Дипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
ИмеДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
страница9/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/LIZINGOVI OPERACII.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

7. Предимства на лизинг фактори, стимулиращи неговото развитие в международната търговия

Бързото развите на лизинговите операции в международната търговия през последните години , навлизането в различни отраслови направления, обогатяването на културата на обектите на лизинга са свързани с предимствата , който те притежават в сравнение с другите форми и средства на реализация в резултат от по-нататъшното опазване на факторите, обуславящи появата и приложението на този вид операции.

Като форма и метод на финансиране ризингът притежава редица предимства пред традиционните форми на финансиране и производствената й търговска дейност. В сревнани с банковия кредит, инвестицонните кредити, получавани от специализираните институти и финансирането с разсрочка лизингът предлага по-благоприятни условия за ползване на финасови средства.

Банковият кредит е изгоден най-вече когато е краткосрочен, той като средносрочния и дългосрочният кредит предполагат висока стойност. При получаването на банкови кредити се изискват солидни гаранция (ипотека, залог върху търговски фондове и др.). Договорите за лизинг много рядко предвиждат подобн игаранции. При бизинга в качеството на гаранция обикновено се практикуват авансовитне плащания на определен брой вноски по наема. Банковите и инвестиционни кредити, както и финансирането с разсрочка, осигуряват максимум 80-85% от стойност на оборудването докато лизингът дава възможност за дългосрочно финансиране на 100% от стойността. Лизингът позволява да се запази независимостта от наемателя по отношени на наемодателя, докато финансирането с помощта на заем под формата на облигации, може да срещне ограничените възможности на капиталвия пазар и да увеличи финансовите тежести на компанията, да я направи зависима от колебанията на паричния пазар. Първоначалната лизингова вноска по правило е по-ниска от тази при покупката на кредит. Твърде често се договарят условия, при които плащането на първоначалната лизингова вноска се изговарят условия, при които плащането на първоначалната лизингова вноска си извършва след определен период на експлоатацияна наетото съоръжение. При покупката на кредит купувачът най-често е длъжен още при сключването или с получаването на стоката да изплати известна част от общата стойност - 20 - 30%. Не бива да се пренебрегва и това предимство на лизинговата сделка, че тя се обработва сравнителн по-леко бързо в сравнение със сделките на кредит.

Като средство и начин на финансиране лизингът не може да замени класическите средства, но значително разширява съществуващите възможности , предлага известна свобода за маневриране с наличните финансови средства ,осигурява тяхното по-ефективно и гъвкаво управление. Лизингът обаче също не може да играе ролята на ефикасен начин за финансиране в условията на недостиг на капитали.

Бързото разширяване на лизинговите операции и международната търговия е тясно свързано с развитието на научно-техническия прогрес.Закономерно се съкращават сроковете на морална амортизация на машните и съоръженията , което прави лизингът по изгоден от покупката, особлено в условията на оперативния лизинг предполага по-кратки срокове на експлоатация в сравнение с тези на собствения парк от машини и съоръжения. Следователно, гаранцията срещу моралното остаряване на получавания чрез лизинга машинен парк е по-голяма.

Предимствата на лизинговите операции, свързани с рационалното усвоявавен на постиженията на научно-техническия прогрес, обясняват във висока степен участието на редица крупни компании в международната търговия в качеството им на наематели на скъпоструващата съвременна техника. Това положително качество на лизинговите операции е пряко свързано с възможностт не само да се обосновава, но и да се увеличава машинният парк на производствените предприятия в зависимост от измененията в конюнктурата. При върховите моменти, т.е. при повишаващата се конюнктуна, призводственият капаците може значиетлно да бъде разширен чрез лизинг на машини и съосъжения. Еластичностт на приспособяването към променипте в конюнктурата в резултат на използването на лизинга има своите граници ,определени от сроковете на лизинговите договори , конюнктурът на специфичния лизингов пазар, характерен за конюнктурните измения на пазари и др.

Лизингът позволява на наемателя да реши по-ефективно проблемите на техническото обслужване. В лизинговите договори, особено при по-сложната техника , се предвижда техническото обслужване да се осъщсетвява за сметка и с персолаа на фирмата наемодателя, което освобождава от грижи фирмата наемател.

Лизингът предполага и по-благоприятните отчисления могат да се извършват от фирмата наемодател, данъците и др. видове налози и такси върху наетия машинен парк са значителто по-ниски в сравнение със собствения.

Практиката показва, че наемът за наеманите съоръжеиня се включва в т.н. общи разходи , които се приспадат от сумите, подлежащи на облагане с преки данъци. При косвеното данъкообалагане същуствуват различия между отделните страни. По принцип ако съществува косвено данъчно облагане върху оборота на фирмата, вътре се включва и наемът за лизинг. Такъв е принципът на системата T.V.A. (Taxe a la valeur ajontee) - данък върху добавената стойност.

Различия между отделниет държави има и по отношение на митническото облагане на наеманите съоръжения, на при краткосрочния лизинг може да бъде приложена практиката на временния внос, което е значително по-изгодно в сравнение с покупката.

Лизингът е ефективно средство за проучване на технико.-икономическите показатели на дадена машина или съоръжение, с цел последващата им покупка. Той разширява възможностите за оптимален вариант за избор на оборудване при съществените конкретни условия. От друга страна, фирмата наемодателя си осигурява благоприятни възможности за действена реклама на своята продукция без конкретно да инвестира за тази цела допълнителни средства.

Важно предимство на лизинга е продължителния контракт между контрагентите по сделката - наемател и наемодател. Самата специфика на лизинговия договоре предпоставка за това - много често наемодаетлят поема задължението да подменя предоставената машина или съоръжение при производството на нова, по-съвършена , като приема обратно морално остарелия тип.

Заслужава внимание и фактът, че стойността на наеманите машини и съоръжеиня не се отразява върху баланса на предприятието, т.е. не се ограничава неговата платежоспособност и което е особено важно не се нарушава възможността му да получава банкови кредити, като по този начин нарастват финансовите възможности на фирмата

Най-големият риск за лиизговите компании е реалната опасност от обезценяване или морално остаряване на отдаваното под наем оборудване, най-вече при разновидностите на оперативния лизинг. Продължителността на икономически живот на оборудването е твърде несигурна при бързите темпове на развитие на научно-техническия прогрес и изострянето на конкуренцията. Една от специфичните особености на оперативния лизинг предполага възможността за прекратяване на договора при предизвестие в сравнително кратки срокове. Това повишва в голяма степен риска за лизинговата компания. Ето защо редица лизингови компании ограничават дейността си до стандартно оборудване, при което смяната на наетото не представлява особена трудност.

При финансовия лизиг рискът от морално остарявяане на отдаваното под наем оборудване се понася от наемателя , ако се има предвид голямата продължителност на началния неотменяем период, който на практика покрива няколко години. Наемателят плаща наем , дори когато оборудването повече не отговаря на неговите изисквания , тъй като по силата на договора няма право да прекрати неговото действие в рамките на началния неоменяем периодс. Немът ,изплатен за целия начален период , е изчислен така, че фактически покрива покупната цена на наетото оборудване.

Изчисленията покзват, че основния ефект от лизинговите операции следва да се търси не толкова в икономии на средстав, колкото във възможностите за разширяване на пласмента, осигуряване а по-висока маневреност и др.

Посочените и редица други предимства на лизинговите операции разкриват в голяма степен и естеството на факторите ,които обуславят бързото развите на лизинга на международния пазар. Търсенето на нови, по-ефективни форми и средства за пласмент в условията на ожесточаващата се конкуренция на международния пазар, бързото развитие на научно-техническия прогрес, нарастващите трудности, резултат на задълбочаващата се криза на капиталистическата световна система стоят в осноата на интерес към възможностите , които предоставя лизингът в сферата на международната търговия.


Използвана литература:


1. Велев, Борси и банки , 1997

2. Каракашева,Л. Външнотърговски операции

3. Пиперкова,Л. Договорът за лизинг

4. Икономика на фирмата - издателство “Отворено общество”,1996

5. Петров,М. Славова,М. Иновации , 1996

6. Международно частно право

7. Методика за определяне на икономическата ефективност на инвстиционните проекти.

8. Матеев,М . Основи на инвестиционния мениджмънт,1998

9. Николов,Н. Финансови изчисления,1994

10. Динев, Недков,Финанси на съвременната фирма

11. Белова,А. Финансовьй лизинг и его возможности

12. Условия на плащане и рискове при външнотърговските сделки - Сиела , 1994

13. Clark T.,Glass S. Leasing finance,euromoney,London,1985

14. Perry , F. The elements of banking, London,1989
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна квалификация курсове през 2006 година
Основни гинекологични операции: Вагинални пластики; Хистеректомии екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа
Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconТема Електронна търговия
В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconКонспект по Валута и валутни операции в банките
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом