за стабилизиране на разнообразните интереси. Положителното в лобизма не е само в това, че отстоявайки групови интереси, може да работи в полза на обществото като цяло. А по скоро в образуването на сложна система от противовеси, която осъществява крайните политическите решения на базата на широк, пълноценен и демократичен дебат.

Това изследаване има и критикуема страна, най-малкото поради факта, че търси легализация на дейност, която се провежда най-често за удовлетворяване на частни и користни интереси в ущърб на държавните и на обществените и много често се асоциира с корупция и подкупност. Резултатността на бизнеса от заниманията с лобизъм е несравнимо по-добра заради стимулиращите възможности, отколкото е при другите структури. Така се създава дисбаланс в съотношението на интересите, съдейства се за социално напрежение, дестабилизира се държавната политика, сменят се рязко приоритети, усилва се една властова позиция, отслабват се други. Но това не е причина лобизмът да продължава да бъде социално осъждан и политически дискриминиран, а обратното – да бъде поставян в служба на обществените интереси. В известен смисъл отношението към лобизма все повече ще се явява детектор за зрелостта на демокрацията в страната ни и мост за синхронизацията с останалите страни от ЕС. Важно е да отбележим, че в последните години в България проявите на лобизъм намалят в сектора на дивия лобизъм и преминават в сектора на цивилизования. Този процес трябва да бъде поощрен с правни регламентации, за да излезем от сферите на подкупа и корупцията и да се придвижим към позицията на прозрачно защитаване на частни, групови и обществени интереси, какъвто е и духът на Лисабонския договор. Такъв е главният извод на направеното изследване – необходимо е легализиране на формите, видовете и методите на лобирането, с цел да се минизизира противоправната, негативна дейност на сивото лобиране. То трябва да стане открито, ефективно, демократично и да спре да разяжда държавността и сигурността на обществото. За да стане лобирането легитимно, към него трябва да бъдат привлечени на основата на върховенството на закона нови социални сили, които представляват широк кръг обществени интереси и които по-рано не са имали пряк достъп до властта.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

За състоянието на лобизма в българия -2010 icon3 swot анализ на състоянието на мсп в България
Основни препоръки спрямо политиката към мсп според Годишния доклад за състоянието и развитието на мсп в България
За състоянието на лобизма в българия -2010 iconСправка за състоянието на международнодоговорната база на република българия в областта на защита на класифицираната информация към 10. 08. 2010 г. (без влезлите в сила)

За състоянието на лобизма в българия -2010 iconГодишен доклад за състоянието на националната сигурност
Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България е изготвен в изпълнение на т. 157 от Стратегията...
За състоянието на лобизма в българия -2010 iconБюлетин за състоянието на повърхностните и подземните води на тероторията на басейнова дирекция
Бюлетинът за състоянието на повърхностните и подземните води на територията на Басейнова дирекция Западнобеломорски район –Благоевград...
За състоянието на лобизма в българия -2010 iconЗакон за публичност на лобизма
Чл. (1) Този закон урежда условията, реда за регистрация, забраните и ограниченията за осъществяване на лобистка дейност
За състоянието на лобизма в българия -2010 iconОтчет на държава-членка: България, 2013 Заглавие
Доклад за състоянието на инфраструктурата на пространствената информация в България
За състоянието на лобизма в българия -2010 iconСъобщение до медиите
България и региона, състоянието на музикалната нидустрия в България и Североизточна Европа като цяло
За състоянието на лобизма в българия -2010 iconРепублика българия министерски съвет зако н
Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерски съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането...
За състоянието на лобизма в българия -2010 icon1. Митническата дейност в България в исторически план След Освобождението на България от турско робство преди назначаването на първото българско правителство
На практика Княжество България не е в състояние да провежда самостоятелна митническа политика в интерес на своята национална икономика,...
За състоянието на лобизма в българия -2010 iconИзпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом