Дипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
ИмеДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
страница6/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/LIZINGOVI OPERACII.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.4.1. Счетоводни записвания при наемодателя по оперативен лизингов договор

Наемодателят отчита в баланса отдадените по оперативен лизингов договор активи. Той им начислява амортизация (1). Получените суми по договора се отчитат като други приходи чрез сметка 709 “приходи отдруги продажби” (2). Начислените разходи за амортизация се отразяват за сметка на постъпленията от наема по съответния оперативен лизингов договор (3).

Пример 2. Сключен е оперативен лизингов договор за отдаване на компютър под наем. Цената на договора е 360 000 лева. Месечната вноска е 30 000 лева. Отчетната стойност на компютъра е 1 500 000 лева. Използва се линеен метод на амортизация: 20% годишно.

Предприятието е регистрирано по ЗДДС.


(1). Начисляване на месечната амортизация:

месечна амортизация = (20% * 1 500 000)/ 12 = 25 000

Д-т с/ка603 “Разходи за амортизация” 25 000

К-т с241 /ка “Амортизация на МДА” 25 000


(2). Получаване на месечната вноска (наем):

Д-т с/ка 501 “Каса в левове” 36 600

К-т с/ка 709 “Приходи от други продажби” 30 000

К-т с/ка 4532 “Начислен данък по продажбите” 6 000


(3). Отнасяне на амортизацията за сметка на наема:

Д-т с/ка 709 “Приходи от други продажби” 25 000

К-т с/ка 603 “Разход за амортизация” 25 000


(4). За приключване на сметка 709 “Приходи от други продажби”:

Д-т с/ка 709 “Приходи от други продажби” 5 000

К-т с/к 123 “Печалба и загуба от текущата година” 5 000


2.4.2. Счетоводни записвания при наемателя при оперативен лизинг

Наемателят отчита получените активи задбалансово (1). Отразява като разход платените суми по договора (2). При връщане на актива на наемодателя, наемателят е длъжен да го отпише от задбалансовите сметки (3).

(1). За отчитане на получения актив:

Д-т с/ка 910 ”Чужди ДМА и ДНА” 1 500 000

К-т с/ка 990 “Разни пасивни задбалансови с/ки” 1 500 000


(2). За отразяване като разход на месечната вноска (наем):

Д -тс/ка 602 “Разходи завъншни услуги” 30 000

Д-т с/ 4531 “Начислен данък по покупките” 6 000

К-тс/ка501 “Каса в левове” 36 600


(3). За отписване на актива:

Д-т с/ка 990 “Разнипасивни задбалансови с/ки” 1 500 000

К-т с/ка 910 “Чужди ДМА и ДНА” 1 500 000

Отчитането на материални запаси, предмет на оперативен лизинг, става по аналоигичен път, като се има предвид, че те са неамортизируеми и задбалансовата сметка, използвана при наемателя, е с шифър 930 “Чужди материални запаси”.

3. Финансовият лизинг и приватизцията - нетрадиционна форма на дългосрочно корпоративно финансиране

3.1. Счетоводно отчитане на приватизационна сделка с характер на лизинг

В условията на преход към пазарно стопанство, съпроводено от финансова криза и ограничени възможности за външно финансиране, лизингът, и в частност финансовият лизинг е една слабо използвана относително благоприятна перспектива за инвестиции пред чуждестранните инвеститори и българските предприемачи. У нас е регламентирано използването на финансов лизинг в приватизационнните сделки. В последното изменение със Закона за изменение и допълнение на ЗППДОбП (ДВ, бр.89/07.10.1997), се представиха редица значително по- благоприятни възможности за прилагането му. За работници от приватизиращи се дружества се допуска и учредява ново юридическо лице от тях да могат по линията на т.нар.работническо-мениджърска приватизация да ползват условията на един типичен договор за финансов лизинг. Те са: начална вноска, която следва да се заплати при сключване на договора, в размер на 10% от цената; разсрочване на останалата част от нея за перид от 10 години с едногодишен гратисен период, като срокът може да е по- къс със съгласието на купувача; за времето на гратисня период стойността на неизплатената част не се променя и т.н.

Един от начините за приватизиране на предприятия или на части от тях е чрез отдаване под наем с клауза за изкупуване ( Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, чл.34, ал.1,т.1 - ДВ, бр.38 от 1992г., изм. и доп.., бр.109 от 1995г.). Тази постановка на закона за приватизация позволява да се сключват наемни договори за срок до 5 години с клауза за изкупуване, което по своята същност е вид финансов лизинг.

Страни по лизинговите договори, сключени във връзка с приватизацията могат да бъдат:

лизингодател - държавата или общината, чиято собственост е имуществото. Решение за предоставяне на дадения ДМА на лизинг, респективно за обявяването му за приватизационна процедура могат да вземат: Министерския съвет по предложение на Агенцията за приватизация за обекти над 350 млн.лв., Надзорният съвет на АП - от 200 до 350 млн.лв.; и отрасловите министерства под 200 млн.лв. За общинската собственост- общинските съвети, които вземат решенията за приватизация на сесии, респективно общинските агнции по приватизация или специализираните отдели в по- малките общини. Определящо значение за ускоряването на тази форма на дългосрочен лизинг, чрез която е възможно да се приватизират освен цели предприятия и обособени части от тях, е намаляването от 50 на 20% от общия брой на роботниците и служителите, които могат да участват в приватизационната сделка. Този вид лизинг носи наименованието лизинг от втора ръка.

лизингополучател - частни лица, мениджърски екипи, трудови колективи и други, които при всички случаи трябва да регистрират дружество в съответствие с търговското законодателство.

Работническо- мениджърската приватизация е практикувана широко в близкото минало и по-слабо понастоящем в развитите страни. В момента в тях е най- разпространена формата на финансов лизинг на нови активи.

Според някои автори при аренда на цяло предприятие се осъществява смесен вид финансов лизинг, при който се съчетава лизинг на недвижимо и движимо имущество. В бъдещата практика на приватизационния процес е въжможно да бъде приложен методът за оценка на предприятието. Той засега не е законадателно регламентиран - на капитализиране на дохода чрез дисконтиране на очакваните приходи. При него лизинговата вноска се определя като процент от лизингованото предприятие. Друго тяхно предложение, което е практикувано в други страни е от лизинговата вноска да бъдат извадени амортизационните отчисления, които да се използват за възстановяване на предприятията.

В националните счетоводни стандарти финансовит лизинг се определя по следния начин:

по времетраене наемният договор обхваща целия икономически живот на актива или по- голямата част от него;

договорът е непрекъсваем;

амортизационните отчисления се начисляват от лизингополучателя, който обикновено поема и разходите по подържането, ремонта и застраховката на наетото имущество. Когато разходите по поддръжката, ремонта и застраховката на даденото под наем имущество се поемат от лизингодателя е налице рентен лизинг;

лизингодателят отразява определения в договора наем като вземане; лизингополучателят отразява изплатените суми за наем и намаление на задълженията по наемния договор.

Обратен лизинг е налице когато дадено търговско дружество продаде определено имущество и непосредствено след това го наема. По този начин дружеството си набавя свеж паричен ресурс и същевременно е в състояние да ползва изгодно желаното от него оборудване или имущество. В областта на обслужването е характерно и обратен лизинг от страна на лизинговите компании. При него лизинговата компания сама наема собствените си активи, като копирни машини и банкомати, т.е.експлоатира собствено оборудване.

При лизинг на доставчика се предоставят на лизинг потребителски стоки на отделни физически лица за определен период от време. При относително по- краткосрочен договор лизингът се нарича рентинг, когато договорът е между 6 и 12 месеца - хайъринг, т.е.има средносрочен характер. Типични примери за обекти, отдадени на рентинг и хайъринг е практикуването и у нас лизинговане на автомобили или компютри.

Експортния лизинг се прилага за целите на експортното финансиране. При него износителят, който желае да получи пари в наличност като краен резултат на търговската операция, продава своята стока на лизингова компания. Вносителят не е задължен да плати изцяло актива, а на отделни части. Износителят се освобождава от всички рискове и получава свеж финансов ресурс, с което подобрява свята ликвидност. Задължава се да предостави обичайните в случая технически гаранции.

Международният лизинг е възможно да се класифицира в известна сепен като разновидност на експортния лизинг. При него се лизинговат активи, чиято стойност е в особено големи рамери, като например самолети, плавателни съдове, локомотиви, вагони и т.н.

БГА “Балкан”, “Хемус еър” използват лизинговани самолети от луксозен съвременен клас за най- натоварените си въздушни линии. Лизинговите компании регистрират имуществата си в Лойдския корабен регистър в Лондон и Бернския самолетен регистър.

Директен лизинг е налице, когато производителят пряко предоставя на лизинг произведения от него актив. При индиректния лизинг с лизинговите операции се занимават специалзирани лизингови компании, които осъществяват специфична посредническа дейност по лизинговане на актива.

Оперативен или експлоатационен лизинг е налице, когато лизинговият договор предвижда клауза, с която рисковите и изгодите, които се пораждат от разпореждането със собствеността на актива, са за сметка на лизингодателя. Съгласно националните счетоводни стандарти за този вид лизинг е характерно, че:

по времетраене наемният договор обхваща само част от икономическия живот на лизингованото имущество;

Оперативния лизинг се среща и под наименованието анулируем лизинг. Крупни компании като “Ай Би Ем” и “Ксерокс” практикуват оперативен лизинг в качеството си на лизингодатели. Тези големи и стабилни във финансово отношение фирми могат да си позволят да осигурят на своите лизингополучатели развита мрежа от сервизно обслужване от резервни части и консумативи, квалифициран персонал, който е в състояние да обучава този на лизингополучателя. Визираните компании същевременно се явяват и в качеството си на лизингодатели, осъществяващи финансов лизинг. По този начин те проучват по-детайлно бизнесплановете на своите лизингополучатели. Това се извършва с оглед редовното получаване на лизинговите вноски, които при по- продължителен срок са значително по- високи.

След сключването на лизинговия договор, настъпват редица правни и икономически (в частност и счетоводни ) промени.

В случаите, когато цялото предприятие се дава под формата на лизинг, като приватизационна техника и подлежи на изкупуване, то прекратява своето съществуване. По законодателен път се предвижда в този случай да се състави годишен счетоводен отчет, в който се включва и законодателен баланс към датата на сключване на договора.

Лизингополучателят е учредител на ново предприятие. Във встъпителния му баланс трябва да намерят отражение: получените активи като израз на придобиване на юридическа собственост върху предприятие;

лизинговия договор. В момента на осъществяване на приватизационната сделка лизингополучателят не плаща пълния размер на договорената цена на предприятието, а това задължение се разсрочва в рамките на лизинговия срок.

Приватизирането чрез финансов лизинг трябва да намери счетоводен израз в новосформираното предприятие. Тук обаче, е необходимо да се имат предвид две особености.

От една страна, е налице определен вид лизинг, чието счетоводно отчитане не е регламентирано с НСС 11 Отчитане на наемните договори.

От друга страна, става дума за приватизационна сделка, от която произтичат някои специфични моменти при счетоводното отразяване: поради това, че се касае за лизинг на цялото предприятие, лизингополучателят придобива не само активи, но и някои пасиви;

По отношение на отчитането на придобитата репутация трябва да се има предвид съществуващото противоречие между националните и международните стандарти. на отчитане подлежи придобитата положителна (респективно отрицателна) репутация; след сключването на приватизационната сделка приватизираното предприятие утвърждава своя счетоводна политика. В края на отчетния период в приложението към годишния счетоводен отчет се оповестява видът на приватизационната сделка и делът на държавата и общините, ако е останъл такъв.

ТРЕТА ГЛАВА

III. Лизинга в международния технологичен бизнес и сътрудничество.

Технологичният обмен по същество е търговия, но и сътрудничество. Той се осъществява на основата на стоково-паричните отношения и по-непосредствено е свързан с производството. Международното НТС е по-ширпко понятие, което включва освен търговските форми на обмен на технологии и нетърговския обмен на научни резултати, на информация и най-вече - съвместни научни изследвания, обмен на учени и специалисти, международни научни форуми и др.

МНТС, в това число и технологичния обмен, са основен елемент на научно-техническата политика на страните. Негова обективна основа са процесите на интернационализация на производството, науката и техниката, задълбочаване на международното разделение на труда, нарастване ролята на научно-техническия фактор в икономическия растеж на всяка страна и за издигане конкурентноспособността на производството, необходимостта за решаване на някои глобални, общочовешки проблеми, увеличаване стойността, сложността и комплексността на научните изследвания, което изисква обединяването на сили, средства и кадри.

Чрез МНТС страните се стремят :

  • да използват най-новите чуждевстранни научни постижения и опит за по-ускорено решаване на икономическите, научните и социалните проблеми на страната;

  • съвместно да решават проблеми, които не могат сами да решат;

  • да използват собствените си научни пстижения за проникване в икономиките на другите страни;

  • да укрепват своите позиции на международния пазар.

Механизмите за реализиране на МНТС са органична част от пазарните механизми, които реализират взаимоотношенията между субектите на стопанската и научна дейност. Проявата на пазарните механизми има някои особености при нетърговските форми на научнотехничски отношения. Независимо от пълната самостоятелност на фирмите, научните и университетските организации, държавата играе важна регулираща роля. Тя :

1. решава въпроса за целесъобразността за сключване на договори за технологичен обмен, за крупни съвместни изследвания, провеждани от държавни научни центрове;

2. осъществява контрол върху международната дейност на фирмите - дали тя съответства на държавната политика. Според КОКОМ са утвърдени списъци на забранени технологии и стоки за износ в източноевропейските страни’

3. прявява се като самостоятелен субект при установяване на междудържавни научно-технически връзки и сключване на междуправителствени спогодби за научно-техническо сътрудничество;

4. представлява страната пряко чрез свои представители или чрез упълномощени организации в международните организации и форуми;

5. участва във формиране на обща научно-техническа политика на група страни.


Международно научно-техническо сътрудничество

търговски форми:

1. търговия с лицензи;

2. промишлено коопериране ;

3. търговия с наукоемки продукти;

4. инженеринг ;

  1. лизинг - известно е,че съвременните научни зследвания изискват да се използва модерна скъпоструваща техника - прибори, ЕИМ, електронни микроскопи, лазерни съоръжения и др. много научни организации не разполагат с големи средства за закупуването им. За това в практиката както на отделните страни, така и в международните икономически отношения се прибягва до лизинга. Това е форма на наем на модерни и сложни машини, ЕИТ, научно оборудване, канцеларска техника, пътностроителни, транспортни и геолого-проучвателни съоръжения. Взетите под наем съоръжения чрез изкупуване могат да станат собственост на наемателя след изтичане на договора.

  2. нетърговски форми:

6. съвместни научно-технически изследвания

7. обмен на научно-техническа информация

8. обмен на специалисти

9. международни конференции и симпозиуми

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна квалификация курсове през 2006 година
Основни гинекологични операции: Вагинални пластики; Хистеректомии екстрафасциална, интрафасциална, вагинална; Операции върху маточна...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа
Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconТема Електронна търговия
В широк смисъл то обхваща всички операции, които се реализират по електронен път чрез Интернет за извършване и поддържане на търговски...
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconКонспект по Валута и валутни операции в банките
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Дипломна работа на тема: \" Лизинговите операции в международната търговия\" iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом