Дипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
ИмеДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
страница7/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/LIZINGOVI OPERACII.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Лизингови пазари

Зрелостта на една финансова система се определя от възможността и да предостави разнообразни инструменти, които действат на добре организирани пазари и се използват от сериозни инвеститори. Развитието на лизинга е един от индикаторите за тази зрелост, както в международен аспект, така и за конкретен национален пазар. Сравненията не са ласкави към българския лизингов пазар: става ясно, че на фона на развитите страни, той е още в люлката. Перспективите му в България са значителни, но все още му предстои дълъг път.

Какво представлява лизинговия пазар?

Съществуват много класификации на видовете пазари в зависимост от различни критерии и фактори. Една от общоприетите разделя пазарите на три големи групи:

1 Пазари на стоки и услуги:

  • пазар на стоки и услуги с инвестиционно предназначение;

  • пазар на стоки и услуги с потребителско предназначение;

  • пазар на услуги;

  • пазар на земя.

2 Финансови пазари.

На финансовия пазар се трансаоформират или прехвърлят капитали от тези икономически субекти, които ги имат допълнително в наличност, към тези, които изпитват недостиг.

Оформили са се 5 подпазара на финансовия:

пазар на дългови ценни книжа;

пазар на дялови ценни книжа;

валутен пазар;

застрахователен пазар;

лизингов пазар.

Наистина обект на размяната при лизинговите пазари е временното ползване на определена дълготрайна вещ. От друга страна, обаче, посредством финансова техника, облечена в подходяща юридическа форма, стават трансформация на капитали. За това, ако преследваме повече точност, лизинговия пазар би трябвало да се определи като хибриден, съчетаващ елементи от стоковия и финансовия.


2. Класификация на лизинговите пазари

Лизинговите пазари биха могли да се класифицират по много признаци, но за най- съществени се смятат следните:

целите, за които се наема активът;

обемът на сделките, които се реализират на пазарите;

обектът на лизинговата сделка;

географската принадлежност.

Според целите, за които е нает активът се открояват:

пазар на лизинг на машини и съоръжения с инвестиционно предназначение;

пазар на лизинг на активи с потребителска насоченост. Този вид лизинг се използва като маркетингова техника за разширяван на продажбите.

По обем на сделките, които се реализират пазарите биват за сделки до определен праг и за такива, които го надхвърлят.

Критериите за тази класификация зависят от мащабите на националните лизингови пазари. Лизинговата асоциаия на Великобритания - ELA, например определя, че лизингът е с малък обем, когато сделката е за сума под 50 000 GBP. Обемът на такива сделки във Великобритания за 1994 година е 580 млн.GBP, когато общите инвестиции в лизинга са били 4012 млн.GBP.


Обектът на лизинговата сделка разграничава :

пазар, на който се осъществяват лизингови сделки с дълготрайни материални активи. По- конкретно могат да се обособят и пазари н лизинг с движими активи и пазар на лизинг с недвижими активи;

пазар, на който се осъществяват сделки с нематериални дълготрайни активи.

Макар и много рядко е възможно обект на лизингова сделка да бъде служител или експерт вдадена област. Този лизинг се нарича персонален. Съществуват много компании, които се занимават с подобен лизинг. Например американската Corporate Management Group от Ню Йорк закупува персонала на фирми, след което им го предоставя при условията на лизинг. С тази операция фирмата - лизингополучател си спестява значителни разходи по подбора и поддържането на персонала, по социалните разходи и обработката на огромните картотеки с информация. Пример за персонален лизинг са и договорите за наем на футболисти. Така наречените трансфери в спорта оформиха национални и международни пазари.

Когато обект на лизингова сделка е само част от цялото съоръжение, лизингът се класифицира като частичен, в противен случай като лизинг на цяло съоръжение.

Лизинг с материални активи

На този пазар се отличават сделките с компютърна и офистехника, авиационна техника, кораби, нефтени съоръжения, автомобили, селскостопанска техника и сгради.

Офистехника и оборудване

темповете на научно-техническия прогрес се отразяват значително върху сделките с офистехника - компютри и компютърни мрежи, копирни и факсмашини, мобилни телефони и офисмебели. Около 80% от компаниите в САЩ например използват част или цялото си оборудване при условията на лизинг според Националната лизингова асоциация.

Бързото и морално изхабяване на техниката принуждава потребителите и производителите да търсят по- удобни методи за организиране на тези пазари. Добри възможности дава лизингът и по специално оперативният лизинг.

В областта на компютърния лизинг в света се открояват сделките с моделите на IBM. През 1964г компанията решава, че в новата си версия 360 ще стандартизира вътрешната архитектура, така че всички последващи версии да станат напълно съвместими с нея. Освен това, тя декларира, че по отношение на поддръжката и софтуера няма да проявява дискраминация между потребителите на нови компютри и тези на втора ръка. Това гарантира развитието на вторичния пазар, а от там и на сделките с оперативен лизинг.

През 60-те години лизингът на компютри достига широк размах, особено в САЩ. Там действат компании като Leasco, Greyhound Computer, DPF& G и Bothe Computer. През 70-те години много банки забелязват в компютърния лизинг широки възможности за вложение на капитали и се превръщат в активни играчи на тези пазари. Сред тях са Citibank, Bank of America, Chemical Bank и Standard Chartered Bank. Възходящата тенденция се запазва и през 80-те. Фирми, занимаващи се с лизинг на компютри, започват да се котират и на Лондонската фондова борса. Първата такава компания е United Leasing, последвана от Atlantic Computers, IBL, Dataserv, Computer Capital, CPS. През 90-те години компаниите осъзнават, че могат да увеличат обхвата на своите пазари, като освен лизинг на отделни компютри добавят и лизинг на цели мрежи и софтуер.

Една от основните цели на фирмите, специализирани в лизинг на компютърна техника, е максималната реализация на остатъчната стойност на активите. Доброто познаване на тенденциите в компютърната техника им помага да изградят добре развити вторични пазари.

Авиационна техника

Бързият растеж на въздушния транспорт през последните 20 години привлича значителни инвестиции от страна на финансовия свят. Вложенията в лизинг заемат голяма част сред тях.

“Авиокомпаниите днес съществено се различват от тези преди 50 години - казва г-н Екнер, президент на известна американска фирма, занимаваща се с продажби и лизинг на самолети. - Те на практика не искат да притежават нищо.” Например 50% от самолетите на холандската компания KLM са под лизинг. British Airways и Britania, Varig - най-голямата бразилска авиокомпания, Qantas от Австралия и редица други в цял свят също потвърждават тази тенденция.

Лизингът е привлекателна алтернатива не само за гражданската авиация, а и във военната. Например британското Министерство на отбраната проучва варианта за използване при условията на лизинг на употребявани бойни самолети F-16C от САЩ, вместо да внася подобрения в своите самолети за въздушна отбрана “Торнадо F13”.

Кораби

Открай време корабите са били атрактивен обект на лизингови сделки, поради дългия срок на икономическа годност и големия обем инвестиции, необходими за закупуването им. Традициите при лизинга на кораби са толкова вкоренени, че пазарът дори е утвърдил собствена терминология. Лизингът става чартър, лизинговото споразумение - чартърно, лизинговите вноски - чартърни и т.н.

Нефтени съоръжения и апаратури

Нефтените съоръжения и апаратури привкичат огромни инвестиции. Тенденцията без съмнение ще се засилва, защото тъсенето и добивът на петрол и газ се изместват към все по- труднодостъпни райони със сложни условия.

През 1976 година, една от най-мощните лизингови компании - Lloyds Leasing, инвестира 20 млн английски лири за покупката на нефтено съоръжение, което отдава на голяма нефтена компания. Същата лизингова компания през 1982 година инвестира в подобна сделка вече 80 милиона лири и отдава актива на British National Oil Corporation. Това е добра илюстрация за развитието на лизинговите сделки с подобно оборудване.

През пролетта на 1993 година, компанията Union Pacific съвместно с Texaco започна проучвания за петрол и газ в българския черноморски шелф, първоначално срещу Балчик. За сондажите Union Pasific нае плаващата платформа Ocean Liberator, собственост на компанията Diamond & Odeco. Съоръжението, построено през 1973 година в Норвегия, е работило из половината свят, включително при условия на Северно море.

По- късно същата сонда бе наета от British Gas за проучвания в отдадения й сектор от българския шелф. Икономиите, коитосе реализират, дори само от съкратени транспортни разходи по сондата, са очевидни. Сондата е разчетена да работи 100 години, издътжайки на ветрове със скорост 55м/сек и вълни, високи до 30 метра. Цената на такова съоръжение е внушителна, а само един проучвателен сондаж от месец- месец и половина може да струва над 5 млн долара. Ясно е зашо дори такива големи гиганти като Texaco не обръщат фръб на благоприятните възможности, които дава лизингът.

Автомобили

Леките и товарни автомобили също интересуват инвеститорите в лизинговия бизнес. 40% от колите, които се реализират в световен мащаб, са под лизинг. Оперативният лизинг на такива активи (наречен contract hire), се прилага по- широко не само заради извънбалансовото им отчитане. Той позволява да се намаляват разходите на актива, намаляването разходите по поддръжката, застраховките, администативните разходи, както и рискът от понижаване на остатъчната стойност.

Когато се склюва сделка за финансов лизинг, обикновено лизингополучателят се задължава да заплати застраховките, пътните такси и поддръжката. В края на лизинговия период той може евентуално да участва в продажбата на актива, кат олучи определен процент от цената.

Селскостопанска техника

Първите прояви на наемни отношения са в областта на селското стопанство, още в зората на цивилизацията.

Лизингът на селскостопанска техника е добра алтернатива за финансиране на агробизнеса, който особено много зависи от сезонни фактори. Лизингодатели и лизингополучатели изготвят подходящи схеми, в които изплащането на вноските съвпада с периода на постъпленията от реализираната продукция. Лизингът на такива активи е благоприятен за българските фермери, които не разполагат с достатъчно голям капитал за своя бизнес.

Недвижимо имущество

Лизингът на недвижимо имущество и по- специално на търговски и промишлени сгради е твърде своеобразен. Сроковете на такива договори варират от няколко месеца до 10-20 години, понякога и до 999 години. Лизинфовите схеми в повечето случаи изискватпренастройване на параметрите през определени периоди. Този пазар в световен мащаб е по- лабо развит от лизинговия пазар на движими активи.


3. География на лизинговите пазари

В зависимост от това, дали страните по лизинговия договор са от една или от различни страни, са се обособили два типа лизингови пазари: национални и международни.

Съпоставката на националните лизингови пазари в повечето случаи е доста относителна, защото методите за събиране и анализ на необходимата информация в отделните страни са различни.

Таблицата дава интересни сравнителни данни за лизинга.За тази таблица следва да се имат предвид някои особености:

  • В данните за САЩ е включен лизингът както на оборудване, така и на недвижимо имущество за разлика от повечето останали страни, които обобщават предимно данните за лизинг на оборудване.

  • Данните за Великобритания не съдържат информацията за договорите hire purchase, докато за повечето европейски страни тя е включена.

  • Информацията за Франция обхваща договорите credit bail, еквивалент на английските hire purcase.

Национални лизингови пазари през 1988 година таблица 1.


№№страна

финансиране

с лизинг в млрд. USD

дял на финансирането с лизинг от всички инвестиции в машини и оборудване в %

1.

САЩ

112,7

32,3

1.

ЯПОНИЯ

53,74

10,3

1.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

16,32

20,2

1.

ФРАНЦИЯ

15,83

16,9

1.

ГЕРМАНИЯ

15,65

15,2

1.

ИТАЛИЯ

9,47

12,5

1.

ИСПАНИЯ

7,9

25,8

1.

АВСТРАЛИЯ

7

33,3

1.

ШВЕЦИЯ

4,4

27

1.

КОРЕЯ

3,94

12,5

1.

КАНАДА

3,92

10,3

1.

ЮЖНА АМЕРИКА

2,65

няма данни

1.

ХОЛАНДИЯ

2,32

12

1.

БРАЗИЛИЯ

1,94

няма данни

1.

ХОНКОНГ

1,55

41,3

1.

АВСТРИЯ

1,52

12,5

1.

КИТАЙ

1,2

1

1.

БЕЛГИЯ

1,15

6,8

1.

ШВЕЙЦАРИЯ

1,15

7,4

1.

ИНДОНЕЗИЯ

0,89

няма данни
Общо за първите 20 страни

65,24

16,5
Общо за първите 50 страни

273,74

16,3
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна квалификация курсове през 2006 година
Основни гинекологични операции: Вагинални пластики; Хистеректомии екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа
Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconТема Електронна търговия
В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconКонспект по Валута и валутни операции в банките
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом