Дипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
ИмеДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
страница8/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/LIZINGOVI OPERACII.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Данните са от източник на Лондонската финансова група за 1990 година: LFC Global Leasing Report, London Financial Group: article by D.Porter, World Leasing Year Book, 1990


4. Лизинговият пазар в България

Въпреки сериозните традиции в лизинговите операции в лицето най-вече на “Булгарлизинг”, страната ни все още не е сред атрактивните пазари. Това се дължи на комплекс от фактори, най- важните от които са:

ниско доверие в кредитоспособността н българските фирми в резултат на общата икономическа криза;

висока степен на политически риск;Анализът на националните лизингови пазари показва, че една от стъпките в развитието е създаването на национална лизингова асоциация, която защитава интересите на своите членове. В България такова сдружение с нетърговска цел е формирано през 1990 година под наименованието Българска лизингова асоциация. Тя е член на Международната лизингова федерация “Лийзюръп”, Брюксел.

Асоциацията си е поставила като основна цел да защитава интересите на български фирми у нас и в чужбина при лизингови операции. Но въпреки нейното съществуване, все още има проблеми в нормативната уредба за лизинга, не са утвърдени принципите за функциониране на българския лизингов пазар.

Фирмите се нуждаят от обновяване на производствените си съоръжения и автомобилния парк

До средата на 1997 г голяма част от потенциалните клиенти на лизинговия пазар в България се въздържаха от изпълнение на своите инвестиционни програми поради несигурността в българската икономика, непредвидимите изменения във валутните курсове и галопиращата инфлация. С установяване на валутен съвет у нас, се наблюдава повишаване на активността на икономическите контрагенти. Видимо нартастна и търсенето и размерът на сключените лизингови договори.

Изключвайки сезонноста (спад през месец август 1998г), се наблюдава трайно увеличение на платежоспособното търсене на услугите, свързани със закупуването на съоръжения при условията на лизинг.

В настоящата ситуация все по- голяма част от съществуващите фирми, дружества и организации изпитват необходимост от обновяване на морално и физически остарелите производствени съоръжения и автомобилен парк. Наред с това в българския икономически живот продължава процесът на формиране и утвърждаване на пазара на множество нови търговски дружества. Всички тези стопански организации търсят разумни инвестиционни алтернативи за постигане на своите цели, като в повечето случаи, те предпочитат пред директната покупка придобиването на съответните дълготрайни материални активи при условията на лизинг.

Лизингова дейност в тази сфера развива компанията “Би Ем лизинг” ООД. Основният предмет на дейността на “Би Ем лизинг” е продажба на машини, технологично оборудване и автомобили при условията на финансов и експлоатационен лизинг. Фирмата работи с почти всички официални и утвърдени вносители на автомобили у нас, както и с производители на технологично оборудване.

“Би Ем лизинг” ООД предлага следните лизингови операции: финансов, оперативен, обратен лизинг, ливъридж лизинг, лизинг на доставчика (сублизинг), лизинг от първа и втора ръка, нето лизинг. Основна част от сделките касаят лизинг от първа ръка, но се обслужват и операции по лизинг от втора ръка, т.е.на употребявани вече автомобили, машини или оборудване. Делът на отделните форми на лизинг е съответно 81% от първа ръка и 19% от втора ръка.

Особен интерес представляват и операциите по обратен лизинг, като те са свързани в общия случай със сключване на договори по лизинг от втора ръка. Обратният лизинг е търсен като услуга поради това, че дава възможност за освобождаване на оборотни средства при лизингополучателя. Обслужваният от фирмата лизинг в преобладаващата си част е нето лизинг, т.е.лизингополучателите поемат за своя сметка, отделн от цената, разходите, свързани с прехвърлянето на собствеността и експлоатацията на лизинговото имущество, а също така и разходите по застраховката на лизинговите автомобили, машини и оборудване.

В настоящия момент сключените договори са изключително при условията на финансов лизинг, т.е. лизингополучателят придобива собствеността на лизинговото имущество.

Що се отнася до прилаганите лизингови схеми от “Би Ем лизинг” ООД, се спазват условия, които са валидни не само за повечето лизингови компании у нас, но и в развитите европейски държави. При подписването на лизинговия договор, лизингополучателят плаща 30% от лизинговата цена на имуществото и последващо го изплаща на месечни вноски, а ако клиентът е физическо лице, сделката се сключва при 50% гаранционна вноска.

“Би Ем лизинг” предлага и обслужва клиенти освен със стандартни схеми на изплащане, така и такива, чиито бизнес е свързан със сезонността или специфика на технологичния цикъл.

За всички клиенти се предлагат и счетоводно- правни консултации относно видовете отчитане на лизинговите сделки по българското законодателство.

Не може да не бъде забелязана и лизинговата кампания на “Интерсервиз Узунов “. Предлаганите от тях стоки са основно за бита - бяла техника , аудио визуална техника и мебели.В момента на българския пазар това е фирмата с най-смели стъпки в това отношение

5. Международен лизингов пазар

Международният лизингов пазар се развива паралелно с националните. След 1970 година основният фактор за сключване на международни лизингови сделки се оказва данъчният. Партньорите използват разнообразието в данъчното законодателство отделните страни и съставят максимално изгодни лизингови схеми. Например лизингополучателят получава право да начислява амортизация на актива, а същевременно дължимите от него лизингови вноски са намаленивследствие данъчни облекчения на лизингодателя в собствената мустрана - т.нар.double dip. Началото на подобни сделки поставят компании в САЩ, Великобритания, Австралия и Япония.


6. Рискове, свързани с чуждестранната валута

Във всяка външно-търговска сделка, в която страните пребивават в различна юрисдикция, обикновено с включен риск на чуждестранната валута. Понякога там, където лизингополучателят е зает с няколко различни търговски дейности, една от тях е вероятно да изисква разплащания в чуждестранна валута и следователно в сметката по договора ще бъде тази чуждестранна валута.

Това не се среща често. Доколкото един лизингодател е заинтересован, той ще калкулира своя доход на основата на своята юрисдикция /в общия случай/. Той може да бъде готов да приема лизинговото задължение, което е описано в чуждестранна валута, при наличието на известна гаранция срещу риска на валутния обмен. Вероятно винаги ще има остатъчен обменен риск, който лизингодателя ще трябва да приеме, независимо от защитата. Ясно е, че страните са свободни да отчитат вероятните маржове по котировките на валутните курсове за срока на сделката. От гледна точка на лизингодателя обаче, не предсказуемостта на тези маржове е пряко излагане на кредитен риск и следователно той ще предпочете обезпечаване на защита срещу евентуални загуби.

Съществуват няколко начина за защита срещу риска на чуждестранната валута. Най-обикновеният при лизинговата сделка ще бъде използването на договор за предварителна обмяна, с който чуждата валута се продава предварително, за да се придобият достатъчно парични средства, които са описани във валутата на задължението, за да се изплати това задължение, когато е дължимо. Цената на защитата срещу загуби се отразява в рентните вноски.

Трудността на валутните защити от този вид е, че пазарът е твърде слаб след пет до седем години и в резултат каквито и да са стойностните преимущества, които може да се създадат от данъчните изгоди, то може да изчезнат поради високата цена на защитата срещу загуби. Тъй като задължението не е фиксирано по сума, всяка защита струва твърде много или твърде малко. Незивисимо от това, те се използват при сделки с променлив процент, като тенденцията е да се защитят главницата плюс една част от лихвения процент, под който процентите е невероятно да паднат. Те притежават свойството да намаляват значително дълга.

Друга област, която не може да бъде напълно покрита срещу валутния риск, е плащането на исканата като част загуба или завършващите стойности при преждевремнно завършване на договора. Ако лизингополучателят е уверен относно това, когато той упражни правото си на свободно приключване, тогава това задължение може да бъде защитено, тъй като очакваната като част загуба или стойността при приключване, плащана в този случай, е установена сума (независима от всякакви променливифактори). Срещу приключване с неустойка не може да се направи защита поради това, че не е известен начина, по който се фиксира времето на неустойката. На практика нито едно от тези задължения няма да бъде защитено и лизингодателят ще трябва да поеме кредитния риск поради ранно приключване и риска от обмяна на валута. Той би бил покрит или със специфично обезщетение от лизингополучателя, или чрез някакъв механизъм на обмяна на исканата като част загуба и стойностите на приключването, така че те винаги да са достатъчен паричен ресурс (възмезден във валута) за лизингодателя.

Въвеждането на договори за обмяна на чужда валута в лизингова сделка може да създаде увлечение на специалните данъчни съображения, тъй като данъчното им третиране може да не е това, което се очаква. Например: във Великобритания печалбите и загубите при обмяна на валута, създавани от договорите, не биха възмездили договорна страна, освен ако тя не е ангажирана в бизнес с търговия в чуждестранна валута. Лизинговата компания, противопоставена на банка не сеочаквада се третира като ангажирана в такава дейност.

Временния депозит също е подложен на данъчни ограничения, като метод за минимизиране на последиците от флуктуациите на обмена на валута. При някои сделки лизингополучателят трябва да се подготви да депозира в началото на сделката с лизингодателя, при съединената или трета страна, сума в описаната в задължението валута, която след това би създавала достатъчен доход, така че главницата и лихвения процент да връщат задължението на рентната сума. Алтернатива може да бъде и покупката и залога на поддържани от правителството ценни книги със съответните дължими суми в заплащане. Това би било специално положение, тъй като то предполага, че лизингополучателя е подготвен да си навлече значителтни първоначални разноски.

Проблем, който понякога се среща е задължение - описано в двойнствена клауза, понеже тя е изразена просто в долари, франкове и стерлигнги за разлика от случаите, при които се определя едно платежно средство: това на управляващата юрисдикция. Ако се възнамерява използването на друга валута, то това трябва да се отблележи. При липса на недвусмислено определение на валутата, се преминава към приложимия закон на договора.

Възниква и въпросът дали лизингополучателя е длъжен да компенсира на лизингодателя спадането в обменните котировки на описаната валута. Английският закон регламентира номиналното плащане кълм лизингодателя като напълно достатъчно и третира липсата на договорно задължение за ревалоризиране като освобождаване на лизингополучателя от отговорност и задължения към валутния риск. Този подход се спазва от повечето търговски юрисдикции. Практически това не е проблем ако валутните курсове не флуктуират изключително силно и ако липсва пазар на предварителна обмяна, за да се намали риска плри такива условия може да възникнат опити за обвързване на валутата на задължението към различни указатели, в които ще има кошница от други валути и стоки.

След избора на валутата на задължението, така избраната валута ще е законно платежно средствона съответната държава за времетраенето на договора. Съвсем възможно е законното платежно средство на юрисдикция да бъде променяно от тази държава. Този проблем излиза от сферата на теорията в ситуации на силно обезценяване на една валута по отношение на друга. При такива обстоятелства, въпроса какво е законното платежно средство за нуждите на задължението, ще се решава чрез позоваване на законите на държавата на първоначалната валута.

При външнотърговска сделка, внимателно трябва да се оглежда и материята на валутния контрол. Органите за валутен контрол предвиждат надзор на валутния поток от и към юрисдикцията. Това позволява на държавата да следи от по-близо своя баланс за плащания и е от конкретно значение в юрисдикции, при които твърдата валута е рядко явление. Там, където съществуват органи за валутен контрол, нормалната процедура би била да се получи разрешение преди лизингопоручателя да влезе в договор, според който той си навлича задължение в чужда валута. Такова съгласие ще бъде изключително предпазливо и дори ако се даде, няма да е така пълно, както би желал лизингодателя. Получаването на такова съгласие се изразява като условен процент в началото на лизинговия договор, ако бъде получено предварително. В сделките, които включват държавни единици, е нормална практика да се търси морална подкрепа от централната банка или от друга административна власт на регулацията на валутния контрол, която ще осигури в резулат достатъчно количество валута за лизингополучателя, за да внесе той тази валута без огранитения и да покрие задължението си. Намерението е да се създаде известна форма на договорно начинание между централна банка или друга власт и лизингодателя.

Международният закон осигурява валидността на регулациите на валутния контрол на държавата на лизингополучателя, ако приложим е нейният закон, освен ако не съществува друга причина за непризнаване на това чуждестранно присъждане. Ако обаче, приложимия закон на договора е система от закони, различна от тази на юрисдикцията на лизингополучателя, тя ще осигури пренебрегването на валутно-контролните регулации на юрисдикцията на лизингополучателя. Това може да доведе до искане от лизингополучателя да направи незакнонно плащане. Клаузите на "Съглашението на Международния валутен фонд", подписани през 1944 г. в Бретън Уудз, които са поправяни и съответно заместват тези общи условия с гаранция, че "договорите за обмяна на валута, които включват валутата на всеки член и които са противоположни на регулациите на валутния контрол на тези членове, поддържани или налагани съгласно с това съглашение на всеки член. Регулациите на валутния контрол не могат да се пренебрегват ефективно между членовете на международния валутен фонд, като се следват обикновените правила на международното частно право. Различни интерпретации на значението на езика в това условие създава чувствително различни резултати.

Разделът за плащане в договор за лизинг ще обзепечава механизъм за обмен в случай, че плащанията се приемат във валута, различна от определената за плащане (при външнотърговски договор обичайно това е US долари, GBP, или DM). Някакъв обективно проверяем обменен курс ще бъде цитиран и всеки недостиг би бил обект на обезщетение. Присъдите за чуждестранни искове няма да могат да действат по необходимост съвсем справедливо. Според английския закон присъдите могат да се дават и в различна от стерлинга валута. В Ню Йорк обаче, присъжданията се издават в US долари, изчислени еквивалентно по преобладаващия валутен кулрс за датата на прекъсване на договора, инициализирана от иска. Това правило за деня на прекъсване е одобрено и от Върховния съд на САЩ. За да се компенсира напълно спечелил делото ищец, датата на плащане е конкретната дата за превръщане и това нормално ще бъде осигурено за външно търговския лизинг, чрез ползване на защитния стил на изразяване, отнасящ се до превръщанията, позовани по-горе.

Подоходен данък

Фундаменталната основа на всяка лизингова сделка е фиксирана дата и стойност на всяка рентна вноска. Някои събития обаче могат да попречат на този замисъл. Най-очевидното от тях е налагането на подоходен данък, чрез което лизингополучателя се изисква ( от собствената му юрисдикция) да внесе данъка преди плащане на рентните суми. Въпреки, че на лизингодателя може да се даде право на възстанови удържаните суми чрез обратното им искане от данъчните служби или най-малкото да получи кредит до лимита на удържания данък. Това може да има сериозни недостатъци за съгласуването на сделката по време и може да намали печалбата на лизингодетеля. Описаното в раздела за плащанията на външнотърговския лизинг е условие за създаване на обща печалба, т.е. в случай на удържане лизингополучателят трябва да е в състояние да осигури първоначално очакваните от лизингодателя нетни рентни постъпления. Алтернативно те могат да се изразяват и като обезщетение. От лизингополучателя в същото време се изисква и документ за внесени данъци.

Имунитет на суверена

Много лизингови договори се сключват със суверенни единици като лизингополучатели и с това увеличават допълнителните рискове и правни проблеми. Ако лизингополучателят е суверенна единица или агенция на една държава, дъжавата може да осуети налагането на условията на лизингов договор или възстановяване на собственост. Вероятността да се случи това зависи от международния ръст на страната и нейното правителство. Стабилността на правителството трябва да се проучва когато се разглеждат достойнствата на сделката. Една смяна на правителството може да доведе до изтегляне на централната банка от предприетите от нея начинания. Решението в такъв случай е застраховането от политическия риск, защото то поема грижата по такива въпроси. Товарът на общия дълг на една страна също трябва да се обмисля, когато се влиза в лизингова сделка със суверенна единица или агенция. Поемането от някои страни на голям дългов товар води почти винаги до банкрут. Не съществува обаче международен принцип и формула за преодоляване на банкрута на една държава. В резултат на това лизинговите договори трябва да бъдат изчиствани посредством някакво преструктуриране на обикновен дълг. Главният проблем за разглеждане е суверенният имунитет от прилагането на закона или юрисдикцията. Исторически "Съдилищата на една страна няма да преследват чуждестранен суверен........................., независимо от това дали заведеното дело включва процес срещу неговата личтност или търси възмездяване от него на специфична собственост или щета (The Cristina 1938 - a.c.485). Този имунитет се извежда от правилата на Международното публично право, които предлагат на чуждите държави абсолютен имунитет за всички дейности - правителствени или търговски. Доктрината за абсолютния имунитет обаче, вече се третира като анахронизъм в светлината на нарастналото участие на държава и държавни агенции в нормални търговски дейности. В съответствие с това възниква ограничителната теория за абсолютния имунитет, която удостоява с имунитет държавите само за публични държавни дела. Тази ограничителна теория е прокарана от Великобритания (1976г.) и САЩ (1978 г.) като закон.

За да се получат цялостни изгоди от британския Закон за имунитета (1978 г.), лизинговото споразумение е необходимо да съдържа клауза за назначаване посредник по обслужване на процеса в рамките на Англия, заедно със съгласие за даване на всякакво облекчение при завеждането на дело по договора, общо съгласие за публикуването на процеса и начина на неговото обслужване и подчиняване на юрисдикцията на английските съдилища. Ако се включи подчинение, технически не е необходим изричен отказ от имунитет, но ще трябва да бъде включен , за да се избетне всякакво съмнение.

Според щатския закон за имунитета от 1976 г., съответното условие ще трябва да включи отказ от имунитет на юрисдикцията, изрично подчинение на определени щатски съдилища, съгласувана процедура за процеса и т.н.

Когато се включи суверенна единица, лизинговият договор е желателно да съдържа гаранция, че действията, включени в сделката, са частни и търговски дела, а не правителствени или публични дела.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна квалификация курсове през 2006 година
Основни гинекологични операции: Вагинални пластики; Хистеректомии екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа
Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconТема Електронна търговия
В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconКонспект по Валута и валутни операции в банките
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом